Anotācija (ex-ante)

21-TA-810: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumi Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums" (turpmāk – noteikumi) regulē Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas (turpmāk – komiteja) darbību. Kopš pēdējiem grozījumiem noteikumos 2018. gada 17.augustā ir notikušas izmaiņas institūciju pārstāvju skaitā un nosaukumos.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Aktualizēta informācija par komitejas personālsastāvu un institūciju nosaukumiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem komitejas sastāvā ir Radiācijas drošības centra pārstāvis. Noteikumi paredz, ka komiteju pārstāv Drošības policija un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumos nepieciešams svītrot Radiācijas drošības centra pārstāvi no komitejas sastāva, jo centrs ir Valsts vides dienesta struktūrvienība. Komiteju turpmāk pārstāvēs tikai Valsts vides dienests. Tāpat nepieciešams mainīt Drošības policijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosaukumus atbilstoši to aktuālajam nosaukumam.
Risinājuma apraksts
Noteikumos tiek svītrota informācija par Radiācijas drošības centra pārstāvi. Drošības policijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosaukumi tiek attiecīgi mainīti uz “Valsts drošības dienests” un “Finanšu izlūkošanas dienests.”
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi