Anotācija (ex-ante)

22-TA-89: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk - MK Rīkojuma projekts) sagatavots, lai nodrošinātu finansējuma piešķīrumu Covid-19 ietekmētājiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, izklaides un atpūtas vietām, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra noteikumiem Nr.772 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām” (turpmāk – MK Noteikumi) un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punktu, kā arī Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK Noteikumi paredz, ka konkrētu tirdzniecības centru īpašnieki (turpmāk – komersanti), sporta centru, kultūras, atpūtas un izklaides vietu īpašnieki vai likumīgie nomnieki līdz 2022. 15. janvārim varēs iesniegt pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā granta saņemšanai, lai kompensētu apgrozījuma kritumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
MK Noteikumi paredz, ka konkrētu tirdzniecības centru īpašnieki (turpmāk – komersanti), sporta centru, kultūras, atpūtas un izklaides vietu īpašnieki vai likumīgie nomnieki līdz 2022. 15. janvārim varēs iesniegt pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā granta saņemšanai, lai kompensētu apgrozījuma kritumu.
Eiropas Komisijas lēmums (SA.100694 (2021/N)) par MK Noteikumiem tika pieņemts 2021.gada 17.decembrī. 
Lai nodrošinātu MK Noteikumos noteiktā finansējuma piešķiršanu, sagatavots MK Rīkojuma projekts.
Nozares iesniegtie dati, ka kopējais granta izmaksu apmērs būs ne vairāk kā  50 000 000 euro apmērā, kā arī  125 857 euro atlīdzības finansējums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
50 125 857
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
50 125 857
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-50 125 857
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-50 125 857
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
50 125 857
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pēc Nekustamo īpašumu attīstītāju alianses sniegtās informācijas tirdzniecības centri, kuri kvalificējas MK Noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem ir aptuveni 90, un to kopējā tirdzniecības platība ar 1500+ m2  ir aptuveni 2 000 000 m2.
Kopējais atbalsts tirdzniecības centriem  ir 15*2 000 000 = 30 000 000 euro.

Atbilstoši sporta nozares iesniegtajiem datiem sporta centri, kuri kvalificējas MK Noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem ir aptuveni 200, savukārt kopējā iekštelpu platība ir aptuveni 580 639 m2.
Kopējais atbalsts sporta centriem ir 25*600 000 =15 000 000 euro.

Atbilstoši Kultūras ministrijas iesniegtajiem datiem kultūras, atpūtas un izklaides vietas, kuras kvalificējas MK Noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem ir aptuveni 100, savukārt kopējā iekštelpu platība ir aptuveni 166 666,68 m2.
Kopējais atbalsts kultūras, atpūtas un izklaides vietām ir 25*166 666,70=5 000 000 euro.

Lai nodrošinātu MK Noteikumu projektā paredzēto atbalstu, Ekonomikas ministrijas resorā ir nepieciešams finansējums 125 857 euro apmērā sākot ar 2022. gada 1. janvāri.
Atbalsta programmas administrēšanai un uzraudzībai nepieciešamais finansējums ir paredzēts LIAA 14 darbiniekiem, kuriem tiek uzdots veikt papildu pienākumus, par to nosakot atlīdzības izmaksu piemaksas veidā atkarībā no papildu pienākumu veiktā apjoma.
Piemaksas 30-40% apmērā darbiniekiem  –  125 857,88 euro
101 835 euro  bruto summa + darba devēja VSAOI (23.59%) 24 022,88 euro (101 835 euro x 23.59%)

Līdz ar to kopējais nepieciešamais finansējums ir 50 125 857 euro (30 000 000 +15 000 000+5 000 000+125 857).
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Lai nodrošinātu grantu izmaksu komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, kā arī atbalsta programmas administrēšanu un uzraudzību,  finansējums, kas nepārsniedz 50 125 857 euro tiks pārdalīts Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projekts nerada ietekmi uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Projekts nerada ietekmi uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi