Anotācija (ex-ante)

21-TA-260: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2. punkts, Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmā daļa, Izglītības likuma 23.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu” (turpmāk – projekts) mērķis ir veicināt profesionālās izglītību attīstību Daugavpils pilsētā un Latgales reģionā kopumā un nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, apvienojot Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Daugavpils tehnikumu un  izveidojot jaunu profesionālās izglītības iestādi – Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Daugavpilī pašreiz ir trīs Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - ministrijas) padotības profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas - Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils tehnikums un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, un divas Daugavpils pašvaldības dibinātā profesionālās izglītības iestādes PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 

Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - VIIS) datiem uz 2020. gada 1. oktobri ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādēs Daugavpilī (turpmāk - Daugavpils PII) profesionālo izglītību ieguva: Daugavpils Būvniecības tehnikumā – 1381, Daugavpils tehnikumā – 783 un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola – 365 izglītojamie. 

Daugavpils tehnikuma (turpmāk - DT) pašreizējā situācija

DT pēc VIIS datiem uz 01.10.2020. tiek īstenotas 12 profesionālās izglītības programmas, piedāvājot iespēju iegūt 16 dažādas profesionālās kvalifikācijas. Tās ir sekojošas: 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju klientu apkalpošanas speciālists (109 izglītojamie); 

Autotransports ar iegūstamo kvalifikāciju automehāniķis (121 izglītojamais); 

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli ar iegūstamo kvalifikāciju datorsistēmu tehniķis (94 izglītojamie); 

Dzelzceļa pakalpojumi (kopā 54 izglītojami) ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju: 
- dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis (48 izglītojamie); 
- dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis (6 izglītojamie); 

Dzelzceļa transports (kopā 34 izglītojamie) ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju: 
- lokomotīvju saimniecības tehniķis (29 izglītojamie); 
- transporta vagonu tehniķis (5 izglītojamie); 

Enerģētika un elektrotehnika (kopā 101 izglītojamais) ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju: 
- elektromontieris (18 izglītojamie); 
- elektrotehniķis (83 izglītojamie); 

Frizieru pakalpojumi ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju frizieris (60 izglītojamie); 
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju mašīnbūves tehniķis (24 izglītojamie); 

Komerczinības ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju transporta pārvadājumu komercdarbinieks (24 izglītojamie); 

Programmēšana ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju programmēšanas tehniķis (81 izglītojamais); 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (kopā 32 izglītojamie) ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju: 
šuvējs (18 izglītojamie); 
tērpu izgatavošanas un stila speciālists (14 izglītojamie); 

Telemehānika un loģistika ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju loģistikas darbinieks (49 izglītojamie).

DT ar Ministru kabineta 2014.gada 23. decembra rīkojumu Nr.816 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai" ir piešķirts profeisonālās kompetences centra statuss.

DT 2018./2019. un 2021./2020. mācību gadā atbilda Ministru kabineta Rīgā 2013.gada 19.martā noteikumu Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" 2.punktā noteiktajiem kritērijiem. DT rādītāji 2019./2020. mācību gādā ir sekojoši:

1. Izglītojamo skaits uz 01.10. 2018. gadā bija 786 izglītojamie, uz 01.102019. - 809, kas vairāk kā 2.1.2. punktā noteiktie - ne mazāk par 500 izglītojamie citā administratīvajā teritorijā jeb ārpus Rīgas;

2. 2018/2019. mācību gadā atskaitīti nepietiekamu mācību vērtējumu, neattaisnotu kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ 27 izglītojamie jeb 3%, 2019/2020. mācību gadā - 1,89% jeb 16 izglītojamie, kas atbilst 2.2. punktā noteiktiem ne vairāk kā 8% no izglītojamajiem, kuri mācās attiecīgajā izglītības iestādē;

3. Izglītojamie, kas ieguvuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenā vērtējumu ne zemāku par 7 ballēm 2018/2019. mācību gadā bija 79,6% un 2019/2020. mācību gadā – 84.5%, kas pārsniedz 2.3. punktā noteiktos 60%;

4. DT 2019/2020. mācību gadā ir sadarbība ar 94 darba devējiem, no kuriem saņemti trīs rakstiski viedokļi , un no nozares ekspertu padomēm saņemti 10 atzinumi, kā rezultātā ir izpildīta 2.4. punktā noteiktais kritērija;

5. DT 2019/2020. mācību gadā izglītojis Daugavpils izglītības iestāžu skolēnus IT tehnoloģijās un šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijās piecos pasākumos ar plašu auditoriju, tādejādi izpildot 2.5. punktā noteikto kritēriju;

6. DT 2019/2020. mācību gadā īstenojis vienu profesionālās tālākizglītības programmu  un 11 pieaugušo neformālās izglītības programmas (apmācīti 122 izglītojamie), kā rezultātā izpildīts 2.6. punktā noteiktais kritērija par nozarē strādājošo un citu personu profesionālo tālākizglītību un pilnveidi;

7. DT 2019/2020. mācību gadā specializējas divās nozarēs: dzelzceļa pakalpojumu nozarē (140 izglītojamie) un inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē (100 izglītojamie), izstrādājot tajās profesionālās izglītības programmas (20 programmas), nodrošinot pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos gan valsts ( 23 pasākumi), gan starptautiskā līmenī (9 pasākumi), organizējis seminārus un konferences (36 pasākumi), minētajās nozarēs izstrādāji mācību un metodiskos materiālus (76 vienības) un 8 personām veikta ārpusformālās izglītības sistēmas apgūtas profesionālās kompetences  novērtēšana,  izpildot 2.7 punktā noteiktos PIKC kritēriju. Atbilstoši ministrijas 2021. gada 6. aprīļa rīkojumam nr. 1-2e/21/119 DT arī turpmāk ir līdzdalība metodiskā darba veikšanā enerģētikas, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, transporta un loģistikas nozarēs;

8. DT 2019/2020. mācību gadā piedalījās deviņos Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos, izpildot 2.8. punktā noteikto kritēriju;

9. DT 2019/2020. mācību gadā veicis karjeras atbalsta pasākumus reflektantiem un izglītības iestādes izglītojamajiem, kā arī aktīvi piedalījies ESF projekta SAM 8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, izpildot 2.9. punktā noteikto;

10. DT 2019/2020. mācību gadā ES Erasmus+ programmas ietvaros 16 izglītojamajiem nodrošināja trīs nedēļu praksi un trīs izglītojamajiem divu mēnešu praksi ārvalstīs.

DT rīcībā ir vairākas ēkas, mācību korpusi, dienesta viesnīca un sporta infrastruktūra, kas ir ministrijas valdījumā.

DT  trīs mācību korpusos periodā no 2013. – 2015.gadam Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros tika veiktas investīcijas vairāk kā 11 milj. EUR apmērā:

- Mendeļejeva ielas mācību korpuss ir renovēts 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tika modernizētas elektrotehnikas un šūšanas mācību darbnīcas, modernizēti dabaszinību mācību kabineti, tika atbilstoši jaunākajām prasībām aprīkotas datorklases. 

- Varšavas ielas mācību korpuss ir renovēts 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tika modernizēta autotransporta mācību darbnīca, atbilstoši jaunākajām prasībām aprīkotas datorklases, kā arī tika modernizētas un ierīkotas mūsdienīgas metināšanas, virpošanas un frēzēšanas darbnīcas.

- Strādnieku ielas mācību korpuss ir pilnībā renovēts 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tika modernizēta dzelzceļa transporta mācību darbnīca, modernizēti dabaszinību mācību kabineti, tika atbilstoši jaunākajām prasībām aprīkotas datorklases, kā arī iekārtota mūsdienīga un mājīga bibliotēka. 

Pilnīgi jauns dzelzceļa laboratoriju korpuss atrodas Bauskas ielā. Tā celtniecība tika pabeigta 2020. gadā. Dzelzceļa laboratoriju korpuss tika izveidots 2017. -2020. gadā ERAF projekta “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.8.1.3.0/16/I/001) īstenošanas rezultātā. 

Daugavpils tehnikuma mācību kompleksā ir divas dienesta viesnīcas – Bauskas ielā 23 un 25 –, kas paredzētas tehnikuma izglītojamo izmitināšanai. Dienesta viesnīcās ir gan veikti energoefektivitātes pasākumi KPFI projekta ietvaros, gan tās ir arī renovētas 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tagad izglītojamajiem tiek piedāvāta izmitināšana sakoptās un ar kvalitatīvu sadzīves tehniku aprīkotās istabiņās. Kopā dienesta viesnīcas var uzņemt ap 280 iemītniekiem. Dienesta viesnīcā 2020./2021. mācību gadā  dzīvoja ap 100 DT izglītojamie.

Lai stiprinātu Daugavpils PII iestāžu specializāciju, paaugstinātu metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesionālās izglītības programmu kvalitāti un veicinātu to attīstību, pēc Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes (turpmāk – MMM NEP) ierosinājuma, ministrija ar 2022. gada 1. janvāri nodod DT profesionālās izglītības programmas “Autotransports” (121 izglītojamais), “Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija” (24 izglītojamie) īstenošanai Daugavpils Būvniecības tehnikumā (turpmāk - DBT). Tā rezultātā pilnvērtīgi tiks izmantots materiāltehniskais nodrošinājums un personāla resursi. 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk - DTPV) pašreizējā situācija

DTPV var iegūt septiņas profesionālās kvalifikācijas piecās izglītības programmās: 

Ēdināšanas pakalpojumi (kopā 209 izglītojami) ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju: 

- konditors (53 izglītojamie);
- pavāra palīgs (18 izglītojamie);
- pavārs (138 izglītojamie); 

Komerczinības ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks (16 izglītojamie); 

Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju viesmīlis (29 izglītojamie); 

Tūrisma pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju tūrisma pakalpojumu konsultants (31 izglītojamais); 

Viesnīcu pakalpojumi iegūstamo kvalifikāciju viesmīlības pakalpojumu speciālists (80 izglītojamie). 

DTPV izglītības programmas īsteno Daugavpilī Miera ielā  57. Ēka šajā adresē pieder Daugavpils pašvaldībai.

DTPV nav savas dienesta viesnīcas. DTPV izglītojamie, kuriem nepieciešami dienesta viesnīcas pakalpojumi to saņem no citām izglītības iestādēm. Apmēram 60 DTPV izglītojamajiem ir nepieciešama vieta dienesta viesnīcā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pašreizējā situācija iezīmē vairākas problēmas:

1. Daugavpils pilsētā ir piesātināts profesionālās izglītības iestāžu tīkls

Trīs ministrijas padotības iestādes un divas pašvaldības iestādes.

2. Lejupslīdošs izglītojamo skaits  un  augsts atskaitītie izglītojamo rādītājs

DT izglītojamo skaits samazinās par apmēram 3 – 4 % gadā. Lai gan plānotais vietu skaits valsts finansētās profesionālās izglītības programmās uz 2021.gada septembri DT bija 311 izglītojamajiem, līdz 2021.gada 16.augustam bija uzņemti tikai 84% no iespējamā izglītojamo skaita. DT, nododot “Autotransports” ,“Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija” profesionālās izglītības programmas, vēl samazināsies izglītojamo skaits apmēram par 150 izglītojamajiem, kā rezultātā nākotnē var tikt apdraudēts DT profesionālās kompetences centra statuss.

Savukārt DTPV 2020.gadā tika uzņemti 85,9% izglītojamo attiecībā pret plānoto. Tūrisma un viesmīlības nozarē saistībā ar COVID ietekmi vērojams interesentu un speciālistu pieprasījuma samazinājums, līdz ar to arī 2021.gadā uzņemšanas plāns minēto nozaru programmās samazināts par 30 budžeta vietām. DTPV 2021.gadā izpildīja uzņemšanas plānu par 99%. 

Laika posmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim DTPV atskaitījusi 16% no izglītojamajiem, kas ir visaugstākais rādītājs starp Daugavpils PII attiecīgi, DT - 13% un DBT – 11% ( tajā skaitā atskaitītie nepietiekamu mācību vērtējumu, neattaisnotu kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles dēļ -1,89%)

3. Materiāltehniskais nodrošinājums

DT ir plaši un renovēti mācību korpusi atbilstoši mūsdienu profesionālās mācību vides prasībām, bet izglītojamo skaits samazinās, kā rezultātā netiek efektīvi izmantota telpu un materiāltehniskā nodrošinājuma kapacitāte. 

Savukārt DTPV mācības notiek pašvaldībai piederošās telpās, kur, lai mācību vide būtu mūsdienīga un atbilstu kvalitātes prasībām,  ministrijai šo ēku remontā un labiekārtošanā ir jāiegulda papildu finanšu līdzekļi. 

4. Nepietiekama pedagogu noslodze

Gan DTPV, gan DT nevar nodrošināt saviem pedagogiem pilnas darba slodzes. Īpaši smaga situācija ir vidējās vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem. DTPV tikai vienam vispārizglītojošo priekšmetu skolotājam ir pilna darba slodze, bet DT tādi ir trīs pedagogi. Vidējā vispārizglītojošo priekšmetu skolotāja slodze DTPV bija 0,437 likmes un DT – 0,521 likme (pēc VIIS datiem uz 01.09.2020). 

Profesionālo kompetenču moduļu un profesionālo priekšmetu pedagogiem situācija ir nedaudz labāka. DTPV profesionālo priekšmetu pedagoga vidējā darba slodze ir 0,656 likmes, bet DT – 0,730 likmes. 

5. Atbalsta personāla trūkums

DTPV sakarā ar nelielo izglītojamo skaitu nav iespējams nodrošināt izglītojamos ar tādu atbalsta personālu, kā piemēram, karjeras konsultantu vai psihologu.

Visas iepriekšminētās problēmas norāda uz katras atsevišķas profesionālās izglītības iestādes konkurētspējas samazināšanos, kā arī uz finanšu, cilvēku un materiālo resursu neefektīvu izmantošanu.


 
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” 24.41. un 24.42. punktu DT un DTPV ir ministrijas padotības iestādes. Ministrija atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktam reorganizē DT un DTPV, tās apvienojot un izveidojot jaunu profesionālās izglītības iestādi - Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu.

Līdz ar jaunas profeisonālās izglītības iestādes izveidošanu, apvienojot DTPV un DT, projekta sestais punkts nosaka, spēku zaudē Ministru kabineta 2014.gada 23. decembra rīkojums Nr.816 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai".

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 19.martas noteikumu Nr. 144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" 8.punktu piešķirt profesionālās kompetences centra statusu, DT atbilst minēto noteikumu 2.punktā norādītajiem kritērijiem.

DT un DTPV apvienošanas rezultātā tiek plānots atteikties no pašvaldībai piederošās ēkas turpmākās izmantošanas. DTPV un DT apvienošanās rezultātā izveidotā profesionālās izglītības iestāde – Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums darbību īstenotu DT rīcībā esošajos mācību, korpusos. Tie visi ir renovēti un to mācību vide atbilst kvalitatīvas un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās izglītības nodrošināšanai. Tāpat arī efektīvāk tiks izmantotas dienesta viesnīcas telpas, kas būs pieejamas DTPV izglītojamajiem.

Pēc reorganizācijas atbalsta personāls profesionālās izglītības iestādē saglabāsies un būs pieejams visiem Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamajiem. Viesiem izglītojamiem būs iespējas dzīvot jaunizveidotās profesionālās izglītības iestādes dienesta viesnīcā, izmantot materiāltehnisko nodrošinājumu  un citus pieejamos resursus, kā piemēram - interešu izglītība, karjeras atbalsts, iekļaujošs atbalsts u.c.

Apvienojot DTPV un DT būs iespēja vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem nodrošināt lielāku darba slodzi, kas vienlaicīgi risināts arī vispārizglītojošo priekšmetu skolotāju trūkuma jautājumu vienā un otrā profesionālās izglītības iestādē. DTPV pedagogiem būs labākas profesionālās kvalifikācijas pilnveides un attīstības iespējas, kā arī. motivējošāka izaugsmes sistēma, Atbilstoši DT PIKC statusam, tiks piešķirtas piemaksas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 22. punktu, kas paredz, ka profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas) jānosaka piemaksa 10 procentu apmērā no mēneša darba algas. 

Tiks nodrošināta gan DTPV, gan DT īstenoto profesionālās izglītības programmu, tajā skaitā arī pieaugušo izglītības jeb profesionālās tālākizglītības programmu, attīstība atbilstoši darba tirgus un reģiona prasībām un pārmaiņām, kas saistītas ar digitalizācijas un automatizācijas ietekmi (Tūrisma un Viesmīlības nozares atlabšanai pēc krīzes), un konkurētspēja starptautiskajā telpā, iespējas arī diasporas izglītojamiem. 

Apvienojot DTPV un DT tiek veicināta visa veida pieejamo resursu efektīvāka izmantošana, lai veicinātu turpmāko prioritāro jomu attīstību. 

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
DTPV un DT reorganizācijai nav nepieciešami papildus finanšu resursi. Reorganizācijas procesa rezultātā turpmāk tiks efektīvāk izmantoti esošie materaltehniskie, finanšu un cilvēkresursi.

Reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna profesionālās izglītības iestāde - Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Lai jaunizveidotā izglītības iestāde netiktu identificēta ne ar DTPV, ne ar DT tai tiek piešķirts jauns nosaukums, kas ir atšķirīgs un norāda uz tehnikuma darbības jomu.  Profesionālās izglītības iestādes nosaukuma maiņa reorganizācijas procesā nav saistīta ar papildus izmaiņām normatīvajos aktos, bez tām izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistītas ar pašu reorganizācijas procesu un aprakstītas anotācijas 4.punktā. Reorganizācijas procesa, tajā skaitā profesionālās izglītības iestādes nosaukuma maiņas, izmaksas tiek segtas esošā budžeta ietvaros. Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 51, 11.§) trešajam punktam, reorganizācijas komisija veiks detalizētāku profesionālās izglītības iestādes nosaukuma maiņas izmaksu aprēķinu. 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

[1]Pēc DTPV un DT apvienošanas Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums pārņem saistības, ko DTPV un DT uzņēmies ES fondu un citu finanšu instrumentu projektos, un sava budžeta ietvaros nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc tam, kad finansējuma saņēmējs projektā saņēmis noslēguma maksājumu.

[2] Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpinās īstenot DTPV un DT profesionālās izglītības programmas un pārņems izglītojamos, darbiniekus, tostarp, pedagoģisko personālu, DTPV un DT bilancē esošo kustamo mantu un finanšu līdzekļu atlikumu.

[3] Projekts paredz ministrijai līdz 2022. gada 1. februārim izveidot DTPV un DT reorganizācijas komisiju, iekļaujot tajā DTPV, DT un ministrijas pārstāvjus. Komisijai tiks uzdots veikt DTPV un DT materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastādīt slēguma bilanci, noteikt kustamās mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt DTPV  un DT mantas, arhīva un lietvedības nodošanu Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam, nodrošināt to DTPV  un DT darbinieku, kuri turpinās veikt darbu Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, personas lietu nodošanu jaunizveidotajam tehnikumam. Komisija nodrošinās sekmīgu DTPV un DT apvienošanas procesa norisi.

[4] Projekts nosaka, ka ar reorganizāciju saistītos izdevumus sedz no reorganizācijas procesā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu kārtējam gadam apstiprinātajiem valsts budžeta līdzekļiem Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.01.00 „Profesionālās izglītības programmu īstenošana”.

[6] Jaunizviedotai izglītības iestēdei - Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam,  ar 2022 gada 1. jūliju tiek piešķirts profesionālās kompetences centra statuss atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 15.1 pantam un  Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumu Nr. 144 “Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” 8. punktam, kas nosaka ka, ja izglītības iestāde, kas pretendē uz kompetences centra statusu, ir izveidota reorganizācijas vai likvidācijas kārtībā un tā ir reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmēja, vērtējot tās atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, ņem vērā reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu darbības rādītājus pēdējo divu mācību gadu laikā.

 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Rīkojuma projektā paredzētais attieksies uz DTPV un DT izglītojamajiem un viņu vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem.
Ietekmes apraksts
Rīkojums tieši ietekmēs DT un DTPV izglītojamos. Kopējais izglītojamo skaits 1150 izglītojamie. DTPV izglītojamajiem mainīsies mācību vieta un vide. Paaugstināsies atbalsta personāla pieejamība, kā arī būs iespēja izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus. DT izglītojamajiem mainīsies izglītības iestādes nosaukums.

Rīkojums tieši ietekmēs DTPV un DT pedagogus. Viņi turpinās darba attiecības, bet viņiem mainīsies darba devēja nosaukums.  Pedagogi, kas strādāja abās profesionālās izglītības iestādes amatu apvienošanas kārtībā pēc reorganizācijas turpinās veikt darba pienākumus iepriekšēja apjomā, bet pie viena darba devēja. DT pedagogi turpinās saņemt, bet DTPV pedagogi pēc reorganizācijas saņems piemaksas pie darba algas 10% apmērā, jo jaunizveidotajai izglītības iestādei – Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ar 2022. gada 1. jūliju tiks piešķirts PIKC statuss. DTPV pedagogiem būs plašākas profesionālās pilnveides iespējas.

Rīkojums netieši ietekmē izglītojamo vecākus, jo viņu pienākumi un tiesības nemainās. Bērns turpinās mācības jaunizveidotā iestādē, turpinot apgūt izvēlēto profesionālo kvalifikāciju jaunizveidotajā iestādē. Ar izglītības procesu saistītos dokumentus pārņems jaunizveidotā izglītības iestāde.

 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
DT un DTPV apvienošana veicinās kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu darbinieku sagatavošanu, profesionālo pilnveidi un pārkvalifikāciju, kā rezultātā pieaugs jaunizveidotā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma absolventu konkurētspēja darba tirgū un nodarbinātība.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
80 174 908
0
81 182 430
0
81 182 430
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
80 174 908
0
81 182 430
0
81 182 430
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
80 501 935
0
81 182 430
0
81 182 430
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
80 501 935
0
81 182 430
0
81 182 430
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-327 027
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
-327 027
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ailēs „saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un „saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” norādīts apstiprinātais finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 02.01.00 „Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, no tā, 2021. gadā DTPV valsts budžeta dotācija noteikta 838 722 eiro, DT – 2 631 317 eiro.
Reorganizācijas rezultātā tiek izveidota, profesionālās izglītības iestāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, kuram ar 2022.gada 1.jūliju tiek piešķirts profesionālās kompetences centra statuss. Lai gan palielinās to pedagogu skaits, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 22.punktam tiek noteikta piemaksa 10 procentu apmērā no mēneša darba algas, rīkojuma projekts tiks īstenots ministrijas apakšprogrammas 02.01.00 „Profesionālās izglītības programmu īstenošana” 2022.gadam piešķirtā finansējuma ietvaros.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Apvienojot DTPV un DT, tiks samazināta viena direktora amata vieta un var tikt samazināts darbinieku skaits, kas nodrošina administratīvo vadību un saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu nodrošina atbalsta funkciju veikšanu. Līdz ar to var samazināties saimnieciskā, tehniskā un administratīvās vadības darbinieku amata vietu skaits, kā rezultātā var tikt uzteikts darba līgums darbiniekiem.
Papildus minētajam projekts paredz pārdalīt trīs DTPV vakantās amata vietas un nododot tās bez finansējuma Izglītības un zinātnes ministrijai ar 2021.gada 30.decembri.   Nododamās amata vietas ir: lietvede -1 likme, galdnieks,  santehniķis - 0,5 likmes.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmā daļa noteic, ka tiešās pārvaldes iestādes vadītājs organizē iestādes funkcijas pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 1. un 3.punktu iestādes vadītājs pārvalda iestādes finanšu, personāla un citus resursus. Līdz ar to, atbilstoši iepriekš minētajam tiesiskajam regulējumam, iestādes funkciju pildīšanas nodrošināšana, kas cita starpā ietver arī iestādes funkciju izpildei nepieciešamā personāla resursu plānošanu, organizēšanu un nodrošināšanu ir iestādes vadītāja pienākums.  
Ministru kabineta 2017.gada 24.novembra rīkojuma Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 2.punkts nosaka visas ministrijas un padotības iestādes par līdzatbildīgajām institūcijām, kas atbilstoši kompetencei nodrošina Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 paredzēto pasākumu īstenošanu.  Izprotot ekonomisko situāciju valstī, turklāt Valsts pārvaldes reformu plāna kontekstā, situācijas risināšanai attiecīgā plāna administrēšanai tika atrastas nepieciešamās amata vietas IZM resorā, tādējādi nepieciešamos cilvēkresursus rodot iekšējo procesu efektivizēšanā un resora ietvaros, neveidojot jaunas amata vietas, bet, pārceļot amata vietas no padotības iestādes uz ministriju, kā rezultātā IZM resorā amata vietu skaits netiek palielināts.  
MK rīkojumā par izglītības iestādes reorganizēšanu norādītās amata vietas, kas tiek pārceltas uz Izglītības un zinātnes ministriju, ir paredzētas ministrijas kapacitātes nodrošināšanai Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna administrēšanai, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60, 32.§) 4.punktā noteikto. Līdz 2026.gada 31.augustam šo amata vietu finansēšanai ir plānots izmantot ar šo MK sēdes protokollēmumu piešķirto finansējumu. Par tālāku šo amata vietu izmantošanas lietderību resorā un to finansēšanas avotiem tiks lemts noslēdzoties Atveseļošanās fonda plāna pasākumu īstenošanai ministrijas kompetences jomās.
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"

Pamatojums un apraksts
Jāveic grozījumi 24.41. un 24.42. punktos tos svītrojot, jo apvienojot DT un DTPV, tiek izveidota jauna profesionālās izglītības iestāde.
Jāpapildina 24.punkta ar apakšpunktu iekļaujot apvienošanās rezultātā izveidoto profesionālās izglītības iestādi - Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma nosaukumu ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu sarakstu.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.2. Ministru kabineta 202. gada 25. februāra noteikumi Nr.313 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

Pamatojums un apraksts
Jāveic grozījumi noteikumu pielikuma III. un IV. daļā, tās svītrojot, jo apvienojot DT un DTPV, tiek izveidota jauna profesionālās izglītības iestāde.
Noteikumu pielikums jāpapildina ar jaunu daļu iekļaujot apvienošanās rezultātā izveidoto profesionālās izglītības iestāde - Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Daugavpils pilsētas pašvaldība, Daugavpils tehnikums, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Nevalstiskās organizācijas
Nozares ekspertu padomes
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Diskusija/apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Nozares ekspertu padomes un Daugavpils pašvaldības izglītības pārvalde pēc būtības atbalsta profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju Daugavpils pilsētā.

6.4. Cita informācija

Visas ieinteresētās personas ir informētas vairāk kā sešus mēnešus iepriekš, kas pilnībā nodrošina Izglītības likumā noteikto informēšanas termiņu.

 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Daugavpils tehnikums
  • Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts Izglītības attīstības aģentūru.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
Reorganizācijas rezultātā tiek apvienota Daugavpisl Tirdzniecības profeisonālā vidusskola un Daugavpils tehnikums, izveidojot Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu.
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Reorganizācijas procesā tiks optimizēta izglītības iestāžu administratīvā un mācību procesa pārvaldība. Tiks optimālāk izmantota Daugavpils tehnikuma materiāltehniskais aprīkojums.
8. Cita informācija
Projekta izpilde notiks esošo pārvaldes funkciju ietvaros, saglabājot tās līdzšinējā apmērā, kā arī nemainās īstenoto izglītības programmu apjomu.

7.5. Cita informācija

Valsts izglītības satura centrs (VISC), Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir profesionālās izglītības atbalsta iestādes. Profesionālās izglītības iestāžu reorganizācija minētās institūcijas skar netieši. IKVD būs iesaistīts izglītības iestādes reģistrēšanā un DT un DTPV spēkā esošu profesionālās izglītības programmu licenču pārreģistrēšanā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. VISC, IKVD un VIAA ikdienas darbā pēc reorganizācijas sadarbosies ar vienu izglītības iestādi.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Reorganizācijas rezultātā paaugstināsies profesonālās izglītības kvalitāte Daugavpils pilsētā un Latgales reģionā.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Reorganizējot DT un DTPV un izveidojot Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu tiks veicināta "Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam" 147., 150., 151. un 160. punktu īstenošanu.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi