Anotācija (ex-ante)

21-TA-1505: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Grozījumi tiesību aktā izstrādāti, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72.3 pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Valsts nodevas likmes par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanu maiņa no 12,28 euro/tonnā uz 19,30 euro/tonnā, pamatojoties uz valsts naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumā ietverto naftas rezervju apjoma (tonnās) un izmaksu izmaiņām.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Enerģētikas likuma 72.1 un 72.3 pants

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīva 2009/119/EK ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves prasības[1] (turpmāk – Direktīva 2009/119/EK), uzliek par pienākumu katrai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstij nodrošināt naftas krājumu apjomus, kas atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā vai arī dienas vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienai atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks, kā arī nosaka rīcību obligāto rezervju izmantošanai nopietnu apgādes traucējumu gadījumā. Tā kā Latvija ir naftas produktu importētāja valsts, tad drošības rezervju apjomam tiek piemērotas 90 dienas. Minētās ES prasības pārņemtas ar Enerģētikas likuma 72.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.286 “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā” (turpmāk – Noteikumi Nr.286), kuru 5.punktā noteikts, ka Birojs izsludina iepirkuma procedūru drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai.
Noteikumos Nr.286 noteiktas arī prasības iepirkuma dalībniekiem, lai sniegtu drošības rezervju pakalpojumu. Tāpat Noteikumi Nr.286 nosaka, ka iepirkuma dalībnieki, ar kuriem Birojs ir noslēdzis iepirkuma līgumu par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts naftas produktu rezervi izveidei, nodrošina iepirkuma līgumā noteikti naftas produktu apjomu visā iepirkuma līguma darbības periodā.
Ņemot vērā naftas cenu svārstības, iepirkuma līgumi pārsvarā tiek slēgti uz vienu gadu (ar izņēmumu 2019.-2020.gadā, kad tika noslēgta līgumi uz 2 gadiem). Arī 2020.gada izskaņā iepirkuma līgumi par drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanu 2021.gadā tika noslēgti uz vienu gadu, t.i., pašreizējie iepirkuma līgumi ar iepirkuma dalībniekiem par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu 2021.gadā ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim.
Enerģētikas likuma 72.4 pants noteic, ka Birojs šā likuma 72.1 pantā minēto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no valsts nodevas ieņēmumiem, kas saņemti par naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma uzturēšanu. Naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma uzturēšanas valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.
Enerģētikas likuma 72.3 pants noteic, ka valsts nodevu maksā komersanti, kas 1) saņēmuši speciālu atļauju (licenci) apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, 2) komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, 3) komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, 4) komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas mazumtirdzniecībai. Citi komersanti maksā valsts nodevu par naftas produktu apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no ES dalībvalsts vai trešās valsts.
Šīs augstāk minētās degvielas komersantu grupas 2021.gadā maksā nodevu 12,28 euro/tonnā, kas veidojās no drošības rezervju pakalpojuma sniegšanas izmaksām 2021.gadā (saskaņā ar Biroja veikto iepirkuma procedūru 2020.gadā par naftas drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanu 2021.gadā). Tādējādi valsts nodevas likmes apmērs ir tieši atkarīgs no Biroja sarunu procedūras piedāvājumos saņemtajām cenām bez PVN un uzglabāšanas termiņa (12 mēneši), jo nodevas likmes apmērs, balstoties uz iepirkuma rezultātiem, tiek vienmēr pārskatīts un atbilstoši aktualizēts.

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72. pantā noteikto, 2021. gada 10. jūnijā Birojs izsludināja iepirkumu par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu (turpmāk - sarunu procedūra) laika posmam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Sarunu procedūras tika organizēta divās kārtās un iekļauts aprēķinātais nepieciešamais naftas produktu drošības rezervju apjoms tīrā importa dienas vidējam daudzumam 90 dienām – 331 129 tonnas, kā to nosaka Direktīvas 2009/119/EK 3.pants. Aprēķini veikti saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes Latvijas Energobilance 2020. gadā[2] datiem. Aprēķinos nav iekļauts naftas bitumena apjoms. Sarunu procedūras piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.


[1] https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/energetika/publikacijas-un-infografikas/7274-latvijas-energobilance-2020-gada?themeCode=EN
[2] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/119/oj/?locale=LV
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd valsts nodevas likme par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanu ir 12,28 euro/tonnā. Kā iepriekš minēts, to maksā visi degvielas komersanti Latvijā. Šī likme atspoguļo naftas drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas 2021.gadā (ievērojot iepirkuma rezultātus). Ņemot vērā iepirkumā piedāvāto naftas apjomu un iepirkuma dalībnieku cenu piedāvājumus par šiem apjomiem, iepirkuma izmaksas ikgadējā iepirkumā ir atšķirīgas. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums par naftas drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanu 2022.gadā. Pamatojoties uz sarunu procedūras rezultātā pieņemto lēmumu (Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2021.gada 18.oktobra protokols Nr.12) un saskaņā ar 2021. gada 9. novembrī ar 11 iepirkuma dalībniekiem noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. 5-3.6/2021/67 Par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei naftas produktu drošības rezervju apjoms laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim ir 304 400 tonnas (benzīns – 1 000 tonnas, aviācijas degviela – 1 000 tonnas, mazuts – 7 000 tonnas, dīzeļdegviela – 295 400 tonnas) par kopējo summu 24,5 milj.euro (2021. gadā 352 700 tonnas (benzīns – 121 000 tonnas un dīzeļdegviela – 231 700 tonnas)). 97% no naftas produktu drošības rezervju apjoma veido dīzeļdegviela saskaņā ar iepirkuma dalībnieku piedāvājumu. Iepirkuma dalībnieku piedāvājumos benzīns tika piedāvāts tikai 1000 tonnu apmērā, kas arī tika pilnā apmērā apstiprināts iepirkumā. Iepirkuma dalībnieku piedāvājumos 2021.gada sarunu procedūrā bija augstākas piedāvājuma cenas nekā 2020.gada sarunu procedūrā, kuras kopējā vērtība bija 16 milj. euro.
Sarunu procedūras, lai nodrošinātu valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu sniegšanu 2022. gadā, vidējā svērtā cena ir 6,63 euro par 1 tonnas valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu 1 mēnesim (2020.gadā – 3,45 euro par 1 tonnas valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu 1 mēnesim).
Risinājuma apraksts
Valsts nodevas apmēru nosaka, balstoties uz Valsts kases datiem par komersantu, kuri ir valsts nodevas objekts, degvielas iegādes apjomiem 2020.gadā (tonnās). Tā ir bāzes vērtība. Drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas tiek dalītas ar bāzes vērtību, nosakot valsts nodevas apmēru par vienu tonnu degvielas. Līdz ar to no kopējās iepirkuma summas tiek aprēķināta nodeva un to maksā katrs degvielas komersants Latvijā (t.i. Enerģētikas likuma 72.3 pantā minētie komersanti, tostarp, iespējams, arī iepirkuma dalībnieki, ja tie Latvijā realizē degvielu).
Tādējādi, ievērojot drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu pieaugumu par vairāk kā 8 milj. euro, valsts nodevas likme 2022.gadā par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma uzturēšanu būs 19,30 euro par 1 tonnu (2021.gadā – 12,28 euro par 1 tonnu).
Valsts nodevas ietekme par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma uzturēšanu apmērs uz 1 litru galapatēriņā ir 0,0155 euro.
Samaksa par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma uzturēšanu sāksies 2022. gada februārī par janvārī sniegto valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu, tāpēc jaunā valsts nodevas likme 19,30 euro par tonnu stājas spēkā ar 2022. gada februāri. Komersantiem jaunā valsts nodevas likme jāpiemēro I, II un III kategorijas naftas produktu apjomam, kuri ir izlaisti brīvā apgrozījumā, kurus apstiprināti noliktavas turētāji izved no katras akcīzes preču noliktavas (izņemot pārvietošanu atliktajā nodokļu maksāšanas režīmā) un kurus patērē katrā akcīzes preču noliktavā, kā arī kuri realizēti un patērēti Latvijas Republikas teritorijā sākot ar 2022. gada janvāri.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Degvielas galalietotāji
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā patēriņa prognozes, provizoriski jaunās valsts nodevas likmes ietekme uz katru naftas produkta litru gala patēriņu mazumtirdzniecībā ir 0,0155 (pusotra euro centa sadārdzinājums uz katra naftas produkta litru), jo ņemot vērā galveno degvielas veidu – benzīna un dīzeļdegvielas blīvumu atšķirības, arī valsts nodevas likmes ietekme uz katru naftas produkta litru būs nedaudz atšķirīga.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts skars komersantus, kuriem ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) darbībām ar akcīzes precēm – valsts nodevas maksātājus (apmēram 60 komersanti) – juridiskās personas, kā arī sabiedrību un tautsaimniecību, kuri ikdienā un darba procesa nodrošināšanai izmanto naftas produktus.
Nozare
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
Nozaru ietekmes apraksts
Komersanti saskaņā ar Enerģētikas likuma 72.3 pantā noteikto maksā valsts nodevu par naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma uzturēšanu un tās apjoms ir ierēķināts naftas produkta gala cenā.
Komersantiem būtiskākās izmaksas saistās ar valsts nodevas likmes apmēra kompensēšanu uz katru litru gala realizācijā un patēriņā, kas sadārdzinās degvielas un produkcijas cenu tautsaimniecībā, kuru sedz gala patērētājs.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Naftas nozares komersantiem jāņem vērā nodevas likmes pieaugums.
Komersanti – valsts nodevas maksātāji – mēnesī maksājamās valsts nodevas summas apmēru aprēķina, reizinot valsts nodevas likmi ar iepriekšējā kalendārā mēnesī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto vai savām vajadzībām patērēto naftas produktu apjomu tonnās.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
23 230 997
0
24 510 719
0
22 045 997
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
23 230 997
0
24 510 719
0
22 045 997
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
23 230 997
0
24 510 719
0
22 045 997
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
23 230 997
0
24 510 719
0
22 045 997
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2022.gada nodevas palielinājums ir iekļauts 2021.gada 4.decembrī izsludinātajā likumā ”Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Būvniecības valsts kontroles birojs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Publiskās apspriešanas ietvaros sabiedrības komentāri netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi