Anotācija (ex-ante)

21-TA-768: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmitā daļa, kas paredz finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” (turpmāk – projekts) mērķis ir efektīva valsts budžeta līdzekļu izlietošana, paredzot apropriācijas pārdali no Satiksmes ministrijas uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 15 103 400 euro apmērā, lai piešķirtu Satiksmes ministrijai finansējumu zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2021. gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas informāciju atsevišķās valsts pamatbudžeta programmās un apakšprogrammās izveidojusies līdzekļu ekonomija 15 103 400 euro apmērā, tajā skaitā:
Valsts budžeta apakšprogrammā 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” 15 053 400 euro, Valsts budžeta programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politiku plānošana” 50 000 euro

Valsts budžeta apakšprogramma 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei”:
Saskaņā ar akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” 2021. gada 16. oktobra vēstulē Nr. L.3/502 “Par valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” 2021. gadā paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību līdzekļu izlietojumu/ekonomiju” sniegto informāciju, ir iestājušies vairāki apstākļi, kas ir ietekmējuši jauno elektrovilcienu projekta īstenošanas gaitu. COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā ir nobīde vilcienu ražošanā un ir izmaiņas valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” radiosakaru sistēmā. Ņemot vērā minēto, no valsts budžeta apakšprogrammā 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” paredzētajiem līdzekļiem 2021. gadā netiks izlietots piešķirtais finansējums 15 053 400 euro apmērā.

Valsts budžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politiku plānošana”:
COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā 2021. gadā ir samazinājies Satiksmes ministrijas komandējumu apjoms un tam nepieciešamais finansējums. Pašreiz tiek plānota komandējumu izdevumu ekonomija 2021. gadā 50 000 euro apmērā.                   
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pārdale no Satiksmes ministrijas uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 15 103 400 euro apmērā ir nepieciešama, lai piešķirtu Satiksmes ministrijai finansējumu zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2021. gadā.
Risinājuma apraksts
Līdzekļus 15 103 400 euro apmērā paredzēts pārdalīt uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai no tās varētu piešķirt lai piešķirtu Satiksmes ministrijai finansējumu zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2021. gadā.

Ņemot vērā finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 15 053 400 euro apmērā, Satiksmes ministrija līdz 2022. gada 31. martam izstrādās grozījumus Ministru kabineta 2019.gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 385 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
47 274 509
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
47 274 509
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
47 274 509
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
47 274 509
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ar rīkojuma projektu paredzēts līdzekļus 15 103 400 euro  apmērā pārdalīt no Satiksmes ministrijas uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Budžeta ieņēmumos un izdevumos 2021.gadam norādīts Satiksmes ministrijas budžeta programmu un apakšprogrammu, uz kurām attiecas rīkojuma projekts, plāns un 74.resora budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” plāns atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2021.gadam”, savukārt izmaiņas ir 0, jo līdzekļu pārdales starp resoriem rezultāts ir 0.
 
Budžeta programma/apakšprogramma 2021.gada plāns, euro
 
Pārdales apmērs, euro
31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” (SM) 15 053 400 -15 053 400
97.00.00 “Nozaru vadība un politiku plānošana” (SM) 5 491 361 -50 000
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (74.resors) 26 729 748 15 103 400
KOPĀ 47 274 509 0

Līdzekļu pārdale uz programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nepieciešama, lai piešķirtu Satiksmes ministrijai finansējumu zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2021. gadā.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali” skatāms Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (21-TA-633) un Informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2021.gada 2.pusgadā" (21-TA-736).
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Satiksmes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi