Anotācija (ex-ante)

24-TA-639: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanas vajadzībām atsavināt tai piederoša nekustamā īpašuma "Klajumi" (kadastra Nr. 4052 007 0130) daļu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 007 0146) 0,36 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 007 0147) 0,79 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 007 0148) 0,06 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt īpašniekam piederoša nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0130) (turpmāk – Nekustamais īpašums) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0146) 0,36 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0147) 0,79 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0148) 0,06 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā (turpmāk – Zemes vienības vai Nekustamā īpašuma daļa).
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Saskaņā ar pilnsabiedrības "RB Latvija" veiktās izpētes "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektā Rail Baltica trases robeža skar Nekustamā īpašuma daļu.
Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt Nekustamā īpašuma daļu:
1)Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0147 ar platību 0,79 ha, kas ir nepieciešama Rail Baltica projekta dzelzceļa infrastruktūras publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslas izbūvei;
2)Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0146 ar platību 0,36 ha platībā, kas ir nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvniecībai (pašvaldības ceļa nodalījuma josla);
3)Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0148 ar platību 0,06 ha platībā, kas ir nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvniecībai (pašvaldības ceļa nodalījuma josla);
4)Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0149 0,01 ha platībā nav nepieciešama Rail Baltica izbūvei, bet atsavināma saskaņā ar Likuma 6. panta pirmās daļas nosacījumiem.
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai un atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma "Par autoceļiem" 4. panta regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000577215. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas juridiskai personai (turpmāk – Īpašnieks).
Nekustamais īpašums (pēc zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0019) sadales) sastāv no piecām zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0145, platība – 3,09 ha;
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0146, platība – 0,36 ha;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0147, platība – 0,79 ha;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0148, platība – 0,06 ha;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0149, platība – 0,01 ha.
Nekustamajam īpašumam Zemesgrāmatā nav reģistrētas ķīlas tiesības vai hipotēkas, piedziņas atzīmes, nomas vai apbūves tiesības. Zemesgrāmatā Nekustamajam īpašumam nav reģistrētas lietu tiesība, kas apgrūtina Nekustamo īpašumu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) atsavināmajai:
1)zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0146 nav reģistrēti apgrūtinājumi. Zemes vienības lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platība 0,36 ha, platības sadalījums pa lietošanas veidiem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,36 ha;
2)zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0147 nav reģistrēti apgrūtinājumi. Zemes vienības lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platība 0,79 ha, platības sadalījums pa lietošanas veidiem: 1) lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,77 ha; 2) zeme zem ceļiem – 0,02 ha;
3)zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0148 nav reģistrēti apgrūtinājumi. Zemes vienības lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platība 0,06 ha, platības sadalījums pa lietošanas veidiem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,06 ha;
4)zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0149 nav reģistrēti apgrūtinājumi. Zemes vienības lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101), platība 0,01 ha, platības sadalījums pa lietošanas veidiem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,01 ha.
Nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamo Nekustamā īpašuma daļu, atlikumā veidojas divas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0145 3,09 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0149 0,01 ha platībā. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra atzinumam Nr. BNP/2023/4.7/201/N, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0145 3,09 ha platībā (pirms sadales zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0019 daļa 3,005 ha platībā) turpmāk izmantojama patstāvīgi, savukārt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0149 0,01 ha platībā (pirms sadales zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0019 daļa 0,021 ha platībā) turpmāk nav izmantojama patstāvīgi, jo neatbilst prasībām par minimālo platību jaunveidojamām zemes vienībām (ir mazākas par 2 ha). Nekustamā īpašuma īpašnieks nevēlas paturēt savā īpašumā zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā. Ņemot vērā Likuma 6. panta pirmās daļas tiesisko regulējumu, nepieciešams atsavināt arī zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā. Līdz ar to kopējā atsavināmā platība ir 1,22 ha (Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamā platība 1,21 ha un papildus saskaņā ar Likuma 6. panta pirmo daļu iegūstamā platība 0,01 ha).
Nekustamā īpašuma atlikušajai daļai – zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0145) 3,09 ha platībā tiks nodrošināta piekļuve no projektētā valstij piederoša pašvaldības nozīmes ceļa.
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir norādījis, ka ir saglabājama meliorācijas sistēmas funkcionēšana.

Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 8. marta lēmumu Nr. 03.1-14/952 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, daļu, nosakot to 17 194,53 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 53 centi), ko veido:
1. Nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, daļas ar platību 1,22 ha tirgus vērtība 15 745,32 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 32 centi), ko veido:
1.1. Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0146) 0,36 ha platībā tirgus vērtība 4 646,16 EUR (četri tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 16 centi);
1.2. Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0147) 0,79 ha platībā tirgus vērtība 10 195,74 EUR (desmit tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci euro un 74 centi);
1.3. Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0148) 0,06 ha platībā tirgus vērtība 774,36 EUR (septiņi simti septiņdesmit četri euro un 36 centi);
1.4. saskaņā ar Likuma 6. panta pirmo daļu atsavināmās nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā tirgus vērtība 129,06 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro);
2. kompensējamo zaudējumu apmērs par nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 007 0130, sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0145) 3,09 ha platībā vērtības samazinājumu – 1 449,21  EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit deviņi euro un 21 cents).
Nekustamā īpašuma Īpašniekam sniegta informācija, ka, atbilstoši par projektēšanu atbildīgās akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai, meliorācijas sistēmas funkcionalitātes saglabāšana ir nodrošināma Rail Baltica projekta būvniecības procesa ietvaros, saglabājot Nekustamā īpašuma neatsavināmajā daļā (pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0019 sadales – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0145) esošo likumīgi izbūvēto Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā reģistrēto meliorācijas sistēmu, atbilstoši apstiprinātajiem būvprojekta risinājumiem, kas izstrādāti atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
No Nekustamā īpašuma Īpašnieka ir saņemta piekrišana Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai un atlīdzības apmēram.
Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, Nekustamā īpašuma Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamā īpašuma daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija atsavināto Nekustamā īpašuma daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros pēc būvdarbu pabeigšanas un inženierbūves nodošanas ekspluatācijā plānots attiecīgo izveidoto nekustamo īpašumu – zemes vienību un uz tās izbūvēto pašvaldības nozīmes autoceļu – nodot pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta un likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešās daļas noteikumiem.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma "Klajumi" Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0130) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0146) 0,36 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0147) 0,79 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0148) 0,06 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0149) 0,01 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums. Likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, savukārt šā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma daļu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļas nepieciešamība sabiedrības vajadzībām konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama  transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Nekustamā īpašuma īpašnieku, kuram piederošā Nekustamā īpašuma daļa atsavināma sabiedrības vajadzībām.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma sadalīšanu un pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2015. gada 24. novembrī starp akciju sabiedrību "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas – Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi