Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
22-TA-260: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts paredz:1) veikt  tehnisku precizējumu rīkojuma 5.1.3. apakšpunktā,
2) precizēt apliecinājumu, ko klātienē strādājošs darbinieks iesniedz darba devējam,
3)precizēt rīkojuma 5.16.1.apakšpunktu, papildus nosakot, ka tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt tirdzniecības vietā iekštelpās, ja apmeklētājiem publiski pieejamā tirdzniecības zāles platība, kurā tiek organizēts tirdzniecības process un tiek apkalpoti apmeklētāji, turklāt neatkarīgi no tirdzniecības iekārtu un plauktu izkārtojuma telpā, nav lielāka par 1500 m2,
4) noteikt kārtību, kādā augstākās izglītības iestādes var organizēt iestājpārbaudījumus studiju programmās, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku iestājpārbaudījumu norisi.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt prasības, kā ļoti augstas saslimstības apstākļos nodrošināt darba un izglītības procesu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd turpinās straujš Covid-19 saslimšanas gadījumu pieaugums, kas ir saistīts ar jaunā SARS-CoV-2 paveida Omikrona izplatību, kas šobrīd ir saistīts ar absolūti lielāko daļu saslimšanas gadījumu. Ņemot vērā to, ka šis vīrusa paveids rada vieglākas slimības formas, tomēr ļoti plaši izplatās, strauji pieaugot Covid-19 gadījumu skaitam, ar Covid-19 stacionēto cilvēku skaits palielinās lēnāk, nekā tas bija SARS-CoV Delta paveida izraisītā uzliesmojuma laikā.
Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu nedēļas laikā reģistrēto Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits ir palielinājies par 99%, sasniedzot gandrīz 32 000 gadījumu nedēļā, kas ir augstākais rādītājs Covid-19 uzraudzības laikā. Tāpat par 44% pieaudzis veikto RNS testu skaits un testu pozitivitātes īpatsvars sasniedz 20%. Covid-19 reproduktivitātes koeficients ir sasniedzis rādītāju 1,6, kas nozīmē, ka infekcijas ierobežošanas pasākumi nav efektīvi un varam prognozēt, ka nākamajā nedēļā jauno saslimšanas gadījumu skaits dubultosies, pārsniedzot 60 000.  7 dienu kumulatīvais stacionēto Covid-19 pacientu skaits ir palielinājies par 22%, un ar Covid-19 stacionēto pacientu skaits slimnīcās ir pieaudzis par 5%, savukārt pacientu skaita dinamika ar smagu slimības gaitu stacionāros ir bez dinamikas. Tādējādi varam secināt, ka pagaidām, neskatoties uz ļoti straujo slimības gadījumu pieaugumu, nav novērojama būtiska Covid-19 ietekme uz stacionāru darbību.  Stacionēto pacientu īpatsvara pieaugums ir novērojams vecuma grupā virs 80 gadiem, savukārt straujākais saslimšanas gadījumu skaita pieaugums ir vecuma grupā 10-19 gadiem. Ir novērojams straujāks saslimstības pieaugums nevakcinēto cilvēku grupā un zemāka saslimstība cilvēku vidū ar balstvakcināciju. 
Tā kā, ļoti strauji palielinoties inficēto cilvēku skaitam, ir daudz cilvēku ar Covid-19 izraisītu darba nespēju, ir liels cilvēku skaits, kam jāievēro izolācijas un mājas karantīnas pasākumi, jāprecizē prasības, kā viņi var atgriezties darbā vai izglītības iestādē, vienlaikus vadoties no maksimāli pieļaujamā riska, lai novērstu plašus uzliesmojumus darba vietās.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1. Tā kā darba pienākumus vairs nevar veikt bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nav pamata paredzēt normu, ka darbiniekiem, kas strādā klātienē bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tiek veikta testēšana, tādēļ tiek precizēts 5.1.3. apakšpunkts, nosakot, ka darba pienākumus klātienē var veikt tikai tad, ja ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 
Risinājuma apraksts
1. 5.1.3. apakšpunktā tiek veikts tehnisks precizējums.
Problēmas apraksts
2. Ņemot vērā to, ka darba devējam tiek dota iespēja saīsināt darbiniekiem karantīnas un izolācijas laiku, nepieciešams attiecīgi precizēt apliecinājumu, ko darbinieks iesniedz darba devējam – pirmkārt apliecinot, ka darbiniekam nav slimības pazīmju, kas ir ļoti svarīgi, lai darba vietā neatrastos darbinieks ar acīmredzamām slimības pazīmēm, kas varētu radīt ļoti augstu inficēšanās risku. Tāpat ir svarīgi, ka darbinieks apliecina, ka viņam nav pienākums ievērot mājas karantīnu vai izolāciju, jo, strauji pieaugot inficēto cilvēku un kontaktpersonu skaitam, nedz Slimību profilakses centra epidemiologiem, nedz Veselības inspekcijas inspektoriem, ne arī ģimenes ārstiem nav iespējams sazināties ar visām inficētajām personām un kontaktpersonām un noteikt šo personu izolācijas vai mājas karantīnas laiku. Mājas karantīnas vai izolācijas laika ievērošana ir katras personas atbildība. Tādējādi, arī uzsākot darba pienākumu veikšanu klātienē, persona apliecina, ka ir ievērojusi izolācijas vai mājas karantīnas noteikto laiku un uz doto brīdi viņai izolācija vai mājas karantīna vairs nav jāievēro. Tāpat darbiniekam ir pienākums informēt darba devēju ne tikai par laboratoriski apstiprinātu Covid-19 diagnozi, bet arī ar antigēna testu vai ar paštestu noteiktām aizdomām par inficēšanos ar SARS-CoV-2 vīrusu, lai darba devējs savlaicīgi var noteikt kontaktpersonas darba vietā un organizēt pretepidēmijas pasākumus.
Risinājuma apraksts
2.Ņemot vērā minētos apsvērumus tiek precizēts 5.9.2 apakšpunkts. 
Problēmas apraksts
3. Rīkojuma 5.16.apakšpunkts noteic tās tirdzniecības vietas, kas drīkst sniegt tirdzniecības pakalpojumu epidemioloģiski nedrošā vidē, ja to kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 m2. Vienlaikus praksē atsevišķi tirgus dalībnieki norāda uz neskaidrībām iepriekš minētās tiesību normas piemērošanā, t.i., kas uzskatāms par apmeklētājam publiski pieejamo telpu platību – visa tirdzniecības zāle vai tikai tā telpas daļa, kurā apmeklētājs fiziski var uzturēties atbilstoši tirdzniecības zāles iekārtu un plauktu izkārtojumam.
Risinājuma apraksts
3. Grozījumi Rīkojumā paredz novērst tiesību normu atšķirīgu interpretāciju, precizējot, kas Rīkojuma izpratnē ir uzskatāma par apmeklētājam publiski pieejamu telpu tirdzniecības vietā un būtu izmantojama kā atskaites punkts, lai aplēstu apmeklētājam publiski pieejamās telpas platību un novērtētu, kādā epidemioloģiskās drošības vidē tirdzniecības pakalpojumu ir tiesības sniegt.  
Proti, Grozījumi paredz precizēt Rīkojuma 5.16.1.apakšpunktu, papildus nosakot, ka tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt tirdzniecības vietā iekštelpās, ja apmeklētājiem publiski pieejamā tirdzniecības zāles platība, kurā tiek organizēts tirdzniecības process un tiek apkalpoti apmeklētāji, turklāt neatkarīgi no tirdzniecības iekārtu un plauktu izkārtojuma telpā, nav lielāka par 1500 m2. Ar minētajiem grozījumiem paredzēts novērst tirgotāju interpretācijas iespējas un atsevišķos gadījumos tirgotāju īstenotu praksi izmainīt plauktu, tirdzniecības iekārtu un citu konstrukciju novietojumu telpā nolūkā sašaurināt fiziski apmeklētājam pieejamo tirdzniecības zāles platību līdz tādai, kas nepārsniedz 1500 m2, lai nepamatoti uzskatītu, ka tas ir pamats epidemioloģiskās drošības vides maiņai.
Problēmas apraksts
4.Ņemot vērā, ka iestājpārbaudījumos piedalās gan pilngadīgi, gan nepilngadīgi izglītojamie no dažādām izglītības iestādēm, nepieciešams noteikt kārtību, kādā augstākās izglītības iestādes var organizēt iestājpārbaudījumus studiju programmās, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku iestājpārbaudījumu norisi. Augstākās izglītības iestādēm iestājpārbaudījumu norise jānodrošina iespējami attālināti, klātienē nodrošinot tikai praktisko daļu, kuru nav iespējams organizēt attālināti. 
 
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izskatīts 2022.gada 24.janvāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē. 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta. Rīkojuma projektā skartie jautājumi ir diskutēti Operatīvās vadības grupā. Izskatīts 2021.gada 24.janvāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi