Anotācija (ex-ante)

21-TA-200: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts sagatavots pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) iniciatīvas un saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi palielināt finansējumu atbalsta pasākumiem jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (turpmāk - NEET jaunieši) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”  (turpmāk -8.3.3.SAM) ietvaros.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Covid-19 pandēmija skar visu sabiedrību, tomēr jaunieši ir viena no visvairāk ietekmētajām sabiedrības grupām. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk –OECD) jau 2020.gada jūnijā publicēja tiešsaistes aptaujas “Jaunatne un Covid-19: reaģēšana, atveseļošana un noturība”[1] rezultātus, kur norādīts, ka Covid-19 pandēmija atstāj būtisku ietekmi uz jauniešu mentālo veselību, nodarbinātību, ienākumiem un izglītību, it īpaši izceļot ietekmi uz jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET jaunieši). OECD savos priekšlikumos situācijas risinājumam uzsver nepieciešamību pēc mērķtiecīgiem politiskiem risinājumiem un pasākumiem, kas sniegtu palīdzību NEET jauniešiem.
Arī Eiropas Parlaments 2021.gada februārī rezolūcijā par Covid-19 ietekmi uz jaunatni un sportu[2] norāda, ka
jauniešu vidū visbūtiskāko ietekmi Covid-19 atstāj tieši uz NEET jauniešiem.


[1] Youth and COVID-19: Response, recovery and resilience (oecd.org)

[2] MOTION FOR A RESOLUTION on the impact of COVID-19 on youth and on sport (europa.eu)
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos arī Latvijā pieaug nepieciešamība pēc papildus atbalsta NEET jauniešiem.
 
Risinājuma apraksts
Lai Covid-19 pandēmjas apstākļos nodrošinātu atbalstu NEET jauniešiem, noteikumu projekts paredz finansējuma palielināšanu NEET jauniešu atbalstam 8.3.3. SAM ietvaros no programmas “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām” (turpmāk –REACT- EU) finanšu līdzekļiem 1 500 001 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums –1 275 000 euro, valsts budžeta finansējums – 225 001 euro).
Plānotais papildus REACT- EU finansējuma piešķīrums  NEET jauniešu atbalstam dalījumā pa piešķīruma gadiem sadalās sekojoši:
1) REACT- EU finansējums atbilstoši plānotajam 2021. gada piešķīrumam – 1 158 029 euro, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums – 984 324 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 173 705 euro;
2) REACT- EU finansējums atbilstoši plānotajam 2022. gada piešķīrumam – 341 972 euro, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums – 290 676 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 51 296 euro.
Minētais papildus finansējums apgūstams līdz 2023.gada 31.decembrim.
Piešķirot papildus finansējumu, 8.3.3. SAM ieviešanas periods tiek pagarināts par vienu gadu deviņiem mēnešiem - no 2022.gada 31.marta līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta īstenošanas perioda pagarinājums līdz 2023.gada 31.decembrim sniegs iespēju nepārtrauktam atbalsta procesam NEET jauniešiem līdz  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. – 2027.gada plānošanas perioda atbalsta aktivitāšu uzsākšanai, sniedzot iespēju NEET jauniešiem saņemt pastāvīgu atbalstu, lai pārvarētu Covid-19 krīzes radītos apstākļus.
Papildus piešķirtais REACT-EU finansējums tiks iekļauts 8.3.3.SAM ietvaros īstenotajā projektā, līdz ar ko šī papildus finansējuma apguvei netiks rīkota jauna projektu atlase, tādejādi netiks palielināts iesaistīto institūciju administratīvais slogs un tiks nodrošināta efektīva finanšu līdzekļu izmantošana un apguve.
Līdz ar projekta finansējuma palielinājumu no REACT- EU finansējuma, noteikumu projekts paredz papildināt 2015.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 385 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.  385) nosaukumu ar informāciju par to, ka kopējais atbalsts tiek nodrošināts arī 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” (turpmāk – 14.1.1.2. pasākums) ietvaros.
Papildus piešķirtais finansējums no REACT- EU pozitīvi ietekmēs projekta mērķa grupu un sniegs iespēju lielākam skaitam NEET jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem saņemt palīdzību projekta ietvaros.
Pēc noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā, tiks veikti grozījumi vienošanās Nr.8.3.3.0/15/I/001, kas noslēgta starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Centrālo finanšu līgumu aģentūru par 8.3.3.SAM ietvaros īstenotā projekta “PROTI un DARI!” (turpmāk –projekts) īstenošanu, paredzot izmaiņas, kas noteiktas noteikumu projektā - projekta pagarinājumu un papildus finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.
Grozījumi vienošanās Nr. 8.3.3.0/15/I/001, kas noslēgta starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Centrālo finanšu līgumu aģentūru par 8.3.3.SAM ietvaros īstenotā projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu, nav būtiski Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.panta izpratnē.
8.3.3.SAM ietvaros finansējuma saņēmējs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA), kas ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. JSPA mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, veicinot arī jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
8.3.3.SAM ietvaros JSPA īsteno SAM 8.3.3. atbalsta pasākuma mērķi - attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 8.3.3.SAM ietvaros īsteno tai noteikto valsts pārvaldes funkciju, kas nozīmē, ka pasākuma ietvaros atbalsts netiek piešķirts saimnieciskās darbības veicējiem un attiecīgi 8.3.3.SAM ietvaros NEET jauniešiem sniegtas atbalsts un īstenotās darbības nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsta pasākums.

REACT- EU finansējums sniegs iespēju nodrošināt atbalstu papildus 800 NEET jauniešiem, tai skaitā 620 NEET jauniešiem izmantojot plānoto REACT- EU 2021.gada finansējuma piešķīrumu un 180 NEET jauniešiem, izmantojot plānoto REACT- EU 2022.gada finansējuma piešķīrumu.
Iznākuma un rezultāta rādītāji, kas tiks sasniegti izmantojot REACT–EU finansējumu, tiks uzskaitīti atsevišķi.
Lai sniegtu operatīvu psihosociālu un interaktīvu atbalsta NEET jauniešiem un nodrošinātu turpmākā atbalsta ilgtspēju ilgtermiņā, projekta ietvaros primāri tiks veikti pasākumi, kas sniegtu iespēju NEET jauniešiem atgriezties izglītībā, tādejādi mazinot sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu skaitu.
Noteikumu projekts paredz sekojošus grozījumus MK  noteikumos Nr. 385:
1) MK noteikumu Nr. 385 nosaukuma maiņu, papildinot to ar informāciju 14.1.1.2. pasākumu, kura ietvaros projektam tiek piešķirts REACT- EU finansējums;
2) grozījumu 1.1.apakšpunktā, kur saskaņā ar MK noteikumu Nr. 385 nosaukuma maiņu, tehniski tiek precizēts MK noteikumu Nr. 385 1.1.apakšpunkts, to papildinot ar informāciju par 14.1.1.2. pasākumu;
3) grozījumus 5.1. un 5.2. apakšpunktā, paredzot atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamos rādītājus:
- sasniedzamā iznākuma rādītāja palielināšanu par 800 jauniešiem (jaunieši, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros), tai skaitā sasniedzamais rādītājs ar plānoto REACT- EU 2021.gada finansējuma piešķīrumu – 620 NEET jaunieši un plānoto REACT- EU 2022.gada finansējuma piešķīrumu – 180 NEET jaunieši, un
-sasniedzamā rezultāta rādītāja palielināšanu par 560 jauniešiem (jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros), tai skaitā sasniedzamais rādītājs ar plānoto REACT-EU 2021.gada finansējuma piešķīrumu – 434 NEET jaunieši, un ar plānoto REACT-EU 2022.gada finansējuma piešķīrumu – 126 NEET jaunieši;
4) grozījumu 9.punktā, norādot atbalsta mērķim kopējā pieejamā finansējuma palielinājumu par 1 500 001 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 275 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 225 001 euro, kas ietver:
- plānoto 2021.gada finansējuma piešķīrumu no REACT- EU finanšu līdzekļiem 1 158 029 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 984 324 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 173 705 euro;
- plānoto 2022.gada finansējuma piešķīrumu no REACT- EU finanšu līdzekļiem 341 972 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 290 676 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 51 296 euro.

5) grozījumu 46.punktā, paredzot atbalsta mērķa īstenošanas perioda pagarinājumu par vienu gadu un deviņiem mēnešiem - no 2022.gada 31.marta līdz 2023.gada 31.decembrim.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Jaunieši vecumā no 15-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET jaunieši)
Ietekmes apraksts
NEET januešiem bus iespēja saņemt atbalstu , lai atgrieztos izglītībā, iesaistītos mācībās un darba tirgū.
Juridiskās personas
  • Tiesiskais regulējums ietekmē atbildīgo iestādi – Izglītības un zinātnes minitriju, Centālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk -CFLA), Jaunatnes starptautisko programmu agentūru (turpmāk -JSPA) un 8.3.3.SAM īstenošanā iesaistītos JSPA sadarbības partnerus – pilsētas vai novadu pašvaldības vai šādu pašvaldību apvienības.
Ietekmes apraksts
Nepieciešami grozījumi 8.3.3. SAM finansējuma saņēmēja JSPA un CFLA noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
984 324
0
290 676
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
984 324
0
290 676
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 158 029
0
341 972
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 158 029
0
341 972
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-173 705
0
-51 296
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-173 705
0
-51 296
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-173 705
-51 296
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Plānotais REACT- EU finansējuma piešķīrums 1 500 001 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 275 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 225 001 euro sadalījumā pa gadiem:
- 2021.gada finansējuma piešķīrums no REACT- EU finanšu līdzekļiem 1 158 029 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 984 324 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 173 705 euro;
- 2022.gada finansējuma piešķīrums no REACT- EU finanšu līdzekļiem 341 972 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 290 676 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 51 296 euro.

Nepieciešamais finansējums tiks piesaistīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Cita informācija

Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Mazinās NEET jauniešu skaitu.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Mazinās NEET jauniešu skaitu.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi