Anotācija (ex-ante)

23-TA-3085: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa, 42.1, 43. pants, likuma "Par autoceļiem" 4.panta pirmā daļa, Kuldīgas novada domes sēdes 2022.gada 27.jūlija protokols Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma “Autoceļš P121A”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā” (izraksts) un Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas sēdes 2020.gada 28.februāra protokols Nr.7 “Par nekustamā īpašuma “6284C008 Brūveri Pūpolīši”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu ar nekustamo īpašumu “Autoceļš P121”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads” (izraksts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts, lai pārņemtu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Autoceļš P121A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62840060609) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 62840060605) 0,0200 ha platībā – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, lai nodrošinātu valsts funkciju izpildi un valsts autoceļu pārvaldi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojuma projekts paredz pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu "Autoceļš P121A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62840060609) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 62840060605) 0,0200 ha platībā – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).
Kuldīgas novada domes sēdes 2022.gada 27.jūlija protokola Nr. 9 izrakstā norādīts, ka, lai sakārtotu valsts autoceļu zemju piekritību atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8. panta trešajai daļai, ir izveidota zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060605, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62840060457. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060605 ir izbūvēta kompleksa inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 62840060601001 (“Autoceļš P121 km 78,791-81,532) - valsts reģionālā autoceļa P121 „Tukums-Kuldīga” posms. Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas 2020.gada 28.februāra pieņemtajā lēmumā (protokola Nr. 7, izraksts) norādīts, ka Nekustamais īpašums “6284C008 Brūveri Pūpolīši”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62840060457, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060457. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060457 ir piekritīga Kuldīgas novada pašvaldībai.
Kuldīgas novada pašvaldības lēmumiem ir veikta datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā – reģistrēts nekustamais īpašums “Autoceļš P121A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 62840060609), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 62840060605). Zemes vienībām noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" 2023. gada 27.jūnija izziņā Nr. 4.9/11044  "Par autoceļa P121 “Tukums-Kuldīga” posmu piederību" norādīts, ka uz Kuldīgas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma „Autoceļš P121A”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62840060609, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060605, ir izbūvēta kompleksa inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 62840060601001 (“Autoceļš P121 km 78,791-81,532”) - valsts reģionālā autoceļa P121 “Tukums-Kuldīga” posms, kas atrodas LR Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonda bilancē un saskaņā ar Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2022/-58, noslēgtu 2022.gada 29.decembrī starp LR Satiksmes ministriju un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, un kas nodots VSIA „Latvijas Valsts ceļi” pārvaldījumā.
Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu valsts funkciju izpildi un sakārtotu valsts autoceļu zemju piekritību, atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 8.panta trešajai daļai uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatā tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts transporta un sakaru komunikācijas.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 16.punktu, kas noteic, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu, tikai domes kompetencē ir lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu un apgrūtināšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 42.panta otro daļu, 42.1, 43.pantu un Kuldīgas novada domes sēdes 2022.gada 27.jūlija protokola Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma “Autoceļš P121A”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā” izrakstam, nolemts nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, vienlaikus pilnvarojot Satiksmes ministriju nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajai daļai un 42.1 pantam.
Rīkojuma projekts paredz pienākumu Satiksmes ministrijai pārņemto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot atpakaļ Kuldīgas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1 pantam piekrītošais nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu nekustamais īpašums tiks nodots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
Iestājoties apstākļiem, kad nekustamais īpašums vairs nebūs nepieciešams Satiksmes ministrijai autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, saskaņā ar rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktu tas bez atlīdzības tiks nodots atpakaļ Kuldīgas novada pašvaldībai.
Civillikuma 849.pants noteic, ka lietu kopība ir vairāku tādu patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķermenisku vai bezķermenisku lietu sakopojums zināmam nolūkam vienā sastāvā un ar vienu kopīgu nosaukumu, kuras šajā sastāvā atzīstamas tiesiskā ziņā par vienību jeb vienu pašu lietu. Līdz ar to, valsts reģionālais autoceļš  “Autoceļš P121 km 78,791 – 81,532” būs atzīstams par zemes vienības (kadastra apzīmējums 62840060605) neatņemamu sastāvdaļu, kas kopīgi veidos lietu kopību un nebūs atdalāmi, un kā lietu kopība tiks nodoti Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz pārņemt valsts īpašumā bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Pārņemot nekustamo īpašumu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, tiek nodrošināta valsts funkcijas izpilde, attiecīgi nodrošinot transporta infrastruktūras attīstību.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nekustamais īpašums tiek nodots bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums tiešā veidā neietekmē un nemaina sabiedrības mērķgrupas tiesības un pienākumus. Rīkojuma projektā risinātie jautājumi saistībā ar transporta infrastruktūras uzlabošanu var netiešā veidā skart autoceļu lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Uzlabojot transporta infrastruktūru, pastarpināti tiek veicināta arī uzņēmējdarbība autopārvadājumu jomā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē un administratīvo slogu nerada.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem.
Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" un Kuldīgas novada pašvaldība.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Kuldīgas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ietekmē transporta infrastruktūras attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi