Anotācija (ex-ante)

23-TA-2563: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par telpu Klusajā ielā 12, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
        Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk - Likums) 5.panta otrās daļas 2¹. punkts un piektā daļa.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par telpu Klusajā ielā 12, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Kikboksa un boksa skola “Rīga”” mērķis ir atļaut Iekšlietu ministrijai nodot atkārtoti bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Kikboksa un boksa skola “Rīga”” (turpmāk - Biedrība) Iekšlietu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Klusajā ielā 12, Rīgā sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003) pirmā stāva telpas  ar kopējo platību 441,4 m² (turpmāk – Telpas).
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
        Nekustamā īpašuma Klusajā ielā 12, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0002) (saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2017. gada 13. jūlija lēmumu Nr. BV-17-127-ls “Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Brasas, Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē” Klijānu iela 4, Rīga (būves kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003) jaunā adrese ir Klusā iela 12, Rīga), īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 15698 ar Rīgas pilsētas tiesas zemesgrāmatas tiesneses 1999.gada 15.janvāra lēmumu.
       Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” noteikto Nodrošinājuma valsts aģentūras kompetencē ir apsaimniekot un pārvaldīt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus.  
       2013.gada 21.augustā pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.383 “Par telpu Klijānu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Kikboksa un boksa skola “Rīga”” (turpmāk – MK rīkojums Nr.383). Uz MK rīkojuma Nr.383 pamata Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) 2013.gada 3.decembrī ar Biedrību noslēdza patapinājuma līgumu Nr.2013/820-Pat (turpmāk - Līgums). Saskaņā ar starp Biedrību un Aģentūru noslēgtā Līguma 2.1.punktu, Līgums ir spēkā līdz 2023.gada 1.decembrim vai līdz dienai, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem.
       Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Biedrībai ir piešķirts ar Valsts ieņēmuma dienesta 2011.gada 7.decembra lēmumu Nr.8.14-6/85624. Biedrības darbības mērķis ir cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošana.
        

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
        Biedrība 2023.gada 16.janvārī nosūtījusi vēstuli Iekšlietu ministrijai “Par telpām kikboksa un boksa skolas “Rīga” vajadzībām”(turpmāk - Vēstule). Vēstulē Biedrība izteikusi lūgumu Iekšlietu ministrijai rast iespēju turpināt sadarbību un piešķirt bezatlīdzības lietošanā Telpas, slēdzot jaunu patapinājuma līgumu par Telpu izmantošanu, kur, saskaņā ar sporta zāles izmantošanas laika grafiku, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodarbinātajiem būs iespējams izmantot sporta zāli un pilnveidot profesionālo sagatavotību, kā arī nodrošinātu sporta nodarbības bērniem un jauniešiem, t.sk. Latvijas Izlašu tuvcīņas dalībniekiem. 
       Iekšlietu ministrija savā 2023.gada 3.februāra atbildes vēstulē “Par telpām kikboksa un boksa skolas “Rīga” vajadzībām Klusajā ielā 12, Rīgā” informēja Biedrību, ka saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2022.gada 13.jūlija rīkojumu Nr.1-2/914 “Par Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu attīstības plānu 2022.-2027.gadam” (rīkojuma 1. pielikuma “Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu attīstības plāns 2022.–2027.gadam” 5. daļa) plānots apvienot Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Brasas iecirkni, Klusajā ielā 12 ar citiem Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņiem, un apvienošanas rezultātā izveidoto iecirkni dislocēt Čiekurkalna apkārtnē, tādēļ Iekšlietu ministrija saskata iespēju Telpas nodot Biedrības bezatlīdzības lietošanā uz ierobežotu laiku, proti, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.
       Iekšlietu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0002) sastāvā esošās būves (kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003) Klusajā ielā 12, Rīgā, Telpas nav nepieciešamas Iekšlietu ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai.
       
Risinājuma apraksts
        Projekts ir sagatavots ar mērķi sniegt atbalstu Biedrībai tās sabiedriskā labuma darbības – cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošana – īstenošanā. Atbilstoši Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, 2.panta 143.punktam “profesionālais sports” ir nodarbošanās ar sportu algota darba vai apmaksātu pakalpojumu veidā neatkarīgi no tā, vai starp profesionālo sportistu un attiecīgo sporta organizāciju ir noslēgts oficiāls darba līgums, ja atlīdzība pārsniedz šīs nodarbošanās izmaksas un veido ievērojamu daļu no sportista ienākumiem. Ceļa un izmitināšanas izdevumus, lai piedalītos sporta pasākumā, šajā regulā neuzskata par atlīdzību. Ņemot vērā, ka minētais nekustamais īpašums netiks izmantots profesionālā sporta vajadzībām un profesionālu sporta klubu aktivitātēm, bet gan attiecīgi tikai amatieru sportam un cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, secināms, ka tā nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai nav paredzēta tādu saimniecisku darbību veikšanai, atbalsts kurām kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, jo, tai skaitā neizpildās viena no komercdarbības atbalstu raksturojošām pazīmēm “ietekme uz tirdzniecību” (Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta 4. punkts) un attiecīgi nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrības sabiedriskā labuma darbībai nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
        Projekts paredz Iekšlietu ministrijai (Aģentūrai) nodot Biedrībai bezatlīdzības lietošanā Telpas uz 5 gadiem, noslēdzot attiecīgu līgumu.
        Saskaņā ar Likuma 5.panta otrās daļas 2.1 punktu valsts mantu valsts iestāde var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Atbilstoši Likuma 5.panta trešajai daļai, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
         Likuma 5.panta 3.1 daļa noteic tiesību subjektam, kuram manta nodota bezatlīdzības lietošanā, pienākumu nodrošināt telpu uzturēšanu un segt ar to saistītos izdevumus.
         Saskaņā ar Likuma 5.panta piekto daļu, lēmumu par valsts mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem Ministru kabinets. Valsts mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam var nodot atkārtoti. Saskaņā ar Likuma 5.panta sesto daļu, pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. 
          Pēc rīkojuma stāšanās spēkā par telpām (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003 005): Nr.1 ar platību 377,9 m², Nr.2 ar platību 16 m², Nr.3 ar platību 15,9 m², Nr.4 ar platību 1,3 m², Nr.5 ar platību 28,4 m², Nr.6 ar platību 1,9  m² - kopējā platība 441,4 m² starp Iekšlietu ministriju (Aģentūru) un Biedrību tiks noslēgts Telpu bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma) līgums. Telpu platība mainījusies pēc to pārbūves multifunkcionālās sporta zāles izveidošanai, nepievienojot papildu telpas, saskaņā ar 2016.gada 2.februāra “Telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta” (iepriekšējā platība 433,6 m²). 
         Iekšlietu ministrijai (Aģentūrai) līgumā iekļaut šādus nosacījumus:
1) Biedrība no saviem līdzekļiem maksā Iekšlietu ministrijai (Aģentūrai) par šā rīkojuma 1.punktā minēto telpu apsaimniekošanu, kā arī proporcionāli šā rīkojuma 1.punktā minēto telpu platībai sedz komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus un koplietošanas telpu uzturēšanas izdevumus saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras izsniegtajiem rēķiniem;
2) Biedrība šā rīkojuma 1.punktā minētās telpas nodod valstij un līgums tiek izbeigts pirms noteiktā termiņa, ja Biedrībai  tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
3) šā rīkojuma 1.punktā minētajās telpās būs iespējas pilnveidot profesionālo sagatavotību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodarbinātajiem;
4) Iekšlietu ministrijai (Aģentūrai) ir tiesības, rakstiski informējot Biedrību  vismaz 30 dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
a. bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas netiek izmantotas atbilstoši nodošanas mērķim;
b. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 6.1.apakšpunktā minētie pienākumi;
c. telpu lietotāja darbības dēļ tiek bojātas bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas;
d. telpas tiek nodotas apakšnomā;
e. līguma nepildīšana ir ļaunprātīga, un tas dod telpu īpašniekam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību pildīšanu nākotnē;
f. bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas nepieciešamas Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai;
g. šā rīkojuma 1.punktā minētais valsts nekustamais īpašums tiek atsavināts.
         Projekts attiecas uz publiskās pārvaldes politiku.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekta īstenošanai nav nepieciešami papildu līdzekļi no valsts budžeta. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteiktajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi