Anotācija (ex-ante)

23-TA-3257: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
ES dokuments
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvas 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (turpmāk – direktīva 2022/431) prasības, nodrošinātu skaidru un nepārprotamu regulējumu attiecībā kancerogēnam, mutagēnām un reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām. 
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir sakārtot normatīvo regulējumu attiecībā uz ķīmiskām un kancerogēnām vielām, novēršot atsevišķu normu (arodekspozīcijas robežvērtību) dublēšanos un pretrunas pārņemot direktīvas 2022/431 prasības (svītrot un pārnest kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas un to arodekspozīcijas robežvērtības un bioloģiskās ekspozīcijas rādītājus uz Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”). 
Spēkā stāšanās termiņš
05.04.2024.
Pamatojums
Direktīva 2022/431

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Darba aizsardzības prasības darbā ar ķīmiskām vielām reglamentē Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumi Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” (turpmāk - noteikumi Nr. 325) un darbā ar kancerogēnām vielām - reglamentē Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” (turpmāk – noteikumi Nr. 803).
Minētajos noteikumos ir iekļautas prasības, konkrētas vielas un to arodekspozīcijas robežvērtības, kas pamatā izriet no Eiropas Savienības regulējuma.
Zinātniskā komiteja jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (turpmāk - SCOEL) ņemot vērā jaunākos zinātniskos pētījumus un atklājumus par ķīmisko vielu ietekmi uz nodarbināto veselību un audzēju attīstību, nosaka jaunas vielas vai maina jau noteikto vielu arodekspozīciju robežvērtības. Attiecīgi pēc SCOEL ieteikuma regulāri notiek kancerogēno vielu sarakstu papildināšana un aktualizēšana, kā arī noteikto robežvērtību pārskatīšana. Aktualizētās prasības tiek iekļautas Eiropas Savienības direktīvās, kas ir jāpārņem arī nacionālajos normatīvajos aktos.
Noteikumu projekts būtībā nenosaka jaunas prasības, bet padara normatīvo regulējumu noteiktāku, skaidri nodalot ķīmiskās vielas no kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām un novērš iespējamus pārpratumus piemērojot noteikumu Nr.803 un Nr.325 prasības darba vidē. 
Vienlaikus  paralēli tiek virzīti grozījumi noteikumos Nr.803.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 325 1. pielikums satur sarakstu ar ķīmiskām vielām un to robežvērtībām un noteikumu Nr. 803 1. pielikums satur sarakstu ar kancerogēnām vielām un atsevišķām to robežvērtībām. Direktīva 2022/431 nosaka tādas reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas, kas pašlaik ir noteiktas noteikumu Nr. 325 1. pielikumā (piemēram, niķeļa savienojumi, nitrobenzols, 2-etoksietanols, oglekļa monoksīds). Reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām ir jāpiemēro noteikumu Nr.803 prasības (tādas pašas kā kancerogēnām un mutagēnām vielām), tādēļ tās ir nepieciešams pārcelt no noteikumu Nr.325 pirmā pielikuma uz noteikumu Nr. 803 pirmo pielikumu. Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) noteiktās vielas (ar robežvērtībām) pašlaik noteiktas gan noteikumu Nr. 325 1. pielikumā, gan noteikumu Nr. 803 1.pielikumā (piemēram, benzols, cietkoksnes putekļi, hidrazīns, trihloretilēns u.c.). Attiecīgi atsevišķas vielas un to robežvērtības tiek dublētas divos noteikumos (Nr. 325 un Nr.803) un, konsultējoties ar ekspertiem darba aizsardzības jomā, jo īpaši par ķīmiskajām vielām darba vidē, tika secināts, ka šīs vielas būtu nodalāmas atbilstoši to veidam vienos Ministru kabineta noteikumos, šajā gadījumā, noteikumos Nr.803, lai nemaldinātu darba devējus normu praktiskā piemērošanā.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz no Nr. 325 1. pielikuma izkļaut kancerogēnās vielas, kuras dublējas un ir noteiktas jau noteikumu Nr. 803 1. pielikumā, tai skaitā direktīvā 2022/431 noteiktās vielas, kā arī pārnest uz noteikumu Nr. 803 1. pielikumu tās vielas, kas šobrīd tiek klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas un tām piemērojamas noteikumos Nr.803 noteiktās prasības. Vienlaikus tiek mainīta arī 1.pielikuma numerācija, sakārojot uzskatāmi un secīgi, svītrojot iepriekš jau grozītās ailes un pievienotos prim punktus, kā arī precizējot nelielas tehniskas un vizuālās neprecizitātes (pasvītrojumus, formulas attēlus u.c.). Papildus no noteikumu Nr.325 pamatteksta Noslēguma jautājumiem(57.-61. punkts) tiek svītrotas atsauces noslēguma jautājumos, kas bija saistītas ar konkrētajām kancerogēnajām vielām un dublējas divos normatīvajos aktos (noteikumu projekta 1.4.-1.9. apakšpunkts).
Ņemot vērā tiesību aktu portāla tehnisko iespēju ierobežojumus attiecībā uz grozījumu veikšanu pielikumā, kas nav strukturēts pielikums, noteikumu Nr. 325 1. pielikums tiks izteikts jaunā redakcijā (noteikumu projekta 1.10. apakšpunkts).
 
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 325 2. pielikumā "Ķīmisko vielu sinonīmi un vielām atbilstošie numuri" ir noteikti ķīmisko vielu sinonīmi vielām, kuras noteiktas 1. pielikumā. 1. un 2. pielikums vēsturiski veidots, pārņemot ķīmisko vielu standartu "LVS 89:2004 “Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robež­vērtības darba vides gaisā”", ar mērķi mazināt slogu (izmaksas) darba devējiem ķīmisko vielu risku vērtēšanas procesā. 2. pielikums sākotnēji tika iekļauts noteikumos, lai atvieglotu darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem vielu atrašanu 1.pielikumā, tomēr, ņemot vērā tehnoloģiskās iespējas un digitalizācijas attīstību, 2. pielikums ir zaudējis savu aktualitāti un nav nepieciešams.
 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz svītrot noteikumu Nr. 325 2. pielikumu "Ķīmisko vielu sinonīmi un vielām atbilstošie numuri", jo tas zaudējis savu aktualitāti. Vienlaikus precizēts noteikumu Nr.325 2.3. apakšpunkts, svītrojot atsauci uz 2. pielikumu (noteikumu projekta 1.1. un 1.11. apakšpunkts). 
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 325 3. pielikumā bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji virknei vielu, kuras ir kancerogēnas. Turklāt direktīva 2022/431 paredz noteikt bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju svinam tieši kancerogēno vielu regulējuma kontekstā. 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā iepriekš minēto pieeju attiecībā uz kancerogēno, mutagēno un reproduktīvai sistēmai toksisko vielu nodalīšanu un noteikšanu tikai vienā normatīvajā aktā - noteikumos Nr.803, kā arī, lai pārņemtu direktīvas 2022/431 prasības, noteikumu projekts paredz precizēt 3. pielikumu. Attiecīgi arī kancerogēnās vielas, kurām noteikti bioloģiskā ekspozīcijas rādītāji,  tiek pārceltas uz noteikumiem Nr. 803 (svins, dzīvsudrabs, benzols, kadmijs). Savukārt noteikumu Nr. 325 3. pielikumā atstātas noteikumiem atbilstošas ķīmiskās vielas ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītājiem un noteiktas tās vielas, kurām, izmantojot biomonitoringu, var noteikt to uzkrāšanos cilvēka organismā (noteikumu projekta 1.12. apakšpunkts). Jāatzīmē, ka jau tagad ir uzņēmumi, kas, rūpējoties par savu nodarbināto veselību, veic papildus analīzes, lai noteiktu precīzāku veselības stāvokli, kā arī novērtētu preventīvo pasākumu efektivitāti.     
Problēmas apraksts
Noteikumos noteikts, ka Labklājības ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu, kuru arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē savā oficiālajā tīmekļa vietnē.
Saskaņā ar Standartizācijas likuma 7. pantu un, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumu Nr. 346 "Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūciju" 2. punktā noteikto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas standarts" veic Nacionālās standartizācijas institūcijas funkcijas. Attiecīgi noteikumu 5. un 6. punktā minētai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ir mainījies juridiskais statuss un nosaukums. Vienlaikus jaunākā prakse standartizācijas jomā paredz, ka prasības par piemērojamiem standartiem un to publicēšanu tiek izteiktas vienā punktā.
Risinājuma apraksts
Ievērojot jaunāko praksi standartizācijas jomā noteikumu projekts paredz izteikt jaunā redakcijā 5.punktu un svītrot 6.punktu, lai prasības par piemērojamiem standartiem un to publicēšanu tiktu izteiktas vienā punktā, kā arī turpmākā pārskatāmā nākotnē normatīvajos aktos nebūtu jāprecizē standartizācijas institūciju juridiskie statusi vai nosaukumi (noteikumu projekta 1.2. un 1.3.punkts). 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” ietvaros veikts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2019.-2021.” ar mērķi noskaidrot darba aizsardzības situāciju un normatīvo aktu prasību ievērošanu uzņēmumos. (pētījuma rezultāti pieejami Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/darba-apstakli-un-riski-latvija-2019-2021/ ).
Darba devēju aptaujā 23,7% darba devēju norāda, ka uzņēmumā darbinieki kaut kādā mērā ir pakļauti ķīmisku vielu iedarbības riskam (izgarojumi, dūmi, putekļu vai bīstamu ķīmisku vielu ieelpošana, uzsūkšanās caur ādu) (10,7% -visi darbinieki, 3,0% - vairāk kā puse, 4,3% - puse darbinieku un 9,3%, - mazāk par pusi darbinieku).
14,0% darba devēju norādīja, ka viņu uzņēmumā nodarbinātie kaut kādā mērā ir pakļauti tādu ķīmisko vielu iedarbībai, kas uzsūcas caur ādu, 14,2% vielām, kurām piemīt alergēnas īpašības.
Attiecībā uz darba ņēmēju aptaujas rezultāti parāda, ka izgarojumiem, dūmiem, putekļu vai bīstamo vielu ieelpošanai kaut kādā mērā pakļauti 28,6% (visu darba dienas laiku pakļauti – 2,2%, gandrīz visu dienu – 2,4%, ¾ no darba laika – 1,8%, pusi no darba laika – 4,6%. Ķīmisko vielu uzsūkšanās caur ādu riskam visu darba dienu pakļauts 0,3% darbinieku, vielām ar alerģiskām īpašībām – visu dienu -1,2%. Ķīmiskajām un bioloģiskajām vielām, kas izraisa ļaundabīgu audzēju, visu dienu pakļauti 0,5%, 50% no darba laika pakļauti 0,8% darba ņēmēju.
Savukārt attiecībā uz ķīmisku vielu iedarbību, kurām piemīt kancerogēnas īpašības 2022. gada pētījumā pārliecinoši lielākā darba devēju daļa (96,7%) norādījusi, ka viņu uzņēmumos nodarbinātie nav tām pakļauti, bet 7,4% nodarbināto atzīmēja, ka šādām vielām pakļauti kaut kādā mērā.
        Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem, analizējot datus pēc arodslimības izraisītājfaktora, redzams, ka 2019. gadā 14 gadījumos, 2020. gadā - 5, bet 2021. gadā - 3 ķīmiskais faktors ir izraisījis arodslimību. 2022. gadā nav bijuši šādi gadījumi, kas gan varētu būt saistīts ar darba vides izmaiņām un veselības traucējumu risināšanu atsevišķi no arodslimību diagnostikas procesa.
         Latvijā nav pieejami dati par audzēju gadījumiem, kas attīstījušies nodarbinātajiem strādājot ar konkrētām kancerogēnām vielām, jo šādu datu sakarības netiek noteiktas un analizētas. Arodslimību ārstu komisija, nosakot darba vides riska faktoru saistību ar veselības traucējumiem, nosaka arodslimības pēc izraisītājfaktora.
        Valsts darba inspekcija, veicot tematiskās pārbaudes uzņēmumos, secinājusi, ka liela daļa darba devēju neapzinās riskus, ko darba vidē rada ķīmisko vielu lietošana. Līdz ar to arī ķīmisko vielu radītie riski netiek atbilstoši novērsti vai mazināti.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • nodarbinātie
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts kopā ar izmaiņām darba aizsardzības prasībās, saskaroties ar kancerogēnām vielām vērsts uz nodarbināto veselības aizsardzību, paredzams, ka uzlabosies šo nodarbināto zināšanas par ķīmiskām un kancerogēnām vielām un veselības aizsardzība.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Uzņēmumos, kur nodarbinātie saskaras ar ķīmiskām un kancerogēnām vielām, darba devējam jau tagad ir jāievēro darba aizsardzības prasības, kas noteiktas noteikumos Nr.325 un Nr.803. Izmaiņas šajos noteikumos pamatā atvieglos darba devējiem normatīvo aktu praktisko piemērošanu un novērsīs neskaidrības piemērošanā dēļ vielu arodekspozīcijas robežvērtību dublēšanās.
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
Nav iespējams izdalīt konkrētas nozares, kurās nodarbinātie tiks pakļauti konkrētām vielām, tomēr jāatzīmē, ka ķīmiskās vielas tiek izmantotas dažādās nozarēs vai procesos, tai skaitā, dažādu izstrādājumu ražošanā, kausēšanas, pārstrādes un metināšanas darbos, ostu darbos, būvniecībā, autoservisos u.c.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
Noteikumu projekts tiek vienlaikus virzīts kopā ar noteikumu Nr.803 grozījumiem (23-TA-1698), lai pārņemtu Direktīvas 2022/431 prasības, jo grozījumi abos projektos ir cieši saistīti. Pašlaik reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas un to arodekspozīcijas robežvērtības ir noteiktas noteikumu Nr.325, bet ir pārceļamas uz noteikumiem Nr.803, kā arī bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji kancerogēnām vielām tiek pārcelti uz noteikumiem Nr.803.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Direktīvas 2022/431 prasības pēc būtības iekļautas noteikumu Nr.803 grozījumos, kur arī norādīta atbilstība starptautiskajām saistībām. Proti, nodrošinot Direktīvā 2022/431 noteikto vielu izkļaušanu no noteikumu Nr.325 un iekļaušanu noteikumos Nr.803, lai prasības netiktu dublētas un vielas būtu noteiktas tām atbilstīgajā normatīvajā aktā.
Noteikumu projekts neietekmē iepriekš pārņemtās direktīvas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīvas (ES) 2017/2398, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīva (ES) 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā).

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts darba inspekcija, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/f301b404-8fa7-4b0c-b6b1-fdf4936f6769

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekts 2024. gada 5. janvārī ievietots TAP sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai: https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/f301b404-8fa7-4b0c-b6b1-fdf4936f6769 
Par noteikumu projektu un tā anotāciju komentāri, iebildumi vai precizējumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Informācija par pieņemto direktīvu 2022/431 un paredzētajiem grozījumiem tika izsūtīta sociālajiem partneriem (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un Latvijas Darba devēju konfederācijai), kā arī publicēta tīmekļa vietnē www.stradavesels.lv (2.01.2023. http://stradavesels.lv/jaunumi/planotas-izmainas-darba-aizsardzibas-prasibas-kancerogenam-vielam/ ). Vienlaikus darba aizsardzības jomas speciālistu semināros dalībnieki tika informēti par jaunajām prasībām un tiem bija iespēja iepazīties ar plānotajām izmaiņām. 
 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Kopējo kontroli un uzraudzību darba aizsardzības jomā nodrošina Valsts darba inspekcija.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi