Anotācija (ex-ante)

24-TA-121: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr. 388 "Zivju fonda nolikums"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Zvejniecības likuma 29. pants

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atbilstoši pašvaldībām noteiktajai kompetencei to administratīvajā teritorijā esošo ūdeņu pārvaldībā ir svarīgi paplašināt Zivju fonda pasākumu sarakstu, paredzot finansēt arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas infrastruktūras attīstību. Jāprecizē līdzekļu izlietošanas pasākums pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas kontroles darbību nodrošināšanā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ievērojot pašvaldībām noteikto kompetenci publisko un citu to administratīvajā teritorijā esošo ūdeņu pārvaldībā un Latvijas Pašvaldību savienības kopā ar Zemkopības ministriju 2023. gada 30. augustā rīkotajā sanāksmē pausto pašvaldību priekšlikumu par Zivju fonda līdzekļu piešķiršanu ar zivju un ūdeņu resursu kontroli un pārvaldību saistītas infrastruktūras attīstībai, būtu svarīgi paplašināt to pasākumu sarakstu, kuriem tiek piešķirti Zivju fonda līdzekļi, paredzot arī finansējuma piešķiršanu ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstībai.
2024. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumu Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 215) 47. punkta jaunā redakcija, kurā paredzēta jauna kārtība atbalsta maksājumiem pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvarotajām personām, t. i., pēc Zivju fonda padomes sēdes protokola saņemšanas Lauku atbalsta dienests, ievērojot Zivju fonda padomes lēmumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par atbalstu, tajā ietverot attiecīgus maksājumus uz Zivju fonda padomes lēmumā minēto pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu kredītiestāžu kontiem, un iesniedz to Valsts kasē. Lauku atbalsta dienests no Zivju fonda padomes lēmumā katrai pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvarotajai personai noteiktā maksājuma aprēķina un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko iemaksā valsts budžetā.
Lai savstarpēji saskaņotu normatīvos aktus, ir atbilstoši grozāmi noteikumi Nr. 388.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ievērojot pašvaldībām noteikto kompetenci publisko un citu to administratīvajā teritorijā esošo ūdeņu pārvaldībā un Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas 2023. gada 30. augustā rīkotajā sanāksmē pašvaldību pausto priekšlikumu par Zivju fonda līdzekļu piešķiršanu ar zivju un ūdeņu resursu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstībai, būtu svarīgi nodrošināt atbalsta sniegšanu šādiem mērķiem. Noteikumu Nr. 388 8. punkts noteic, kuriem pasākumiem izlietojami Fonda finanšu līdzekļi. Patlaban norādītajā pasākumu sarakstā nav paredzēta šāda Zivju fonda finansējuma izlietošanas iespēja.
Risinājuma apraksts
Izteikt noteikumu Nr. 388 8.3. apakšpunktu jaunā redakcijā, paredzot, ka Zivju fonda līdzekļus izlieto arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstībai.
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 388 8.4. apakšpunkts noteic, ka pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā attiecīgās pašvaldības norādītajā kontā vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta kontā saskaņā ar kompetentās valsts institūcijas lēmumu (lēmumā norāda konta numuru) tieši ieskaita līdzekļus 40 % apmērā no ieņemtās naudas summas par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ko patstāvīgi atklājušas pašvaldību vai Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, un 40 % apmērā no ieņemtās naudas summas, kas iegūta pēc pašvaldību vai Valsts vides dienesta pilnvaroto personu izņemto zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu realizācijas.
Noteikumu Nr. 215 47. punktā noteikta jauna atbalsta maksājumu kārtība, t.i., maksājumi paredzēti uz Zivju fonda padomes lēmumā minēto pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu bankas kontiem. Turklāt Administratīvās atbildības likuma 115. panta piektā daļa noteic, ka nozaru likumos noteiktajā kārtībā pilnvarotas personas ir tiesīgas veikt darbības administratīvā pārkāpuma novēršanai, neuzsākot administratīvā pārkāpuma procesu. Tas nozīmē, ka pilnvarotajām personām – sabiedriskajiem vides inspektoriem – vairs nav tiesību izņemt zivis, zvejas rīkus un zvejas līdzekļus (ir tiesības tos tikai izcelt). Zivis, zvejas rīkus un zvejas līdzekļus izņem Valsts vides dienesta inspektori saistībā ar administratīvā pārkāpuma lietu. Tas nozīmē, ka sabiedriskie vides inspektori vairs nav administratīvo tiesību subjekts, jo viņi sagatavo tikai ziņojumu, nevis protokolu, kā tas bija iepriekš. Tādējādi noteikumu Nr. 388 8.4. apakšpunkta daļa, kurā paredzēta līdzekļu ieskaitīšana 40 % apmērā no valsts budžetā ieskaitītās naudas summas, kas iegūta pēc pašvaldību vai Valsts vides dienesta pilnvaroto personu izņemto zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu realizācijas, neatbilst citiem normatīvajiem aktiem. Turklāt Zivju fonda līdzekļi šim pasākumam par izņemtajām zivīm, zvejas rīkiem un zvejas līdzekļiem līdz šim nekad nav tikuši pieprasīti un izmaksāti.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 4. panta trešajā daļā noteikts, ka jebkurš ienākums, ko gūst personas, kas ir iekšzemes nodokļu maksātājas, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi. Lai savstarpēji salāgotu noteikumu Nr. 215 47. punktā noteikto  ar noteikumu Nr. 388 8.4. apakšpunkta regulējumu, jānosaka, ka no katrai pašvaldību vai Valsts vides dienesta pilnvarotajai personai noteiktā maksājuma aprēķina un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajam aprēķinās un ieturēs Lauku atbalsta dienests.
Risinājuma apraksts
Izteikt noteikumu Nr. 388 8.4. apakšpunktu jaunā redakcijā, nosakot, ka Zivju fonda līdzekļus izlieto pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā.
Attiecīgās pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarotās personas kredītiestādes kontā saskaņā ar Fonda padomes lēmumu ieskaita līdzekļus 40 % apmērā no valsts budžetā ieskaitītās naudas soda summas par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ko patstāvīgi atklājusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarotā persona, pirms tam aprēķinot un ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • juridiskās personas – pašvaldības, kuras vēlēsies iesniegt projektus Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus), kā arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstība".
Ietekmes apraksts
Zivju fonda atbalsta pretendentiem – pašvaldībām, iesniedzot projektus Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus), kā arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstība", tāpat kā citos Zivju fonda pasākumos, būs jāsagatavo projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem".

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests, Valsts vides dienests, Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība
Cits
Zivju fonda padome

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/d09e9658-6172-482b-918d-268d514864ed

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Lauku atbalsta dienests
palielinās
Vērtības nozīme:
12,23
Referenta vidējā stundas tarifa likme, EUR (2023. gada decembra dati)
0,25
vidējais laiks viena maksājuma izdarīšanai
40
gadā izdarīto maksājumu vidējais skaits
1
maksājumi tiek izdarīti reizi gadā
122,30
Lauku atbalsta dienests izdarīs maksājumu attiecīgas pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarotās personas kredītiestādes kontā saskaņā ar Zivju fonda padomes lēmumu, pirms tam aprēķinot un ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Kopā
122,30

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Lauku atbalsta dienests, kurš administrē Zivju fonda līdzekļus, izdarīs maksājumu attiecīgas pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarotās personas kredītiestādes kontā saskaņā ar Zivju fonda padomes lēmumu, pirms tam aprēķinot un ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi