Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-2944: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” (turpmāk - projekts) pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 9.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā izglītojamie tiek atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.  
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreiz spēkā ir Ministra kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.112). Noteikumi Nr.112 paredz atbrīvot izglītojamos no valsts pārbaudījumiem uz termiņu līdz sešiem mēnešiem vai pastāvīgi veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu. Tomēr Noteikumu Nr.112 piemērošanas prakse liecina, ka normatīvais regulējums par izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem būtu pilnveidojams. 
Saskaņā ar Ministra kabineta 2003.gada 3.februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, tiek veidots jauns projekts.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd Noteikumi Nr.112 paredz, ka no valsts pārbaudījumiem var atbrīvot uz termiņu līdz sešiem mēnešiem vai pastāvīgi. Ja izglītojamais tiek atbrīvots uz laiku līdz sešiem mēnešiem, tad tas visbiežāk liedz izglītojamam tajā pašā mācību gadā nokārtot valsts pārbaudījumus un iegūt attiecīgo izglītību, kas savukārt ierobežo izglītojamā iespējas  turpināt mācības nākamajā izglītības pakāpē.
Vairākos gadījumos izglītojamie, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, tomēr piesakās kārtot tos valsts pārbaudījumus, īpaši latviešu valodas eksāmenu vai kādu no izvēles eksāmeniem, kuru rezultāti viņiem ir nozīmīgi turpmākajā izglītības pakāpē vai uzsākot darba gaitas.
Veselības inspekcija, veicot pārbaudes par ārstu izsniegtajiem izrakstiem, konstatēja, ka pārsvarā izglītojamie bija iepriekš vērsušies pēc palīdzības pie ārstiem – speciālistiem, kā arī iepriekš saņēmuši viņu palīdzību un aprūpi. Līdz ar to, lai mazinātu ģimenes ārstu noslodzi, projektā paredzēts, ka izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem turpmāk izsniegs ārsts – speciālists vai ārstu konsīlijs.
Aizvien vairāk patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušu personu uzsāk mācības Latvijas izglītības iestādēs pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpes beigu posmā un nav paspējuši apgūt valsts valodu tādā līmenī, lai varētu nepieciešamos valsts pārbaudījumus kārtot latviešu valodā. Pastāv risks, ka minētās personas nepietiekamo latviešu valodas zināšanu dēļ valsts pārbaudījumos neiegūs pietiekamu vērtējumu, lai saņemtu dokumentu par attiecīgas izglītības iegūšanu. Vienlaikus nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves ilgums vispārējās izglītības iestādēs varētu būt nepietiekams, lai apgūtu valsts valodu, atbilstoši mācību sasniedzamajos rezultātos noteiktam līmenim.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz, ka no valsts pārbaudījumiem var atbrīvot izglītojamos, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi par vispārējo pamatizglītību vai par vispārējo vidējo izglītību, veselības stāvokļa dēļ. Vidējās izglītības pakāpē tie var būt gan vispārējās izglītības iestāžu, gan profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie. Lai izglītības iestādes vadītājs varētu izdot rīkojumu par izglītojamā atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem, būs nepieciešams ārsta – speciālista vai ārstu konsīlija izraksts ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem. Projektā paredzēts, ka izrakstu izsniegs ārsts-speciālists vai ārstu konsīlijs, pie kura izglītojamais ir vērsies pēc palīdzības veselības problēmas risināšanā un kurš līdz ar to labāk pārzina izglītojamā veselības traucējumus, kas liedz izglītojamam pilnvērtīgi kārtot valsts pārbaudījumus.
Izglītojamiem, kuri saskaņā ar projektu netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, būs tiesīgi saņemt savām speciālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus, ko nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” vai Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.”
Projekts paredz nediferencēt gadījumus, kad izglītojamais atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks vai ilgāks par sešiem mēnešiem. Ja izglītojamais saskaņā ar projektā noteikto regulējumu tiks atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, tad viņš būs tiesīgs, izpildot pārējās Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības, saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
Izglītojamo ar garīgas attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem pamatizglītības pakāpē varēs atbrīvot no valsts pārbaudījumiem ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetence ir noteikta 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām", tās atzinumu sniedz pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā. Gadījumos, kad pilngadīgs izglītojamais atrodas aizgādnībā, iesniegumu sniedz likumiskais pārstāvis atbilstoši Civillikumam.
No valsts pārbaudījumu kārtošanas ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu paredzēts atbrīvot olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībniekus, kā arī izglītojamajos, kuri ir Latvijā akreditētas ārvalsts diplomātiskās pārstāvniecības personāla darbinieka, ārvalsts konsulārās iestādes darbinieka, cita starptautisko publisko tiesību subjekta vai tā Latvijā akreditētas pārstāvniecības darbinieka vai amatpersonas ģimenes loceklis.
Projekts paredz, ka no valsts pārbaudījumiem tiktu atbrīvoti arī patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušas personas, kuras atbilstoši Patvēruma likumam ir iesniegušas patvēruma meklētāja personas dokumenta vai ārzemnieka personas apliecības kopiju, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju vai termiņuzturēšanās atļaujas kopiju un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" attiecīgajā mācību gadā uzsākuši mācības Latvijas izglītības iestādēs.
Projektu izstrādājot, tika ņemts vērā, ka gada laikā nav iespējams apgūt valodu tā, lai tajā varētu kārtot valsts pārbaudījumus. Nepietiekamo valodas prasmju dēļ izglītojamais varētu nesasniegt minimālo prasību slieksni pietiekama vērtējuma iegūšanai, kas būtu šķērslis, lai iegūtu apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējās izglītības iegūšanu.
Izglītojamie, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem veselības stāvokļa dēļ, nevarēs kārtot noteiktos valsts pārbaudījumus attiecīgajā mācību gadā, jo primāra ir izglītojamā veselības stāvokļa uzlabošanās.
Augstskolas var noteikt kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras bijušas atbrīvotas no valsts pārbaudījumiem. Gadījumos, kad no valsts pārbaudījumiem atbrīvotam izglītojamam būs nepieciešams apliecināt savas valsts valodas prasmes, izglītojamais varēs nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu.
Ģimenes (vispārējās prakses) ārstu izsniegti izraksti ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, kas izsniegti, pamatojoties uz 2003.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", ir derīgi līdz 2022./2023. mācību gada beigām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Izglītojamie, kas projekta noteiktajā kārtībā atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, izpildot pārējās Vispārējās izglītības likumā paredzētās prasības, varēs saņemt attiecīgo izglītības dokumentu.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. 22-TA-1793 - Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""

Pamatojums un apraksts
Noteikuma projekta paredzēja no valsts pārbaudes darbiem atbrīvot patvēruma meklētājus, kuri mācības uzsākuši attiecīgajā mācību gadā Latvijas izglītības iestādēs. Kā arī nediferencēt gadījumus, kad izglītojamais atbrīvojams no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks vai ilgāks par 6 mēnešiem. 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.2. 22-TA-2947 - Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem " 

Pamatojums un apraksts
Projektā tiek precizēti valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija

4.1.3. 22-TA-2948 - Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā

Pamatojums un apraksts
Projekts paredz noteikt 2022/2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

tiks aizpildīti pēc publiskās apspriešanas

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības obligāto saturu.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izglītojamiem, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, tiks nodrošināta iespēja saņemt atbilstīgu izglītības dokumentu, ja vien izglītojamie izpildīs pārējās Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības. Tādējādi tāpat kā līdz šim no valsts pārbaudījumiem atbrīvotie izglītojamie varēs turpināt mācības nākamajā izglītības pakāpē, jo, piemēram, augstskolas var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus. Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuri netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, valsts pārbaudījumu laikā varēs saņemt tādus pašus atbalsta pasākumus, kādus viņi saņēma  mācību procesa laikā. Savukārt, ja izglītojamam nepieciešams apliecināt savas valsts valodas prasmes, izglītojamais varēs nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu.

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi