Anotācija (ex-ante)

23-TA-3184: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots saskaņā ar likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 9. panta trīspadsmitās divi prim daļas 1. punktu, trīspadsmitās trīs prim daļas 3. punktu un likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 57. pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Veikt apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) budžeta apakšprogrammām, lai veiktu Daugavpils Olimpiskā centra, Zemgales Olimpiskā centra un Ventspils Olimpiskā centra projektu īstenošanai izsniegtā valsts galvotā aizdevuma 2024. gada maksājuma daļas daļēju atmaksu, tādējādi nodrošinot saistību daļēju izpildi 2023. gadā. Kopējā pārdalāmā summa 984 652 euro.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
IZM budžeta apakšprogrammā 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds Studētgods” 2023. gadam prioritārais pasākums “Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm”, stipendijas studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kas kvalificējas atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" noteiktajiem kritērijiem, nodrošinātas mazākā apmērā nekā sākotnēji prognozēts un līdzekļu pārpalikums minētajā apakšprogrammā ir prognozējams 577 155 euro apmērā.

Budžeta apakšprogrammā 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” 2023. gadā  netika īstenota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotā valsts pētījumu programma “Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde”, veidojot līdzekļu pārpalikumu 350 000 euro apmērā.

Budžeta apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” finansējums prioritārajam pasākumam "Personāla pieejamības uzlabošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā" tika piešķirts 2023. gada pirmā pusgada beigās, kad iestādēm vairs nebija iespējams uzņemt visas plānotās papildus budžeta vietas. Minētajā apakšprogrammā prognozējamais atlikums izveidojies 57 497 euro apmērā.

Tādejādi kopīgais valsts budžeta līdzekļu ietaupījums visās minētajās IZM budžeta apakšprogrammās veidojās 984 652 euro apmērā.

Izvērtējot ar Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.196 „Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai” 1. punktu apstiprinātās valsts budžeta ilgtermiņa saistības, secināms, ka pārdalāmo finansējumu 984 652 euro apmērā iespējams novirzīt Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra Jelgavā projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta, projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.–2013. gadam” un Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanai, kā arī Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” pabeigšanai saņemto valsts galvoto aizdevumu (kas pēc pārkreditēšanas ir viens valsts galvotais aizdevums) daļējai atmaksai (ilgtermiņa pasākumam „Valsts galvoto aizdevumu atmaksai par īstenotajiem projektiem Daugavpils Olimpiskajā centrā, Zemgales Olimpiskajā centrā un Ventspils Olimpiskajā centrā”), jo šo galvojumu atmaksai (kopā) 2024.gadā paredzēti valsts budžeta līdzekļi 1 042 911 euro apmērā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu efektīvu budžeta pārvaldību un mazinātu līdzekļu neapguvi, IZM ieskatā 2023. gadā apakšprogrammās neapgūtie līdzekļi būtu jāpārceļ uz 2024. gadu, kad saimnieciskā gada ietvaros var nodrošināt šo līdzekļu mērķtiecīgu apguvi.

 
Risinājuma apraksts
Veikt apropriācijas pārdali 984 652 euro apmērā uz valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammu 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” ilgtermiņa pasākumam „Valsts galvoto aizdevumu atmaksai par īstenotajiem projektiem Daugavpils Olimpiskajā centrā, Zemgales Olimpiskajā centrā un Ventspils Olimpiskajā centrā” valsts galvoto aizdevumu 2024. gada maksājuma daļas atmaksai, tādējādi nodrošinot saistību daļēju izpildi 2023. gadā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Ņemot vērā to, ka jautājums ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu iekšēju pārdali, Rīkojuma projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. 

Pēc Rīkojuma projekta pieņemšanas IZM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei.

Ņemot vērā faktu, ka jautājums ir saistīts ar valsts galvoto aizdevumu atmaksu un izmaiņām valsts budžeta ilgtermiņa saistībās, vienlaikus ar Rīkojuma projektu vienotā dokumentu paketē tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 „Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai””, kurš precizē Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra Jelgavā projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta, projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.–2013. gadam” un Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanai, kā arī Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” pabeigšanai saņemto valsts galvoto aizdevumu atmaksai paredzēto finanšu sadalījumu 2023. gadā un 2024. gadā.
IZM nodrošinās, ka ar Rīkojuma projektu pārdalītais finansējums tiks izlietots līdz 2023. gada 31. decembrim, sasniedzot Rīkojuma projektā norādīto finansējuma piešķiršanas mērķi. Šāds nosacījums tiks ietverts finansēšanas līgumā ar biedrību „Latvijas Olimpiskā komiteja”.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija

Ņemot vērā to, ka jautājums ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu iekšēju pārdali, Rīkojuma projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi