Anotācija (ex-ante)

23-TA-1699: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 62. pantā ir noteikts, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai paredzēto nesadalīto finansējumu budžeta izpildes laikā ir iespējams pārdalīt ministrijām vai citām centrālajām valsts iestādēm atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, lai, pārdalot finansējumu uz Finanšu ministrijas budžetu, nodrošinātu izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) informācijas sistēmās to pielāgošanai informācijas par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā saņemšanai atbilstoši jaunākajai Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādātā risinājuma (goAML) versijai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk - NILLTPFN likums) noteiktajam Finanšu izlūkošanas dienestā (turpmāk - FID) ir izveidota informācijas sistēma ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai. Informāciju (ziņojumus un deklarācijas) FID izveidotajā sistēmā sniedz NILLTPFN likuma subjekti. Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumos Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" noteiktajam FID nodrošina sistēmā saņemtās un ar nodokļu jomu saistītās informācijas nodošanu VID neizmainītā veidā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Š.g. 17. janvārī FID informēja sistēmas goAML lietotājus, ka ar 01.08.2023. tiks veiktas izmaiņas aizdomīgu darījumu ziņojumu datņu struktūrā, paredzot jaunu lauku ieviešanu vai iepriekšējo lauku atrašanās vietas maiņu, kas nozīmē, ka arī VID no FID saņemtajiem ziņojumiem būs cita struktūra. Saņemot citādi strukturētus ziņojumus VID informācijas sistēmās, tie tiks atzīti par kļūdainiem un tālāka to apstrāde netiks veikta. Līdz ar to šo ziņojumu dati VID sistēmās nebūs pieejami.
Saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā ir būtiska nozīme VID darbā, t.sk. lai: 1) atklātu un novērstu likumpārkāpumus, kuru rezultātā tiek samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs vai palielināts no budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, 2) atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un par krāpšanu un 3) apkarotu ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Turklāt šie ziņojumi nodrošina VID iespēju veikt preventīvas darbības, lai novērstu potenciālus likuma pārkāpumus, tai skaitā NILLTPFN likuma subjektiem izpildīt šī likuma prasības.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā un sliekšņu deklarāciju saņemšanu no goAML sistēmas pēc 01.08.2023., nepieciešams veikt izmaiņas VID datu noliktavas informācijas sistēmā (DNS), papildinot SAP HANA datu bāzes tabulu struktūru, kā arī pielāgojot analīzes un monitoringa risinājumus. Ar shēmas versijas izmaiņām saistīto darbu apjoms ir saskaņots 133 cilvēkdienu apmērā.
VID iepriekš nebija informēts, ka FID plāno veikt izmaiņas ziņojumu datņu struktūrā, tādēļ izmaiņu veikšanai nepieciešamos resursus nevarēja plānot 2023. gada budžeta sagatavošanas procesā.
Iekšlietu ministrija kā pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai sagatavotāja ir norādījusi, ka izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās goAML ziņojumu saņemšanai atbilst ar Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 apstiprinātā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.-2025. gadam 6.3. pasākumam "Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā" un papildus nepieciešamais finansējums šī pasākuma īstenošanai būtu pārdalāms no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" plānotā (nesadalītā) finansējuma.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
85 293
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
85 293
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-85 293
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-85 293
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
85 293
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Saskaņotais VID informācijas sistēmās veicamo izmaiņu apjoms 133 cilvēkdienas.
VID DNS informācijas sistēmas uzturēšanas līgumā noteiktā 1 cilvēkdienas cena ir 530 EUR bez PVN jeb 641,30 EUR ar PVN.
Izmaiņu veikšanai nepieciešamais finansējums: 641,30 x 133 = 85 292 ,90 EUR.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai tiks pārdalīti no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" plānotā (nesadalītā) finansējuma.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akta projekts skar finansējuma pārdali starp budžeta resoriem. Finansējuma pārdales rezultātā tiks atjaunota spēja VID informācijas sistēmās automātiski apstrādāt saņemtos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Līdz ar to ar tiesību akta projekta izstrāde nemaina esošo regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi