Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-809: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts, ņemot vērā š.g. 22.martā Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes sanāksmē nolemto un Satiksmes ministrijas 2023.gada 27.marta vēstuli Ekonomikas ministrijai kā Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – Latvijas-Uzbekistānas SVK) Latvijas puses sekretariātam par nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos", nosakot par Latvijas-Uzbekistānas SVK Latvijas pārstāvju grupas vadītāju Satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru K.Gerhardu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atjaunot Latvijas Republikas pārstāvju grupas Latvijas-Uzbekistānas SVK sastāvu, ņemot vērā izmaiņas vairāku ministriju personālsastāvā vai personāla amatos.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2006.gada 29.jūnijā Rīgā tika parakstīta Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par ekonomisko un rūpniecisko sadarbību.
Sekmīgai vienošanās īstenošanas nodrošināšanai, tā ietvaros tika izveidota Latvijas-Uzbekistānas SVK.
Līdz šim ir notikušas astoņas Latvijas-Uzbekistānas SVK sēdes. Pēdējā sēde notika 2021.gada 21.aprīlī tiešsaistes formātā. Sekretariāta funkcijas no Latvijas puses nodrošina Ekonomikas ministrija. 
Šobrīd spēkā ir Latvijas-Uzbekistānas SVK Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvs, kas ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 17.jūlija rīkojumu Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos".
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atsevišķas Ministru kabineta rīkojumā minētās amatpersonas vairs neieņem noteiktus amatus.
Risinājuma apraksts
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz veikt grozījumus 2019.gada 17.jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos" un attiecīgi noteikt aktuālu Latvijas pārstāvju sastāvu Latvijas-Uzbekistānas SVK.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos ietvaros ir izveidota saskaņā ar 2006.gada 29.jūnijā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par ekonomisko un rūpniecisko sadarbību 4.pantu.
Skaidrojums
Tā kā Ministru kabineta rīkojuma projekts nemaina esošu regulējumu, kā arī neparedz ieviest jaunu politikas iniciatīvu, tad atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5.punktam, sabiedrības līdzdalības kārtība nav piemērojama.

6.4. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projekts skar tikai valsts pārvaldes iestādes. Tas ietekmē attiecīgo ministriju amatpersonas, kuras tiek deleģētas darbam Latvijas Republikas pārstāvju grupā Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos ietvaros.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ekonomikas ministrija
  • Ārlietu ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Satiksmes ministrija Veselības ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Zemkopības ministrija Tieslietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde nerada ietekmi uz projekta izstrādē iesaistīto institūciju funkcijām un uzdevumiem.
Projekta izpilde nerada ietekmi uz institūcijām pieejamajiem cilvēkresursiem.
Jaunas institūcijas netiks izveidotas, esošās institūcijas netiks likvidētas vai reorganizētas.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi