Anotācija (ex-ante)

21-TA-305: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Atbilstoši nodibinājuma "Kokneses fonds" (turpmāk - Fonds) sniegtajai informācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sagatavots saskaņā ar:
1. Likteņdārza likuma 1.pantu, 6. panta pirmo daļu un 7. panta pirmo daļu
2. Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41. un 43. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts izstrādāts, lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanu Fondam Saieta nama teritorijas labiekārtošanas darbiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Projekts „Likteņdārzs” (turpmāk - projekts) tiek īstenots kopš 2005. gada, kad četrpadsmit privātpersonas izveidoja bezpeļņas organizāciju – Fondu. 2006. gadā Fondam tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Fonda mērķis ir par Fonda un piesaistītajiem līdzekļiem izveidot Koknesē, Krievkalna salā, kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20. gadsimtā totalitāro režīmu dēļ cietušajiem un bojā gājušajiem latviešiem, kuru skaits ir ap 600 000 jeb viena trešā daļā no Latvijas iedzīvotāju kopskaita.
Projekts ietver būvju, dabas un kultūras objektu izveidi Daugavas salā un sabiedrības iesaisti pagātnes pieredzes un atmiņas pārnešanai uz mūsdienām un nākotni. Viens no centrālajiem Likteņdārza objektiem ir Saieta nams - visu gadu apmeklējama piemiņas, izglītības un kultūras pasākumu vieta Sēlijas, Vidzemes un Zemgales novadu iedzīvotājiem un viesiem no tuvām un tālām vietām, kā arī nozīmīgs reģiona iedzīvotāju saskarsmes un saziņas centrs, Likteņdārza sabiedriskais centrs un vieta, kur var rīkot dažādus kultūras un izglītojošus pasākumus. Saieta namā plānots: divas multifunkcionālas zāles dažādiem pasākumiem, t.sk. konferencēm, koncertiem un svinībām, vestibils – izstāžu zāle, goda siena ar atbalstītāju vārdiem, lūgšanu kapela, kafejnīca un suvenīru veikals.
Saieta nama būvniecība ir uzsākta 2016.gadā un norit vairākās kārtās. Lai varētu pabeigt Saieta nama būvniecību, 2021.gada 7.janvārī  tika noslēgta vienošanās Nr. 9-1/121 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Fondu. Saieta namu ir plānots pabeigt līdz 2021. gada 31.decembrim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ja šogad nav veikti Saieta nama teritorijas labiekārtošanas darbi (piemēram, drošas un ērtas gājēju un autotransporta infrastruktūras, autostāvvietas un velospidēdu novietnes, ārējā apgaismojuma infrastruktūras izbūve un ierīkošana), Saieta nams nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt visa gada apjomā. To būs iespējams darīt vien sezonāli (aprīlis - oktobris). Turklāt, atliekot labiekārtošanas darbus, būs jāmeklē jauns darbu veicējs, no jauna jāveic būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana, pieaugs būvniecības materiālu un pakalpojumu izmaksas.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Likteņdārza kā sabiedrības iniciētas un kopīgi veidotas piemiņas vietas, kuras izveides un attīstības mērķis ir apzināt, atcerēties un godināt cilvēkus, kurus totalitāro režīmu dēļ Latvija zaudēja 20. gadsimtā nozīmi un to, ka Saieta nams kļūs par Likteņdārza sabiedrisko centru, no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir nepieciešams piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu 270 000 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanu Fondam Saieta nama teritorijas labiekārtošanas darbiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Bez Saieta nama teritorijas labiekārtošanas darbiem nevarēs nodrošināt sabiedrībai drošu un ērtu piekļuvi. Turklāt Likteņdārzs atrodas ārpus apdzīvotām vietām, tāpēc teritorijas labiekārtošanas darbi ir jo sevišķi būtiski.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Saieta nama teritorijas labiekārtošanas darbi dos ieguvumus sabiedrībai, jo cauru gadu varēs nodrošināt
1) kolektīvās atmiņas uzturēšanas un ar to saistīto pasākumu norisi;
2) izglītības un kultūras pasākumus;
3) apmeklējumus kā starptautiskam un vietējā tūrisma objektam.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • studenti
 • skolēni
 • pirmsskolas vecuma bērni
 • personas ar invaliditāti
 • pensionāri
 • diaspora
 • Citi Likteņdārza Saieta nama apmeklētāji un nodarbinātais personāls.
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts ietekmēs Saieta nama apmeklētājus, ievērojot to, ka tiem tiks nodrošināta iespēja to droši un ērti apmeklēt. Minētais attiecas arī uz Saieta namā nodarbinātajiem.
Juridiskās personas
 • visi uzņēmumi
 • nevalstiskās organizācijas
 • Fonds
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts ietekmēs Fondu, ievērojot to, ka tieši šim nodibinājumam tiks nodoti finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Saieta nama labiekārtošanas darbus. Tāpat rīkojuma projekts ietekmēs tos visus uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kas Saieta namā sniegs pakalpojumus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 578 052
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 578 052
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 578 052
270 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 578 052
270 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-270 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-270 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
270 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Finansējums 1 578 052 euro apmērā pasākumam "Likteņdārza Saieta nama būvniecības pabeigšana un funkcionalitātes nodrošināšana" ir piešķirts Fondam no VARAM budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" šim mērķim paredzētiem līdzekļiem  (atbalstīts MK 22.09.2020. Prot. Nr.55 38.§ 25.punkts).
Lai Saietas namu varētu nodot ekspluatācijā, nepieciešams veikt arī teritorijas labiekārtošanas darbus (tai skaitā drošas un ērtas gājēju un autotransporta infrastruktūras, autostāvvietas un velospidēdu novietnes, ārējā apgaismojuma infrastruktūras izbūve un ierīkošana un citi darbi) nepieciešams papildus finansējums 270 000 euro, proti, atbilstoši Fonda tāmē norādītajam:
1. Labiekārtojuma darbi 101 774,85 euro, kas sastāv no darba algas (22 158,25 euro), materiāliem (59 148,96 euro) un mehānismiem (20 467,64 euro);
2. Ārējais apgaismojums 90 128,87 euro, kas sastāv no darba algas (3 828,60 euro), materiāliem (84 955 euro) un mehānismiem (1 345,27 euro).
3.Citi izdevumi, tai skaitā PVN (21%) 77 452,34 euro.
Izdevumi ir plānoti EKK 3000 "Subsīdijas un dotācijas".
Fonds ir norādījis, ka Saeita nama teritorijas labiekārtošanas darbus ir iespējams veikt rudens un ziemas sezonā un tie tiks pabeigti līdz 2021.gada beigām.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Fonds
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Fonds

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi