Anotācija (ex-ante)

21-TA-869: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 3.2.1.1. pasākums) paredz pagarināt finansējuma saņēmēju projektu ieviešanas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim un izmantot brīvo 3.2.1.1. pasākuma finansējumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
3.2.1.1. pasākuma īstenošanas noteikumu pilnveidošana, lai nodrošinātu plānoto darbību efektīvāku īstenošanu. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
3.2.1.1. pasākuma ietvaros ar finansējuma saņēmējiem (14 biedrībām) no pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) ir noslēgti līgumi 6,5 milj. euro apmērā un ERAF investīciju ieguldījums uz 2021. gada 8. novembri ir 5,2 milj. euro. 3.2.1.1. pasākuma ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim ir:
•           120 komersanti, kas saņēmuši atbalstu (granti);
•           360 komersanti, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu.
Kopējie sasniedzamie iznākuma rādītāji ir noteikti visam pieejamajam ERAF finansējumam.
Uz 2021. gada 8. novembri sasniegtie iznākuma rādītāji atbilstoši Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gadam (turpmāk – KP VIS) pieejamajai informācijai:
•           340 komersanti, kas saņēmuši atbalstu (granti);
•           400 komersanti, kas saņēmuši nefinansiālu atbalstu.
3.2.1.1. pasākuma īstenošana noslēdzas 2021. gada 31. decembrī, bet projektu iesniegumos paredzētās darbības nav pilnībā īstenotas, ko ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze. COVID-19 izraisītā krīze klasteru dalībniekiem ir ietekmējusi plānoto eksporta veicinošo un produktivitātes paaugstinošo atbalsta darbību īstenošanu – ar ārvalstu klientu un sadarbības partneru apmeklējumiem saistītās vizītes, izstāžu un starptautisku forumu apmeklējumus, ārvalstu konsultantu un ekspertu ierašanos Latvijā, nozaru popularizēšanas un karjeras konsultāciju pasākumus u.c.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Klasteru vadītāji par minētajām problēmām informēja Ekonomikas ministriju 2021. gada 21. septembra sanāksmes laikā, norādot uz COVID-19 izraisītas krīzes ietekmi. Ņemot arī vērā 2021. gada 8. oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto par ārkārtējās situācijas izsludināšanu līdz 2022. gada 11. janvārim, pilnīga plānoto darbību īstenošana ir apgrūtināta līdz 2021. gada 31. decembrim paredzētajā apmērā un termiņā.
Atbilstoši KP VIS pieejamai informācijai uz 2021. gada novembri klasteru projektos nav pilnībā īstenotas vairāk kā 40 paredzētās darbības, piemēram, Klastera dalībnieka virzīšana konkrētos tirgos un/vai veikalu ķēdēs; Mārketinga un klastera atpazīstamības veicināšanas pasākumi; Starptautiskās sadarbības un starpnozaru sadarbības veicināšana; Pasākumi zināšanu un pieredzes pārneses veicināšanai un attīstībai starp klastera dalībniekiem un zinātniskajām un pētniecības institūcijām; Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, 3.2.1.1. pasākuma plānotie iznākuma rādītāji ir sasniegti, bet projektu iesniegumos paredzētās darbības nav pilnībā īstenotas, tādēļ Ekonomikas ministrija, izvērtējot programmas darbību, ierosina īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai sniegtu iespēju klasteriem īstenot visas plānotās aktivitātes.
Atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegtajai informācijai no KP VIS uz 2021. gada 28. oktobri kopējais 3.2.1.1. pasākuma ietvaros pieejamais ERAF finansējums ir 6 732 853 euro, bet noslēgto līgumu ERAF apmērs ir mazāks, proti, 6 558 670.15 euro.
Rezultātā ir pieejams brīvais, nenokontraktētais ERAF finansējums 158 941 euro apmērā, ko Ekonomikas ministrija ierosina sadalīt starp tiem finansējuma saņēmējiem, kuriem uz 2021. gada 15. novembri iesniegtajos maksājuma pieprasījumos Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi vismaz 80 % no kopējā projekta ietvaros piešķirtā ERAF finansējuma. Atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais brīvais ERAF finansējums ir 17 660.11 euro.
Kopējais 3.2.1.1. pasākumam pieejamais ERAF finansējuma apmērs netiek pārsniegts. Gadījumā, ja finansējuma saņēmējs palielinās projekta ERAF finansējumu, tam proporcionāli jāpalielina projektu ietvaros paredzēto sasniedzamo rādītāju apmērs vai jāīsteno citas, jaunas darbības. Gadījumā, ja finansējuma saņēmējs pagarina projektu vai pagarina projektu un piesakās papildus ERAF finansējumam, tam vienlaicīgi ar līguma grozījumiem ir jāiesniedz Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 2022. gada darbības plānu.
Izdevumi atbilst intervences kodam Nr. 063 (Atbalsts kopām un uzņēmējdarbības tīkliem, kas lielāko labumu sniedz MVU).
Plānots veikt grozījumus finansējuma saņēmēju esošajos līgumos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Tiesību akta grozījumi visiem finansējuma saņēmēju projektiem ir pielīdzināmi Ministru kabineta 2016. gada 14. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.47. apakšpunkta izņēmumam, un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir tiesīga pagarināt visus līgumus līdz 2022. gada 31. decembrim, neierobežojoties ar sešu mēnešu limitu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Tiesību akta projekts nodrošina iespēju klasteru dalībniekiem pārvarēt COVID-19 krīzes izraisītās sekas un nodrošināt klasteru dalībnieku iesaisti starptautiskajās sadarbības platformās, lai saglabātu konkurētspēju un eksportspēju ārvalstu tirgos.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Nodrošina iespēju turpināt sniegt atbalstu, veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos ilgākā laika periodā. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Tiesību akta projekta ietekme uz tautsaimniecību vērtējama kā pozitīva, jo tiks veicināta komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos ilgākā laika periodā.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Ekonomikas ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
2021. gada 21. septembrī un 11. oktobrī notika diskusijas ar klasteru (tai skaitā nozaru asociāciju, kas pārzina nozares komersantu vajadzības, pārstāvjiem par grozījumiem tiesību akta projektā.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Kopumā visi atbalsta grozījumu nepieciešamību.

6.4. Cita informācija

Sabiedrību pēc tiesību akta projekta pieņemšanas informēs ar publikāciju oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī to ievietos bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi