Anotācija (ex-ante)

22-TA-2197: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu, kurā noteikts, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt “Valsts asinsdonoru centrs maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Noteikumu projekts) atbilstoši pakalpojumu izpildes faktiskajām izmaksām.
Spēkā stāšanās termiņš
01.11.2022.
Pamatojums
Lai ar 01.11.2022. Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk- VADC) varētu piemērot jaunās cenas un ietvertos jaunos maksas pakalpojuma veidus, piemēram, jaunu mācību kursu, vebināru izveidi un jaunu laboratorijas pakalpojumu piedāvājumu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk – VADC) sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.345 „Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 345).
Laika posmā no MK noteikumu Nr.345 pieņemšanas ir būtiski pieaudzis medicīnas darbinieku atalgojums. Pilnībā pārstrādājot mācību programmas, samazinot lekciju stundu skaitu un praktisko nodarbību daudzumu, kā arī iekļaujot attālinātās apmācības iespējas, VADC piedāvā jaunus maksas pakalpojumus, kuri tiek iekļauti VADC maksas pakalpojumu cenrāža sadaļā “Mācību organizēšana” un "Laboratorijas pakalpojumi".
Ņemot vērā augstākminēto, ka ir būtiski mainījušās (palielinājušās vai samazinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus, kā rezultātā nepieciešams aktualizēt maksas pakalpojumu cenrādi un noteikumus izteikt jaunā redakcijā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā atalgojuma pieaugumu un kopējo sniegto pakalpojumu pārskatīšanu, nepieciešams izdot jaunu maksas pakalpojumu cenrādi ar faktiskajām pakalpojumu izmaksām, kas nosegtu izdevumus. Svarīgi ir aktualizēt VADC maksas pakalpojumu cenas, jo laika posmā no 2017.gada palielinājusies ārstniecības personu darba samaksa.
Tāpat, ņemot vērā Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 22. marta spriedumā administratīvajā lietā Nr. A420143317 (SKA-123/2021) paustos apsvērumus, tika konkretizēts (sašaurināts) to medicīnisko ierīču tvērums, kam ir piemērojama samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme 12% apmērā, kā rezultātā ar 2021.gada 1.jūliju pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 21% apmērā piemērojama- reaģentiem, vienreizlietojamiem medicīnas instrumentiem un to komplektiem, vienreizlietojamām laboratorijās izmantojamām medicīniskām ierīcēm u.c., tāpat samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi nepiemēro precēm, materiāliem, palīgierīcēm, ko izmanto profesionāļi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.
Aktuāli papildināt maksas pakalpojumu cenrādi ar jauniem pakalpojumu veidiem.
Ņemot vērā, ka paredzētās izmaiņas skar vairāk nekā pusi no spēkā esošā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 345 "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis" tiesību normu apjoma, tad izstrādāts jauns VADC maksas pakalpojumu cenrādis.
Stājoties spēkā noteikumu projektam ar 2022.gada 1.novembri, spēku zaudēs Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.345 "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis".
Risinājuma apraksts
Noteikumu projektu ir nepieciešams izstrādāt, lai VADC pēc iespējas ātrāk būtu tiesīgs saņemt samaksu no pakalpojumu saņēmējiem, atbilstoši VADC izlietotajiem resursiem un faktiskajām izmaksām par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.
VADC  ir papildinājis cenrādi ar jaunām laboratorisko izmeklējumu sadaļām 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. lai nodrošinātu nepārtrauktu funkciju pildīšanu, neatliekamu (steidzamu) laboratorisko pakalpojumu- izmeklējumu veikšanu  un detalizētu atlīdzības noteikšanu saskaņā ar Darba likuma 67., 68. un 136.pantu. Šāds regulējums nepieciešams, jo ārsta darba samaksa atkarīga no tā, kad sniegts laboratoriskais pakalpojums- darba laikā, steidzami, ārpus darba laika (virsstundas), naktī, brīvdienās, brīvdienas naktī, svētku dienā, svētku dienas naktī.
VADC sniedz laboratorijas pakalpojumus valsts ārstniecības iestādēm. Laboratoriskie izmeklējumi nepieciešami, lai noteiktu saderību piemērotu asins komponentu pārliešanai (donors-pacients). Bez tam VADC noteikumu projekta 3.punkts nosaka, ka donoriem asins nodošanas (ziedošanas) brīdī nav tiešas nepieciešamības pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas, līdz ar ko donoriem, ziedojot asinis, netiek piemērota maksa VADC noteikumu projekta pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.punktā minētajiem laboratorijas pakalpojumiem.
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktam, kas saistāma ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 1.pielikumā 3.punktā noteiktajam, ka medicīnas pakalpojumi, kurus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli, sevī ietver arī sniegtos "Laboratoriskās izmeklēšanas medicīniskos pakalpojumus".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskās persona, kuras izmanto VADC sniegtos maksas pakalpojumus:
1. VADC organizē ārstniecības personu apmācību un specializāciju transfuzioloģijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas jomās. Noteikumu projekts paredz paplašināt VADC maksas pakalpojuma cenrādi ar pakalpojumiem, kas skar apmācības organizēšanu ar mērķi paplašināt iespējas ārstniecības personām apgūt minētās jomas, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1037 „Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai” prasībām par apmācību transfuzioloģijā. Līdz ar noteikumu projekta pieņemšanu pakalpojuma ņēmēji (LR ārstniecības iestāžu ārstniecības personas (apmācība);
2.VADC sniedz atbilstošus, nepieciešamus laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus klientiem- iedzīvotājiem, kas individuāli atnākuši nodot analīzes.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Juridiskās personas, kuras izmantos VADC sniegtos maksas pakalpojumus.
VADC sniedz laboratorijas pakalpojumus valsts ārstniecības iestādēm. Laboratoriskie izmeklējumi nepieciešami, lai noteiktu saderību piemērotu asins komponentu pārliešanai (donors-pacients).

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
99 977
10 049
99 977
60 291
99 977
60 291
60 291
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
99 977
10 049
99 977
60 291
99 977
60 291
60 291
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
99 977
10 049
99 977
60 291
99 977
60 291
60 291
2.1. valsts pamatbudžets
99 977
10 049
99 977
60 291
99 977
60 291
60 291
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2022.gadam” valsts budžeta apakšprogramma, no kuras plānots finansēt  noteikumu izpildi – 39.00.00 "Specializētā veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogramma 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" un FM rīkojumiem. Patreiz 2022.gadā VADC plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 99 977 euro apmērā:
EKK 1000 (Atlīdzība) 24 382 euro;
EKK 2000 (Preces un pakalpojumi) 75 595 euro

VADC papildus plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 60 291 euro apmērā šādā sadalījumā pa izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
EKK 1000 (Atlīdzība) 51 435 euro;
EKK 2000 (Preces un pakalpojumi) 8 129 euro;
EKK 5000 (Kapitālie izdevumi) 727 euro.

2023.gadā un turpmāk ik gadu plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un tiem atbilstoši izdevumi – 160 268 euro (99 977 euro+ 60 291 euro) atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
EKK 1000 (Atlīdzība) 75 817 euro;
EKK 2000 (Preces un pakalpojumi) 83 724 euro;
EKK 5000 (Kapitālie izdevumi) 727 euro.

Noteikumu projekts paredz ieviest jaunu VADC maksas pakalpojumu cenrādi ar maksas pakalpojumu veidiem. Noteikumu projekts tiks īstenots, mainot attiecīgās budžeta apakšprogrammas finansējuma sadalījumu pa ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas klasifikācijas kodiem, kur 2022.gadā VADC plānoti papildus ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 10 049 euro apmērā šādā sadalījumā pa izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
EKK 1000 (Atlīdzība) 8 573  euro;
EKK 2000 (Preces un pakalpojumi)  1 355 euro;
EKK 5000 (Pamatkapitāla veidošana) 121 euro.

2022.gadā plānotās ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un tiem atbilstošajiem izdevumiem izmaiņas:
Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods un nosaukums 2022. gada 1.janvāris - 2022.gada              31.oktobris         Novembris          Decembris            Kopā
1000 Atlīdzība, t.sk.:               0            4 286               4 287           8 573
1100 Atalgojums               0            3 391               3 391            6 762
2000 Preces un pakalpojumi               0              678                 677            1 355
5000 Pamatkapitāla veidošana               0              60                  61               121
Kopā:               0             5 024               5 025            10 049

Pilnībā pārstrādājot mācību programmas, samazinot lekciju stundu skaitu un praktisko nodarbību daudzumu, kā arī iekļaujot attālinātās apmācības iespējas, VADC piedāvā jaunus maksas pakalpojumus, kuri tiek iekļauti VADC maksas pakalpojumu cenrāža sadaļā:
1.“Mācību organizēšana".

1.1.Kursi “Transfuzioloģija ārstiem” (30 akadēmiskās stundas)
1.2.Kursi “Transfuzioloģija medicīnas māsām” (16 akadēmiskās stundas)
1.3.Kursi “Transfuzioloģija asins dienesta māsām” (30 akadēmiskās stundas)
1.4.Kursi “Imūnhematoloģijas pamati” (70 akadēmiskās stundas)
1.5.Kursi “Imūnhematoloģija kvalifikācijas uzturēšanai” (16 akadēmiskās stundas)
1.6.Lekcija Valsts asinsdonoru centrā (1 akadēmiskā stunda)
1.7.Lekcija Valsts asinsdonoru centrā ar vieslektoru (1 akadēmiskā stunda)
1.8.Izbraukuma kursi Rīgā “Transfuzioloģija un imūnhematoloģija” (12 akadēmiskās stundas)
1.9.Izbraukuma kursi ārpus Rīgas “Transfuzioloģija un imūnhematoloģija” (12 akadēmiskās stundas)
1.10.Vebinārs (1 akadēmiskā stunda) juridiskai personai
1.11.Vebinārs (12 akadēmiskās stundas) juridiskai personai
1.12.Vebinārs (12 akadēmiskās stundas) 1 dalībnieks

2. "Laboratorijas pakalpojumi"
VADC  ir papildinājis cenrādi ar jaunām laboratorisko izmeklējumu sadaļām 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. lai nodrošinātu nepārtrauktu funkciju pildīšanu, neatliekamu (steidzamu) laboratorisko pakalpojumu- izmeklējumu veikšanu  un detalizētu atlīdzības noteikšanu saskaņā ar Darba likuma 67., 68. un 136.pantu. Šāds regulējums nepieciešams, jo ārsta darba samaksa atkarīga no tā, kad sniegts laboratoriskais pakalpojums- darba laikā, steidzami, ārpus darba laika (virsstundas), naktī, brīvdienās, brīvdienas naktī, svētku dienā, svētku dienas naktī.
VADC sniedz laboratorijas pakalpojumus valsts ārstniecības iestādēm. Laboratoriskie izmeklējumi nepieciešami, lai noteiktu saderību piemērotu asins komponentu pārliešanai (donors-pacients). Bez tam VADC noteikumu projekta 3.punkts nosaka, ka donoriem asins nodošanas (ziedošanas) brīdī nav tiešas nepieciešamības pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas, līdz ar ko donoriem, ziedojot asinis, netiek piemērota maksa VADC noteikumu projekta pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.punktā minētajiem laboratorijas pakalpojumiem.

Laboratorijas pakalpojumi tiek pieprasīti arī ārpus darba laika, tāpēc tika izstrādāta:
3. sadaļa “Laboratorijas pakalpojumi, neatliekami. Materiāls saņemts pēc plkst.12:00, izmeklējums veikts tajā pašā dienā līdz plkst. 17:00 (piemaksa par steidzamību)”;
4. sadaļa “Laboratorijas pakalpojumi,  izmeklējums veikts tajā pašā dienā  no plkst. 17:00 līdz plkst. 22:00 (dežūra darba dienā, virsstundas), “izsaukuma gatavība” darba dienās no plkst.17:00 līdz plkst. 08:00 – 15 stundas”;
5. sadaļa “Laboratorijas pakalpojumi, izmeklējums veikts naktī no plkst. 22:00 līdz plkst. 06:00 – 8 stundas (dežūra darba dienā, piemaksa par nakts darbu)”, atlīdzība par “izsaukuma gatavību” darba dienās – no plkst. 17:00 līdz  plkst.08:00 – 15 stundas;
6. sadaļa  “Laboratorijas pakalpojumi, izmeklējums veikts brīvdienā  no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00 (piemaksa par virsstundu darbu brīvdienās), atlīdzība par  “izsaukuma gatavību” brīvdienās par laika periodu no plkst.08:00 līdz plkst. 08:00 -24 stundas”;
7. sadaļa “Laboratorijas pakalpojumi, izmeklējums veikts  brīvdienā - naktī  no plkst. 22:00 līdz plkst. 06:00- 8 stundas (piemaksa par nakts darbu), “izsaukuma gatavība” brīvdienā – no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00 -24 stundas”.
8. sadaļa “Laboratorijas pakalpojumi, izmeklējums veikts  svētku dienā no plkst. 08:00 līdz plkst. 22:00 (dežūra svētku dienā, piemaksa par virsstundu darbu svētku dienā), “izsaukuma gatavība” no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00 -24 stundas”.
9. sadaļa “Laboratorijas pakalpojumi, izmeklējums veikts  svētku dienā no plkst. 22:00 līdz plkst. 06:00 – 8 stundas (dežūra svētku dienā, piemaksa par nakts  darbu, piemaksa par virsstundu darbu svētku dienā), “izsaukuma gatavība” no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00 -24 stundas.

VADC ir izvērtējis laboratorisko pakalpojumu pieprasījumu un izslēdzis no patreiz spēkā esošā Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojumus, pēc kuriem nav pieprasījuma:
2.46.“Anti-HIV ½ un p24 antigēna noteikšana ar ECLIA metodi (Cobas, Roche)”;
2.47.”HBsAg noteikšana  ar ECLIA metodi (Cobas, Roche)”;
2.48.“Anti- HCV ½ noteikšana  ar ECLIA metodi (Cobas, Roche)”;
2.49.“Anti- HCV ½ noteikšana  ar ECLIA metodi (Cobas, Roche)”.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Jaunu amata vietu izveide nav nepieciešama.
Cita informācija
Ietekme uz valsts budžetu veidosies 2022.gadā 10 049 euro apmērā un turpmāk ik gadu 60 291 euro apmērā.
2022.gadā Veselības ministrija iesniegs priekšlikumus Finanšu ministrijai apropriācijas palielinājumam, saistībā ar ieņēmumu un izdevumu palielinājumu, vienlaikus veicot attiecīgās budžeta apakšprogrammas finansējuma sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Noteikumu projektā iekļauti tikai tādi pakalpojumi, kas saistīti ar VADC darbības mērķi vai arī ar VADC klientiem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.

Plānoto pakalpojumu skaitu un detalizētu sadalījumu pa izdevumu pozīcijām atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” skatīt anotācijas pielikumā “Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins”.

VADC maksas pakalpojumu cenrāža projektā ietvertos pakalpojumus plānots sniegt Valsts asinsdonoru centra esošo amatu vietu ietvarā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts asinsdonoru centrs, Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Diskusija/apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Sabiedriskai apspriedei nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts asinsdonoru centrs maksas pakalpojumu cenrādis” | Veselības ministrija (vm.gov.lv)

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par projektu nav saņemti ne iebildumi, ne priekšlikumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts asinsdonoru centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi