Anotācija (ex-ante)

21-TA-438: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts sagatavots pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 14. punktu pamatojoties uz  Eiropas Komisijas lēmumu Nr. C(2021) 4954 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem Nr.7.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts sagatavots ar mērķi aizstāt virssaistību finansējumu ar React-EU finansējumu, papildus ietverot React-EU rezultāta un iznākuma rādītājus, kas sasniedzami 13.1.1.1. pasākuma ietvaros.
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta noteikumu projekts specifiski neatrunā 13.1.1.1. SAM investīciju rezultātus.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā Eiropas Komisijas lēmuma Nr. C(2021) 4954 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem Nr.7 ietvaros piešķirto React-EU atbalstu, Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" (turpmāk - MK noteikumi Nr.118):
Risinājuma apraksts
1. ERAF virssaistību finansējumus tiek aizstāts ar React-EU finansējumu.
Noteikumu projektā tiek precizēts, ka virssaistību finansējums tiek aizstāts ar React-EU finansējumu, sadalot React-EU finansējumu atbilstoši 13.1.1. specifiskajam atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.1.pasākumam “MVU izveide un attīstība”, ko veido ERAF finansējums 21 250 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 3 750 001 euro apmērā.

2. tiek noteikti papildu React-EU rezultāta un iznākuma rādītāji.
Noteikumu projekts paredz papildināt MK noteikumus Nr. 118 ar papildu rezultāta un iznākuma rādītājiem 13.1.1.1.pasākuma ietvaros par 2021.gada un 2022.gada piešķīrumu:

Rezultāta rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2021. gada piešķīrumu:
-mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 38 komersanti;
-mazo vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās) – 13 500 euro;

Rezultāta rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros pasākuma ietvaros par 2022.gada piešķīrumu:
-mazo vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem - 40 komersanti;
-mazo vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās) – 16 757 euro.

Iznākuma rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2021. gada piešķīrumu:
-to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 38 komersanti;
-privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam - 20 000 000 euro;

Iznākuma rādītāji 13.1.1.1. pasākuma ietvaros par 2022. gada piešķīrumu:
-to komersantu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti, – 17 komersanti;
-privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam - 10 000 000 euro.

Minētie rādītāji 2021. gadam un 2022.gadamtiek ietverti ar nosacījumu, ka tie tiks izpildīti 2022. un 2023.gadā, ja tiks nodrošināts React-EU finansējuma piešķīrums konkrētajā budžeta gadā.

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinātās izmaiņas, atspoguļojot sasniedzamos rādītājus atkarībā no 2021., 2022.gada piešķīruma, MK noteikumu Nr.118 7.1 punkts ir svītrojams.
Problēmas apraksts
Ņemot vērā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumus ar Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumu Nr.406,
Risinājuma apraksts
MK noteikumu Nr. 118 31. punkts ir zaudējis savu aktualitāti, līdz ar to svītrojams.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai".

Pamatojums un apraksts
-
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija

4.1.2. Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 383 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”.

Pamatojums un apraksts
-
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1303
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0480
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014 ( 2014. gada 3. marts ), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta "b ii" apakšpunkts
Noteikuma projekta 8. punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 1303/2013 38. panta 6. punkts
Noteikuma projekta 9. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014 ( 2014. gada 3. marts ), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 480/2014 7. pants.
Noteikuma projekta 8. punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-
Skaidrojums
Tehniski grozījumi

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi