Anotācija (ex-ante)

22-TA-2345: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumu projekts) sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK noteikumu projekta mērķis ir precizēt nosacījumus, lai atbalsts vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūrā ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periodā netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts. Vienlaikus MK noteikumu projekta mērķis ir noteikt, ka jaunas vispārējās izglītības iestādes sporta zāles būvniecības gadījumā kā attiecināmas izmaksas ir arī tā būvprojektā norādītās labiekārtošanas izmaksas.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" (turpmāk - specifiskais atbalsts) 46 projektu ietvaros investīcijas ir veiktas 95 vispārējās izglītības iestādēs, kā arī to sporta infrastruktūrā (sporta zālēs un sporta laukumos) un dienesta viesnīcās. Dotajā brīdī ir pabeigta 24 projektu īstenošana, un attiecīgi, nepārsniedzot projektu īstenošanas gala termiņu - 2023.gada 31.decembris, tiek turpināta 22 projektu īstenošana. Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 323) 47.1 punktā ir noteikts, ka specifiskā atbalsta projektu īstenošanas rezultātā attīstītajā infrastruktūrā ierobežotā apjomā ir pieļaujama papildinošas saimnieciskās darbības veikšana.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumi Nr. 323 47.1 punkts nosaka, ka, lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, specifiskā atbalsta projektu īstenošanas rezultātā attīstītajā infrastruktūrā (tai skaitā sporta infrastruktūrā, dienesta viesnīcās) papildinošas saimnieciskās darbības veikšana pieļaujama ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgās infrastruktūras gada jaudas platības vai laika, vai finanšu izteiksmē. Taču MK noteikumos Nr.323 nav noteikta iespēja modernizētajā infrastruktūrā sniegt papildpakalpojumus, kā arī nav skaidrota papildinošas saimnieciskās darbības un attiecīgi arī papildpakalpojumu jēdzienu saturiskā nozīme.
Ar Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 534 „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" tika noteikts, ka specifiskā atbalsta mērķa projektu īstenošanā ir attiecināmas sporta zāles būvniecības izmaksas, kuras būvniecība ir nepieciešama gadījumos, kad specifiskā atbalsta projekta ietvaros tiek veikta jaunas vispārējās izglītība iestādes ēkas būvniecība. Pretējā gadījumā, iztrūkstot sporta zālei, nav iespējama pilnvērtīga mācību priekšmeta „Sports” apguve. Taču atšķirībā no jaunas vispārējās izglītības ēkas būvniecības, MK noteikumi Nr. 323 neparedz apkārtnes labiekārtošanas izmaksas kā attiecināmas izmaksas pēc šādu būvdarbu pabeigšanas.  
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka vispārējās izglītības iestādēs tiek sniegti arī papildpakalpojumi (piemēram, pastāvīgi atsevišķas izglītības iestādes ēkas telpas tiek izmantotas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izglītojamajiem un izglītības iestādes darbiniekiem), lai šāda specifiskā atbalsta projektu īstenošanas rezultātā attīstītā infrastruktūra saglabātu savu nesaimniecisko raksturu, sekmējot tiesisko noteiktību un vienotu normu interpretāciju, MK noteikumu projekts paredz precizēt nosacījumus attiecībā uz pieļaujamo saimniecisko darbību, izsakot MK noteikumu Nr. 323 47.1 punktu jaunā redakcijā. Tas paredz, ka šādā infrastruktūrā pieļaujama ne tikai papildinošās saimnieciskās darbības veikšana, nepārsniedzot 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē, bet arī papildpakalpojumu sniegšana, vienlaikus skaidrojot papildinošās saimnieciskās darbības un papildpakalpojumu jēdzienu saturisko nozīmi (sk. skaidrojumu Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) 207.punktu).

Pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periods – projekta ietvaros modernizēto aktīvu lietderīgās lietošanas laiks, kuru nosaka:
- atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 2. pielikumā „Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai” noteiktajam laikam (lietderīgās lietošanas laiks tehnoloģiskām iekārtām, mēraparatūrai, regulēšanas ierīcēm, laboratoriju un medicīnas iekārtām – 10 gadi, datortehnikai – 5 gadi);
- atbilstoši Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, I pielikumam (ievērojot, ka izglītības (vispārējās) nozare minētajā pielikumā nav noteikta, tad specifiskā atbalsta projektu ietvaros veiktajiem būvdarbiem tiek piemērota citām nozarēm noteiktais projekta dzīves cikla periods - 15 gadi).
Metodiku papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzīšanai projekta infrastruktūras amortizācijas periodā sadarbības iestādei izstrādās Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde.
Specifiskā atbalsta finansējuma saņēmējam ir jānodrošina, ka katru gadu papildinošai saimnieciskai darbībai iedalītā kapacitāte platības, laika vai finanšu izteiksmē nepārsniedz 20 procentus no infrastruktūras kopējās gada kapacitātes platības, laika vai finanšu izteiksmē, nosakot visam modernizētās infrastruktūras amortizācijas periodam izvēlēto kapacitātes aprēķina metodi platības, laika vai finanšu izteiksmē un ir jānodrošina ar apliecinošiem dokumentiem pierādāma uzskaite par papildinošās saimnieciskās darbības ierobežojuma ievērošanu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu un darbībām infrastruktūras amortizācijas periodā saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas visu infrastruktūras amortizācijas periodu.

Ievērojot grozījumus Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, kur precizētas nelikumīga komercdarbības atbalsta normas, jaunā redakcijā tiek izteikts arī MK noteikumu Nr. 323 47.3 punkts.

Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu tiek precizēts specifiskā atbalsta ietvaros modernizētās infrastruktūras amortizācijas periods (no 20 gadiem uz 15 gadiem), tad noteikumu projekts rada izmaiņas uz starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādi un specifiskā atbalsta finansējuma saņēmējiem slēgtajām vienošanām, precizējot vienošanās vispārīgajos noteikumos noteikto infrastruktūras amortizācijas periodu.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka MK noteikumi Nr.323 paredz, ka jaunas vispārējās izglītības iestādes ēkas būvniecības gadījumā ir attiecināmas labiekārtošanas izmaksas, šādas izmaksas ir nepieciešams noteikt arī jaunu vispārējās izglītības iestādes sporta zāļu būvniecības gadījumā, lai tādējādi veicinātu izglītojamajiem  drošas un labiekārtotas apkārtējās vides nodrošināšanu.
Minētās izmaiņas ir attiecināmas uz īstenošanā esošajiem projektiem, ievērojot MK noteikumos Nr.323 noteikto izmaksu attiecināmības periodu, tai skaitā, ja jaunbūvētas izglītības iestādes sporta zāles labiekārtošanas izmaksas ir jau segtas no finansējuma saņēmēja budžeta līdzekļiem. Šāds grozījums nav uzskatāms par būtisku, jo nodrošina līdzīga regulējuma noteikšanu, kāds jau ir noteikts MK noteikumos Nr. 323 attiecībā uz vispārējās izglītības iestādes jaunas ēkas būvniecību (tai skaitā ēkas piebūves) un ēkas pilna apjoma pārbūvi. Šāds grozījums būtiski neietekmē specifiskā atbalsta projektu mērķu sasniegšanu (izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu), taču kā minēts iepriekš, veicina izglītojamajiem drošas un labiekārtotas apkārtējās vides nodrošināšanu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Specifiskā atbalsta saņēmēji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā ietvertās izmaiņas precizē nosacījumus kādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestāde veic komercbiedrības atbalsta uzraudzības pasākumus, kas ka obligāti ir ievērojami visiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" finansējuma saņēmējiem.
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu tiek precizēts specifiskā atbalsta ietvaros modernizētās infrastruktūras amortizācijas periods (no 20 gadiem uz 15 gadiem), tad noteikumu projekts rada izmaiņas uz starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādi un specifiskā atbalsta finansējuma saņēmējiem slēgtajām vienošanām, precizējot vienošanās vispārīgajos noteikumos noteikto infrastruktūras amortizācijas periodu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi