Anotācija (ex-ante)

21-TA-1023: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.715) izdoti saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 12. panta 5. punktu un Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta septīto daļu. Ar tiesību akta projektu ir plānots de minimis atbalsta uzskaites sistēmu (turpmāk – Sistēma) papildināt ar jaunu Sistēmas lietotāju pieslēgšanās veidu – identifikācijas pakalpojumu – vienoto pieteikšanas moduli (turpmāk – VPM) – atbalsta sniedzējiem, kā arī komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijām un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādēm.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir papildināt Sistēmu ar jaunu Sistēmas lietotāju pieslēgšanās veidu – identifikācijas pakalpojumu – VPM –, tādējādi sniedzot iespēju Sistēmas lietotājiem – atbalsta sniedzējiem, kā arī komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijām un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādēm – iespēju pieslēgties Sistēmai ar VPM.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.715 šobrīd Sistēmas lietotājiem – atbalsta sniedzējiem, kā arī komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijām un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādēm – Finanšu ministrija atbilstoši to pieprasītajām Sistēmas lietotāja tiesībām piešķir Sistēmas lietošanas tiesības, katram no minētajiem Sistēmas lietotājiem piešķirot lietotājvārdu un paroli.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Izstrādājot Sistēmu 2018. gadā, tika aplēsts, ka Sistēmas lietotāju – atbalsta sniedzēju un komercdarbības atbalsta uzraudzības institūciju – skaits Sistēmā kopumā būs aptuveni 200, tomēr šobrīd minēto lietotāju skaits ir palielinājies aptuveni sešas reizes. Minētais apstāklis ir ievērojami palielinājis Finanšu ministrijas kā Sistēmas administratora darba apjomu, ņemot vērā, ka Sistēmas lietotāji bieži aizmirst paroles, jo Sistēmas lietošana nav ikdienas process, kā arī to, ka pēc Sistēmas lietotāja tiesību pirmreizējas piešķiršanas lietotājam Sistēmai ir jāpieslēdzas trīs dienu laikā, lai aktivizētu savas lietotāja tiesības, nereti Sistēmas lietotāji šo termiņu kavē, tādējādi tās automātiski bloķējas, un tās var atjaunot tikai Sistēmas administrators. Attiecīgi abos gadījumos tiek ne vien palielināts Sistēmas administratora darba apjoms, bet arī Sistēmas lietotājiem tiek kavēta piekļūšana Sistēmai.
Risinājuma apraksts
Lai novērstu aprakstīto problēmu, Sistēmā ir plānots ieviest Sistēmas lietotājiem (atbalsta sniedzējiem, kā arī komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijām un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādēm) jaunu pieslēgšanās veidu izmantojot identifikācijas pakalpojumu VPM, kas atvieglos un samazinās darba apjomu Finanšu ministrijai kā Sistēmas administratoram, kā arī paātrinās minēto Sistēmas lietotāju piekļuves iespējas Sistēmai.
Projekts paredz, ka pārejas periodā līdz 2022. gada beigām esošie Sistēmas lietotāji Sistēmai varēs pieslēgties gan izmantojot lietotājvārdu un paroli, gan izmantojot VPM (pēc personas koda ievadīšanas Sistēmā). Personas koda ievadīšana sistēmā ir nepieciešama, jo tas ir vienīgais unikālais katras personas identifikators, ar kura palīdzību var identificēt personu. Ja noteikumos noteiktajā termiņā sistēmas lietotājs nebūs ievadījis savu personas kodu sistēmā, tam, lai piekļūtu sistēmai būs jāiesniedz jauna iesnieguma veidlapa (2. pielikums). Minētā kārtība paredzēta, lai nodrošinātu, ka aktīvajiem sistēmas lietotājiem tiek dots pietiekams laika periods, lai tie varētu pāriet no lietotājvārda un paroles izmantošanas uz VPM lietošanu. Šāds pārejas periods ir nepieciešams, lai pakāpeniski pārietu tikai uz VPM izmantošanu. 
Attiecīgi ar šo tiesību aktu tiek papildināts fizisko personu personas datu izmantošanas mērķis, nosakot, ka to apstrāde tiek veikta arī ar mērķi pārvaldīt Sistēmas lietotāju tiesības. Papildus ir precizēts arī MK noteikumu Nr. 715 2. pielikums “Iesnieguma veidlapa de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanai un anulēšanai”, papildinot to ar lauku, kurā Sistēmas lietotājs norāda savu personas kodu.
Savukārt sākot ar 2023. gada 1. janvāri pieslēgšanās Sistēmai ir paredzēta izmantojot tikai VPM.
Attiecībā uz Sistēmas lietotāju – de minimis atbalsta pretendentu – piekļuvi Sistēmai pašreizējā identifikācijas kārtība netiek mainīta.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32016R0679
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
6. panta 3. punkta otrā daļa
Noteikumu projekta 1. un 7. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekta 1. un 7. punktā norādītais fizisku personu datu apstrādes mērķis sistēmā ir noteikts atbilstoši noteikumu projekta būtībai, lai nodrošinātu sistēmas lietotāja tiesību pārvaldību.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav attiecināms.
Cita informācija
Nav attiecināms.
Skaidrojums
25.10.2021 uzziņa par tiesību akta projektu tika publicēta Finanšu ministrijas mājas lapā: https://www.fm.gov.lv/lv/mk-noteikumu-projekts-grozijumi-ministru-kabineta-2018gada-21novembra-noteikumos-nr715-noteikumi-par-de-minimis-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartibu-un-de-minimis-atbalsta-uzskaites-veidlapu-paraugiem. Par izstrādāto tiesību akta projektu sabiedrības pārstāvju iebildumi un priekšlikumi nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi