Anotācija (ex-ante)

21-TA-1608: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) ir izstrādāts pēc ministrijas iniciatīvas, ievērojot nepieciešamību piešķirt valsts budžeta līdzekļus no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu  97 nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves iespējas valsts un pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) finansējumu, kas nepārsniedz 27 649 euro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu, sakarā ar būtiski palielinātu nepilngadīgu patvēruma meklētāju skaitu, kuriem nepieciešams nodrošināt izglītības ieguvi valsts un pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu valsts valodā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, ministrijai 2021./2022. mācību gadā jānodrošina 97 nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguve valsts valodā saistībā ar migrantu pieplūdumu uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas. Informācija par papildu nepilngadīgu patvēruma meklētāju ierašanos Latvijā, kuriem nodrošināma izglītības ieguve, saņemta 2021.gada augusta beigās.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kārtība, kādā nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem tiek nodrošināta izglītības ieguve, ir noteikta Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”, nosakot, ka:
1.Valsts robežsardze vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē ministriju par nepilngadīgu patvēruma meklētāju, kurš ieradies Latvijā.
2.Valsts vai pašvaldības izglītības iestādi, saskaņojot ar dibinātāju,  kas nodrošina vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājam, nosaka ministrija.
3.Ministrija slēdz līgumu ar valsts vai pašvaldības izglītības iestādi, kas nodrošina nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītību uz laiku, kādā piešķirts patvēruma meklētāja statuss.
Risinājuma apraksts
Pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, ministrijai 2021./2022. mācību gadā jānodrošina 97 nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguve valsts valodā saistībā ar migrantu pieplūdumu uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas. Informācija par papildu nepilngadīgu patvēruma meklētāju ierašanos Latvijā, kuriem nodrošināma izglītības ieguve, saņemta 2021.gada augusta beigās. Ministrija ir rīkojusi četras sanāksmes ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Ropažu novada pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latviešu valodas aģentūras un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” pārstāvjiem, lai sagatavotu rīcības plānu un vienotos par iespējamiem risinājumiem ar pašvaldību izglītības iestādēm, kuras tiek aicinātas 2021./2022.mācību gadā uzņemt nepilngadīgus patvēruma meklētājus, sākot no pirmsskolas posma līdz vispārējās vidējās izglītības ieguvei. Slēdzot līgumu ar valsts vai pašvaldības izglītības iestādi, kas nodrošina nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguvi, tiek nodrošināts finansējums  no ministrijas pamatbudžetā paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.  Ministrija ir veikusi aprēķinu, lai nodrošinātu 97 nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem izglītības ieguves iespējas valsts valodā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 488 „Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”, slēdzot līgumu ar izglītības iestādi par katra nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguvi uz sešiem mēnešiem (standarta termiņš ministrijas līgumos par izglītības nodrošināšanu patvēruma meklētājiem): viena izglītojamā izmaksas paredzētas 1 592 euro apmērā sešu mēnešu līgumam, tai skaitā pedagogu atlīdzībai 257*6=1542 euro un mācību līdzekļiem 50 euro (vidējā grāmatu komplekta cena). Izmaksas pedagogu atlīdzībai veidojas: algas likme 830 euro*0,25 slodze*1,2359 VSAOI=257 euro mēnesī. Attiecīgi nepieciešamais finansējums 97 izglītojamiem par sešiem mēnešiem:  97 izglītojamie* 1592 euro viena izglītojamā izmaksas=154 424 euro.
Ņemot vērā, ka ziņojuma virzība ir aizkavējusies un līgumi vēl nav noslēgti, papildus nepieciešamais finansējums 2021.gadā vienam decembra mēnesim izglītības atbalsta pasākumiem ir 29 779 euro -2130 euro (pieejamais atlikums) = 27 649 euro. Gadījumā, ja visi izglītojamie turpinās mācības visus sešus mēnešus, tad arī 2022.gada budžetā ir nepieciešami papildus  124 645  euro 5 mēnešu izglītības nodrošināšanai.

Plašāka informācija ir ietverta ministrijas izstrādātajā informatīvā ziņojuma projektā “Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu”.         
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
27 649
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
27 649
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-27 649
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-27 649
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
27 649
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Aprēķins 97 nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem izglītības ieguves iespēju nodrošināšanai valsts valodā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 488 „Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”, slēdzot līgumu ar izglītības iestādi par katra nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguvi uz sešiem mēnešiem  (standarta termiņš ministrijas līgumos par izglītības nodrošināšanu patvēruma meklētājiem): viena izglītojamā izmaksas paredzētas 1 592 euro apmērā sešu mēnešu līgumam, tai skaitā pedagogu atlīdzībai 257*6=1542 euro un mācību līdzekļiem 50 euro (vidējā grāmatu komplekta cena). Izmaksas pedagogu atlīdzībai veidojas: algas likme 830 euro*0,25 slodze*1,2359 VSAOI=257 euro mēnesī. Attiecīgi nepieciešamais finansējums 97 izglītojamiem par sešiem mēnešiem:  97 izglītojamie* 1592 euro viena izglītojamā izmaksas=154 424 euro.
Ņemot vērā, ka ziņojuma virzība ir aizkavējusies un līgumi vēl nav noslēgti, papildus nepieciešamais finansējums 2021.gadā vienam decembra mēnesim izglītības atbalsta pasākumiem ir 29 779 euro -2130 euro (pieejamais atlikums) = 27 649 euro. Gadījumā, ja visi izglītojamie turpinās mācības visus sešus mēnešus, tad arī 2022.gada budžetā ir nepieciešami papildus  124 645  euro 5 mēnešu izglītības nodrošināšanai.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz amata vietu skaita izmaiņām.
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ministrija sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru 2021.gada 5. un 6.oktobrī rīkoja tālākizglītības divu dienu semināru  “Atbalsts pedagogiem darbā ar imigrantiem”. Seminārā izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi tika iepazīstināti ar normatīvo regulējumu nepilngadīgu patvēruma meklētāju uzņemšanai izglītības iestādē un atbalstu pedagogiem darbā ar imigrantiem. Plānots, ka tālākizglītības kursi tiks rīkoti 2022.gada janvārī/februārī. Rīkojuma projekta izstrādes procesā 2021.gada 16.septembrī, 23.septembrī, 30.septembrī un 7.oktobrī notika konsultācijas ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Ropažu novada pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latviešu valodas aģentūras un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” pārstāvjiem.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi