Anotācija (ex-ante)

23-TA-1697: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Sniedzes"-5, Snēpele, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 42. panta pirmā daļa 42.1, 43. pants, 45. panta pirmā daļa un Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punkts.
Kuldīgas novada domes 2023. gada 23. februāra lēmums  Nr. 2 “Par priekšlikumu valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu “Ambulance”-6 un “Sniedzes”-5, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanai”.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Sniedzes”-5, Snēpele, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā" (turpmāk – rīkojuma projekts) paredz Kuldīgas novada pašvaldībai nodot dzīvokļa īpašumu, lai to izmantotu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem mājokļu jautājumu risināšanā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Kurzemes rajona tiesas 2021. gada 29. novembra spriedumu (lieta Nr. Nr. C-3559-21/16) tiesa ir konstatējusi juridisko faktu, ka dzīvoklis “Sniedzes”-5, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums 6290 006 0279 001 005 (turpmāk – dzīvoklis Sniedzes-5), ir bezīpašnieka lieta, kas piekrīt Latvijas valstij. Spriedums stājies spēkā 2021. gada 21. decembrī.
Dzīvoklis Sniedzes-5 zemesgrāmatā nav ierakstīts.
Dzīvoklis Sniedzes-5 atrodas nekustamajā īpašumā "Sniedzes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6290 006 0279), kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6290 006 0279 001 un zemes vienības ar nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu 6290 006 0279. Nekustamais īpašums ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Snēpeles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 203 uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra (turpmāk – Kadastra reģistrs) datiem dzīvojamā māja ir daļēji sadalīta dzīvokļu īpašumos, līdz ar to īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju pašvaldībai nav izbeigušās, ko arī apliecina zemesgrāmatas nodalījuma II daļas 1. iedaļas ieraksts ar Nr. 3.1. Kadastra reģistrā dzīvojamā māja tiek reģistrēta kā pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos gadījumos, kad visi dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļu īpašumi ir ierakstīti zemesgrāmatā.
Atbilstoši likuma "Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā" 40. pantā noteiktajam daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošos privatizētos dzīvokļus var ierakstīt zemesgrāmatā tikai tad, ja atbilstoši šim likumam zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamā māja un pievienota dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. Atbilstoši zemesgrāmatas nodalījuma  I daļas 1. iedaļas  ierakstam Nr. 3.1. uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (ar kadastra apzīmējumu 6290 006 0279 001) un dzīvojamajā mājā ir 18 dzīvokļa īpašumi. No tiem 16 dzīvokļu īpašumiem ir atvērti atsevišķi zemesgrāmatu nodalījumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dzīvokļa Sniedzes-5 sastāvā ir telpu grupa 35,5 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6290 006 0279 001 005 un dzīvoklim piekrītošās 355/9734 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6290 006 0279 001) un 355/9734 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6290 006 0279).
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ar Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma fakta konstatācijas aktu Nr. 2618R/23-1 (valstij piekritīgās mantas uzskaites nodrošināšanai) ņēmis valsts uzskaitē par bezīpašnieka mantu atzīto nekustamo īpašumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumu Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana, un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 7. punktu VID ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz nodošanai realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Bezīpašnieka nekustamajam īpašumam nepieciešams nodrošināt pilnvērtīgu apsaimniekošanu.
Risinājuma apraksts
Pašvaldību likuma 73. panta ceturtā daļa paredz pašvaldības tiesības lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Kuldīgas novada dome 2023. gada 23. februārī pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par priekšlikumu valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu “Ambulance”-6 un “Sniedzes”-5, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanai”, ar kuru nolemts nekustamo īpašumu pārņemt pašvaldības īpašumā un to izmantot, lai īstenotu Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktu pašvaldības autonomo funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem mājokļu jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu.
Kuldīgas novada pašvaldība rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu plāno izmantot pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļu “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”.
Tādējādi rīkojuma projekts neparedz komercdarbības atbalsta sniegšanu Kuldīgas novada pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12. punktā noteiktajam, lai noskaidrotu, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, rīkojuma projektu izsludinot Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, tiks nodrošināts noteikumos noteiktais pienākums. Ja divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta izsludināšanas Vienotajā tiesību aktu portālā valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes nepieprasa projektā minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, ja dzīvokļa īpašums vairs netiek izmantotas pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, pašvaldība šo dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42.1 pantu, Kuldīgas novada pašvaldība tiek pilnvarota dzīvokli Sniedzes-5 ierakstīt zemesgrāmatā un nostiprināt īpašuma tiesības uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, vienlaikus ar Kuldīgas novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu.
Kuldīgas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu, vienlaikus zemesgrāmatā ir jānostiprina iepriekš minētie tiesību aprobežojumi, kā arī aizliegums atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesību – hipotēku, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Kuldīgas novada iedzīvotāji
Ietekmes apraksts
    Kuldīgas novada iedzīvotāji, kuriem nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma pārņemšanu, tai skaitā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiek segti no Kuldīgas novada valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekta būtība skar Ministru kabineta kompetenci lemt par to, vai atļaut Kuldīgas novada pašvaldībai izmantot pirmtiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir atzīts par bezīpašnieka mantu.
Turklāt, tā kā ar rīkojuma projektu nav paredzēts būtiski mainīt esošo regulējumu vai ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktu sabiedrības līdzdalības kārtība konkrētajā gadījumā nav piemērojama.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Kuldīgas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi