Anotācija (ex-ante)

24-TA-469: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
2024. gada 22. februārī Saeima ir pieņēmusi likumu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (turpmāk – likuma grozījumi), kurā noteikts aizliegums Latvijā ievest (importēt) lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas, kā arī ievest (importēt) minētos produktus Latvijā no citām trešajām valstīm, ja to izcelsmes vieta ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir novērst pretrunas starp normām, kas noteiktas Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (turpmāk – noteikumi Nr. 1524) un likuma grozījumos.
Papildus ir nepieciešami precizējumi atbalsta pasākuma "Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē" nosacījumos.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvija, būdama Krievijas robežvalsts, cenšas pēc iespējas ātrāk saraut ekonomiskās saites ar Krieviju, lai aizsargātu savu drošību, tādēļ Ministru kabineta 2024. gada 30. janvāra sēdē tika nolemts noteikumos Nr. 1524 iekļaut 7.3 punktu par produktu piegādes aizliegumu, taču šī norma attiecas tikai uz noteikumos Nr. 1524 noteiktajiem pretendentiem. 
Lai nepieļautu, ka agresorvalstu valsts budžeti un to uzņēmumi gūst papildu ieņēmumus no savas produkcijas eksporta uz Latviju, 2024. gada 22. februārī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā, un tie attiecas uz visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
22. februārī Saeimā pieņemtie likuma grozījumi nosaka lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas. Atbilstoši likuma grozījumiem Ministru kabinets 2024. gada 5. martā apstiprināja noteikumus Nr. 158 "Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 158), tajos norādot precīzus lauksaimniecības un lopbarības produktus, kurus aizliegts ievest Latvijā. Likuma grozījumi un noteikumi stājās spēkā 2024. gada 8. martā.
Savukārt noteikumu Nr. 1524 pašreizējā redakcijā ir noteikts, ka atbalstu nepiešķir pretendentam, kas pēc 2024. gada 1. janvāra piegādājis lauksaimniecības un pārstrādātos lauksaimniecības produktus no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas.
Tā kā vienots importa aizlieguma regulējums jau ir noteikts likuma grozījumos un noteikumu Nr. 1524 normas ir interpretējamas atšķirīgi no likuma grozījumos un noteikumos Nr. 158 noteiktajām, attiecīgās piegādes aizlieguma norma no noteikumiem Nr. 1524 ir jāsvītro.
Risinājuma apraksts
No noteikumiem Nr. 1524 svītrots 7.3 punkts. Tādējādi uz atbalsta pretendentiem, tāpat kā uz visām citām personām, attieksies likuma grozījumos noteiktais importa aizliegums un būs jāievēro noteikumos Nr. 158 noteiktais produktu saraksts.
Problēmas apraksts
Spēkā esošo noteikumu Nr. 1524 4.3. apakšnodaļas "Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē" 185. punktā noteikts to personu loks, kuras ir tiesīgs saņemt šo atbalstu,  t. i., personas, kuru darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību. Tomēr, tā kā uz šajā nodaļā paredzēto atbalstu var pieteikties tādi pretendenti, kas nevar saņemt atbalstu citās valsts atbalsta programmās, atbalsttiesīgo personu loks būtu jāpaplašina. Ir nepieciešams paredzēt atbalstu ne tikai tām personām, kas tieši darbojas lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, bet arī tām personām, kuru dažas darbības ir saistītas ar lauksaimniecību un lauku attīstību un tādējādi dod ieguldījumu nozarē.
Risinājuma apraksts
Noteikumu Nr. 1524 185. punkts ir papildināts, sadalot to apakšpunktos. Papildus atbalstāmās darbības ir noteiktas 185.2., 185.3. un 185.4. apakšpunktā. 185.2. apakšpunktā paredzēta nozares popularizēšana, kā arī informēšanas un izglītošanas pasākumi, kas var tikt īstenoti dažādos veidos atkarībā no pretendenta darbības jomas.
185.3. apakšpunktā paredzēti kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumi, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka ir interese par šāda veida pasākumu īstenošanu. Tie var būt saistīti gan ar muzeju darbību, gan citiem pasākumiem, piemēram, piemiņas objektu izveidošanu un saglabāšanu. 
183.4. apakšpunktā paredzētas darbības saistībā ar būtiskiem stratēģiskiem jautājumiem, jo dažkārt nozarei svarīgu lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas neplānotas papildu darbības, kuras nevar īstenot bez attiecīga finansējuma. Tie varētu būt, piemēram, nelieli pētījumi, pārskati un citas darbības, kas palīdz noteikt kāda jautājuma faktisko stāvokli vai izvēlēties turpmākos darbības virzienus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • personas, kas vēlas pieteikties tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē
  • personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi
Ietekmes apraksts
Uz personām attieksies tikai Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās importa aizlieguma normas.
Personām, kas vēlas pieteikties tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē, paplašināts atbalstāmo darbību tvērums.
Juridiskās personas
  • personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi
  • nevalstiskās organizācijas
  • zinātniskās iestādes un biedrības (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts, Dārzkopības institūts, Nacionālais Botāniskais dārzs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija)
  • personas, kas vēlas pieteikties tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē
Ietekmes apraksts
Uz personām attieksies tikai Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktās importa aizlieguma normas.
Personām, kas vēlas pieteikties tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē, paplašināts atbalstāmo darbību tvērums.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ar noteikumu projektu ir novērstas pretrunas starp noteikumiem Nr. 1524 un Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu. Tā kā minētā likuma normas tiks piemērotas visiem iedzīvotājiem, sagatavotie grozījumi noteikumos Nr. 1524 ir labvēlīgi atbalsta saņēmējiem un sabiedrības līdzdalība netiek organizēta.
Tā kā attiecībā uz personām, kas vēlas pieteikties tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē, paplašināts atbalstāmo darbību tvērums, arī šīm personām atbalsta nosacījumi ir labvēlīgi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests
  • Zemkopības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi