Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-1588: Noteikumu projekts (Groza manuāli)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība precizēt vīzu pieteikumu uzglabāšanas termiņu, nodrošināt iespēju vīzu pieteikumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegt pa pastu, kā arī paredzēt Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto piezīmju iekļaušanu vīzas uzlīmēs.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Optimizēt ar vīzu pieteikumu uzglabāšanu saistītās procedūras un izmaksas, samazināt administratīvo slogu personām, nodrošinot iespēju vīzu pieteikumus iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pa pastu, kā arī precizēt vīzu uzlīmēs iekļaujamās piezīmes atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) Šobrīd normatīvais akts paredz, ka vīzas pieteikuma anketu un tai pievienotos dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde glabā piecus gadus. 
2) Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas likuma 32.pantā noteikto uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc analoģijas bija noteikusi arī vīzu pieteikumu iesniegšanas kārtību, dokumentus atsūtot pa pastu.
3) Izsniedzot vīzas pētniekiem un studentiem saistībā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvu 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā, vīzas uzlīmēs tika iekļautas piezīmes, tieši piemērojot direktīvā noteikto, bet šie nosacījumi jāpārņem arī nacionālajā normatīvajā aktā. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1) Strauji pieaugot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzglabājamam arhīvam, normatīvajā aktā noteiktais vīzas pieteikuma anketu un tām pievienoto dokumentu uzglabāšanas piecu gadu termiņš rada papildu izmaksas un nepieciešamību īrēt papildu telpas arhīva dokumentu novietošanai. 2022.gadā Ukrainas civiliedzīvotāju vīzu pieteikumu skaita pieaugums ir sevišķi būtisks (2022.gada pirmajos četros mēnešos izsniegti aptuveni 24 000 vīzu). 2009.gada 13.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 810/2009/EK, ar ko izveido Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) 37.panta 3.punktā noteikts, ka konsulātiem vai centrālajām iestādēm ir pieteikumu arhīvi papīra un elektroniskā formātā un ka vīzu pieteikumu lietas glabā vismaz vienu gadu no dienas, kad par vīzas pieteikumu pieņemts lēmums.
Izvērtējot lielo vīzu pieteikumu lietu apjomu un salīdzinoši nelielo nepieciešamību izmantot šos arhīvā glabājamos dokumentus, būtu lietderīgi dokumentu glabāšanai noteikt divu gadu termiņu, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
Informācija par vīzas pieteikumu un izsniegto vai pagarināto vīzu nepieciešamības gadījumā ir pieejama nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (NVIS), kur dati tiek glabāti piecus gadus.
2) Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas likuma 32.pantā noteikto uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc analoģijas bija noteikusi arī vīzu pieteikumu iesniegšanas kārtību, dokumentus atsūtot pa pastu, bet tā kā minētajā normatīvajā aktā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam, būtu nepieciešams šādu kārtību īstenot arī turpmāk, lai samazinātu apmeklējumu skaitu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
3) Normatīvais akts neparedz vīzas uzlīmēs iekļaut piezīmes, kādas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvā 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā. 
4) Normatīvajā aktā netiek lietots Valsts drošības dienesta pašreizējais nosaukums.
Risinājuma apraksts
1) Vīzu pieteikumu dokumentu glabāšanai noteikts divu gadu termiņš, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
2) Noteikts, ka vīzu pieteikumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz, dokumentus atsūtot pa pastu.
3) Normatīvais akts paredz vīzas uzlīmēs iekļaut piezīmes, kādas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvā 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā. 
4) Normatīvajā aktā lietots Valsts drošības dienesta pašreizējais nosaukums.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Personas, kas pieprasa vīzas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Ietekmes apraksts
Samazinās nepieciešamais klātienes apmeklējumu skaits Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-11 775,00
Personas, kas pieprasa vīzas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
samazinās
Vērtības nozīme:
7,85
Vidējā stundas likme privātajā sektorā atbilstoši CSB publicētajai informācijai par 2021.gadu
1,50
Viens Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apmeklējums pieteikuma iesniegšanai
1 000
Vidējais vienā gadā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniedzamo vīzu skaits
1
Projektā paredzēts atteikties no viena klātienes apmeklējuma gadā - pieprasot vīzu
-11 775,00
Administratīvo izmaksu samazinājums veidojas, samazinoties nepieciešamajam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klātienes apmeklējumu skaitam
Kopā
-11 775,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32016L0801
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
2016. gada 11. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā
Apraksts
Direktīva nosaka procedūras, kādas jāveic trešo valstu pētniekiem, studentiem, brīvprātīgajiem un skolēniem, lai uzturētos Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
2016. gada 11. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
17.panta 2.,3. un 4.punkts
9.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav attiecināms
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav attiecināms
Cita informācija
Citas Eiropas Savienības tiesību akta normas pārņemtas Imigrācijas likumā.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts samazina administratīvo slogu vīzu pieprasītājiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, samazinot klātienes apmeklējumu skaitu.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi