Anotācija (ex-ante)

23-TA-1968: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatus" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
iestādes iniciātīva

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atļaut savienot Datu valsts inspekcijas direktora amatu ar īstermiņa eksperta amatu Eiropas Savienības projektos “Atbalsts ārējās drošības sektora uzraudzībai Gruzijā” (“Support to External Security Sector Oversight in Georgia”) 2023.gadā un “Atbalsts strukturētam politikas dialogam, Asociācijas līguma ieviešanas koordinācijai un tiesību aktu tuvināšanas procesa uzlabošanai” Moldovā (“Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and enhancemmentof the legal approximation process”Moldova) 2024.gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
03.09.2023.
Pamatojums
Projekta uzdevumu izpildes sākuma datums. 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka lūdz savienot Datu valsts inspekcijas amatu ar īstermiņa eksperta amatu divos Eiropas Savienības projektos, viens ko kuriem tiek īstenots 2023.gadā (no septembra līdz decembrim) un otrais 2024.gada (sākot ar maiju). Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - likums) var savienot valsts amatpersonas amatu ar iepriekš minētiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi.
Eiropas Savienības projektā “Atbalsts ārējās drošības sektora uzraudzībai Gruzijā” Gruzijā īstermiņa eksperta amatā viens no galvenajiem pienākumiem ir sniegt konsultācijas un apmācības Gruzijas personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu normatīvā regulējuma par personas datu aizsardzības prasību ieviešanu tiesībaizsardzības iestāžu darbībā ieviešanu praksē un nodrošināt to efektīvu uzraudzību. Minētajā uzdevumā ietilpst novērtēt pašreizējo stāvokli attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu atbilstību jaunajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, ko Parlaments pieņēma 2023. gada jūnijā, un apzināt pasākumus un resursus, kas vajadzīgi, lai efektīvi īstenotu jauno tiesību aktu ieviešanu.
Eiropas Savienības projektā "Atbalsts strukturētam politikas dialogam, Asociācijas līguma ieviešanas koordinācijai un tiesību aktu tuvināšanas procesa uzlabošanai" Moldovā īstermiņa eksperta amatā viens no galvenajiem pienākumiem ir sniegt Moldovas Republikas Parlamentam izvērtējumu attiecībā uz izstrādāto likumprojektu personas datu aizsardzības jomā, kā arī palīdzēt valsts iestādēm ieviest atbilstošu normatīvo aktu regulējumu praksē. Minēto uzdevumu izpildes laikā ir plānots arī izstrādāt un vadīt deputātu informēšanas pasākumus personas datu aizsardzības jomā, sniegt konsultācijas valsts pārvaldes iestādēm par darbībām personas datu aizsardzības noteikumu ieviešanā, kā arī piedalīties publiskajos semināros/konferencēs skaidrojot ES regulējuma noteikumus personas datu aizsardzības jomā.
Dalība ES projektos ļauj nodrošināt Latvijas ekspertu atbalstu Eiropas Savienības līmenī īstenotajiem projektiem, nodrošinot arī Latvijas ieguldījumu Eiropas Savienības mērķos un uzdevumos, nodot citām valstīm Latvijas labo praksi attiecībā uz ES normatīva regulējuma ieviešanu nacionālajā līmenī, veicināt Latvijas kā profesionālās un attīstītas valsts pārvaldes tēla izplātīšanos ES un ārpus tās, veicināt sadarbību starp Latvijas Republiku un Moldovas Republiku, Latvijas Republiku un Gruziju valsts pārvaldes līmenī.
Ar Ministru kabineta 2020. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 74 “Par Jekaterinu Macuku” Jekaterina Macuka iecelta Datu valsts inspekcijas direktora amatā ar 2020. gada 27. februāri.  
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams pieņemt lēmumu par amata savietošanas atļauju
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar likuma 8.1 panta trešo daļu personai, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, pirms amatu savienošanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
Savukārt minētā panta piektās daļas 1. un 1.1 apakšpunktā noteikts, ka iestādes vadītājam, saņemot šā panta trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums:
- izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
- izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi