Anotācija (ex-ante)

23-TA-2711: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Patērētāju tiesību aizsardzības centra lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 25.2 pants paredz, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas sistēmas Uzraugs 2.0 (turpmāk – Sistēma vai Uzraugs 2.0) izveides, uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību, informācijas iesniegšanas kārtību, sistēmas saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ņemot vērā to, ka piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros tiek izstrādāta jauna PTAC informācijas Sistēma, nepieciešams izstrādāt normatīvajā regulējumā ietverto datu apjomu, kā arī datu apstrādes kārtību un citus noteikumus. Saistībā ar minēto tiek izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Patērētāju tiesību uzraudzības lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas noteikumi" (turpmāk – Noteikumu projekts).

Ņemot vērā to, ka Uzraugs 2.0 ir viena no valsts informācijas sistēmām, noteikumu projekts tiek izstrādāts arī uz Valsts informācijas sistēmu likuma 5. panta 12 daļas pamata, kurā noteikts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus attiecībā uz valsts informācijas sistēmām, norādot informācijas sistēmas pārzini, sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, kārtību, kādā informāciju apstrādā valsts informācijas sistēmā, kā arī nosacījumus piekļuves nodrošināšanai valsts informācijas sistēmā iekļautajai informācijai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt Sistēmas pārzini, Sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un tās apstrādes kārtību, kā arī nosacījumus piekļuves nodrošināšanai Sistēmā iekļautajai informācijai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd PTAC pārziņā funkciju nodrošināšanai izmanto dokumentu vadības sistēmu  “Namejs Enterprise”, sistēmu “Uzraugs” un valsts informācijas sistēmu “Bīstamo iekārtu reģistrs” (turpmāk – BIR). BIR mērķis ir nodrošināt Latvijas esošo bīstamo iekārtu un to pārbaužu reģistrāciju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. BIR ir elektroniski veidota datubāze, kas satur sistematizētu informāciju par bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un bīstamo iekārtu uzraudzības procesu, lai nodrošinātu vienotu bīstamo iekārtu valsts uzskaiti un nodrošinātu efektīvu bīstamo iekārtu kontroli, uzraudzību pārbaužu veikšanu.
2024. gada sākumā plānots ieviest jaunu informācijas sistēmu – Uzraugs 2.0, kas paaugstinās PTAC darba efektivitāti, nodrošinot kvalitatīvu datu pārvaldību, kvalitatīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai, kā arī efektīvu uzraudzību gan patērētāju tiesību, gan tirgus, metroloģijas un bīstamo iekārtu uzraudzības jomās. Uzraugs 2.0. pilnībā aizstās “Uzraugs” risinājumu, pārņemot un paplašinot šīs sistēmas iespējas. Sistēma paredzēta PTAC pamatdarbības procesu īstenošanai, t.i., darbību plānošanai, lietu pārvaldībai, uzraugāmo subjektu profilēšanai, statistikas datu uzkrāšanai, analizēšanai un atkal izmantošanai publiskās datubāzēs PTAC tīmekļvietnē un atvērto datu portālā. Jaunās Sistēmas būtiskākais mērķis ir mazināt manuālas informācijas pārvadi un automatizēt manuālas darbības, kur tas iespējams. Uzraugs 2.0 izstrādes tvērumā ir arī plānota BIR pārstrāde un iekļaušana un sistēmas atvēršana bīstamo iekārtu valdītājiem un inspicēšanas institūcijām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu jaunā Uzraugs 2.0 atbilstību Valsts informācijas sistēmu likuma 5. panta 11 daļai un noteiktu Uzraugs 2.0 integrāciju apjomu ir nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus.

Datu apmaiņa starp PTAC un citām iestādēm ir noteikta atsevišķos normatīvajos aktos, kas regulē citu informācijas sistēmu darbību (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta sestā daļa, Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 357 “Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu”), kā arī savstarpējos sadarbības līgumos. Tomēr arī noteikumu projektā par PTAC informācijas Sistēmu nepieciešams noteikt, kādus informācijas Sistēmā iekļaujamos datus PTAC funkcijas izpildei (patērētāju tiesību uzraudzības un preču, pakalpojumu uzraudzības jomā) iegūst no citām iestādēm, kā arī kādus datus no Sistēmas ir tiesības saņemt citām iestādēm un personām.
Risinājuma apraksts
Uzkrājot datus informācijas Sistēmā, tos izmantojot PTAC normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī tos nododot citām iestādēm, tiks veikta Noteikumu projektā minēto datu subjektu personas datu apstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) prasībām. Attiecībā uz personas datu apstrādi ir piemērojams Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktā noteiktais pamatojums - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Noteikumu projekts paredz precīzi regulēt PTAC informācijas Sistēmā uzkrājamos datus, to apjomu, apstrādes kārtību, kā arī nosacījumus piekļuves nodrošināšanai informācijas Sistēmā iekļautajai informācijai, nodrošinot atbilstību citiem saistošiem normatīvajiem aktiem un jaunajai PTAC informācijas Sistēmai.

Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka PTAC informācijas Sistēmā iekļauj datus par PTAC kompetences jomām.

Par minētajām kompetences jomām noteikumu projektā tiek konkretizēts, kādu konkrētu informāciju un datu apjomu uzkrāj PTAC informācijas Sistēmā (noteikumu projekta 5.-14. punkts).

Dati par iesniegumiem un ar to izskatīšanu saistītā korespondence (atbildes vēstules, informācijas pieprasījumi u.tml.), kā arī Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijas darbībai nepieciešamā informācija PTAC informācijas Sistēmā tiek iekļauti, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VI, VI1 un VI2 nodaļu, veicot PTAC piekritīgo iesniegumu izskatīšanu un atbildes sniegšanu uz tiem, kā arī organizējot Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijas darbu.

Dati par tirgus uzraudzības, bīstamo iekārtu un metroloģisko uzraudzību (korespondence, atzinumi, lēmumi) tiek iekļauti, pamatojoties uz likuma Par atbilstības novērtēšanu 9.7 panta pirmo daļu, Preču un pakalpojumu drošuma likuma 10. panta pirmo daļu, likuma Par mērījumu vienotību 10.1 panta pirmo daļu, likuma Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību 6. pantu un minētajiem likumiem pakārtotajiem tiesību aktiem (Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti uz minēto likumu pamata).

Dati par patērētāju tiesību uzraudzību kolektīvo patērētāju interešu aizsardzībai tiek iekļauti, pamatojoties uz attiecīgo nozaru likumu regulējumu, piemēram, uz Reklāmas likuma 13. panta, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.2 panta, Tūrisma likuma 8.1 panta un minētajiem likumiem pakārtotajiem tiesību aktiem (Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti uz minēto likumu pamata).

Dati par patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju, tūrisma pakalpojumu sniedzēju, hipotekārās kreditēšanas starpniecības pakalpojumu sniedzēju licencēšanai vai reģistrēšanai tiek iekļauti, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.2 panta otro daļu (kredītu starpnieku reģistrēšana), 25. panta ceturtās daļas 62 punktu (patērētāju kreditēšanas pakalpojumu licencēšana), Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 772 2. punktu, Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 4. pantu un 5. panta otro daļu, Tūrisma likuma 8.1 pantu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 10.1 pantu.

Dati par gāzes balonu tirdzniecības vietu un spēļu laukumu reģistrāciju tiek iekļauti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 18 23., 25. un 27. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumu Nr. 755 25. un 27. punktu.

Tā kā viens no PTAC uzdevumiem ir sniegt patērētājiem, preču ražotājiem, importētājiem, tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem bezmaksas konsultācijas par normatīvo aktu prasībām (galvenokārt patērētāju tiesību un preču atbilstības jomā), tad PTAC informācijas Sistēmā uzkrās datus par sniegtajām konsultācijām, kurus izmantos apkopotā veidā statistikas un datu analīzes nolūkos.

Noteikumu projekta 15. punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu citas funkcijas, kas Centram var tikt noteiktas normatīvajos aktos, Centrs ir tiesīgs iekļaut un apstrādāt sistēmā datus atbilstoši regulējumam normatīvajos aktos, kuros attiecīgā funkcija ir noteikta. Tas ir paredzēts tādiem vēl nezināmiem un šobrīd neplānotiem gadījumiem, kā, piemēram, pandēmijas vai citas krīzes laikā, kad tiek pieņemts kāds ārējais normatīvais akts, ar kuru PTAC uzliek jaunu pienākumu vai piešķir jaunu funkciju (visticamāk uz noteiktu laiku). Tā kā šobrīd nav iespējams iepriekš paredzēt šādas situācijas un ar tām saistīto apstrādājamo datu apjomu, tad ir paredzēts tikai šāds vispārīgs regulējums.

Lai varētu iegūt PTAC funkcijas un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, noteikumu projektā ir noteiktas institūcijas, no kurām iegūst atsevišķus PTAC informācijas Sistēmā iekļaujamos datus:
​​​​​1) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, no kuras pēc personas koda tiek iegūta informācija par fiziskām personām, tajā skaitā, atkarībā no konkrētā pieprasījuma iemesla var tikt izgūti dati par personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto adresi, dzimšanas datumu, miršanas datumu, valstisko piederību un veidu un statusu (aktīvs/pasīvs) (noteikumu projekta 19.1. apakšpunkts). Sadarbība ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi datu saņemšanai no Fizisko personu reģistra tiks nodrošināta izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR). Lai saņemtu piekļuvi DAGR produkcijas videi, pēc šī noteikumu projekta spēkā stāšanās, būs jāveic testēšana DAGR testa vidē, kas varētu ilgt aptuveni trīs mēnešus, tādēļ ir paredzēts, ka noteikumu projekta 19.1. apakšpunkts, kurā noteikta datu nodošana sistēmai no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas “Fizisko personu reģistrs”, stājas spēkā 2024. gada 15. jūlijā, kad būs nodrošināta piekļuve DAGR produkcijas videi. Plānots, ka dati tiks izsaukti arī izmaiņu režīmā, attiecīgi pie jau reģistrētas personas izmaiņām, sākot ar brīdi, kad DAGR būs pieejams attiecīgais serviss;
2) Uzņēmumu reģistrs, no kura tiek iegūta informācija par reģistrētām juridiskām personām un iestādēm (noteikumu projekta 19.3. apakšpunkts);
3) Valsts zemes dienests, no kura tiek iegūti strukturēti dati par Latvijas Republikā esošajām adresēm;
4) Valsts ieņēmumu dienests, no kura tiek iegūta informācija par saimnieciskās darbībās veicējiem un juridisko personu struktūrvienībām (noteikumu projekta 19.4. apakšpunkts).

Informācija par saimnieciskās darbības veicējiem ir nepieciešama, lai īstenotu PTAC funkcijas, piemēram, licencēšanas jomā licenci var izsniegt tikai saimnieciskās darbības veicējam. Tāpat jau izsniegtas licences gadījumā šis statuss ir jāzina monitoringa īstenošanai (licenci var apturēt, ja persona vairs neveic saimniecisko darbību). Tāpat arī patērētāju individuālo strīdu risināšanā vai kolektīvo patērētāju tiesību uzraudzībā saimnieciskās darbības veicēja statuss ir svarīgs, lai konstatētu faktu, ka persona, kas, iespējams, pārkāpj patērētāju tiesības, ir saimnieciskās darbības veicējs, ar primāru mērķi izgūt patiesu un validētu saimnieciskās darbības veicēja kontaktinformāciju turpmākai lietas vešanai.

Noteikumu projektā ir noteiktas personas un iestādes, kam ir tiesības bez maksas saņemt ziņas no informācijas Sistēmas:
1) Ceļu satiksmes drošības direkcijas turējumā esošajai valsts informācijas sistēmai “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs” – šīs institūcijas funkciju izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 185 13. punktu un savstarpēji noslēgto vienošanos;
2) Informācijas un komunikācijas sistēmu tirgus uzraudzībai Eiropas Savienībā (ICSMS) – šīs institūcijas funkciju izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, pamatojoties uz 2019. gada 20. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes  regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011;
3) Atvērto datu portālam – normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 10.panta 21 daļu.

Visiem minētajiem datu saņēmējiem pamatā tiks nodoti dati, kas nesatur fizisko personu datus (ziņas par precēm, transportlīdzekļiem, atvērtie dati), tomēr gadījumā, ja saņēmējam normatīvie akti paredz tiesības saņemt arī personas datus, tad tie tiks nodoti saņēmējam normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
Fizisko personu datus PTAC nodos tikai šādos gadījumos un apjomā:
Ceļu satiksmes drošības direkcijas turējumā esošajai valsts informācijas sistēmai “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs” – ja bīstamās iekārtas (kas ir uzmontēta uz transportlīdzekļa) valdītājs ir fiziska persona, tad par valdītāju tiks nodoti iestādei nepieciešamie personu dati, proti, personas vārds, uzvārds un adrese (noteikumu projekta 22.1. apakšpunkts);
Eiropas Savienības Informācijas un komunikāciju sistēmai tirgus uzraudzībai (ICSMS) – ja preces ražotājs, ražotāja pilnvarotā persona, importētājs vai izplatītājs ir fiziska persona, tad par šo personu tiks nodoti tirgus uzraudzības mērķiem nepieciešamie personu dati, proti, personas vārds, uzvārds un adrese (noteikumu projekta 22.2. apakšpunkts).
Latvijas Atvērto datu portālā dati tiks publicēti atbilstoši Centra noteiktajām funkcijām. Nododamās datu kopas būs Sistēmas publiskajā datubāzē esošie reģistri.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Visas ar Sistēmu saistītās darbības un pienākumi tiks veiktas esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Tiks norādīts pēc rezultātu saņemšanas.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzkrājot datus informācijas sistēmā, tos izmantojot PTAC normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī tos nododot citām iestādēm, tiks veikta Noteikumu projektā minēto datu subjektu personas datu apstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) prasībām. Attiecībā uz personas datu apstrādi ir piemērojams Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktā noteiktais pamatojums - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

PTAC personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts anotācijas 1.3. sadaļā. Minētajā sadaļā sniegts arī personas datu apstrādes un nepieciešamā datu apjoma pamatojums, kas izriet no citu normatīvo aktu prasību izpildes.

PTAC informācijas sistēmā personas dati tiks glabāti atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr.117 “Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā” un Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr.749 “Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” noteiktajam.

Kā patērētāju tiesību aizsardzības (gan individuālo, gan kolektīvo interešu jomā) normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzību, tā arī preču un pakalpojumu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic un statistikas pārskatu sagatavošanai nepieciešamos datus iegūst valsts civildienesta ierēdņi, izpildot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Par ierēdņa ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarītu pārkāpumu (darbību vai bezdarbību), kas minēts Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma VI nodaļā un ir saistīts ar ierēdņa amata pienākumu pildīšanu, ierēdni sauc pie disciplināratbildības. Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 19. panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka disciplinārlietu ierosina, ja kopš attiecīgās darbības vai bezdarbības izdarīšanas (pabeigšanas) dienas nav pagājuši vairāk kā divi gadi. Ņemot vērā minēto, ar mērķi nodrošināt pierādījumus disciplinārlietās, dati glabājami divus gadus.

Noteikumu projektā noteikts, ka administratīvā procesa lietvedības veikšanai patērētāju tiesību uzraudzības jomā uzkrātos personas datus PTAC sistēmā glabā piecus gadus. Šāds termiņš noteikts ar mērķi nodrošināt pierādījumus lietās par zaudējumu atlīdzināšanu, ņemot vērā, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 17. panta pirmajai daļai privātpersona iesniedz iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas. Tāpat PTAC kā pārzinim ir pienākums pierādīt savas rīcības ar datu subjekta personas datiem atbilstību datu aizsardzības prasībām (pārskatatbildības princips). Pārziņa pierādīšanas pienākums korelē ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 26. panta otrā daļā noteikto prasības celšanas noilgumu. Minētā tiesību norma kontekstā ar Datu regulas 5. panta 2. punktu uzliek pienākumu pārzinim (VDI) pamatot savas personas datu apstrādes pamatotību un tiesiskumu.

Atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma 37. panta otrajai daļai, ja pārzinim ir noteikts pienākums nodrošināt sistēmas auditācijas pierakstu uzglabāšanu, tie ir uzglabājami ne ilgāk kā vienu gadu pēc ieraksta izdarīšanas, ja normatīvie akti vai apstrādes raksturs nenosaka citādi. Informācijas sistēmā esošo datu apstrādi veiks civildienesta ierēdņi. Gadījumos, ja tiks pārkāpts datu apstrādes normatīvais regulējums, ir iespējama saukšana pie disciplināratbildības. Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 19. panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka disciplinārlietu ierosina, ja kopš attiecīgās darbības vai bezdarbības izdarīšanas (pabeigšanas) dienas nav pagājuši vairāk kā divi gadi. Ņemot vērā minēto, ar mērķi nodrošināt pierādījumus disciplinārlietās, noteikumu projektā ir noteikts, ka auditācijas pierakstus glabājami 24 mēnešus, nodrošinot tiem ierobežotu piekļuvi.


Attiecībā uz sodāmības datiem tajās jomās, kurās normatīvie akti paredz regulējumu PTAC tos apstrādāt, PTAC ir izstrādājis personas datu apstrādes riska novērtējumu (NIDA).

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi