Anotācija (ex-ante)

21-TA-1728: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos noteikto ar kadastrālās vērtības aprēķina metodiku saistītā normu regulējuma termiņu atbilstību Saeimā 2021. gada 10. jūnijā pieņemtajā likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteiktajiem termiņiem.
Minētā likuma grozījumi - pārceļ jaunās kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanos no 2022.gada 1.janvāra uz 2025.gada 1.janvāri.
Tā kā kopā ar jauno kadastrālo vērtību bāzi (2025.—2028. gadam) jāstājas spēkā arī nolietojuma pieauguma aprēķina izmaiņām (šobrīd attiecīgām normām atliktais spēkā stāšanās datums – 2022.gada 1.janvāris), tad sekojoši ir jāpārceļ arī šī MK noteikumos regulējuma  -  spēkā stāšanos - no 2022. gada 1.janvāra uz 2025.gada 1.janvāri.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos noteikto ar kadastrālās vērtības aprēķina metodiku saistīto termiņu atbilstību 2021. gada 10. jūnija likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteiktajiem termiņiem.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
2021. gada 10. jūnija likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteiktie termiņi nevar nonākt pretrunā ar noteikumos noteiktajiem termiņiem, kas vairs nav aktuāli, tāpēc projektam ir jāstājas spēkā vēlākais līdz 2022. gada 1. janvārim.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Projekts risina termiņa nesakritību starp Ministru kabineta noteikumiem un likumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 104 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" 3. punkts paredz, ka šo grozījumu 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tas nozīmē, ka Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" ar 2022. gada 1. janvāri tiek papildināti ar jaunu punktu, kas paredz, ka "nolietojumu palielina, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu". Jautājums par to, no kura laika kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaita nolietojuma pieaugumu, ir cieši saistīts un ieviešams vienlaicīgi ar citām izmaiņām kadastrālās vērtēšanas metodikā. 2021. gada 10. jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas nosaka jaunu kadastrālo vērtību bāzi izstrādāt 2025. – 2028. gadam, to apstiprināt līdz 2023. gada 30. jūnijam un piemērot kadastrālo vērtību aprēķinam ar 2025. gada 1. janvāri. Ņemot vērā, ka ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā izmaiņas kadastrālās vērtēšanas metodikā ir ieviešamas ar 2025. gada 1. janvāri, ir maināms arī datums, no kura nolietojumu palielina, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu.
Risinājuma apraksts
Projekts minēto problēmu novērš un nosaka, ka no 2025. gada 1. janvāra nolietojumu palielina, kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajam nolietojumam pieskaitot nolietojuma pieaugumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvie risinājumi ir izvērtēti, bet projektos piedāvātais risinājums ir atzīts par piemērotāko.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Projekts risina termiņa nesakritību starp Ministru kabineta noteikumiem un likumu, neradot negatīvas sekas.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Ar Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla 2021. gada 16. decembra funkcionalitāti nav iespējams Ministru kabineta noteikumu projektus 21-TA-552: "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"", 21-TA-944: "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" un 21-TA-554: "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" virzīt tālāk portālā. Par šiem projektiem tika saņemti iebildumi, bet iebildumi attiecībā uz termiņu pārcelšanu saņemti netika, un attiecībā uz to grozījumiem projekti ir uzskatāmi par saskaņotiem. Attiecībā uz pārējiem iebildumiem, jaunie Ministru kabineta noteikumu projekti uz šiem iebildumiem vairs nav attiecināmi, līdz ar to šie iebildumi vairs nav aktuāli attiecībā uz šiem projektiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Ietekmes apraksts
Projekts maina termiņu, vienādojot to ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikto.
Juridiskās personas
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Ietekmes apraksts
Projekts maina termiņu, vienādojot to ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikto.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. 21-TA-1726 Noteikumu projekts (Grozījumi). "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

Pamatojums un apraksts
Projekts risina termiņu nesakritību starp trīs dažādiem Ministru kabineta noteikumiem un likumu.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija

4.1.2. 21-TA-1727 Noteikumu projekts (Grozījumi). "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"

Pamatojums un apraksts
Projekts risina termiņu nesakritību starp trīs dažādiem Ministru kabineta noteikumiem un likumu.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts zemes dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/10c4052f-984a-4197-83d9-3ff60e99b361

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalības ietvaros iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība no 30.11.2021 līdz 14.12.2021 tika veikta Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi