Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-1370: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu brīvprātīgo iemaksu ANO Miera veidošanas fondā 2021. gadā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 30. pants paredz, Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros sadarbībai ar starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām nepieciešamo finansējumu un tā izlietojumu, nodrošinot iesaisti starptautiskās un nacionālās drošības stiprināšanā, nosaka Ministru kabinets.
Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 236 “Aizsardzības ministrijas nolikums” 6.5. apakšpunkts nosaka, ka Aizsardzības ministrija sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par valsts aizsardzībai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta, kā arī citu ar valsts aizsardzību saistītu normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir atļaut Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības 2021. gadam 20 000 euro apmērā, lai veiktu iemaksu ANO Miera veidošanas fonda (PBF) budžetā.
Finansējums tiks segts no Aizsardzības ministrijas valsts budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” plānotajiem izdevumiem starptautiskajai sadarbībai.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kopš 1991. gada 17. septembra Latvija ir ANO dalībvalsts. Līdz šim ANO un citās starptautiskās organizācijās Latvija ir konsekventi iestājusies par starptautisko tiesību un teritoriālās integritātes ievērošanu, un darbojusies jautājumos, kas veicina ilgtspējību un attīstību gan Latvijā, gan globālā mērogā. Latvija bijusi aktīva tādos tematiskajos jautājumos, kā sieviešu tiesību un iespēju veicināšana, likuma vara un tiesiskums, mediju brīvība un žurnālistu aizsardzība, informāciju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana. Sekojot aktualitātēm ANO ietvaros, Latvijai ir svarīgi jautājumi par digitālajiem risinājumiem un mākslīgo intelektu, t.sk., ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī rīcība klimata jomā.
Latvija ir izvirzījusi savu kandidatūru 2025. gadā paredzētajās vēlēšanās uz ANO Drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu 2026. - 2027. gadam. Lai iegūtu citu ANO dalībvalstu atbalstu un atpazīstamību pirms minētajām vēlēšanām, nepieciešams palielināt mūsu ieguldījumu ANO.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd būtisku ieguldījumu un atpazīstamību ANO varam iegūt - finansiāli atbalstot un aktīvi iesaistoties miera veidošanas jautājumos, kas palīdz nodrošināt ilgtspējīgu attīstību krīžu skartās valstīs un pēc-konflikta scenārijos. ANO miera veidošanas stratēģiju ir vērsta uz to, lai risinātu konfliktu cēloņus un veidotu stabilitāti ilgtermiņā. Tostarp būtisks uzdevums ir turpināt nodrošināt starptautisko atbalstu valstīm, kurās noslēgušās ANO miera uzturēšanas misijas, tādējādi nodrošinot, ka misijās ieguldītie resursi nav bijuši veltīgi. Tādēļ brīvprātīgā iemaksa PBF budžetā tādu projektu realizācijai, kas saistās ar noturības stiprināšanu, dzimumu līdztiesību, medijpratību un digitalizāciju, būtu efektīvākais atbalsts ANO.
Turklāt Latvija ir pieteikusi savu kandidatūru dalībai ANO Miera veidošanas komitejā (PBC) 2022. gadā uz vienu gadu, kas ir uzskatāms kā starp solis un gatavošanās gaidāmajām vēlēšanām uz ANO Drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu. PBC tika izveidota 2005.gadā, tādējādi demonstrējot miera veidošanas pasākumu nozīmi (līdzās miera uzturēšanas misijām), lai nodrošinātu ilgtspējīgu stabilitāti pēc-konflikta situācijās. Saskaņā ar mandātu komisija sniedz ieteikumus koordinācijas uzlabošanai ANO sistēmā un ārpus tās, izstrādājot stratēģiju miera veidošanai un atjaunošanai valstīs pēc konflikta vai konflikta novēršanai. Tā veicina valsts pārvaldes un institūciju izveidi, kā arī atbalsta ilgtspējīgu attīstību valstu atjaunošanā. Komisija sniedz viedokli ANO Drošības padomei arī ANO miera misiju mandātu izskatīšanas procesos. Kļūstot par PBC dalībvalsti, tiek sagaidīts arī finanšu atbalsts PBF. Šī fonda līdzekļi tiek izmantoti projektos vairāk nekā 60 ANO dalībvalstīs (t.sk. Mali, Ukrainā, Bosnijā un Hercegovinā un Kosovā).
Risinājuma apraksts
Pārskaitot finanšu līdzekļus PBF, tie tiek ieskaitīti kopējā fonda budžetā un šos finanšu līdzekļus izmanto visu projektu atbalstam. Latvijas uzdevums ir aktīvi sekot līdzi un uzraudzīt, lai finansējums sasniegtu arī tos projektus, tajā skaitā noturības un digitalizācijas jomā, kurus īpaši atbalstam. Šis atbalsts veicinātu arī mūsu starptautisko atpazīstamību un sadarbību.
Lai nodrošinātu iepriekš minēto brīvprātīgo iemaksu PBF budžetā, nepieciešams konceptuāls Ministru kabineta lēmums par finansējuma nodrošināšanu 20 000 euro apmērā, finansējumu piešķirot esošo Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros no valsts budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” plānotajiem izdevumiem starptautiskajai sadarbībai.

Finansējumu rīkojuma projekta izmaksu segšanai iespējams novirzīt no ANO iemaksām miera uzturēšanas spēkiem plānotā finansējuma, jo ir samazinājušās atsevišķas iemaksu summas operācijām plānoto maksājumu samazinājuma dēļ.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti, pieņemti 1945.gada 26.jūnijā, Sanfrancisko.
Apraksts
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
ANO Ģenerālās Asamblejas 1991.gada 17.septembrī pieņemtā rezolūcija Nr. 46/5 par Latvijas iestāšanos ANO.

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti, pieņemti 1945.gada 26.jūnijā, Sanfrancisko.
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
ANO Statūtu 1.pants (1. un 2.punkts) un 2.panta 5.punkts:
1. pants
Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķi ir:
1. Uzturēt starptautisko mieru un drošību un šā mērķa labad veikt efektīvus kolektīvus pasākumus miera apdraudējuma nepieļaušanai un novēršanai, agresijas aktu vai citu miera pārkāpšanas gadījumu apspiešanai un mierīgiem līdzekļiem saskaņā ar taisnīguma un starptautisko tiesību principiem noregulēt un atrisināt tādus starptautiskus strīdus un situācijas, kuras var novest pie miera izjaukšanas.
2. Attīstīt draudzīgas attiecības starp nācijām, pamatojoties uz nāciju līdztiesības un pašnoteikšanās principa respektēšanu, kā arī veikt citus attiecīgus pasākumus vispārējā miera nostiprināšanai.
2. pants
Statūtu 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai Organizācija un tās Dalībvalstis rīkojas saskaņā ar šādiem principiem:
5. Visas Dalībvalstis sniedz Organizācijai dažādu palīdzību visās darbībās, ko tā veic saskaņā ar šiem Statūtiem, un atturas no palīdzības sniegšanas jebkurai valstij, pret kuru Apvienoto Nāciju Organizācija veic preventīva vai piespiedu rakstura darbības.

 
Rīkojuma projekts.
Pārņemtas daļēji
Saistības tiek izpildītas daļēji, jo iemaksa PBF ir tikai viena no atbalsta formām ANO.
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Nav pretrunā.
Cita informācija
Nav.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros no valsts budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” plānotajiem izdevumiem starptautiskajai sadarbībai.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi