Anotācija (ex-ante)

21-TA-1723: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.daļas 1.punkts nosaka, ka Finanšu ministram ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajā kategorijām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” mērķis ir nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.
Apakšprogrammas izpildītājs ir Nacionālais veselības dienests.


Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.
Apakšprogrammas izpildītājs ir Nacionālais veselības dienests.

Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi. Apakšprogrammas izpildītājs ir Veselības inspekcija.


Nepieciešams veikt un attiecīgi rīkojuma projekts paredz 2021.gadam starp Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām un Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:
- apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 116 656 euro apmērā un palielināt izdevumus  subsīdijām un dotācijām - apakšprogrammai 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai nodrošinātu ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju.
apakšprogrammā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 4 576 euro apmērā un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 4 576 euro apmērā, lai Veselības inspekcija iegādātos disku masīvu.
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 2021.gada 15.decembri, Veselības ministrijas budžeta:

apakšprogrammā 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 183 712 149 euro
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 14 569 229 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 142 920 euro;
Izdevumi 184 557 837 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 184 557 837 euro
finansiālā bilance -845 688 euro

apakšprogrammā 45.01.00 „ Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”:
Resursi izdevumu segšanai 10 609 538 euro
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 1 486 099 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 123 439 euro;
Izdevumi 11 209 654 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 8 807 843 euro
kapitālie izdevumi 2 401 811 euro
finansiālā bilance -600 116 euro

apakšprogrammā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”:
Resursi izdevumu segšanai 5 673 847 euro
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 338 597 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 335 250 euro;
Izdevumi 5 673 847 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 5 626 462 euro
kapitālie izdevumi 47 385 euro


Rīkojuma projekts paredz 2021.gadam Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

-) veikt apropriācijas pārdali 116 656 euro apmērā no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” apakšprogrammai 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, tai skaitā:
izdevumi subsīdijām un dotācijām (3000 kods) 116 656 euro apmērā samazināti, jo tiek plānoti finanšu ietaupījumi:
izveidojusies ekonomija starp noslēgto līgumu summu 358 733 euro apmērā (Latvijas Valsts arodslimnieku  un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu reģistra uzturēšanai un organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanai 78 392 euro apmērā Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta organizatoriskās un metodiskās vadības nodrošināšana līguma summa 280 341 euro) un iepriekš minētajiem līgumiem gada sākumā ieplānoto finansējumu 378 264 euro apmēra, veidojot ietaupījumu 19 531 euro apmērā (378 264 euro – 358 733 euro));
izveidojusies ekonomija starp noslēgto līgumu summu un finansējumu “Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta” operatīvā medicīniskā dienesta darbības un organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanai (līguma summu – 280 341 euro, izpilde 183 216 euro, veidojot ietaupījumu 97 125 euro apmērā).

izdevumi subsīdijām un dotācijām (3000 kods) 116 656 euro apmērā palielināti, lai nodrošinātu ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju.
2021.gada 11 mēnešiem prognoze  177 887 147 euro aprēķināta, balstoties uz desmit mēnešu rādītājiem (161 715 588 euro / 10 mēneši x 2021.gada 11 mēneši). Vienā mēnesī vidējais izsniegtais kompensējamo zāļu apjoms veido 16 171 559 euro.  2021.gada sākumā tika veikts norēķins par 2020.gada saistībām 17 881 210 euro apmērā.
Rezultātā šogad nepieciešamais finansējums 195 768 359 euro  (17 881 210 euro par 2020.gada decembri + 16 171 559 euro vid, mēn. x 11 mēn). Plānotie līdzekļi ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijai uz doto brīdi ir 185 759 573 euro (tajā skaitā 184 557 837 euro no 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” un 1 201 736 euro no apakšprogrammas 33.19.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe” līdzekļiem), kas ir par 10 008 786 euro mazāk nekā šī brīža prognozētais finanšu līdzekļu apjoms.  


Rīkojuma projekts paredz 2021.gadam Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”, tai skaitā:
izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 4 576 euro apmērā samazināti, jo 2021.gadā radies finanšu ietaupījums izdevumiem degvielai.
izdevumi pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) 4 576 euro apmērā palielināti, lai Veselības inspekcija nodrošinātu Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas garantēto pieejamību, darbību, datu (t.sk. sensitīvo datu) saglabāšanu, iegādājoties drošo datu glabāšanas risinājumu, kas būtiski samazinās datu zaudēšanas risku. Kopējais nepieciešamais finansējums IBM Storwize V3700 SFF disku masīva iegādei ir 26 164 euro, no kuriem 21 588 euro (26 164 – 4 576 euro) ir jau iepriekš ieplānoti Veselības inspekcijas izdevumos pamatkapitāla veidošanai.


Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2.punktam.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi