Anotācija (ex-ante)

22-TA-3084: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekts paredz veikt grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr.481) saskaņā ar Ekonomijas ministrijas (turpmāk – EM) iniciatīvu. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ar tiesību akta projektu tiks paplašināts aizdevumu saņēmēju loks, paredzot, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 481 izveidotā Remonta fonda aizdevumi var finansēt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" ietvaros īstenoto projektu neattiecināmās izmaksas, tostarp tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksu segšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd MK noteikumi Nr. 481 paredz, ka aizdevumus var sniegt, lai finansētu būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, inženiersistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi, teritorijas labiekārtošanu, kā arī darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros īstenoto projektu neattiecināmo izmaksu finansēšanu. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprināti MK noteikumi Nr. 460 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi” (turpmāk - programma), kas paredz kārtību, kādā sniedzams Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem, tai skaitā nosaka, ka pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no ANM finansējuma. Dzīvokļu īpašnieki ANM projektus varēs īstenot, attiecināmo izmaksu segšanai piesaistot komercbankas aizdevumu vai Altum aizdevumu. Savukārt neattiecināmo izmaksu (tai skaitā PVN) finansēšanai dzīvokļu īpašniekiem jāpiesaista vai nu cits komercbankas aizdevums, vai citi līdzekļi, kas nav saistīti ar ANM finansējumu. Lai Altum varētu sniegt aizdevumus šo ANM projektu neattiecināmo izmaksu finansēšanai, nepieciešams paplašināt MK noteikumu Nr. 481 noteikto atbalstāmo pasākumu sarakstu.
Risinājuma apraksts
Ekonomikas ministrija ierosina paplašināt MK noteikumu Nr. 481 noteikto atbalstāmo pasākumu sarakstu, paredzot, ka aizdevumus saskaņā ar šiem noteikumiem Altum var sniegt arī, lai finansētu neattiecināmās izmaksas ANM 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" ietvaros, īstenojamo projektu izmaksām, kas netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma. Tādējādi dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja gan neattiecināmās izmaksas finansēt ar komercbanku finansējumu, gan ar Altum finansējumu. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda projektos neattiecināmās izmaksas netiek paredzētas, vienlaikus projektos var tikt paredzētas izmaksas, kas nepieciešamas konkrētās investīcijas mērķu sasniegšanai, taču netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa izmaksas).
Ņemot vērā, ka ANM projektu īstenošanai daudzdzīvokļu mājai ir nepieciešams piesaistīt Altum garantiju (ja projektu finansē ar komercbankas aizdevumu), vai Altum aizdevumu (gadījumos, ja komercbankas atsaka projekta finansēšanu), Altum būs pieejama informācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu (tai skaitā plānotās izmaksas (tāmes), būvniecības pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi, līgumi (vai līgumu projekti) par plānotajām izmaksām, tādēļ, lai mazinātu administratīvo slogu, noteikumu projekts paredz, ka, piesakoties aizdevumam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 481 prasībām, šie dokumenti nebūs jāiesniedz atkārtoti, bet daudzdzīvokļu mājas pilnvarotajai personai būs jāiesniedz tikai aizdevuma pieteikums un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā pieņemts lēmums par šī aizdevuma izmaksām.   
Noteikumu projekts arī paredz, ka Altum varēs sniegt aizdevumu projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, piemēram, energoaudita, tehniskās apsekošanas, tehniskā projekta izstrādei. Ņemot vērā, ka projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde ir unikāls dokumentācijas kopums un  finansiāli ietilpīga sadaļa, un no tā cik kvalitatīvi sagatavota projekta tehniskā dokumentācija ievērojamā mērā ir atkarīga darba dokumentācijas kvalitāte, izmaksu apjoms, izpildes termiņi un pašu būvdarbu norise daudzdzīvokļu mājās, bieži vien dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai vai namīpašniekam nav nepieciešamo zināšanu, lai sagatavotu nepieciešamo tehniskās dokumentācijas paketi, līdz ar ko nereti projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai tiek piesaistīts specializēts projektēšanas birojs uz apstiprinātā darbu veikšanas plāna pamata. Tādējādi tiek paredzēta iespēja uzsākt ēku remontdarbu, tai skaitā energoefektivitātes pasākumu, veikšanu arī ēkās, kam nav pietiekamu pašu līdzekļu (uzkrājumu), lai veiktu ēkas renovācijas priekšdarbus un izstrādātu tehnisko dokumentāciju, uz kuras pamata var pieņemt lēmumus par turpmākiem ieguldījumiem ēkas renovācijā, tai skaitā energoefektivitātes paaugstināšanā. Altum varēs izsniegt aizdevumu arī tikai tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, tādējādi padarot pieejamāku programmu, tostarp aizdevuma piešķiršanas nosacījumus, kā arī finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.
Noteikumu projekts paredz tehnisku precizējumu, svītrojot atsauci uz likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", jo šis likums ir zaudējis spēku un attiecīgās normas ir paredzētas likumā Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uz kuru jau ir ietverta atsauce MK noteikumos.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 481 sākotnējais mērķis ir veicināt finanšu pieejamību ēku atjaunošanai un labiekārtojuma pilnveidošanai, tostarp veicināt iedzīvotājus veikt ieguldījumus mājokļu savlaicīgai uzturēšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Ņemot vērā nepietiekamās dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas, kuras neļauj daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem finansēt ēku remontus, viens no risinājumiem ir finansiāla atbalsta mehānisma radīšana tiem ēku īpašniekiem, kas vēlas veikt ieguldījumus savas mājas drošības uzlabošanai. Kā arī noteikumu projekta 1. un 2. punktā ietvertie grozījumi pastarpināti nodrošinās pēc iespējas optimālu pārvaldīšanas darba metožu izvēli, tajā skaitā optimālu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu veidošanu, samērojot tos ar dzīvojamās mājas īpašnieka maksātspēju dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicinās dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā, nodrošinās ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību, saglabās un attīstīs dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības, tā pat dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērsīs ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus.
Programmas ietvaros pieejamais finansējums aizdevumu izsniegšanai un zaudējumu segšanai ir 31 000 000 euro, no kuriem Altum piesaistītais finansējums – 30 000 000 euro aizdevumu izsniegšanai, ņemot vērā, ka šobrīd Altum ir piešķīris 47 aizdevumus, aptuveni 3 milj. euro apmērā, un prognozējot, ka līdz 2024.gada beigām tiks piešķirti līdz 90 aizdevumiem (aptuvenās prognozes) par  5,6 milj. euro, līdz ar ko programmas ietvaros finansējuma apguve norit saskaņā ar plānoto. MK noteikumi Nr. 481 nosaka, ka programmas ietvaros maksimālais aizdevums par vienu daudzdzīvokļu māju ir 400 000 euro, ņemot vērā,  Altum izsniegto aizdevumu apjomu uz doto brīdi un plānotās prognozes 2024. gada ietvaros, nav pamata uzskatīt, ka noteikumu projektā iekļauto papildus atbalsta pasākumu iekļaušana varētu negatīvi ietekmēt vai apdraudēt finansējuma pieejamību MK noteikumos Nr. 481 sākotnēji paredzēto atbalsta pasākumu īstenošanai.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki
Ietekmes apraksts
Tiesību akta projekts nodrošinās dzīvokļu īpašniekiem saņemt atbalstu par energoefektivitātes paaugstināšanu arī tad, ja tiek īstenoti projekti ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējumu.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Tiesību akta projekts nodrošinās iespēju pilnvarotām personām nodrošināt projektu īstenošanu, arī tad, ja tiek īstenoti projekti ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējumu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi