Anotācija (ex-ante)

22-TA-2912: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – Vadības likums) 19. panta 14. punktu un Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta ceturto daļu. Finanšu instrumenti tiks īstenoti kopumā 12 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķos un pasākumos. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Saskaņā ar Vadības likuma 19. panta 14. punktu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iekļauto fondu vadību, Ministru kabinetam jānosaka finanšu instrumentu īstenošanas kārtība, pieejamais finansējums, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi.
Noteikumu projektā tiek definēti kopīgie noteikumi Politikas programmas specifiskā atbalsta mērķiem un pasākumiem, kurus paredzēts ieviest tiešā un netiešā finanšu instrumenta veidā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumu projektā ir iekļauti Ekonomikas ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi un pasākumi, kuros ir plānoti finanšu instrumenti.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – Politikas programma) nosaka sekojošus specifiskā atbalsta mērķus un pasākumus, kurus paredzēts īstenot finanšu instrumentu veidā (turpmāk visi kopā – Noteikumu projekta mērķi un pasākumi):
1)1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.2. pasākumā “Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei” (turpmāk – 1.2.1.2. pasākums), kuru ievieš tiešā finanšu instrumenta veidā,
2) 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” 1.2.2.2. pasākumā “Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai” (turpmāk – 1.2.2.2. pasākums), kuru ievieš tiešā finanšu instrumenta veidā,
3)1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām” (turpmāk - 1.2.3. SAM mērķis):
*) 1.2.3.2. pasākums “Iespējkapitāla ieguldījumi”, kuru ievieš netiešā finanšu instrumenta veidā (turpmāk - 1.2.3.2. pasākums),
*) 1.2.3.3. pasākums “Starta, izaugsmes aizdevumi”, kuru ievieš tiešā finanšu instrumenta veidā (turpmāk - 1.2.3.3. pasākums),
*) 1.2.3.4. pasākums “Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai”, kuru ievieš tiešā finanšu instrumenta veidā (turpmāk - 1.2.3.4. pasākums),
*) 1.2.3.5. pasākums “Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)”, kuru ievieš tiešā finanšu instrumenta veidā (turpmāk - 1.2.3.5. pasākums),
4) 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” (turpmāk – 2.1.1. SAM mērķis), kuru ievieš tiešā finanšu instrumenta veidā:
*) 2.1.1.1. pasākumā “Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)” (turpmāk – 2.1.1.1. pasākums).
*) 2.1.1.2. pasākumā “AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos"
5) 2.1.4. specifiskā atbalsta mērķis “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – saules enerģija u.c. AER elektroenerģija” (turpmāk – 2.1.4. SAM mērķis),
6) 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās, ekonomiskās un vides sekas, ko rada pāreja uz klimatneitrālitāti” 6.1.1.4. pasākums “Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos” (turpmāk – 6.1.1.4. pasākums).

Attiecībā uz finanšu instrumentu ieviešanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Regula Nr. 2021/1060) paredz noteiktu kārtību.

Lai tiktu turpināta un pilnveidota Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā īstenotā prakse, kā arī, lai ievērotu informācijas uzskaites un ziņošanas kārtību, noteikumu projektā tiek noteikts, ka finanšu instrumentu īstenošanai tiks izveidoti trīs līdzdalības fondi Regulas Nr. 2021/1060 2. panta 20. punkta izpratnē (turpmāk – līdzdalības fonds) un katram finanšu instrumentam tiek izveidots īpašais fonds Regulas Nr. 2021/1060 2. panta 21. punkta izpratnē (turpmāk – īpašais fonds).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Netiek konstatētas.
Risinājuma apraksts
Finanšu instrumentu ieviešanas mērķis ir samazināt tirgus nepilnības un veicināt jaunu saimnieciskās darbības veicēju izveidi un esošo – izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri dēļ nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā. Tirgus nepilnību sākotnējais novērtējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda atbalstam finanšu instrumentu veidā tika veikts 2020. gadā (pieejams ES fondu tīmekļa vietnē).

Līdzdalības fonda un īpašo fondu ieviesējs saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 59. panta 3. punkta “c” apakšpunktu ir akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība Altum). Sabiedrība Altum Noteikumu projekta mērķos un pasākumos tiešo vai netiešo finanšu instrumentu veidā rīkojas saskaņā ar katra attiecīgā pasākuma atbalsta un attīstības programmu Attīstības finanšu institūcijas likuma 1. panta otrās daļas izpratnē (turpmāk – atbalsta programma), kuras tiek apstiprinātas Ministru kabinetā.  


FINANSĒJUMS un ATBALSTA PASĀKUMI

Līdzdalības fonda ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums Noteikumu projekta mērķos un pasākumos ir 506 397 484 euro, tajā skaitā:
1) Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.prioritātes “Atbalsts uzņēmējdarbībai” (turpmāk - 1.2. prioritāte) ietvaros 196 230 827 298 euro (t. sk. elastības finansējums 36 407 308 euro), ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums  196 203 201 euro apmērā ( t.sk. elastības finansējums 30 946 213 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 34 624 097 euro apmērā (t. sk. elastības finansējums 5 461 095 euro);
2) Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.prioritātes “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām” (turpmāk - 2.1. prioritāte) ietvaros 234 042 127 euro (t. sk. elastības finansējums 36  914 368 euro), ko veido ERAF finansējums  198 935 807 euro apmērā  (t. sk. elastības finansējums 31 377 214  euro)  un valsts budžeta līdzfinansējums 35 106 320 euro apmērā (t.sk. elastības finansējums 5  537 154 euro);
3)Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.prioritātes “Pāreja uz klimatneitralitāti” (turpmāk - 6.1. prioritāte) ietvaros 41 528 059 euro (t. sk. elastības finansējums 2 727 555 euro) , ko veido Taisnīgās pārkārtošanās fonda (turpmāk – TPF) finansējums 35 298 850 euro apmērā (t.sk. elastības finansējums 2 318 422 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 6 229 209 euro apmērā (t.sk., elastības finansējums 409 133 euro).


Lai līdzdalības fonda ietvaros varētu tikt izmantots ERAF un TPF finansējums, nacionālā līdzfinansējuma avots ir valsts budžeta līdzfinansējums.  

Līdzdalības fondu ietvaros līdz vidusposma izvērtējumam un Eiropas Komisijas lēmumam par elastības finansējuma galīgo piešķīrumu, šo noteikumu projekta 2. punktā minētajos mērķos un pasākumos ir 433 575 308 euro, tajā skaitā:
1) 1.2. prioritātes pasākumu ietvaros 194 419 990 euro, ko veido ERAF finansējums  165 256 988 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 29 163 002 euro apmērā;
2) 2.1. prioritātes pasākumu ietvaros 198 036 392 euro,  ko veido ERAF finansējums 168 330 931 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 29 705 461 euro apmērā;
3) 6.1. prioritātes pasākumu ietvaros 38 800 504 euro, ko veido TPF finansējums 32 980 428 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 5 820 076 euro apmērā.

Vienlaikus norādam, ka pasākumi, kas tiek īsteno finanšu intrumentu veidā, elastības finansējums ir sadalīts proporcionāli katram pasākumam.

1) 1.2.1. SAM mērķa 1.2.1.2. pasākumam pieejamais finansējums: ERAF – 58 001 921 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 10 235 634 euro apmērā.

Intervences kodi:
- 9. intervences kods (Mikrouzņēmumu pētniecības un inovācijas darbības, tostarp tīklošana (rūpnieciskā pētniecība, eksperimentālā izstrāde, priekšizpēte))  - 3 224 452 euro (ERAF);
- 10. intervences kods (MVU pētniecības un inovācijas darbības, tostarp tīklošana) - 13 703 915 euro (ERAF);
- 11. intervences kods (Lielo uzņēmumu  pētniecības un inovācijas darbības, tostarp tīklošana)(ir paredzēts sniegt atbalstu vidējas kapitalizācijas sabiedrībām); - 13 703 915 euro (ERAF);
- 12. intervences kods (MVU uzņēmējdarbības attīstība un internacionalizācija, tostarp ienesīgi ieguldījumi) - 27 369 639 euro (ERAF ). 

Finansējuma veids:
- Nr. 5 (dotācija (kapitāla atlaide finanšu instrumentu darbībā)) – 37 029 285 euro (ERAF);
- Nr. 3 (aizdevums) – 20 972 636 euro (ERAF). 

2) 1.2.2. SAM mērķa 1.2.2.2. pasākumam pieejamais finansējums - ERAF – 4 194 527 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 740 211 euro apmērā.
  
Intervences kodi:
- 13. intervences kods (MVU digitalizācija (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā, digitālās inovācijas centri, "dzīvās laboratorijas", tīmekļa uzņēmēji un IKT jaunuzņēmumi, B2B)) – 2 097 264 euro (ERAF);
- 14. intervences kods (Lielo uzņēmumu  digitalizācija (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā, digitālās inovācijas centri, "dzīvās laboratorijas", tīmekļa uzņēmēji un IKT jaunuzņēmumi, B2B)) – 2 097 263 euro (ERAF).

Finansējuma veids:
- Nr. 4 (garantija) – 4 194 527 euro (ERAF).

3) 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.2. pasākumam pieejamais finansējums ERAF  – 78 018 205 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 13 767 919 euro apmērā.

Intervences kods:
- 21. intervences kods (MVU uzņēmējdarbības attīstība un internacionalizācija, tostarp ienesīgi ieguldījumi) - 78 018 205 euro (ERAF). 

Finansējuma veids:
- Nr. 2 (pašu kapitāls vai kvazikapitāls) - 78 018 205 euro (ERAF).

 4) 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.3. pasākumam pieejamais finansējums: ERAF – 13 313 429 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 349 429 euro apmērā.

Intervences kods:
- 21. intervences kods (MVU uzņēmējdarbības attīstība un internacionalizācija, tostarp ienesīgi ieguldījumi) - 13 313 429 euro (ERAF). 

Finansējuma veids:
- Nr. 3 (aizdevums) - 13 313 429 euro (ERAF).

5) 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.4. pasākumam pieejamais finansējums: ERAF – 29 361 690 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 5 181 475 euro apmērā.

Intervences kods:
-21. intervences kods (MVU uzņēmējdarbības attīstība un internacionalizācija, tostarp ienesīgi ieguldījumi) - 29 361 690 euro (ERAF). 

Finansējuma veids:
- Nr. 4 (garantija) - 29 361 690 euro (ERAF).

6) 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.5. pasākumam pieejamais finansējums: ERAF – 13 313 429 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 349 429 euro apmērā.

Intervences kods:
- 21. intervences kods (MVU uzņēmējdarbības attīstība un internacionalizācija, tostarp ienesīgi ieguldījumi) - 13 313 429 euro (ERAF).

Finansējuma veids:
- Nr. 3 (aizdevums) - 13 313 429 euro (ERAF).

7) 2.1.1. SAM mērķa 2.1.1.1. pasākumam pieejamais finansējums: ERAF – 147 235 431 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 25 982 724 euro apmērā.

Intervences kodi:
- 42. intervences kods (Esošu mājokļu renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem) – 102 870 335 euro (ERAF);
- 52. intervences kods (Citu atjaunojamo energoresursu enerģija (tostarp ģeotermālā enerģija)) - 44 365 096 euro (ERAF);

Finansējuma veids:
- Nr. 3 (aizdevums) – 14 723 543 euro (ERAF);
- Nr. 4 (garantija) – 4 417 063 euro (ERAF);
- Nr. 5 (dotācija (kapitāla atlaide finanšu instrumentu darbībā)) – 128 094 825 euro (ERAF);


8) 2.1.1. SAM mērķa 2.1.1.2. pasākumam “AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos” pieejamais finansējums: ERAF – 36 975 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 6 525 000 euro apmērā.

Intervences kodi:
- 40. intervences kods (Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem) – 29 580 000 euro (ERAF);
- 75. intervences kods (Atbalsts videi nekaitīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei MVU) - 3 697 500 euro (ERAF);
- 76. intervences kods (Atbalsts videi nekaitīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei lielos uzņēmumos) - 3 697 500 euro (ERAF);

Finansējuma veids:
- Nr. 1 (dotācija (kapitāla atlaide finanšu instrumentu darbībā)) – 36 975 000 euro (ERAF);

9)2.1.4. specifiskā atbalsta mērķim “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – saules enerģija u.c. AER elektroenerģija” pieejamais finansējums: ERAF – 14 725 376 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 598 596 euro apmērā.

Intervences kodi:
- 48. intervences kods (Atjaunojamie energoresursi: saule) – 7 206 957 euro (ERAF);
- 52. intervences kods (Citu atjaunojamo energoresursu enerģija (tostarp ģeotermālā enerģija)) – 7 518 419 euro (ERAF);

Finansējuma veids:
- Nr. 3 (aizdevums) – 1 472 537 euro (ERAF);
- Nr. 4 (garantija) – 441 761euro (ERAF);
- Nr. 5 (dotācija (kapitāla atlaide finanšu instrumentu darbībā)) – 12 811 078 euro (ERAF);


10) 6.1.1.4. pasākumam pieejamais finansējums:  TPF finansējums – 35 298 850 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 6 229 209 euro apmērā.

Intervences kodi:
- 40. intervences kods (Energoefektivitāte un demonstrējuma projekti mazajos un vidējos uzņēmumos vai lielajos uzņēmumos un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem) – 8 824 712 euro (TPF);
- 48. intervences kods (Atjaunojamie energoresursi: saule) – 10 589 656 euro (TPF);
- 50. intervences kods (Atjaunojamie energoresursi: biomasa ar lieliem siltumnīcefekta gāzu ietaupījumiem) – 3 529 885 euro (TPF);
- 29. intervences kods (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, pētniecības centriem un universitātēm, kas pievēršas zemu oglekļa emisiju ekonomikai, noturībai pret klimata pārmaiņām un spējai pielāgoties tām) – 5 294 827 euro (TPF);
- 75. intervences kods (Atbalsts videi nekaitīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei MVU) – 3 529 885 euro (TPF);
- 42. intervences kods (Esošu mājokļu renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai, demonstrējuma projekti un atbalsta pasākumi, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem) – 3 529 885 euro (TPF);

Finansējuma veids:
- Nr. 3 (aizdevums) – 19 061 379 euro (TPF ). 
- Nr. 5 (dotācija (kapitāla atlaide finanšu instrumentu darbībā)) – 16 237 471 euro (TPF);

Līdzdalības fonda finansētiem finanšu instrumentiem papildus var piesaistīt sabiedrības Altum finansējumu vai iepriekšējo plānošanas periodu atmaksāto finansējumu, kā arī fondu pārvaldnieku finanšu līdzekļus, kas ir paredzēti finanšu instrumenta  atbalsta  programmā. Tipiskākie investori (izņemot sabiedrību Altum), kas piesaista finanšu līdzekļus fondu pārvaldnieku pārvaldītajiem fondiem, ir pensiju fondi, apdrošināšanas sabiedrības, korporatīvie investori (uzņēmumi), privātpersonas un citi.

Sabiedrība Altum var piesaistīt Valsts kases aizdevumu, kā arī citus finanšu resursus, t.sk. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējumu. Finansējuma piesaiste, piemēram, Valsts kases aizdevums kredītlīnijas veidā vai aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām vai piesaistīt finansējumu tirgū. Tā maksimālais limits un Valsts kases aizdevuma atmaksas termiņš, tiks noteikti katra finanšu instrumenta atbalsta programmā.


LĪDZDALĪBAS FONDA UN FINANŠU INSTRUMENTU IEVIEŠANA

Sabiedrība Altum:
*līdzdalības fondu ievieš atbilstoši tirgus nepilnību izvērtējumam (Tirgus nepilnību sākotnējais (ex-ante) novērtējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda atbalstam finanšu instrumentu veidā veikts 2020.gadā). Ekonomikas ministrija tirgus nepilnību izvērtējuma sākotnējo un turpmākās versijas iesniedz informācijai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā (turpmāk – Uzraudzības komiteja);
* izstrādā līdzdalības fonda investīciju stratēģiju un ieviešanas plānu (turpmāk kopā – biznesa plāns), iekļaujot informāciju par Noteikumu projekta mērķu un pasākumu finanšu instrumentu ietekmi, riskiem un sagaidāmiem zaudējumiem, finansiālajiem  rezultātiem,  katras  atbalsta programmas īstenošanas izmaksām un atmaksu apjomu;
* 15 darba dienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās  spēkā  iesniedz  Ekonomikas  ministrijā biznesa plānu.

Ekonomikas ministrija:
* 20 darba dienu laikā izskata sabiedrības Altum iesniegto biznesa plānu un izvērtē, vai tas atbilst prasībām, vai tas novērš tirgus nepilnības, kā arī vai tajā ietvertās darbības ir noteiktas atbalsta programmās (ja attiecināms). Ja biznesa plānu ir nepieciešams precizēt vai papildināt, Ekonomikas ministrija par to vēstulē informē sabiedrību Altum un lūdz novērst nepilnības 10  darba dienu  laikā  no vēstules izsūtīšanas dienas. Pēc biznesa plāna atkārtotas iesniegšanas, to vēlreiz izskata un pieņem lēmumu par sabiedrības Altum biznesa plāna apstiprināšanu un minēto lēmumu kopā ar sabiedrības Altum biznesa plānu nosūta sadarbības iestādei;
* mainoties finanšu tirgus situācijai vai paredzot tirgus nepilnību izvērtējumā nenorādītu ERAF līdzfinansēta finanšu instrumenta atbalsta programmu, Ekonomikas ministrija veic grozījumus tirgus nepilnību izvērtējumā vai sagatavo jaunu tirgus nepilnību novērtējumu konkrētajā specifiskā atbalsta mērķī vai pasākumā un iesniedz to informācijai Uzraudzības komitejā;
* 25 darba dienu laikā pēc tam, kad tirgus nepilnību izvērtējums vai tā grozījumi ir izskatīti Uzraudzības komitejā, publicē to Eiropas Savienības fondu tīmekļvietnē; 
* pieņem lēmumu par sabiedrības Altum biznesa  plānu un tā grozījumiem;
* pēc sadarbības iestādes aicinājuma sniedz konsultācijas līdzdalības fonda ieviešanā;
* sadarbojas ar sabiedrību Altum un fondu pārvaldniekiem, lai uzlabotu atbalsta programmas īstenošanu.

Sadarbības iestāde un sabiedrība Altum 25 darba dienu laikā pēc Ekonomikas ministrijas lēmuma saņemšanas slēdz finansēšanas nolīgumu.

Sadarbības iestāde:
* izstrādā finansēšanas nolīgumu saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 X pielikumu;
* uzrauga līdzdalības fonda ieviešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek veiktas pārbaudes Eiropas Savienības fonda projektos 2021.–2027. gada plānošanas periodā un ievēro citus normatīvos aktus valsts atbalsta un Eiropas Savienības fondu jomā;
* reizi gadā informē Uzraudzības komitejas sekretariātu par sabiedrības Altum attiecināmo un apstiprināto pārvaldības maksu;
* var vienpusēji atkāpties no finansēšanas līguma (minētais nosacījums tiks noteikts finansēšanas nolīgumā starp sadarbības iestādi un sabiedrību Altum).

Noteikumu ietvaros par sadarbības iestādi tiek uzskatīts Centrālā finanšu līgumu aģentūra.

Sabiedrība Altum līdzdalības fondu un tā finansētos finanšu instrumentus nodala kā atsevišķu finanšu bloku saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 58. panta 6. punktu. Fondā pieejamais ERAF un TPF finansējums katra attiecīgā fonda ietvaros ir nedalīti izmantojams Noteikumu projekta mērķu un pasākumu noteikto katra attiecīgā fonda finanšu instrumentu izsniegšanai, ieguldījumu veikšanai (t.sk. pārvaldnieku pārvaldības maksai iespējkapitāla instrumentos), kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots sagaidāmo zaudējumu segšanai), pārvaldības maksai. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākās finanšu instrumentu izsniegšanas, ieguldījumu veikšanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.

Līdzdalības fonda ietvaros sabiedrības Altum atbalstāmās darbības ir Noteikumu projekta mērķu un pasākumu noteikto finanšu instrumentu īstenošana un vadība.

Līdzdalības fondā un finanšu instrumentu ietvaros ir atbalstāmas šādas attiecināmās izmaksas: 
* finanšu instrumenta maksājumi gala saņēmējiem saskaņā ar valsts atbalsta programmu;
* līdzekļi, kas garantiju veidā paredzēti finanšu instrumentiem;
* kapitalizētas garantiju maksas subsīdijas;
* līdzekļi, kas kapitāla veidā paredzēti 1.2.3.2.  pasākuma ietvaros atbilstoši  Regulas  Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
* līdzekļi, kas aizdevumu veidā paredzēti 1.2.3.3. pasākumā un 1.2.3.5. pasākumā Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” noteiktajai kārtībai, un kas aizdevumu un kapitāla atlaides veidā paredzēti 1.2.1.2. pasākumā, 2.1.1. SAM mērķa pasākumos, un 6.1.1.4. pasākumā Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” un “c” apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
* sabiedrības Altum līdzdalības fonda ieviešanas pārvaldības maksa;
* īpašo fondu pārvaldības maksa atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteiktajam.
Noteikumu projektā minētā sabiedrības Altum līdzdalības fonda pārvaldības maksa un tiešo finanšu instrumentu pārvaldības maksa ir attiecināma, ja tā ir radusies no 2023. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim vai vēlāk, ja tā atbilst regulas Nr. 2021/1060 63. panta 2. punkta nosacījumiem.

Sabiedrības Altum līdzdalības fonda pārvaldības maksu un tiešo finanšu instrumentu pārvaldības maksu, kura netiek ietverta šo noteikumu projekta minētajās attiecināmajās izmaksās, var segt no atmaksātā finansējuma atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 62. pantam. Nosacījumus sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma nosaka attiecīgajā valsts atbalsta programmā, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumu, kas pieņemts 2022. gada 18. novembrī novembrī (lietas Nr. State Aid SA.100013 (2022/N) – Latvia "Funding and remit of Altum until 2029") (turpmāk – EK lēmums par sabiedrības Altum darbību), t.sk. attiecībā uz vadības maksu kompensēšanu

Vadības maksu attiecināšana no atmaksātā finansējuma tiks atrunāta attiecīgajā atbalsta programmā. Ņemot vērā, ka tiks ieviestas inovatīvas atbalsta programmas ar sarežģītiem finanšu instrumentiem (aizdevumi kombinācijā ar kapitāla atlaidi), t.sk., jomās, kurās iepriekš tādi nav bijuši, tad šobrīd tiek plānots, ka pārsniegums varētu attiekties uz tiešajiem finanšu instrumentiem, lai gala saņēmējiem nebūtu jāsedz visi radušies izdevumi un tiem varētu piedāvāt finanšu instrumentus ar pieņemamām procentu likmēm.
Sabiedrības Altum līdzdalības fonda ieviešanas pārvaldības maksu un finanšu instrumentu pārvaldības maksu aprēķina  saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu, un atbilstoši šo noteikumu projektā minētajam finansēšanas nolīgumam.

Saskaņā ar noteikumu projekta 34. punktu atmaksas sabiedrība Altum nevar izmantot, ja tas nav noteikts, pirmkārt, attiecīgo atbalsta programmu nosacījumos (t.i., programmas specifiskajos Ministru kabineta noteikumos) vai, otrkārt, Ministru kabineta lēmumā.
Eiropas Savienības fondu regulās noteiktie vadības maksas limiti (robežvērtības) attiecas uz izmaksu daļu, ko var attiecināt no ERAF un tādā veidā arī tiek nodrošināta atbilstība Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteiktajam. Vienlaikus katru programmu ir jāskata kontekstā ar programmas specifiku un mērķiem, ko politikas plānotājs ar šo programmu vēlas sasniegt (piem., zemākas % likmes saimnieciskās darbības veicējiem), t.sk., rēķinoties ar programmas izmaksām, kas  ietekmē arī programmas finanšu rezultātu. Ja programmas īstenošanai (finansēšanai, risku segumam vai vadības maksai) nepieciešams arī papildu publiskais resurss, piemēram, atmaksas, tas tiek noteikts attiecīgās atbalsta programmas noteikumos un atbilstoši tiek ņemts vērā sabiedrībai Altum, sagatavojot programmas rādītāju novērtējumu, atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.

Lai arī Eiropas Komisijas lēmums par sabiedrības Altum darbību paredz, ka sabiedrības Altum aktivitātes ir saskaņotas līdz 2029. gada 31. decembrim, saskaņā ar attiecīgo lēmumu, pēc 2029. gada 31. decembra sabiedrība Altum vairs nevar veikt jaunas aktivitātes, kā arī pieņemt  jaunus lēmumus par atbalsta piešķiršanu esošajās aktivitātēs, taču tas neaptver sabiedrības Altum darbību, kas saistāma ar līdz šim termiņam jau uzņemto, t.i., esošo saistību izpildi un apkalpošanu, piemēram, piešķirto aizdevumu izsniegšanu un iesniegto aizdevumu apkalpošanu, piemēram, jau šobrīd atsevišķas sabiedrības Altum īstenotās programmas paredz pat 20 – 30 gadu aizdevumu atmaksas termiņu. Visas jaunās sabiedrības Altum aktivitātes  un  visi jaunie lēmumi par atbalsta piešķiršanu pēc 2029.gada 31.decembra atbildīs jaunajam Eiropas Komisijas lēmumam, kas būs spēkā pēc 2029.gada 31.decembra (ja tāds būs pieņemts). Ja sabiedrība Altum pēc 2029. gada 31. decembra turpinās īstenot tikai esošās saistības, Eiropas Komisija par to tiks informēta un ja nepieciešams – arī par to tiks saņemts Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Attiecībā uz sabiedrības Altum vadības maksas apmēra noteikšanas principiem, jānorāda, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas 2021. – 2027. gada plānošanas periodā ir mainīta pieeja uz vadības maksām (“fee”) (iepriekšējo vadības izmaksu (“costs”) vietā). Tāpat, tiek ņemtas vērā Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteiktās robežvērtības un, atšķirībā no iepriekšējā perioda, šajā periodā nav paredzēta ikgadējā robežvērtība, bet ir noteikta kopējā robežvērtība.

Sabiedrības Altum izmaksu sadales principus, programmu pārvaldības izmaksu aprēķina veikšanas periodiskumu, programmu pārvaldības izmaksu aprēķina rezultātu izmantošanu nosaka Programmu pārvaldības izmaksu attiecināšanas metodika (turpmāk – metodika). Metodikā noteiktie principi tiks piemēroti arī Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gadam plānošanas periodā, ievērojot Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteikto. Vadības maksu apjoms tiek noteikts pirms programmas uzsākšanas, sagatavojot programmas rādītāju novērtējumu, kas ietver metodikā aprakstītos principus attiecībā uz programmas pārvaldības izmaksām. Saskaņā ar Noteikumu projekta 21. punktu, sabiedrība Altum izstrādā un Atbildīgā iestāde izvērtē biznesa plānu, kurā arī tiek norādīts atbalsta programmas pārvaldības maksas apjoms.

Ieviešot līdzdalības fondu, sabiedrībai Altum ir pienākums:
* ieviest īpašo fondu tiešā finanšu instrumentu veidā, veicot gala labuma saņēmēju atlasi, sniedzot atbalstu saskaņā ar atbalsta programmas nosacījumiem, informēt gala saņēmējus, ka atbalstu finansē no ERAF līdzekļiem, sniegt sadarbības iestādei pārskatus par sniegto atbalstu, uzkrāt un publicēt informāciju par gala saņēmējiem saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 50. panta 1. punktu, nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad gala saņēmējiem ir piešķirts individuālais atbalsts un atbalsts saskaņā ar shēmu;
* ieviest īpašos fondus netiešā finanšu instrumentu veidā, organizējot fondu pārvaldnieku un to piedāvāto finanšu pakalpojumu atlasi atbilstoši sabiedrības Altum izstrādātajiem izvēles kritērijiem un prasībām;
* noslēgt līgumus ar finanšu starpniekiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Pakalpojums, par kuru sabiedrība “Altum” slēgs līgumus ar finanšu starpniekiem, ir tāds finanšu pakalpojums atbilstoši Publisko iepirkuma likumam, kas saistīts ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu, proti, lai sabiedrība “Altum” varētu ieviest īpašo fondu netiešā finanšu instrumentā veidā tai ir jāpiesaista finanšu starpnieks netiešā finanšu instrumenta īstenošanā, nododot tam tiesības veikt ieguldījumus un sniegt atbalstu atbalsttiesīgajiem uzņēmumiem. Turklāt, Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 2. punkts noteic, ka ne dalībvalsts, ne pilnvarotais subjekts, t.i. sabiedrība Altum nevar veikt ieguldījumus atbalsttiesīgajos uzņēmumos, neiesaistot finanšu starpnieku.
Finanšu pakalpojums ir ikviens pakalpojums, ko piedāvā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tostarp finanšu starpnieki – alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kuru darbību uzrauga Latvijas Banka. Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam viena no finanšu starpnieku pamatdarbībām ir fonda pārvalde, kas ietver fonda ieguldījumu un riska pārvaldīšanu. Sabiedrība Altum, veicot ieguldījumu fondā, iegūs ieguldījuma daļu, kas apliecinās līdzdalību fondā un no tā izrietošās tiesības. Fonda mērķis būs ieguldījumu veikšana atbilstoši saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar finanšu starpnieku piedāvāto ieguldījumu politiku un komandītsabiedrības līguma nosacījumiem.
Veicot fondu pārvaldnieku atlasi, viens no vērtēšanas kritērijiem tiks noteikts finanšu starpnieku piedāvātā pārvaldības maksa no fonda parakstītā un pēcinvestīciju periodā attiecīgi faktiski ieguldītā fonda kapitāla, papildus tam daļu no atlīdzības finanšu starpnieks varēs saņemt, fondam strādājot ar peļņu, finanšu starpnieku komandas piedāvātā ieguldījumu politika, komandas pieredze, kā arī citi kritēriji.
*uzraudzīt, lai, fondu pārvaldnieki veic pienākumu ievērot nodalītu uzskaiti un ievēro publicitātes prasības, tāpat uzraugot  fondu pārvaldnieku darbību, apkopojot fondu pārvaldnieku sniegto informāciju un sagatavojot pārskatus iesniegšanai sadarbības iestādē par finanšu instrumenta ieviešanas rezultātiem, uzkrājot un publicējot informāciju par gala saņēmējiem, kā arī nodrošinot informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad gala saņēmējiem ir piešķirts individuālais atbalsts un atbalsts saskaņā ar shēmu. Noteikumu projektā izmantotais termins “fondu pārvaldnieks” ir jāvērtē kontekstā ar sabiedrības Altum netiešā finanšu instrumenta ieviešanu un 1.2.3.2. pasākumu un tā saistošo Ministru kabineta noteikumu (TA lietas ID: 22-TA-2520) projektu, kurā tiek izmantots terminu “finanšu starpnieks”, kas tiek definēts, kā komersabiedrība, kas pārvalda izveidotos Iespējkapitāla fondus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 15. un 16. punktos noteiktajām prasībām. Finanšu starpnieki ir uzskatāmi par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kuru darbību uzrauga Latvijas Banka.
* 25 darba dienu laikā pēc jaunas atbalsta programmas (vai programmas grozījumu) stāšanās spēkā pārskatīt un ierosināt grozījumus biznesa plānā (ja attiecināms). Biznesa plāna grozījumu veikšanas kārtību nosaka finansēšanas nolīgumā;
* uzkrāt un finansēšanas nolīgumā noteiktajos termiņos ievadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KPVIS) informāciju par 2021.–2027. gada plānošanas periodu. Sabiedrība Altum noteiktajā sistēmā vada informāciju, kas tiek pieprasīta no sadarbības, vadošās un atbildīgās iestādes. 
* ieguldīt finanšu instrumentu līdzekļus, kas nav izmantoti noteikumu projektā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, atbilstoši Regulas 2021/1060 62. panta 1. punktam.

Līdzdalības fonda un īpašo fondu īstenošanai sabiedrība Altum atver kontus Valsts kasē, kuros ieskaita līdzdalības fonda un īpašo fondu ietvaros paredzētos finanšu līdzekļus. Finansējumu, kas šo noteikumu ietvaros iemaksāts līdzdalības fonda finanšu instrumentiem, sabiedrība Altum pārvalda saskaņā ar aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību un pareizas finanšu pārvaldības principu.

Finansēšanas nolīgumā nosaka kārtību, kādā sadarbības iestāde veic finansējuma maksājumus, t. sk. starpposma maksājumus fondam un finanšu instrumentiem.

Sabiedrība Altum nodrošina pasākumus, kas attiecas uz interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 nosacījumus.

Sabiedrība Altum veidos trīs līdzdalības fondus, par katra līdzdalības fonda izveidi slēdzot attiecīgu finansēšanas nolīgumu. Šāds lēmums pieņemts, konsultējoties ar Sadarbības iestādi un Valsts kasi,  un ņemot vērā iepriekšējā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda praksi. Arī jaunajā periodā, tāpat kā iepriekšējā, maksājumu pieprasījumos Eiropas Komisijai par izdevumiem (visiem) jāatskaitās par katru fondu atsevišķi un katras prioritātes griezumā. Noteikumu projektā finanšu instrumenti tiks īstenoti kopumā  Politikas programmas 10 specifiskā atbalsta mērķos un pasākumos, kas atbilstoši sadalās trijos prioritātēs – 1.2., 2.1. un 6.1 prioritātē. Atbilstoši šiem virzieniem tiks strukturēti arī atbilstošie finanšu instrumenti. Arī Regulas Nr. 2021/1060 92. panta 2. punkta a) apakšpunkts paredz, ka  pirmajā maksājuma pieteikumā ietvertā summa ir izmaksāta finanšu instrumentiem un var būt līdz 30 % apmērā no programmieguldījumu kopējās summas, kas paredzēta finanšu instrumentiem saskaņā ar attiecīgo finansēšanas nolīgumu, attiecīgā gadījumā atbilstīgi attiecīgajai prioritātei.
Visus pasākumus nevar strukturēt vienā līdzdalības fondā, jo tad KPVIS būtu jānodrošina, ka projekta dati (avanss, starpposma/noslēguma maksājumi, avansa dzēšana, neatbilstības) sadalās pa fondiem/prioritātēm. Lai KPVIS varētu to paveikt, būtu nepieciešamas būtiskas izmaiņas finanšu instrumentu modulī, taču to izstrāde, testēšana un ieviešana produkcijas vidē ir pārāk laikietilpīgs un dārgs process.

RĀDĪTĀJI
Noteikumu projektā ir definēti līdzdalības fonda rādītāji, kas jāsasniedz Noteikumu projekta mērķos un pasākumos. Noteiktos rādītājus paredzēts sasniegt, balstoties uz līdzdalības fonda ietvaros plānoto kopējo attiecināmo finansējumu.
Gadījumā, ja elastības finansējums vai tā daļa pēc vidusposma izvērtējuma netiks piešķirta, tad par attiecīgo finansējuma apmēru tiks samazināts finansēšanas nolīgumā paredzētais līdzdalības fondam plānotais finansējums, kā arī tiks attiecīgi samazināti līdzdalības fondam noteiktie rezultatīvie un iznākuma rādītāji.
Ņemot vērā, ka līdz vidusposma izvērtējumam sabiedrība Altum var izmantot tikai līdzdalības fondam noteikto pieejamo finansējumu, un gadījumā, ja elastības finansējums netiek piešķirts, tiek paredzēts, ka par sabiedrībai Altum pieejamo finansējumu (bez elastības finansējuma) līdz 2029. gada 31. decembrim tiks sasniegts šāds rādītāju apjoms:

* Rezultāta rādītājs – publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti) –, kas sasniedzams 6.1.1.4. SAM pasākumā 38 988 804 euro.
* Iznākuma rādītājs – ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi –, kas sasniedzams 6.1.1.4. pasākumā – 28 uzņēmumi un 1.2.3. SAM pasākumos – 85 uzņēmumi.

* Iznākuma rādītājs – atbalstītie jaunie uzņēmumi –, kas sasniedzams 1.2.3. SAM pasākumos – 135 uzņēmumi, t.sk..:
1) 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.2. pasākumā “Iespējkapitāla ieguldījumi” – 22 uzņēmumi;
2) 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.3. pasākumā “Starta, izaugsmes aizdevumi” – 113 uzņēmumi.

* Iznākuma rādītājs – mājokļi ar uzlabotu energoefektivitāti – , kas sasniedzams 2.1.1. SAM pasākumos – 13 450 mājokļi.

* Rezultāta rādītājs – primārais enerģijas ikgadējais patēriņš (no tā: mājokļi, publiskās ēkas, uzņēmumi, citi) – , kas sasniedzams 2.1.1. SAM mērķa pasākumos:
2.1.1.1. pasākumā 112 595 MWh/gadā;
2.1.1.2. pasākumā 18 454 MWh/gadā.

* Iznākuma rādītājs – atjaunojamo energoresursu enerģijas papildu ražošanas jauda (saules enerģija u.c. AER elektroenerģija) – , kas sasniedzams 2.1.4. SAM mērķī – 9.58 MW.

* Programmas specifiskais iznākuma rādītājs – mājokļi ar uzlabotu energoefektivitāti, kuros dzīvo enerģētikas nabadzības riskam pakļautas personas – , kas sasniedzams 2.1.1.1. pasākumā – 2017 mājokļi;

* Līdzdalības fondu programmas rezultāta rādītājs – aplēsto siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – , kas sasniedzams 6.1.1.4. pasākumā līdz 2029. gada 31. decembrim – 3 480 CO2 emisijas ekvivalenta tonnas/gadā.

Elastības finansējuma piešķiršana vai nepiešķiršana neietekmēs rādītājus 1.2.2. SAM mērķa pasākumā un 1.2.3. SAM mērķa pasākumos, jo elastības finansējums nav sadalīts proporcionāli vienādi katram finanšu instrumentam, bet ir ņemta vērā katra finanšu instrumenta specifika.

Sabiedrība Altum nodrošina:
1) pasākumus, kas attiecas uz interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu, ievērojot Regulas Nr. 2021/1060;
2) finanšu instrumentu īstenošanu, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības, proporcionalitātes, nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes un subsidiaritātes principus kā noteikts Regulā 2018/1046.
Lai nodrošinātu galasaņēmēju atbilstību Regulas 2018/1046 209.pantā norādītajiem principiem un nosacījumiem, sabiedrība Altum veic pārbaudes, vadoties pēc konservatīvas pieejas, neuzņemoties saistības ar klientiem, par kuriem ir šaubas, ka tie var radīt ES līdzekļu neattiecināmības riskus. Sabiedrība Altum atsaka atbalstu galasaņēmējiem, ja ir konstatēts kaut viens no šiem šiem gadījumiem:
1)ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
2)ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
3)uzsākta bankrota procedūra;
4)piemērota sanācija vai mierizlīgums;
5)apturēta vai izbeigta saimnieciskā darbība;
6)konstatētas Maksātnespējas likumā noteiktās juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes.
Papildus tam, sabiedrība Altum ievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās prasības, Finanšu nozares asociācijas vadlīnijas un lēmumu pieņemšanā par atbalsta sniegšanu izmanto gan informāciju, kas pieejama datubāzēs un citos oficiālos informācijas avotos, tajā skaitā Sodu reģistrā, gan publiskos resursos pieejamo informāciju par galasaņēmēju un ar to saistītajām personām. Minētās pārbaudes ietvaros attiecīgi tiek kontrolēti un izvērtēti arī tādi riski, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, tai skaitā kompetento institūciju konstatējumiem attiecībā uz nelegālo nodarbinātību (ja attiecināms).
Sīkāks kritēriju uzskaitījums un risku vadības procesa apraksts, lai nodrošinātu atbilstību Regulas 2018/1046 209.pantā norādītajiem principiem un nodrošinātu harmonizētu pieeju atbilstības kritēriju piemērošanā nacionālā līmenī gan pret saņēmēju, gan galasaņēmēju, tiks iekļauts finansēšanas nolīgumā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • jaunuzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
  • mazās vidējās kapitalizācijas sabiedrības un vidējās kapitalizācijas sabiedrības
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts skar sīkos (mikro), mazos, vidējos saimnieciskās darbības veicējus un mazās vidējās kapitalizācijas sabiedrības un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, kā arī sabiedrību Altum, Ekonomikas ministrijas un sadarbības iestādes funkcijas, ņemot vērā šo noteikumu projektā uzliktos pienākumus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī mazās vidējās kapitalizācijas sabiedrībām un vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī mazās vidējās kapitalizācijas sabiedrībām un vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem, vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī mazās vidējās kapitalizācijas sabiedrībām un vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, nodrošinot labvēlīgus nosacījumus konkurences paaugstināšanai un ilgtermiņa ekonomiskās efektivitātes pieaugumam. Projekta tiesiskais regulējums nerada tiešu ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un nevalstiskajām organizācijām.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
129 131 538
0
27 337 190
0
52 974 380
72 524 380
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
129 131 538
0
27 337 190
0
52 974 380
72 524 380
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
151 919 245
0
32 161 400
0
62 322 800
85 322 800
2.1. valsts pamatbudžets
0
151 919 245
0
32 161 400
0
62 322 800
85 322 800
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-22 787 707
0
-4 824 210
0
-9 348 420
-12 798 420
3.1. valsts pamatbudžets
0
-22 787 707
0
-4 824 210
0
-9 348 420
-12 798 420
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-22 787 707
-4 824 210
-9 348 420
-12 798 420
5.1. valsts pamatbudžets
-22 787 887
-4 824 210
-9 348 420
-1 279 842
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Līdzdalības fonda ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums Noteikumu projekta mērķos un pasākumos ir  506 397 484  euro, tajā skaitā:
1) Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.prioritātes “Atbalsts uzņēmējdarbībai” ietvaros 230 827 298 euro (t. sk. elastības finansējums 36 407 308 euro), ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums  196 203 201 euro apmērā ( t.sk. elastības finansējums 30 946 213 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 34 624 097 euro apmērā (t. sk. elastības finansējums 5 461 095 euro);
2) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.prioritātes “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām” ietvaros 234 042 127 euro (t. sk. elastības finansējums 36  914 368 euro), ko veido ERAF finansējums  198 935 807 euro apmērā  (t. sk. elastības finansējums 31 377 214  euro)  un valsts budžeta līdzfinansējums 35 106 320 euro apmērā (t.sk. elastības finansējums 5  537 154 euro);
3) Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.prioritātes “Pāreja uz klimatneitralitāti” ietvaros 41 528 059 euro (t. sk. elastības finansējums 2 727 555 euro) , ko veido Taisnīgās pārkārtošanās fonda (turpmāk – TPF) finansējums 35 298 850 euro apmērā (t.sk. elastības finansējums 2 318 422 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 6 229 209 euro apmērā (t.sk., elastības finansējums 409 133 euro).

Līdzdalības fondu ietvaros līdz vidusposma izvērtējumam un Eiropas Komisijas lēmumam par elastības finansējuma galīgo piešķīrumu, šo noteikumu 2. punktā minētajos mērķos un pasākumos ir 430 348 253 euro, tajā skaitā:
1) Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.prioritātes “Atbalsts uzņēmējdarbībai” ietvaros 194 419 990 euro, ko veido ERAF finansējums  165 256 988 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 29 163 002 euro apmērā;
2) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.prioritātes “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām” ietvaros  197 127 759 euro,  ko veido ERAF finansējums  167 558 593 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 29 569 166 euro apmērā;
3) kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.prioritātes “Pāreja uz klimatneitralitāti” ietvaros 38 800 504 euro, ko veido TPF finansējums 35 298 850 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 5 820 076 euro apmērā.

Līdzdalības fonda darbības uzsākšana ir plānota 2023. gada 2. pusgadā. Kā pirmā atbalsta programma ir plānota 1.2.3.3. pasākumam, kā arī plānots uzsākt atlases procedūru 1.2.3.2. pasākumam. Līdz ar to, ievērojot Regulas Nr. 2021/1060 92. panta 2. punkta a) apakšpunktu, sabiedrībai Altum ir plānots piešķirt pirmo maksājumu 30% apmērā no 506 397 484  euro jeb 151 919 245,2 euro. Finansējuma sadalījums pa gadiem ir norādīts indikatīvi un var tikt precizēts pēc atsevišķu pasākumu ieviešanas. Turpmākajos gados indikatīvi paredzēts, ka sabiedrība Altum:
1) 2024. gadā saņems  32 161 400 euro,
2) 2025. gadā saņems  62 322 800 euro;
3) 2026. gadā saņems  85 322 800 euro;
4)2027. gadā saņems  92 925 400 euro;
5) 2028. gadā saņems noslēdzošo maksājumu 81 745 839 euro.


1.2.1.2. pasākuma " Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar granta elementu) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei" kopējais finansējums ir 68 237 555 euro, tajā skaitā, 58 001 921 euro ERAF un 10 235 634 euro valsts budžeta finansējums.

1.2.2.2. pasākuma "Individālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai" kopējais finansējums ir 4 934 738 euro, tajā skaitā, 4 194 527 euro ERAF un 740 211 euro valsts budžeta finansējums.

1.2.3.2. pasākuma "Iespējkapitāla ieguldījumi" kopējais finansējums ir 91 786 124 euro, tajā skaitā, 78 018 205 euro ERAF un 13 767 919 euro valsts budžeta finansējums.

1.2.3.3. pasākuma "Starta, izaugsmes aizdevumi" kopējais finansējums ir 15 662 858 euro, tajā skaitā, 13 313 429 euro ERAF un 2 349 429 euro valsts budžeta finansējums.

1.2.3.4. pasākuma "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" kopējais finansējums ir 34 543 165 euro, tajā skaitā, 29 361 690 euro ERAF un 5 181 475 euro valsts budžeta finansējums.

1.2.3.5. pasākuma "Aizdevumu produktivitātes kāpināšanai" kopējais finansējums ir 15 662 858 euro, tajā skaitā, 13 313 429 euro ERAF un 2 349 429 euro valsts budžeta finansējums.

2.1.1.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās, t.sk. attīstot ESKO tirgu (daudzdzīvokļu, privātās un neliela dzīvokļu skaita ēku kompleksos)” kopējais finansējums ir 173 218 155 euro, tajā skaitā, ERAF – 147 235 431 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 25 982 724 euro apmērā.

2.1.1.2. pasākuma “AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos” kopējais finansējums ir 43 500 000 euro, tajā skaitā, ERAF – 36 975 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 6 525 000 euro apmērā.

2.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – saules enerģija u.c. AER elektroenerģija” kopējais finansējums ir 17 323 972 euro, tajā skaitā, ERAF – 14 725 376 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 598 596 euro apmērā.

6.1.1.4. pasākuma “Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi, veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos” kopējais finansējums ir 41 528 059 euro, tajā skaitā, TPF – 35 298 850 un valsts budžeta līdzfinansējums 6 229 209 euro apmērā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Finanšu ministrija nepieciešamo finansējumu lūgs pārdalīt no 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Regula Nr. 2021/1060)
Apraksts
Projekta iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punktam. Saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 59. panta 3. punkta “c” apakšpunktu tiek noteikts līdzdalības fonda un īpašo fondu ieviesējs.

Tiek paredzēta kārtība kādā tiek sniegti finanšu instrumenti un noteikti aprēķini vadības izmaksām. Fondu pārvaldnieku atbilstība tiek noteikta Regulas X pielikumā.
ES tiesību akta CELEX numurs
32018R1046
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18.jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk - Regula Nr.2018/1046)
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Regula Nr. 2021/1060)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 2021/1060 2. panta 20. un 21. punkts
MK Noteikumu projekta 3. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punkts.
MK Noteikumu projekta 5. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060  59. panta 3. punkta ''c'' apakšpunkts.
MK Noteikumu projekta 18. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
58. panta 3. punkts.
MK Noteikumu projekta 20. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas  Nr. 2021/1060
40. panta 1. punkta ''d'' apakšpunkts
MK Noteikumu projekta 20. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
59. panta 7. punkts
MK noteikuma projekta 26.1.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
50. panta 1. punkts
MK noteikuma projekta 26.1.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas  Nr. 2021/1060 47. pants
MK noteikuma projekta 26.1.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas  Nr. 2021/1060 50. panta 1.punktu
MK noteikuma projekta 26.2.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
 59. panta 7. punkts
MK noteikuma projekta 26.2.8. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
62. panta 1.punkts
MK noteikuma projekta 26.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
58. panta 6. punkts.
MK noteikuma projekta 29. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
X pielikums
MK noteikuma projekta 21., 24.punkts, 26.2.2. un 28.1. apakšpunkts.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” apakšpunkts
MK Noteikumu projekta 31.4.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punkts
MK noteikuma projekta 31.2 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr.2021/1060 62. pants
MK noteikuma projekta 34. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
63. panta 2. punkts
MK noteikumu projekta 38. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060
68. panta 1. punkts
MK noteikumu projekta 31.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18.jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk - Regula Nr.2018/1046)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regula Nr.2018/1046 61. pants
MK noteikumu projekta 26.2.8. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regula Nr.2018/1046 61. pants
MK noteikumu projekta 26.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regula Nr.2018/1046 154. panta 4.punkts
MK noteikumu projekta 27.2.8. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regula Nr.2018/1046 209. panta 1.punkts
MK noteikumu projekta 26.10. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
2022. gada 14. novembrī Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedza savu atzinumu. Kā arī Saskaņā ar Ministru prezidenta 2021.gada 7.septembra rezolūcijā Nr. 2021-1.1.1./50-50 noteikto, informācija tiks nosūtīta Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome sekretariātam.
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

No 2022.gada 8.novembra  līdz 2022.gada 23.novembrim tika izsludināt publiskā apspriešana.  Sabiedrības iebildinumi vai priekšlikumi netika saņemti. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Ekonomikas ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

Finanšu instrumentu atbalsta programmās, jau tās veidojot, iestrādāti vispārējie vienlīdzīgu iespēju, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi un pamattiesību ievērošana attiecībā uz atbalsta pretendentu (proti, iespēja pieteikties finanšu instrumentiem nav ierobežota atkarībā no atbalsta pretendenta dzimuma, reliģiskās pārliecības, vecuma, rases un etniskās izcelsmes vai seksuālās orientācijas, kā arī aizpildot pieteikumu netiek jautāts, vai personai ir vai nav invaliditāte. Visi finanšu instrumenti un plānotās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ir vērstas uz biznesa projektu īstenošanu, atbilstoši to sagatavotības pakāpei – no idejas līdz biznesa paplašināšanai un izejai ārvalstu tirgos. Atbalsts būs pieejams dzīvotspējīgu un pamatotu uzņēmējdarbības plānu īstenošanai.

Sabiedrībā Altum, īstenojot līdzdalības fonda un īpašo fondu publicitātes aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”, https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download). 
Pielikumi