Anotācija (ex-ante)

22-TA-2211: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma "Par autoceļiem" 8.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt aktuālu informāciju par valsts autoceļu maršrutiem un valsts autoceļu maršrutā ietvertajiem pašvaldībām piederošajiem autoceļu posmiem.
Spēkā stāšanās termiņš
16.10.2022.
Pamatojums
Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 2.7.apakšpunktā noteiktais ziemas sezonas sākums. Atbilstoši šo noteikumu 10. punktam autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu ikdienas uzturēšanas klases, pirms katras vasaras un ziemas sezonas sagatavo autoceļu pārvaldītājs un apstiprina:
1. valsts autoceļiem – Satiksmes ministrija;
2. pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1104) nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstos konstatētās izmaiņas pēc ikgadējās valsts autoceļu inventarizācijas datiem, kā arī valsts autoceļu maršrutu novietojumu izmaiņām un valsts autoceļu vai to maršrutu posmu nodošanu valsts vai pašvaldību īpašumā.
Valsts autoceļi pašvaldību īpašumā tiek nodoti bez atlīdzības. Valsts autoceļu vai to posmu nodošanai bez atlīdzības pašvaldības īpašumā ir nepieciešams pašvaldības domes lēmums par autoceļu vai to posmu pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu un 42. panta pirmo un otro daļu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Veicot ikgadējo inventarizāciju, ir konstatētas izmaiņas autoceļu posmu sarakstos.
Risinājuma apraksts
Precizēti autoceļa maršruta parametri (km) (inventarizācijas dati), pašvaldībām piederošie posmi un maršruta nosaukums šādiem autoceļiem:
1) A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi);
2) P11 Kocēni–Limbaži–Tūja;
3) P53 Duči–Limbaži;
4) P76 Aizkraukle–Jēkabpils;
5) V85 Jūdaži–Nītaure;
6) V118 Staicele–Puršēni–Rozēni;
7) V121 Kaķīši–Aloja;
8) V139 Aloja–Stūri;
9) V300 Drusti–Dzērbene–Skujene;
10) V302 Jaunpiebalga–Pērle;
11) V317 Asaru ezers–Melturi;
12) V798 Pļaviņas–Uģēres;
13) V891 Prauliena-Linājkalns;
14) V892 Saikava-Visagala stacija
15) V920 Koknese–Vērene–Madliena–Suntaži;
16) V1127 Dobele–Bēne.
Problēmas apraksts
Autoceļu posmu sarakstus ir jāprecizē pēc to pārņemšanas pašvaldību īpašumā.
Risinājuma apraksts
Nodoti pašvaldību īpašumā šādi autoceļi:
1) P133 Lidostas „Rīga” pievedceļš (2022. gada 16. maija pieņemšanas-nodošanas akts „Par valstij piederošo Satiksmes ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu „P133 1A” un „P133 1B”, Mārupes novadā nodošanu SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” pārvaldīšanā”);
2) V31 Pievedceļš Muceniekiem posms (Ministru kabineta 2021. gada 25. marta rīkojums Nr. 195 „Par valstij piederošā nekustamā īpašuma „V31” Garkalnes novadā nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā");
3) V510 Zilupe–Dilāni–Krivanda posms (Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojums Nr. 234 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā”””);
4) V1040 Pievedceļš Iecavas pansionātam (Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojums Nr. 240 “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Bauskas novadā nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”);
5) V1047 Iecava–Lambārte posms (Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojums Nr. 240 “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Bauskas novadā nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”);
6) V1433 Kandava–Jaunpagasts–Mazsproģi (Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra rīkojums Nr. 539 „Par nekustamo īpašumu maiņu”);
7) V1132 Pievedceļš Bikstu stacijai (Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 432 „Par valstij piederošā nekustamā īpašuma „V1132” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā”);
8) V1187 Pievedceļš Pāvilostai (Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 433 “Par valstij piederošā nekustamā īpašuma „V1187” Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā”).
Problēmas apraksts
Autoceļu posmu sarakstus ir jāprecizē pēc to pārņemšanas valsts īpašumā.
Risinājuma apraksts
Pārņemts valsts īpašumā autoceļa P15 Ainaži–Matīši posms (Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojums Nr. 973 „Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Matīšu ceļš” Ainažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Pašvaldības
Ietekmes apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” pašvaldības saņem valsts mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem, ko pašvaldības drīkst izmantot autoceļu un ielu uzturēšanai, kā arī būvniecībai.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un VSIA "Latvijas valsts ceļi".

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi