Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
22-TA-2359: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi ir sagatavoti, lai paplašinātu “Studētgods” stipendiju saņēmēju loku, tajā iekļaujot divas jaunas stipendiātu kategorijas: studējošos – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī studējošos ar I un II grupas invaliditāti.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Veikt grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” (turpmāk – projekts), lai paplašinātu personu loku, kas var pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”, stipendijas saņēmēju lokam pievienojot divas jaunas studējošo grupas ar sekojošām sociālām pazīmēm: bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni, personas ar I vai II invaliditātes grupu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021./2022. akadēmiskajā gadā Latvijā pirmo reizi tika ieviesta valsts finansēta sociālā stipendija “Studētgods”, lai atbalstītu daudzbērnu ģimenē auguša studējošā iespējas iegūt augstāko izglītību. Pieejamas un kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšana ir solis uz veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū, tādējādi nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni sev, savai ģimenei, kā arī iespēja kļūt par veiksmīgu, atbildīgu valsts tautsaimniecībā darbojošos un sabiedrībā integrētu pilsoni, kas sniedz ieguldījumu savas valsts attīstībā.

Izvērtējot atbilstību visiem kritērijiem, šobrīd sociālajai stipendijai “Studētgods” apstiprināto stipendiju skaits salīdzinājumā ar prognozēto stipendiju skaitu pirmajai kohortai (pirmajam kursam), kas pieteicās 2021.gada rudenī, ir aptuveni par 300 mazāks. Biežākais atteikuma iemesls sociālās stipendijas saņemšanai ir neatbilstība akadēmiskajiem kritērijiem: studējošajam, pretendējot uz stipendiju, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā matemātikā nevar būt zemāki par 30 %, latviešu valodā – par 40 %, un, studējot, vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī nevar būt zemāka par sešām ballēm. Salīdzinot ar gadā provizoriski vidēji plānoto 1 617 stipendiātu skaitu, 2022. gadā pirmajā semestrī tika apstiprināti 1 155 pieteikumi, savukārt otrajā semestrī bija nedaudz vairāk –1 281 pieteikumi.

Attiecīgi budžeta apakšprogrammā 2022.gadā ir prognozējams finansējuma pārpalikums, kas ar tikt izmantots stipendiju saņēmēju loka paplašināšanai. Pēc ministrijas veiktajiem provizoriskajiem aprēķiniem, informatīvajā ziņojumā stipendijas tika plānots uz 1 617 stipendiātiem. Pieteikšanās stipendijai un izvērtēšana uz atbilstību kritērijiem notiek divas reizes gadā – septembrī un februārī (kā arī virkne kritēriju tiek pārbaudīti karu mēnesi- vai nav eksmatrikulēts u.c.). Izveidojusies starpība starp plānotajiem un faktiski apstiprinātajiem stipendiju pieteikumiem radīja prognozējamo finanšu līdzekļu pārpalikumu valsts budžeta programmā „Sociālā stipendija „Studētgods”” 537 600 euro apmērā 2022. gadā. Ņemot vērā faktiski apstiprināto stipendiju skaitu, ministrijas prognoze nākamajam pirmajam kursam, kas uzsāks studijas 2022.gada rudenī, arī ir zemāka - orientējoši 1 300 stipendijas, nekā sākotnēji prognozējamie 1 617. Tas rāda vēl prognozējamo pārpalikumu 202 880 euro apmērā.  Kopā prognozējamais ietaupījums 2022.gadā ir 740 480 euro. Daļa no šī prognozējamā pārpalikuma tika pārdalīta ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 392 (prot. Nr. 29 39. §), lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā 613 000 euro apmērā.

Tādējādi šobrīd valsts budžeta apakšprogrammā 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” prognozējamais pārpalikums 2022. gadā ir 127 300 euro. Ņemot vērā, ka stipendijas izmaksa vienam stipendiātam 2022. gada rudens semestrī izmaksās 640 euro (aprēķins 160 euro mēnesī  * 4 mēneši), secināms, ka ir iespējams sociālās stipendijas saņēmēju loku paplašināt par 198 stipendiātiem. Savukārt balstoties uz Labklājības ministrijas datiem, prognozējamais papildus jauno stipendiātu skaits 2022. gadā divos kursos (pirmais un otrais kurss) ir 65:
Bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni - 35
Studējošie ar I un II grupas invaliditātes grupu- 30.
Pārējais finansējums kalpos par rezervi 2022.gada rudens semestra pieteikumiem.

Esošais normatīvais regulējums paredz atbalstīt tikai vienu studējošo grupu pēc sociālām pazīmēm, proti, studējošos no daudzbērnu ģimenēm. Izglītības un zinātnes ministrija esošā finansējuma ietvaros ir paredzējusi paplašināt stipendiātu loku pēc sociālām pazīmēm, kas paredz sniegt atbalstu augstākās izglītības iegūšanai, ievērojot gan Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” noteikto, gan Ministru kabineta 2021.gada 27.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojumā "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm"" norādīto. Ir jāņem vērā noteiktās valsts politikas prioritātes, kur sociālās dimensijas stiprināšana augstākajā izglītībā ir atzīta par vienu no prioritātēm Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību deklarācijā (129. punkts), kā arī 2020. gada Eiropas augstākās izglītības ministru konferencē pieņemtajā Romas komunikē.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 grozījumu projekts paredz papildināt esošo 30.¹3. apakšpunktu, tādējādi paplašinot stipendiju saņēmēju loku, tajā iekļaujot studējošos – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī studējošos ar I un II grupas invaliditāti. Ir ļoti svarīgi integrēt augstākās izglītības sistēmā bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī studējošos ar invaliditāti, jo viņu sociālekonomiskā situācija viņus nostāda nevienlīdzīgā ekonomiskā nodrošinājuma situācijā, it īpaši attiecībā uz pilnvērtīgu finansiāli stabilu un neatkarīgu dalību augstākās izglītības iegūšanā. Turklāt stipendiju pieteikumu izvērtēšanas procesā ir konstatēti gadījumi, kad studējošais faktiski ir izaudzis daudzbērnu ģimenē (audžuģimenē), taču pēc pilngadības iestāšanās (pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas) šis statuss vairs nav redzams valsts rīcībā esošajās datu bāzēs un tādēļ var rasties šķērslis studējošā atbilstības konstatēšanai “Studētgods” stipendijas saņemšanai. Bāreņu iekļaušana sociālās stipendijas „Studētgods” saņēmēju lokā atrisina šo problēmu.

Prognozējamais jauno stipendiātu skaits nav liels, un līdz ar to šai sociālai grupai tās nelielā skaita dēļ, sākot ar 2022.gada rudens, var piešķirt stipendijas esošā “Studētgods” finansējuma ietvaros.

Jautājumu par citu sociāli mazaizsargāto grupu noteikšanu un iekļaušanu sociālā atbalsta mehānismā “Studētgods” būs iespējams izvērtēt šī gada beigās pēc pieteikšanās uz stipendiju 2022.gada rudens semestra rezultātiem. Noteikumu 30.¹3. punkts tiek redakcionāli mainīts, to sadalot trijos apakšpunktos- par studējošiem no daudzbērnu ģimenēm, par  bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem un par studējošiem ar I un II grupas invaliditāti, lai skaidri varētu nošķirt trīs dažādas stipendiātu kategorijas un kritērijus, pēc kādiem pretendents var pretendēt uz Sociālo stipendiju "Studētgods".

Atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem 30.1 3. apakšpunktā, projekts paredz Noteikumu 30.5 3. apakšpunktu papildināt ar prasību norādīt personas kodu vismaz vienam studējošā vecākam, vai vismaz vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošā, kurš līdz pilngadības sasniegšanai ir bijis aizbildnībā vai audžuģimenē, tā aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka personas kodu (ja attiecināms). Šis ir redakcionāls papildinājums esošajā redakcijā, tehnisks labojums, lai nodrošinātu informāciju pieteikumu izvērtēšanai.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – Konvencija) 24. pants nosaka, ka Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Lai šīs tiesības varētu bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām īstenot, dalībvalstis nodrošina, ka izglītības sistēmā var iekļauties visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību. Latvija, ratificējot, ir apņēmusies veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tādēļ sociālās stipendijas „Studētgods” stipendiju saņēmēju loka paplašināšana ar personām ar I un II grupas invaliditāti būtu veids, kā sekmēt šīs mērķa grupas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību. Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar 30.1 3.3. apakšpunktu, radot normatīvā akta pamatu šādas stipendijas izmaksai studējošajiem ar I un II invaliditātes grupu.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Tiesību akta projekts (turpmāk tekstā – grozījumi) ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju pieteikties stipendijai “Studētgods” arī tiem studējošiem, kuri ir bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni, kuri, saskaņā ar noteikumu  pašreizējo redakciju, nevar pieteikties stipendijai. Kā arī pašreizējais normatīvais regulējums neparedz iespēju saņemt stipendiju studējošajiem ar I un II grupas invaliditāti.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem 30.1 3. apakšpunktā projekta 1. punkts paredz Noteikumu 30.1 3. apakšpunktu sadalīt trijos apakšpunktos tā, lai pieteikuma iesniedzējam un izvērtētājam būtu viennozīmīgi skaidrs, kuras studējošo kategorijas var pretendēt uz stipendiju “Studētgods”.

30.1 3. 2. apakšpunkts paredz jaunu kritēriju, paplašinot stipendijas “Studētgods” saņēmēju loku, tajā iekļaujot studējošos – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus.

Savukārt 30.1 3.3. apakšpunkts paredz paplašināt sociālās stipendijas stipendiātu loku, paredzot iespēju piešķirt stipendijas arī personām ar I un II grupas invaliditāti.

Atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem 30.1 3. apakšpunktā, projekts paredz Noteikumu 30.5 3. apakšpunktu papildināt ar prasību norādīt personas kodu vismaz vienam studējošā vecākam, vai vismaz vienam no studējošā vecākiem, kuram trīs bērni vai vairāk, vai studējošā, kurš līdz pilngadības sasniegšanai ir bijis aizbildnībā vai audžuģimenē, tā aizbildņa vai vismaz viena audžu vecāka personas kodu (attiecinot to uz studējošiem, kas piesakās pēc 30.1 3. 1. punktā paredzētiem kritērijiem). Šis ir redakcionāls papildinājums esošajā redakcijā, tehnisks labojums, lai ieviestu labāku VIIS funkcionalitāti.


Noteikumu grozījumu projektu nepieciešams papildināt ar 48.1 punktu, lai atrunātu kritēriju pārbaudi un datu apmaiņu attiecībā uz jauno stipendiātu kategoriju- bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni un studējošie ar invaliditāti, kas tiek paredzēta 30.1 3.2. apakšpunktā. Kamēr PMLP izstrādā IT risinājumu, pārbaudi un datu sniegšanu VIIS nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds. PMLP izstrādās datu apmaiņas risinājumu, sniedzot VIIS pazīmi par šo statusu uz iepriekšējo dienu pirms pilngadības sasniegšanas.

Kā arī noteikumu grozījumu projektu nepieciešams papildināt ar 48.2 punktu, lai nodrošinātu 30.1 3.3. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzturētajā valsts informācijas sistēmā Invaliditātes informatīvā sistēma un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī nodrošinātu datu apmaiņu starp Sabiedrības integrācijas fondu, Valsts izglītības informācijas sistēmu un Veselības un darbspējas ekspertīzes valsts komisiju. Plānots, ka informācijas pārbaudi līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Savukārt ar 2023. gada 1. janvāri šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Šiem stipendiju administrēšanas un datu apmaiņas risinājumiem ir nepieciešama administratīvā kapacitāte un izdevumi IT izstrādei:

1) Sabiedrības integrācijas fondam pašreizējais finansējums vienai amata vietai ir paredzēts līdz 2022.gada decembrim. Pievienojot jaunu stipendiātu kategoriju- studējošie bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni- PIlsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk- PMLP) nevarēs uzreiz nodrošināt automātisku datu apmaiņu, tam ir nepieciešams izstrādāt IT risinājumu. Tādēļ ir paredzēts pagarināt finansējumu vienai amata vietai no 2023.gada janvāra līdz jūnijam (jūlijā un augustā stipendijas netiek izmaksātas). Izmaksas būtu 15,356 euro, aprēķins pievienots anotācijai kā pielikums Nr. 2.
2) PMLP ir nepieciešams izstrādāt IT risinājumu, ar kuru no 2023.gada septembra nodrošināt datu apmaiņu starp Fizisko personu reģistru un Valsts izglītības informācijas sistēmu (turpmāk- VIIS) par studējošiem- bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem. Izmaksas:

Lai PMLP nodrošinātu 30.1 3.2 apakšpunktos noteiktās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai, PMLP jāizstrādā Fizisko personu reģistra web servisa programmatūras papildinājumi. Attiecīgo web servisa programmatūras papildinājumu izstrādei PMLP Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 2023.gadā nepieciešams papildu finansējums 8809 euro apmērā (apjoms noteikts, vadoties pēc iepriekš veiktajiem līdzīgas programmatūras izstrādes darbu veikšanai nepieciešamajiem darba un izmaksu apjomiem: 14 cilvēkdienas x 520 euro (1 cilvēkdienas cena atbilstoši pašreiz spēkā esošajā Fizisko personu reģistra uzturēšanas līgumā noteiktajai likmei) = 8 809 euro (ar PVN).

3) Ministrijai “Studētgods” stipendiju administrēšana prasa virkni papildus darbu:
-IT risinājumu uzturēšana, korekcijas, izmaiņas un pielāgošana (gan sistēmanalīze, gan darbs ar datu bāzēm un savietotājiem, gan testēšana, gan kļūdu novēršana, gan salāgošana ar citām sistēmas izmaiņām, klasifikatoriem, u.t.t.);
-datu kvalitātes kontrole VIIS IT pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. saziņā ar augstskolām un koledžām);
- studentu, vecāku, interesentu jautājumu apkalpošana (gan par IT risinājumu, gan par “Studētgods” principiem un tiesisko regulējumu, gan sabiedrības interesēm, gan nestandarta situācijas);
-finansējuma piešķiršanas process, ikmēneša faktiskā stipendiātu skaita apkopošana un nosūtīšana uz stipendiju finansējuma izmaksu augstskolām un koledžām.
Tādēļ ministrijai ir nepieciešams finansējums 30% piemaksai Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta pakalpojumu vadītājai, lai veiktu šos papildus darbus un nodrošinātu “Studētgods” stipendiju administrēšanu. Aprēķins: bruto atlīdzība 2 170 euro mēnesī, t.sk. 1 756 euro atalgojums un 414 euro darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 30% piemaksa 12 mēnešus. Kopā nepieciešamais finansējums 7 812 euro 2023.gadā un turpmāk ik gadu.

Ministrija piedāvā nodrošināt šos izdevumus esošā finansējuma ietvaros ar pārdali starp EKK izdevumu kodiem ministrijas administrētās apakšprogrammas 03.06.00 ietvaros, 7 812 euro pārdalot uz EKK kodu 1000 - Atlīdzība 2023.gadā un turpmāk, Sabiedrības integrācijas fondam 15,356 euro apmērā 2023.gadā un Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 8 809 euro apmērā 2023.gadā.

Prognozējamais stipendiju pārpalikums 2023.gadā un turpmāk ir vismaz 537 600 euro, ņemot vērā 2021./2022 studiju gada pirmā kursa faktisko stipendiju skaitu (kaut daži studējošie var atjaunoties studijās un iekļauties šajā kohortā, šīs skaits prognozējams kā nebūtisks, tik pat daži no šīs kohortas var arī pārtraukt studijas). Turpmāko kohortu skaits ir atkarīgs no pieteikumu un apstiprināto stipendiju faktiskā skaita 2022.gada rudens un turpmāk. Taču pirmās kohortas rezultāts jau ir pietiekoši prognozējams. Līdz ar to šī esošā finansējuma ietvaros ir plānots nodrošināt augstāk minētās izmaksas.

Pēc 2022.gada rudens pieteikumu izvērtēšanas ir iespējas izvērtēt iespējas pievienot sociālās stipendijas "Studētgods" saņēmējiem arī citas studējošo kategorijas.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • studenti
Ietekmes apraksts
Tiesību akta projekts nosaka kritērijus, kuras studējošo kategorijas var pieteikties “Studētgods” stipendijai, paplašinot stipendiju pretendentu loku.
Juridiskās personas
  • Latvijas augstskolas, koledžas
Ietekmes apraksts
Latvijas augstskolām un koledžām būs pieejamas papildus stipendijas, kas motivēs studējošos uzsākt un turpināt studijas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts esošā finansējuma ietvaros no ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods””.

Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” uz Sabiedrības integrācijas fonda programmu 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” 15 356 euro apmērā, lai nodrošinātu jaunu stipendiātu kategoriju kritēriju pārbaudi un datu apmaiņu attiecībā uz jauno stipendiātu kategoriju- bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni un studējošie ar invaliditāti, kas tiek paredzēta 30.1 3.2. apakšpunktā.

Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” uz Iekšlietu ministrijas apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 8 809 euro apmērā, lai izstrādātu IT risinājumu, ar kuru no 2023.gada septembra nodrošināt datu apmaiņu starp Fizisko personu reģistru un VIIS par studējošiem - bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Atbalstīt apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2023. gadam un turpmāk Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” 7 812  euro apmērā, lai nodrošinātu “Studētgods” stipendiju administrēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijai, Sabiedrības integrācijas fondam un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Projekts tiek skaņots vispārējā kārtībā caur tiesību aktu portālu un jebkurai ieinteresētai organizācijai vai privātpersonai ir iespēja sniegt atzinumu un komentārus, kas tiks atspoguļots izziņā un izvērtēts pirms noteikumu gala redakcijas iesniegšanas Ministru kabinetā. Ir saņemts pozitīvs Latvijas Studentu apvienības atzinums.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Sabiedrības integrācijas fonds
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Studējošie- bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie varēs pretendēt uz stipendiju, kas paaugstina augstākās izglītības pieejamību un uzlabo sociālo situāciju studiju laikā, kā arī izredzes nodrošināt sev labu dzīves kvalitāti pēc absolvēšanas.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Studējošiem ar invaliditāti būs iespēja pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”, kas palielinās augstākās izglītības pieejamību.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi