Anotācija (ex-ante)

21-TA-1528: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 07. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 60) 34. § "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē":
- 2. punktu, kas nosaka, ka infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai iekšlietu nozarē 2021. gadā tiek atbalstīts finansējums 724 216 euro apmērā;
 - 4. punktu, kas dod uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) finansējumu 588 278 euro, lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības, drošības, ceļu satiksmes kontroles un uzraudzības kapacitātes stiprināšanu iekšlietu nozarē.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam rīcības virziena "Drošība" īstenošanu, kas paredz sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības iestāžu reaģēšanas spēju stiprināšanu, uzturot tiesībaizsardzības, drošības un robežkontroles dienestu infrastruktūru un kapacitāti (pasākums Nr. 440), Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm  (turpmāk – amatpersona) nodrošināmas arī ar individuālajām kompaktajām videokamerām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Individuālo kompakto videokameru iegāde nodrošinās administratīvo pārkāpumu fiksēšanu, pierādījumu nostiprināšanu, t.sk. konfliktsituācijās vai situācijās, kad amatpersonām tiek piedāvāts "kukulis", tādējādi mazinot korupcijas riskus. Šāda veida individuālās kompaktās videokameras pārsvarā tiek izmantotas satiksmes uzraudzības un patruļpolicijas dienesta pienākumu veikšanai. Šobrīd Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu rīcībā esošo individuālo kompakto videokameru daudzums ir nepietiekams. Ar individuālo kompakto videokameru tiks apgādātas formas tērpos tērptās amatpersonas, kuras ikdienā nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību.
Ieguvumi, pielietojot minētās videokameras: noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, kā arī korupcijas risku mazināšana amatpersonu vidū.
Iegāde veikta iepirkuma "Individuālo kameru piegāde uz četriem gadiem Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas numurs - IeM NVA 2020/54) ietvaros.
Risinājuma apraksts
Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz:
1. uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) finansējumu 588 278 euro, lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības, drošības, ceļu satiksmes kontroles un uzraudzības kapacitātes stiprināšanu iekšlietu nozarē.
2. uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
588 278
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
588 278
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-588 278
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-588 278
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
588 278
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) papildu nepieciešamais finansējums 2021. gadā, lai amatpersonas nodrošinātu sabiedriskās kārtības, drošības, ceļu satiksmes kontroles un uzraudzības kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu, individuālo kompakto videokameru iegādei– 588 278 euro.
Kapitālie izdevumi:
EKK 5238 "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika"
657 individuālās kompaktās videokameras x 740 euro = 486 180 euro = pievienotās vērtības nodoklis 21% 102 097.80 euro = 588 277.80 euro1

1Izmaksas atbilstoši noslēgtajam līgumam.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Rīkojuma projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Iekšlietu ministrija
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam rīcības virziena "Drošība" īstenošanu,  kas paredz sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības iestāžu reaģēšanas spēju stiprināšanu, uzturot tiesībaizsardzības, drošības un robežkontroles dienestu infrastruktūru un kapacitāti (pasākums Nr.440), amatpersonas nodrošināmas arī ar individuālajām kompaktajām videokamerām.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi