Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-466: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts sagatavots pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas, lai pilnveidotu normatīvo regulējumu par Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) ikgadējā pārskatā sniedzamo informāciju par VID administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem piešķirtajiem atvieglojumiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība”” mērķis ir precizēt kārtību, kādā VID atklāj informāciju attiecībā uz VID administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem piešķirtajiem atvieglojumiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
VID saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 1.1 daļas 3.punktu sagatavo ikgadējo pārskatu par valsts budžeta ieņēmumiem un saskaņā ar šī likumā pārejas noteikumu 78.pantu pirmo reizi šo pārskatu iesniedz par 2021.gadu līdz 2022.gada 1.maijam.
Šobrīd Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.344) ir paredzēta prasība VID ikgadējā pārskatā par valsts budžeta ieņēmumiem sniegt informāciju par pārskata gadā piešķirtajiem atvieglojumiem valsts budžeta ieņēmumiem.
Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otrā daļa paredz, ka VID kārto tā administrēto nodokļu, nodevu un citu šā dienesta administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu (turpmāk - valsts budžeta ieņēmumi) grāmatvedības uzskaiti. Likuma par budžetu un finanšu vadību pārejas noteikumu 74. punktā noteikts, ka šā likuma 29. panta otrajā daļā paredzēto uzskaiti VID kārto, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.344 gada pārskatā, tai skaitā VID ikgadējā pārskatā, sniedz informāciju atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem. Prasības minēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei noteiktas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" (turpmāk – MK noteikumi Nr.87). VID veic valsts budžeta ieņēmumu uzskaiti saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegto informāciju par aprēķinātajiem valsts budžeta ieņēmumiem atbilstoši normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajām prasībām. Izvērtējot šo informāciju VID secināja, ka nodokļu maksātāju sniegtā informācija nesatur datus par piešķirtiem atvieglojumiem, attiecīgi VID nav pamatojuma šādu informāciju uzskaitīt. Ministru kabinetā š.g. 2.novembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.726 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs””, kas paredz  atzīt valsts budžeta ieņēmumus, ietverot piešķirtos atvieglojumus, bet neveikt šo atvieglojumu grāmatvedības uzskaiti.
Šobrīd MK noteikumu Nr.344 6.pielikumā paredzēts sniegt informāciju par piešķirtajiem valsts budžeta ieņēmumu atvieglojumiem, kurus VID grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar MK noteikumu Nr.87 grozījumu projektu neuzskaita, attiecīgi VID rīcībā nav grāmatvedības uzskaites datu, kurus uzrādīt VID ikgadējā pārskatā.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu VID ikgadējā pārskata par 2021.gadu sagatavošanu atbilstoši grāmatvedības uzskaitē reģistrētajiem datiem, MK noteikumu projektā paredzēts:
1. izslēgt prasību finanšu pārskata pielikumā V5.piezīmē atklāt informāciju par pārskata gadā piešķirtajiem atvieglojumiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem valsts budžetā, kurus administrē VID, izsakot MK noteikumu Nr.344 6.pielikumu jaunā redakcijā;
2. iekļaut prasību VID sniegt informāciju par piešķirto atvieglojumu valsts budžeta ieņēmumiem aplēšu veidošanu valsts budžeta projekta sagatavošanai un budžeta izpildes analīzei vai skaidrojumu, ka šāda informācija iekļauta un ir publiski pieejama likuma par valsts budžetu kārtējam gadam paskaidrojumos. Kā arī pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas informācija par atvieglojumiem ir pieejama ministrijas tīmekļvietnē publicētajā "Ziņojumā par nodokļu atvieglojumiem". Minētā prasība nodrošinās, ka finanšu pārskata lietotājiem ir pieejama informācija par piešķirto atvieglojumu aplēšu veidošanas kārtību un vērtībām. Finanšu ministrija veikusi izvērtējumu, ka, lai pielietotu tās rīcībā esošo informāciju par nodokļu atvieglojumiem grāmatvedības uzskaitē, nepieciešams izstrādāt jaunu metodiku aplēšu veidošanai, taču, ņemot vērā gada pārskata sagatavošanas termiņu, iespējamais risinājums nenodrošina, ka gada pārskatā sniegtā informācijai būs patiesa un pilnīga, kā arī prasītu pārmērīgu resursu ieguldījumu un funkciju dublēšanos, jo Finanšu ministrija ik gadu likuma par valsts budžetu kārtējam gadam paskaidrojumos iekļauj arī informāciju par izmantotajiem atvieglojumiem un papildus tam sagatavo “Ziņojumu par nodokļu atvieglojumiem” un to publisko līdz nākamā pārskata gada beigām Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā paredzētais regulējums maina informāciju, kas sniedzama VID ikgadējā pārskatā par tā administrētajiem valsts budžeta ieņēmumiem, un Valsts kases epakalpojumā "ePārskati" definētās informācijas sniegšanas formas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nav
Nav
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Nav

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Informācija par noteikumu projekta izstrādi š.g. 4.oktobrī ir publicēta Valsts kases tīmekļvietnē sadaļā "Valsts kase/ Sabiedrības līdzdalība/ Tiesību aktu projekti" https://www.kase.gov.lv/valsts-kase/sabiedribas-lidzdaliba un š.g. 19.oktobrī - Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā "Aktualitātes/Sabiedrības līdzdalība/ Tiesību aktu projekti/ Valsts budžeta politika" https://www.fm.gov.lv/lv/valsts-budzeta-politika. Līdz ar to sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli par noteikumu projektu. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par noteikumu projektu pēc tā izsludināšanas TAP portālā.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Nav

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības pārstāvju viedokļi par noteikumu projektu līdz izsludināšanai TAP nav saņemti.

6.4. Cita informācija

Nav
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Valsts kase

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nav
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

 Nav
Pielikumi