Anotācija (ex-ante)

24-TA-457: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanai no privātpersonas atsavināt tai piederošo nekustamo īpašumu Gaviezes ielā 6, Rīgā (kadastra Nr. 0100 082 0722).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt no nekustamā īpašuma īpašnieka (turpmāk – Īpašnieks) nekustamo īpašumu Gaviezes ielā 6, Rīgā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0722) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) 0,12 ha platībā un uz tās esošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008) (turpmāk – Nekustamais īpašums).
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Saskaņā ar pilnsabiedrības "RB Latvija" veiktās izpētes "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektā trases Rail Baltica robeža skar Nekustamo īpašumu.
Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešama Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) daļa 0,1099 ha platībā un uz tās esošā apbūve – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008).
Nekustamā īpašuma daļas nepieciešamība Rail Baltica projekta īstenošanai pamatota ar būvprojekta Rail Baltica stacijai, saistītai infrastruktūrai un estakādei starptautiskajā lidostā "Rīga" tehniskajiem risinājumiem. Nekustamā īpašuma daļa atsavināma publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai (valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslai) un Rail Baltica projekta saistītās infrastruktūras izbūvei un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma "Par autoceļiem" 4. panta regulējumu.
Nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamo Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) daļu 0,1099 ha platībā, atlikumā veidojas Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības daļa ar platību aptuveni 0,0101 ha. Uz Nekustamā īpašuma atsavināšanas uzsākšanas brīdi saskaņā ar Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 15. pielikumu "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" (ar grozījumiem Rīgas domes 2009. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" redakcijā) zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) atradās jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, kur atļautā izmantošana ir daudzdzīvokļu nams, savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja, kā arī citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Noteikumi) 457. punktu. Noteikumu 2.6. apakšnodaļas "Jaunveidojams zemesgabals un minimālā platība zemesgabala apbūvei" 42. punkts nosaka, ka savrupmāju apbūves teritorijā, kur nav izveidota ielu infrastruktūra un nav esošas apbūves,  jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir 600 kv.m., bet savrupmāju apbūves teritorijā ar jau izveidotu ielu infrastruktūru un esošu apbūvi – 400 kv.m. Līdz ar ko, pēc Rail Baltica projektam nepieciešamās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums) 0100 082 0722 daļas 0,1099 ha platībā nodalīšanas atlikušā zemes vienības daļa 0,0101 ha platībā neatbilst Noteikumos noteiktajam par jaunveidojamā zemesgabala minimālo platību. Ņemot vērā minēto un Likuma 6. pantu, ierosināta visa Nekustamā īpašuma atsavināšana.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000083549. Īpašuma tiesības nostiprinātas fiziskai personai.
Atbilstoši ierakstiem zemesgrāmatas nodalījumā un saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, nekustamais īpašums Gaviezes ielā 6, Rīgā, kadastra Nr. 0100 082 0722, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 082 0722 un uz tās esošas dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008).
Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatas nodalījumā nav reģistrētas nomas tiesības, apbūves tiesības, ķīlas vai hipotēkas tiesības, piedziņas atzīmes. Zemesgrāmatas I daļas 1. iedaļas 1.3. sadaļā veikta atzīme – ceļa servitūts par nokļūšanai uz Gaviezes ielu. Pamats – 1999. gada 18. marta Rīgas pilsētas zemes komisijas lēmums Nr. 11/162. Piekļuves iespējas Nekustamajam īpašumam sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs ir vērtējis, nosakot Nekustamā īpašuma tirgus vērtību.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem Nekustamajam īpašumam nav reģistrēti apgrūtinājumi. Zemes vienības platība ir 0,12 ha, lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Zemes vienības sadalījums pa lietošanas veidiem – zemes zem ēkām platība – 0,12 ha. Dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) platība 120,90 kv.m., galvenais lietošanas veids – divu dzīvokļu mājas (kods 1121). Saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008) platība 217,50 kv.m., galvenais lietošanas veids – citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274).
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) ir reģistrēta jaunbūve-siltumnīca (reģistrēta būves reģistrā ar būves kadastra apzīmējumu 0100 082 0722 009, platība 163,20 kv.m., galvenais lietošanas veids – lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas (kods 1271), kurai reģistrēts piederības statuss – nepieder zemes īpašniekam un kā lietotājs reģistrēts Īpašnieks. Atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegtajai informācijai, jaunbūve-siltumnīca (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 009) nav reģistrēta kā patstāvīgs īpašums Rīgas pilsētas zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, kā arī nav informācija par tās piederību. Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sniegtajai informācijai, jaunbūve-siltumnīca (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 009) zemesgrāmatā nav identificējama kā pastāvīgs īpašuma objekts, un atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai informācijai tā nav reģistrēta neviena nekustamā īpašuma sastāvā un nav reģistrēta kā patstāvīgs nekustamais īpašums. Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, atkārtoti apsekojot Nekustamo īpašumu dabā, ir konstatējis, ka Īpašnieks jaunbūvi-siltumnīcu daļēji ir nojaucis. Ievērojot, ka Īpašnieks nav uzrādījis jaunbūves-siltumnīcas piederības un likumīgu izbūves apliecinošus dokumentus, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs jaunbūvi-siltumnīcu nav iekļāvis Nekustamā īpašuma tirgus vērtējumā.
Īpašnieks pieteicis prasījumus (zaudējumus):
par iedzīves pārvešanas glabāšanai uz citu piederošo nekustamo īpašumu izdevumu kompensēšanu;
par pagaidu dzīves vietas īrēšanu;
par dzīvnieku pagaidu izvietošanas dzīvnieku viesnīcā saistībā ar to, ka pagaidu dzīves vietā nav atļauts iemitināt dzīvniekus, izdevumu kompensēšanu;
par saņemtajiem juridiskajiem pakalpojumiem saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu;
par uz ēkām uzstādīto saules paneļu, kas tiks pārvietoti un uzstādīt uz īpašuma, kas tiks iegādāts par atlīdzību, pārvietošanas izdevumu kompensēšanu;
par iespēju pagarināt nekustamā īpašuma atbrīvošanas termiņu, ja šajā teritorijā vēl netiks uzsākti būvdarbi.
Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 20. februāra lēmumu Nr. 03.1-14/640 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0722), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) 0,12 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008), atsavināšanu, nosakot to 304 520,00 EUR (trīs simti četri tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā.
Īpašniekam paziņojuma par Nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām nosūtīšanas dienā 2018. gada 23. novembrī piederēja arī nekustamais īpašums "Kadari" Viesturu pagastā, Bauskas novadā, tādēļ nav izskatāms jautājums par Nekustamā īpašuma atlīdzības pieciem procentiem no Nekustamā īpašuma tirgus vērtības palielināšanu saskaņā ar Atsavināšanas likuma 22. panta ceturto daļu.
Par Īpašnieka pieteiktajiem prasījumiem:
par iedzīves pārvešanas glabāšanai uz citu piederošo nekustamo īpašumu izdevumu kompensēšanu, par pagaidu dzīves vietas īrēšanu, par dzīvnieku pagaidu izvietošanas dzīvnieku viesnīcā saistībā ar to, ka pagaidu dzīves vietā nav atļauts iemitināt dzīvniekus, izdevumu kompensēšanu un par uz ēkām uzstādīto saules paneļu, kas tiks pārvietoti un uzstādīt uz īpašuma, kas tiks iegādāts par atlīdzību, pārvietošanas izdevumu kompensēšanu – Īpašnieks ir informēts, ka izdevumu kompensēšana par iedzīves pārvešanu glabāšanai uz citu piederošo nekustamo īpašumu, par pagaidu dzīvesvietas īrēšanu, dzīvnieku pagaidu izvietošanu dzīvnieku viesnīcā saistībā ar to, ka pagaidu dzīves vietā nav atļauts iemitināt dzīvniekus un par uz ēkām uzstādīto saules paneļu, kas tiks pārvietoti un uzstādīt uz īpašuma, kas tiks iegādāts par atlīdzību, pārvietošanu, atbilstoši Atsavināšanas likumā un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 2. punktā noteiktajam, var tikt izvērtēta pēc Nekustamā īpašuma atsavināšanas, Īpašniekam iesniedzot iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina zaudējumu esamību un apmēru;
par saņemtajiem juridiskajiem pakalpojumiem saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu – noraidīts Īpašnieka prasījumu par juridisko pakalpojumu līgumu izmaksu segšanu, jo Īpašnieks nav sniedzis pierādījumus, kas apliecina attiecīgā pakalpojuma nepieciešamību un samaksu. Turklāt jebkura speciālista iesaiste nekustamā īpašuma atsavināšanas procesā ir katra līdzēja rīcības brīvība un notiek uz tās puses rēķina, kas vēlas piesaistīt konkrētu speciālistu, lai pamatotu savu viedokli (tostarp pieteiktos prasījumus). Valsts institūcija, kas īsteno Rail Baltica projektu un Īpašnieks sadarbojas, lai uz vienlīdzīgiem pamatiem katrs pamatotu savus apsvērumus par atlīdzības apmēru un vienotos par labprātīgu Nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī nekustamā īpašuma atsavināšanas process ir organizējams caurskatāmā, efektīvā un taisnīgā kārtībā un, organizējot saraksti, atlīdzības apmēram nepieciešamās informācijas iegūšanu, pārrunas ar Īpašnieku u. tml., Īpašniekam tiek izskaidrota atsavināšanas procesa kārtība, to regulējušās tiesību normas, kā arī citi ar konkrētas situācijas apstākļiem saistītie jautājumi. Līdz ar to nebūtu pamatoti un samērīgi, ka jebkurus izdevumus, kas saistīti ar Īpašnieka iebildumiem, uzņemtos segt otra pirkuma līguma puse;
par iespēju pagarināt nekustamā īpašuma atbrīvošanas termiņu, ja šajā teritorijā vēl netiks uzsākti būvdarbi – Īpašnieks ir informēts, ka ievērojot Likuma 28. panta otrajā daļā noteikto, ka tiesības uz līdzvērtīgu dzīvojamo telpu saglabājas līdz dienai, kad nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks ir iegādājies citu dzīvojamo telpu, bet ne ilgāk kā gadu pēc atlīdzības izmaksas, kā arī Rail Baltica projekta īstenošanai noteiktos termiņus, jautājums par Nekustamā īpašuma atbrīvošanas termiņu ir nosakāms pirkuma līgumā par Nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, kas nevar pārsniegt termiņu, kāds ir nepieciešams Rail Baltica projekta faktisko būvdarbu uzsākšanai, bet ne ilgāk kā vienu gadu pēc atlīdzības izmaksas.
Īpašnieks ir piekritis atlīdzības apmēram.
Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma atsavināšanas Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija Nekustamo īpašumu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros pēc būvdarbu pabeigšanas un inženierbūves nodošanas ekspluatācijā plānots attiecīgo izveidoto nekustamo īpašumu – zemes vienību un uz tās izbūvēto pašvaldības nozīmes autoceļu – nodot pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta un likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešās daļas noteikumiem.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamo īpašumu Gaviezes ielā 6, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 082 0722) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 082 0722) 0,12 ha platībā un uz tās esošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 001) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 082 0722 008).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamais īpašums tiek atsavināts transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums. Likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, savukārt šā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamo īpašumu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma nepieciešamība sabiedrības vajadzībām konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai.
Ministru kabineta rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Īpašnieku, kuram piederošais Nekustamais īpašums atsavināms sabiedrības vajadzībām.
Ministru kabineta rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Ministru kabineta rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palieli eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Ministru kabineta rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2015. gada 24. novembrī starp akciju sabiedrību "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas – Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma daļas atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Ministru kabineta rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi