Anotācija (ex-ante)

22-TA-3063: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir nodrošināt finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” steidzami nepieciešamajiem darbiem Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrālē (turpmāk – Katedrāle) pēc koksngraužu apkarošanas pasākumiem atbilstoši Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas iesniegtajai tāmei un Nacionālajā kultūras mantojumā pārvaldē saskaņotajam risinājumam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Katedrāle ar ēku kompleksu ir nozīmīgs valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.6547) kā romānikas laika celtne ar gotikas stila iezīmēm (ieviestas Katedrāles pārbūves posmos kopš celšanas 1225.gadā) un ir būtiska Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra arhitektoniska dominante un nozīmīgs tūrisma objekts.
 
2020.gadā Katedrāles restaurācijas darbu ietvaros uzsākti Katedrāles inženierkomunikāciju pārbūves un iekštelpu restaurācijas darbi, veicot ziemeļu joma grīdu nomaiņu, iekšējo inženiertīklu izbūvi un iekšējās apdares darbus, kuru laikā altārtelpā un draudzes telpā atklāti plaši koksngraužu bojājumi, tajā skaitā lielākajā daļā apsekoto vietu bija redzamas arī aktīvas ķirmju darbības pazīmes. Ķirmju bojājumi nodara ne tikai vizuālu kaitējumu, bet arī sagrauj materiāla struktūru, apdraudot koka konstrukcijas katedrālē. Ņemot vērā koksngraužu straujo izplatīšanos gan interjera priekšmetos, daudzi no kuriem ir unikāli kultūrvēsturiski artefakti, gan sienu un kolonnu apšuvumos Katedrāles telpās, novēršot koksnes neatgriezenisku bojāeju, atbilstoši Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas ekspertīzes slēdzienam Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija veikusi koksngraužu apkarošanas pasākumus, piemēram, apstrādi ar gāzi.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai atjaunotu pilnvērtīgu Katedrāles pieejamību gan kā nozīmīgam tūrisma objektam, gan tās galvenajai funkcijai reliģiskajai darbībai, nepieciešams veikt darbus, kas novērsīs iznīcināto konsngraužu radītos postījumus un nodrošinās apstākļus Katedrāles kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai (piemēram, bojāto koka elementu protezēšana vai nomaiņa un darbi, kas nodrošinās mikroklimatu, kas samazinās atkārtotas koksngraužu iemitināšanās riskus).
Risinājuma apraksts
Atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņotajiem risinājumiem plānots veikt darbus, kas nepieciešami pēc koksngraužu iznīcināšanas, lai varētu nodrošināt Katedrāles pilnvērtīgu darbību. Šie darbi ir Katedrāles altārtelpas un vidusjoma iekštelpu apdares un grīdu labošana, grīdu nomaiņa, iekšējo inženierkomunikāciju izbūve, kā arī atsevišķu elementu restaurācijas darbi. Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija 2022.gada jūnijā un atkārtoti 2022.gada oktobrī ir aptaujājusi ieinteresētos pretendentus un saņēmusi piedāvājumus no SIA “Eltex” (reģ. Nr.40103303667) un SIA “Būvtēlnieks” (reģ. Nr.40003949407), kas atbilst cenu aptaujas tehniskajai specifikācijai un prasībām. Cenu aptauja veikta arī būvuzraudzības darbiem, izvēloties restaurācijas darbu būvuzraugu Agri Ķuzi un būvuzrauga palīgu Aleksandru Manakovu. Autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs – SIA Arhitektoniskās Izpētes grupa (reģ. Nr.40003041528). Arheoloģisko uzraudzību atbilstoši pēc cenu aptaujas noslēgtajam līgumam un 2021.gada 22.novembra Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtajai atļaujai Nr.A-01742/2021 turpinās veikt arheologs Artūrs Tomsons. Darbu veikšanai 2022.gadā nepieciešams finansējums 353 657 euro (bez PVN) apmērā. Darbu uzraudzību atbilstoši kompetencei veiks Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
353 657
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
353 657
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-353 657
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-353 657
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
353 657
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija veikusi cenu aptauju nepieciešamajiem darbiem (pa to veidiem) un noskaidrojusi, ka darbu veikšanai 2022.gadā nepieciešams finansējums 353 657 euro (bez PVN) apmērā. Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija 2022.gada jūnijā un atkārtoti 2022.gada oktobrī ir aptaujājusi ieinteresētos pretendentus un saņēmusi piedāvājumus no SIA “Eltex” (reģ. Nr.40103303667) un SIA “Būvtēlnieks” (reģ. Nr.40003949407), kas atbilst cenu aptaujas tehniskajai specifikācijai un prasībām. Cenu aptauja veikta arī būvuzraudzības darbiem, izvēloties restaurācijas darbu būvuzraugu Agri Ķuzi un būvuzrauga palīgu Aleksandru Manakovu. Autoruzraudzību nodrošinās Būvprojekta izstrādātājs – SIA Arhitektoniskās Izpētes grupa (reģ. Nr.40003041528). Arheoloģisko uzraudzību atbilstoši pēc cenu aptaujas noslēgtajam līgumam un 2021.gada 22.novembra Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtajai atļaujai Nr.A-01742/2021 turpinās veikt arheologs Artūrs Tomsons. Darbu uzraudzību atbilstoši kompetencei veiks Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Plānotais finansējuma izlietojums pievienots anotācijas pielikumā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un finansējumu 353 657 euro plānots izlietot 2022.gadā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Kultūras ministrija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Kultūras ministrija
  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
  • Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Plānotais finansējuma izlietojums steidzami nepieciešamajiem darbiem Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrālē pēc koksngraužu apkarošanas pasākumiem