Anotācija (ex-ante)

22-TA-897: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumi paredz:  -tiesības pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vietai vai pasākuma norises vietai (piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu, organizēt epidemioloģiski drošā vidē); 
-saglabāt nosacījumu sejas masku lietošanai sabiedriskajā transportā, ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs;
-ārstniecības iestādēs un  ieslodzījuma vietās nodarbinātiem pienākumu būt vakcinētiem, kā arī pēc noteiktiem kritērijiem darba devējs var noteikt šādu nosacījumu,
-atcelt prasību, ieceļojot Latvijā no ES, EEZ valstīm, Šveices konfederācijas un Apvienotās Karalistes, uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu,
-veikt izmaiņas nosacījumos kontaktpersonu noteikšanas, medicīniskās novērošanas un mājas karantīnas ievērošanai,
-noteikt izmaiņas normatīvajā regulējumā par izglītības procesa īstenošanu no 2022.gada 1.aprīļa.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir mazināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Martā ir novērojama strauja Covid-19 saslimstības rādītāju samazināšanās. Šī gada 11 nedēļas sākumā reģistrēto jauno Covid-19 gadījumu skaits ir samazinājies par 29,6% un nedēļas laikā tika reģistrēti 28702 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi. Tādējādi 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 sasniedzis 3670,9, bet 7 dienu rādītājs samazinājies līdz 1516,0.  Par 3% ir samazinājies arī pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars kopējā veikto testu apjomā, kas liecina, ka Covid-19 gadījumu samazinājums ir objektīvs, nevis saistīts ar testu skaita samazinājumu. Vēl straujāka ir Covid-19 saslimstības samazināšanās izglītības iestādēs, ko apliecina gan izglītības iestādēs veiktā Covid-19 skrīninga rezultāti, gan Covid-19 gadījumi, kuri atklāti izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem pēc citām indikācijām. Covid-19 gadījumu īpatsvars, kas atklāts skrīninga rezultātā, izglītības iestāžu darbinieku un izglītojamo vidū samazinājies par 83%, bet pēc citām indikācijām – par 26,3%. Straujš Covid-19 saslimstības rādītāja samazinājums ir novērojams visās vecuma grupās, izņemot cilvēku vidū virs 70 gadu vecuma, kur joprojām ir novērojama nemainīga saslimstības rādītāja dinamika. Tāpat arī Covid-19 saslimstības rādītāju samazināšanās ir novērojama pilnīgi visos Latvijas novados. Turpina samazināties infekcijas reproduktivitātes koeficients, un 11. nedēļā šis rādītājs bija 0,77, tas nozīmē, ka būtiski ir samazinājušies infekcijas izplatības riski. 

Tāpat arī novērojams, ka turpina mazināties Covid-19 radītais slogs veselības nozarei - 7 dienu kumulatīvais ar SARS-CoV-2 inficēto stacionēto pacientu skaits ir samazinājies par 6%, bet 7 dienu kumulatīvais nāves gadījumu skaits Covid-19 pacientiem ir samazinājies par 12%.

Vērtējot Covid-19 izplatības gaitu citās ES valstīs, var novērot, ka kopš 1.marta Covid-19 saslimstība ES kopumā joprojām mazliet palielinās, tāpat pieaugums pēc straujas saslimstības samazināšanās joprojām ir novērojams Austrijā, Vācijā, Lietuvā. Tas nozīmē, ka arī Latvijā situācija ir jāvērtē piesardzīgi. 
Kā liecina Covid-19 saslimstības rādītāji cilvēkiem ar primāro vakcināciju, balstvakcināciju un nepabeigtu vakcināciju vai bez vakcinācijas uz 100 000 attiecīgas grupas iedzīvotāju, var novērot, ka primārā vakcinācija nenodrošina aizsardzību pret inficēšanos, bet balstvakcinācija šo risku samazina 1,2 reizes, tomēr pret vidēji smagu vai smagu slimības gaitu, kuras dēļ ir nepieciešama stacionēšana, primārā vakcinācija joprojām samazina risku 2,1 reizi, bet balstvakcinācija 2,5, reizes, bet risks nomirt dēļ Covid-19 primārās vakcinācijas gadījumā ir 3,3 reizes zemāks, bet balstvakcinācijas gadījumā ir 7,2 reizes zemāks risks. 
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk - noteikumi) joprojām paredz virkni epidemioloģiskās drošības pasākumu, kurus šobrīd iespējams pārskatīt un mazināt.
Risinājuma apraksts
Tiek atcelti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Bet noteikumi paredz tiesības pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vietai vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu, tāpat arī var tikt noteikts, ka pakalpojums tiek sniegts vai pasākums tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē. 
Kā obligāta prasība tiek saglabāts nosacījums sejas masku lietošanai sabiedriskajā transportā (izņemot taksometrus un citus komercpārvadājumus ar vieglo automašīnu, kur vienlaikus transporta līdzeklī atrodas nelies cilvēku skaits), jo sabiedriskais transports ir viens no sabiedrībai nepieciešamiem papildpakalpojumiem, tai skaitā, lai nokļūtu darba vietā, izglītības iestādē vai pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, un nav iespējams izvēlēties drošāku alternatīvu - sabiedriskajā transportā vienlaicīgi pulcējas liels skaits cilvēku, tur nav iespējams ievērot distanci. Masku lietošana netiek attiecināta uz starptautiskajiem aviopārvadājumiem, jo katra valsts aviokompānijām piemēro savus nosacījumus.
Tāpat, ņemot vērā ļoti augstos Covid-19 izplatības riskus, masku lietošana tiek saglabāta ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, šo iestāžu apmeklētājiem, darbiniekiem veicot pacientu vai klientu aprūpi un darbiniekiem un klientiem, kontaktējoties ar apmeklētājiem. Ņemot vērā to, ka ilgstošas sociālās aprūpes centra klienti ir pakļauti īpaši augstam Covid-19 radītam riskam veselībai, kā arī šajās iestādēs ir augsts risks Covid-19 plašai izplatībai, kas var nodarīt būtisku kaitējumu šajos centros dzīvojošajiem cilvēkiem, ir jāparedz īpašas drošības prasības šo centru klientiem, apmeklējot sabiedriskas vietas, proti, centru iemītniekiem ir jālieto sejas maskas, lai tiktu pasargāti no papildus inficēšanās riskiem apmeklējot sabiedriskas vietas. Samazinoties Covid-19 izplatības riskam līdz zemam līmenim, kas varētu tikt sasniegts maijā, varētu tikt lemts par sejas masku lietošanas atcelšanu, piemēram, sabiedriskajā transportā.
Ņemot vērā primārās vakcinācijas un balstvakcinācijas efektivitāti, lai novērstu smagus un vidēji smagus Covid-19 gadījumus un nāves gadījumus,  kā arī to, ka ārstniecības iestādēs un  ieslodzījuma vietās nodarbinātie ir ne tikai saistīti ar augstu inficēšanās risku īpaši jutīgām sabiedrības grupām un šie darbinieki arī pilda sabiedrībai kritiski svarīgus uzdevumus, pieaugot Covid-19 izplatībai, tieši šo nodarbināto atbilstoša vakcinācija būtu jāpanāk līdz ar riska grupu vakcināciju. Tādēļ arī pēc 1.aprīļa tiek saglabāts nosacījums, ka šajos darbos nodarbinātajiem ir pienākums būt vakcinētiem, un no 1.septembra būs nepieciešama balstvakcinācija.
Noteikumi arī paredz iespēju darba devējam izvēlēties iespēju noteikt darbiniekam nosacījumus veikt darbu klātienē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai sertifikātu, kas apliecina balstvakcināciju. Noteikumi paredz kritērijus, vadoties no kuriem darba devējs šādus nosacījumus darbiniekiem var paredzēt. Viens no kritērijiem ir darbs, kas saistīts ar risku citu cilvēku veselībai. Tie ir darbi, kurus nosaka 24.07.2018. MK noteikumu Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai" 3.punkts. Tāpat arī pienākumu strādāt klātienē ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu darba devējs var noteikt, ja darbinieks nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ja darbiniekiem (amatpersonām) ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms vai arī, ja darbinieku (amatpersonu) klātienes darba (amata, dienesta) pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Papildus minētajam darba devējs var arī noteikt savā uzņēmumā citas epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram mutes un deguna aizsegu lietošanu, darbinieku testēšanu, nosacījumus kontaktpersonām utml.  
Ņemot vērā to, ka ceļošanai šobrīd nav nozīmes Covid-19 izplatības veicināšanā, no 1.aprīļa tiek atcelta prasība, ieceļojot Latvijā no ES, EEZ valstīm, Šveices konfederācijas un Apvienotās Karalistes, uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu. Šī prasība tiek saglabāta ieceļojot no trešajām valstīm, un attiecībā uz šīm valstīm ieceļošanas nosacījumi netiek mainīti. Arī turpmāk tiks sekots citu ES valstu pieredzei ceļošanas nosacījumu noteikšanā, un tiklīdz ES tiks novērota tendence, ka valstis atsakās no sertifikātu pieprasīšanas ieceļotājiem arī no trešajām valstīm, šī pieredze tiks pārņemta arī Latvijā.
Papildus minētajiem nosacījumiem arī ir veiktas izmaiņas nosacījumos kontaktpersonu noteikšanas, medicīniskās novērošanas un mājas karantīnas ievērošanai. Noteikumi saglabā iespēju kolektīva vadītājam, tai skaitā darba devējam, noteikt kontaktpersonas, lai varētu organizēt epidemioloģiskās drošības prasības savā darba vietā kontaktpersonām, piemēram, testēšanu, masku vai FFP2 respiratoru lietošanu utml. Bet noteikumi neparedz pienākumu kolektīvu vadītājiem, tai skaitā darba devējiem, sniegt informāciju SPKC par savā kolektīvā konstatētajām kontaktpersonām. Noteikumi paredz arī to, ka ģimenes ārstam nav aktīvi jāveic kontaktpersonu medicīnisko novērošanu un jāorganizē šo personu testēšanu, bet nepieciešamības gadījumā ārsts attālināti sniedz konsultācijas. Noteikumi arī paredz, ka mājas karantīna vairs nav jāievēro apmeklējot sabiedriskas vietas, bet mājas karantīna ir jāievēro tiem, kas strādā augsta riska objektos - ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Šis pienākums attiecas uz personām, kas bijušas ciešā kontaktā ar inficēto cilvēku, nelietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Minētajās iestādēs kontaktpersonai  ir vai nu jāveic Covid-19 tests pirms darba pienākumu uzsākšanas 7 dienu laikā, vai 7 dienas jāievēro mājas karantīna. Pārējām personām, kas bijušas kontaktā ar SARS-CoV-2 inficētu cilvēku, ir jānovēro savu veselību un, apmeklējot sabiedriskas vietas, jālieto ne zemākas klases kā FFP2 respirators. Lai persona varētu veikt minētos pasākumus un apzināties inficēšanās riskus ar Covid-19, kolektīva vadītājam, tai skaitā darba devējam un izglītības iestādes vadītājam, ir jāinformē kolektīva dalībnieki par Covid-19 saslimšanas gadījumu kolektīvā vai kontaktpersonu, un kolektīva dalībniekiem ir jāņem vērā paaugstināti Covid-19 inficēšanās apstākļi. Mājas karantīna nav jāievēro izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem. 
Problēmas apraksts
Ir nepieciešams noteikt izmaiņas normatīvajā regulējumā par izglītības procesa īstenošanu no 2022.gada 1.aprīļa.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz, ka no 2022.gada 1.aprīļa sejas maskas un nemedicīniskie (auduma) aizsegi netiks lietoti arī izglītības (studiju) programmu īstenošanas vietās (skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, interešu izglītības programmu īstenošanas vietas u.c.), un tas attiecināms gan uz izglītojamiem, gan nodarbinātajiem. Taču vienlaikus saglabātas tiesības izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, pieņemt ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, augstskolas vai koledžas vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) par nemedicīnisku (auduma) aizsega lietošanu vai augstskolās un koledžās par sejas masku lietošanu (piemēram, lietojot koplietošanas telpās vai gadījumā, ja nodarbinātie vai izglītojamie ir inficējušies).

Noteikumu projekts paredz, ka izglītojamajiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem nenosaka mājas karantīnu. Ar noteikumu projektu tiek svītrots regulējums par izglītojamo un nodarbināto rutīnas skrīninga testēšanu. Turpmāk testēšana var tikt veikta, ja pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas) izglītojamajiem un nodarbinātiem, kā arī pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem, ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā, tad minētās personas piedalās izglītības procesā klātienē, septiņu dienu laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veicot divus paštestus un novērojot savu veselības stāvokli. Paštesti var tikt veikti, ja izglītojamajiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem parādās Covid-19 saslimstības simptomi.

Precizēts regulējums par gadījumiem, kad mācības var tikt īstenotas attālināti, neminot mājas karantīnas situācijas, jo mājas karantīna izglītojamiem un nodarbinātajiem netiek piemērota.

Precizēts regulējums par vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu nepieciešamību izglītības procesā nodarbinātajiem.

Lai piedalītos izglītības procesā un tā nodrošināšanā (vienlaikus ievērojot noteikumu projekta 12.13. apakšpunktā minēto, no kā izriet, ka izglītības iestādes vadītājs var noteikt tos darbus, kuru veikšanai sertifikāts nav nepieciešams, jo nav tiešas saskares ar izglītojamiem, piemēram, izglītības iestādes sētnieks), vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts nepieciešams šādām personām:
- pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās) un augstākās izglītības (izņemot akadēmisko personālu, kas neierodas Latvijas Republikas teritorijā) pakāpē nodarbinātajiem;
- neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem;
- pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem).

Līdztekus noteikumu projekts paredz, ka tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās izglītības programmās nodarbinātajiem, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Minētais attiecināms uz jebkādiem gadījumiem, kad nodarbinātais nonāk saskarē ar izglītojamo, tostarp konsultāciju laikā, uzraugot eksāmenu norisi, izlaidumā u.tml.

Augstāk minētajos gadījumos ar vakcinācijas sertifikātu saprot arī tādu sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, skat. noteikumu 2.16., 2.16.1 un 2.21. apakšpunktu.

Vienlaikus noteikumu projekts paredz, ka izglītības procesā nodarbinātās personas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, pedagoga privātprakses pakalpojuma sniedzēji, tālmācības izglītības programmās nodarbinātie, kuriem uz 2022.gada 31.martu bijis spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 2022.gada 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Precizēts regulējums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību augstskolās un koledžās studējošajiem, paredzot, ka augstskolās un koledžās studējošajiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tikai lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā grupā “Izglītība” un tematiskajā jomā “Veselības aprūpe”, ja augstskola vai koledža ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par sertifikāta nepieciešamību. Minētais sasaucas ar noteikumu projektā noteiktajām augsta riska profesijām, kurās darba pienākuma pildīšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Noteikumu projekts nosaka, ka augstskolas un koledžas studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju īslaicīgu norisi attālināti var noteikt tikai gadījumos, ja augstskolā vai koledžā pasliktinās epidemioloģiskā situācija. Nepieciešams nodrošināt, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās un par šo lēmumu ir jāinformē centru.
Attiecībā uz pieaugušo izglītības programmu (profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas, pieaugušo interešu izglītības programmas) īstenošanu, noteikumu projekts paredz, ka no 2022.gada 1.aprīļa izglītības procesu klātienē īstenošanā joprojām izglītības procesā nodarbinātajiem jābūt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt, attiecībā uz izglītojamiem šāda prasība nav noteikta, kā arī tāda nav noteikta attiecībā uz izglītības pakalpojumu saņēmējiem.

Vienlaicīgi uz pieaugušo izglītības programmu un citu pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanu attiecināmas prasības, kas noteiktas pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā nosacījums, ka izglītības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izvēlēties organizēt pasākumu vai pakalpojumu klātienē (izņemot gadījumus, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai) sniegt epidemioloģiski drošā vidē, kā arī noteikt epidemioloģiskās drošības prasības pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, kas ir jāievēro pakalpojuma saņēmējiem vai pasākuma apmeklētājiem, tai skaitā pienākumu lietot sejas maskas vai ievērot distancēšanās nosacījumus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Izskatīts 2022.gada 18.marta Operatīvās vadības grupas sanāksmē. 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Projekts skar visu sabiedrību.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Projekts skar visu sabiedrību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, pamatojoties uz ekspertu viedokli. Izskatīts 2022.gada 18.marta Operatīvās vadības grupas sanāksmē. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi