Anotācija (ex-ante)

21-TA-1547: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ņemot vērā to, ka novērojama pakāpeniska Covid-19 saslimstības rādītāju samazināšanās, kā arī ar Covid-19 stacionēto cilvēku skaits, iespējams pakāpeniski mazināt valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. Tomēr apzinoties to, ka situācija joprojām ir nestabila un Eiropas valstīs ir novērojams Covid-19 saslimstības pieaugums, tāpat arī prognozējot pastiprinātu cilvēku mobilitāti un kontaktēšanos Ziemassvētku un Jaunā gada svētku laikā, jāapzinās, ka epidemioloģiskās drošības pasākumus var mazināt tikai pakāpeniski, sākot ar tiem, kas varētu radīt mazāku risku sabiedrības veselībai.
Jānosaka, ka ārstniecības iestādes, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam var noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu, kas nebija pirms tam precizēts.
Jāsniedz pieaugušo izglītības programmu izglītojamiem, tai skaitā profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamiem, pārejas periods vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, kā tas bija noteikts nodarbinātajiem, studējošiem.
Jāatļauj  Nacionālajam Veselības dienestam sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu, kamēr Eiropas Komisija  pieņem lēmumu par atbalsta saderību ar iekšējo tirgu.  
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
1.Prognozējot pastiprinātu cilvēku mobilitāti un kontaktēšanos,  uzsākt pakāpeniski mazināt epidemioloģiskās drošības pasākumus.
2.Nodrošināt  eksāmenu kārtošanas iespējas profesionālās tālākizglītbas programmu izglītojamiem, kuriem tie ieplānoti ārkārtējās situācijas laikā.
3.Atļaut Nacionālajam Veselības dienestam  sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam.
4.Atļaut  noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 ārstniecības iestāžu valdes lodekļiem.

 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ņemot vērā to, ka novērojama pakāpeniska Covid-19 saslimstības rādītāju samazināšanās, kā arī ar Covid-19 stacionēto cilvēku skaits, iespējams pakāpeniski mazināt valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. Tomēr apzinoties to, ka situācija joprojām ir nestabila un Eiropas valstīs ir novērojams Covid-19 saslimstības pieaugums, tāpat arī prognozējot pastiprinātu cilvēku mobilitāti un kontaktēšanos Ziemassvētku un Jaunā gada svētku laikā, jāapzinās, ka epidemioloģiskās drošības pasākumus var mazināt tikai pakāpeniski - sākot ar tiem, kas varētu radīt mazāku risku sabiedrības veselībai.
Nebija noteikts, ka ārstniecības iestādes, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam var noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu.
Pieaugušo izglītības programmu izglītojamiem, tai skaitā profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamiem, nav bijis paredzēts pārejas periods vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, kā tas bija noteikts nodarbinātajiem, studējošiem.
Nacionālajam Veselības dienestam ir svarīgi sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu, kamēr Eiropas Komisija  pieņem lēmumu par atbalsta saderību ar iekšējo tirgu.  

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1.No vienas puses ir nepieciešams mazināt epidemioloģiskās drošība nosacījumus, kas negatīvi ietekmē tautsaimniecību un rada zaudējumus uzņēmējiem, no otras puses ir jāapzinās, ka tiek prognozēta  pastiprināta cilvēku mobilitāte un kontaktēšanās pirms  un  Ziemassvētku, un Jaunā gada svētku laikā, kā arī šobrīd Eiropā sāk izplatīties un Latvijā ir atklāti SARS CoV-2 jaunā paveida Omikrona varianti. Tas rada papildus riskus Covid-19 izplatībai, kā rezultātā, gada nogalē un 2022.gada sākumā iespējams atkal straujš Covid-19 gadījumu pieaugums. Tādēļ ļoti svarīgi ir pakāpeniski mazināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, sākotnēji mazinot tos nosacījumus, kam ir mazāka ietekme uz infekcijas izplatību.
 
Risinājuma apraksts
1.1.Tiek plānots atcelt nosacījumu epidemioloģiski drošā vidē nodalīt plūsmas ģimenēm ar bērniem, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Nosacījums paredz, ka pakalpojumos un pasākumos, kas saistīti ar atrašanos sēdvietās, nav jānodala plūsmas ar vecākiem un bērniem bez vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta no pārējiem apmeklētājiem epidemioloģiski drošā vidē, bet sporta klubos, atrakcijās un tamlīdzīgās vietās, kas sasitītas ar fiziskajām aktivitātēm vai kur netiek lietotas sejas maskas, joprojām tiek saglabāts nosacījums nodalīt vecākus ar bērniem bez vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta no pārējiem apmeklētājiem epidemioloģiski drošā vidē.
Pagarināt darba laiku saimniecisko pakalpojumu sniegšanai un pasākumu norisei līdz 23:00, palielināt cilvēku skaitu sabiedriskās ēdināšanas vietās līdz 10, lai dotu iespēju lielām mājsaimniecībām (4 pieaugušie un 6 bērni) izvietoties pie viena galdiņa, tāpat arī tiek mainīti nosacījumi, ka pasākumos sēdvietās viena mājsaimniecība var atrasties blakus sēdvietās bez distances.
Tiek precizēts,ka "izvietošana pamīšus" nozīmē to, ka nevienam, no kopā sēdošajiem, neviens nesēž priekšā un aizmugurē, kā ari ne priekšējā rindā, ne aizmugurējā rindā. Tādejādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, tad ir jāatstāj brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā.
 
Problēmas apraksts
2.Ar  2021.gada 11. novembra grozījumiem MK rīkojumā Nr. 720 tika iekļauts 5.36.3. punkts, kas paredz, ka pieaugušo izglītības process klātienē notiek tikai epidemioloģiski drošā vidē.
Pieaugušo izglītības programmu izglītojamiem, tai skaitā profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamiem netika paredzēts pārejas periods vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, kā tas bija noteikts nodarbinātajiem, studējošiem.
Profesionālās tālākizglītības  programmu mērķis ir profesionālās kvalifikācijas iegūšana atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Tas ir viens no ceļiem profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, jo īpaši tiem, kuriem ir tikai vispārējā izglītība.Līdz ar to, pat tās personas, kuras ir uzsākušas vakcinācijas procesu, nevar pabeigt iesāktās profesionālās tālākizglītības programmas, kurās noslēguma pārbaudījumi bija ieplānoti šā gada decembrī un  nākamā gada janvārī un tādējādi arī nevar iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama darba tirgū.
Šādu cilvēku skaits, kuriem jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, bet vēl nav spēkā esošs vakcinācijas sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts,  atbilstoši Valsts izglītības  attīstības aģentūras datiem nepārsniegtu 70 cilvēkus.


 
Risinājuma apraksts
2.1.Projekts paredz, ka kvalifikācijas eksāmenus, kas ieplānoti līdz 2022. gada 11.janvārim,  profesionālās tālākizglītības programmās var kārtot klātienē gan personas ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, gan personas ar testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām.  Minētais tiek attiecināts arī uz ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu,  jo arī šādā veidā iegūto profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā un  attiecīgi piešķir profesionālo kvalifikāciju. 
Minētais regulējums par profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanu attiecas tikai uz profesionālās tālākizglītības programmām, proti uz programmām, kuras beidzot tiek iegūta noteikta līmeņa profesionālā kvalifikācija. Līdz ar to minētais regulējums netiek attiecināts uz cita veida mācībām, kā piemēram, transportlīdzekļa vadītāja apmācību utml.  
Tāpat arī projekts paredz, ka šo profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanā jāievēro  nosacījumi par iepriekšēju pierakstu, personu skaitu (ne vairāk kā 20 personas grupā), nosacījums par to, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības, ventilācijas nosacījumus.
Tādējādi tiks nodrošināts, ka visas tās personas, kuras ir pabeigušas profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, varēs nokārtot kvalifikācijas eksāmenus, iegūt kvalifikāciju un iekļauties darba tirgū.
 
Problēmas apraksts
3.Šobrīd ir noteiktas tiesības cilvēkiem, kas ierodas Latvijā caur lidostu "Rīga" brīvprātīgi veikt Covid-19 par valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat arī ir nosacījums, ka valsts policijas, valsts robežsardzes un lidostas "Rīga" darbinieki konkrētiem pasažieriem, kas ierodas no īpaši augsta riska valstīm var norādīt veikt Coivd-19 testu obligāti. Tāpat ir noteikts, ka šiem pasažieriem līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ir jādodas uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu un jāievēro pašizolācija. Ņemot vērā to, ka cilvēki, kas brīvprātīgi veic Coivd-19 testu ir motivēti un ar izpratni ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus, nav nepeiciešamības šiem cilvēkiem noteikt pienākumu ievērot pašizolāciju. 
Risinājuma apraksts
3.1.Tiek precizēts rīkojums, nosakot to, ka pienākums ievērot pašizolāciju līdz negatīva Covid-19 testa rezultāta saņemšanai ir personām, kas ierodas no valsts ar īpaši augstu Covid-19 izplatības risku un tiem, kuriem valsts policijas, robežsardzes vai lidostas "Rīga"darbinieks ir norādījis uz pienākumu veikt Covid-19 testu.

 
Problēmas apraksts
4.Šobrīd Nacionālais Veselības dienests nevar sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, kas ir pieteikušās algu subsīdijas atbalstam, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr.675), kamēr Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar iekšējo tirgu. Attiecīgi minētā situācija var pagarināt atbalsta saņemšanas brīdi personām, kuras ir Covid-19 krīzes izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ ierobežotas savu ienākumu (darba atlīdzības) gūšanā.
 
Risinājuma apraksts

4.1.2021.gada 1.novembra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.211 publicēti Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumi Nr.723 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”, bet portālā Likumi.lv vēl nav publicēti šie grozījumi, jo tie nav stājušies spēkā. Šo grozījumu 2.punkts nosaka, ka noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Attiecībā uz personas veselības datu apstrādi būtisku sabiedrības interešu dēļ norādām, ka VDAR 9.punkts nosaka, ka īpašās kategorijas personas datus (veselības datus) var apstrādāt, ja ir piemērojams kāds no šādiem pamatojumiem:
g) apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus, un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai; 
i) apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā, piemēram, aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanai, cita starpā zālēm vai medicīniskām ierīcēm, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas paredz atbilstošus un konkrētus pasākumus datu subjekta tiesību un brīvību, jo īpaši dienesta noslēpuma aizsardzībai.
Ņemot vērā to, ka dalībvalsts tiesību akts, kurš nosaka atbalstu izmaksā “3.3 Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk  – vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, ir pabeiguši vakcināciju (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties", un nosaka NVD pienākumu nodot datus, nav spēkā un pastāv kaut mazākā iespēja, ka arī var nestāties, VID nav pamata pieprasīt un NVD nodot personu datus, tai skaitā veselības datus.
Atsaucoties uz visu iepriekšminēto, ir nepieciešams nodrošināt savlaicīgu informācijas apriti starp Nacionālo Veselības dienestu un Valsts ieņēmumu dienestu, lai uz Eiropas Komisijas lēmuma publicēšanas brīdi, Valsts ieņēmumu dienests varētu pieņemt lēmumus un operatīvi uzsākt atbalsta izsniegšanu, tādējādi nodrošinot valsts atbalstu personām, kuras ir Covid-19 krīzes izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ ierobežotas savu ienākumu gūšanā.

 
Problēmas apraksts
5.Covid-19 piemaksu rīkojums paredz iespēju maksāt piemaksas arī administratīvajam personālam, kas ārstniecības iestādē ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā. Savukārt vasaras sākumā,  ĀI valdēm, diemžēl bija  jāatzīst, ka piemaksu rīkojumi juridiski neattiecas uz valdes locekļiem, faktiski, gatavojot rīkojumus bija jāiekļauj norāde, ka uz valdes locekļiem/priekšsēdētājiem attiecas cits normatīvais regulējums. 
Risinājuma apraksts
5.1.Grozīt ārkārtas situācijas rīkojumu Nr.720, vēršot uzmanību, ka tas būs uz īsu termiņu un ar potenciāli lielu uzmanību. Jāņem vērā arī KUS pieprasījumus par prēmijām kapitālsabiedrību valdēm. Grozījumi atļautu veikt piemaksas ĀI valdēm par periodu ne agrāk par oktobri, skaidri atrunājot to rīkojuma anotācijā. 
Ārstniecības iestādes, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam var noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu. Piemaksas piešķiršanas nepieciešamību  nosaka attiecīgās ārstniecības iestādes kapitāla daļu turētājs. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izskatīts 2021.gada 6.decembra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • studenti
Ietekmes apraksts
Profesionālo izglītbas programmu izglītojamie, kuriem līdz 2022.gada 11.janvārim paredzēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošana.
Ar regulējumu  arī tiem izglītojamiem, kuriem vēl nav spēkā esošs vakcinācijas sertifikāts, tiks nodrošināta iespēja kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, kas ieplānoti  līdz 2022.gada 11.janvārim.
 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās tālākizglītības programmas.
Izglītības iestādes varēs nodrošināt  ieplānoto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu līdz 2022.gada 11.janvārim arī tiem izglītojamiem, kuriem vēl nav spēkā esošs vakcinācijas sertifikāts.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas

  7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

  Ietekme
  Jā/Nē
  Skaidrojums
  1. Tiks veidota jauna institūcija
  -
  2. Tiks likvidēta institūcija
  -
  3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
  -
  4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
  -
  5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
  -
  6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
  -
  7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
  -
  8. Cita informācija
  -

  7.5. Cita informācija

  -
  8. Horizontālās ietekmes

  8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.5. uz teritoriju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.6. uz vidi

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.7. uz klimatneitralitāti

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.11. uz veselību

  Vai projekts skar šo jomu?
  Apraksts
  -

  8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.13. uz datu aizsardzību

  Vai projekts skar šo jomu?
  Apraksts
  Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs nodot Valsts ieņēmumu dienestam datus par personām, kuras ir uzsākušas vakcināciju vai kurām ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju, šīs infekcijas pārslimošanas faktu vai kuriem ir ārstu konsilija slēdziens par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, lai Valsts ieņēmumu dienests izmantojot Nacionālā veselības dienesta nodotos datus, var sagatavot lēmumu par algu subsīdijas atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10. novembra noteikumiem Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos". 

   

  8.1.14. uz diasporu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

  8.2. Cita informācija

  -
  Pielikumi