Anotācija (ex-ante)

22-TA-654: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs“ (turpmāk – Aģentūra) maksas pakalpojumu cenrādis ir izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā" (prot.Nr.57 52.§), un pamatojoties uz:
1) Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu, kas noteic, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu;
2)Publisko aģentūru likuma 5. panta pirmo daļu, kas noteic, ka valsts aģentūra sniedz maksas pakalpojumus, nodrošinot valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ar jauno noteikumu projektu paredzēts vienkāršot un pilnveidot līdzšinējo Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, padarot to vieglāk administrējamu un Aģentūras klientiem vieglāk saprotamu.
Vienlaikus, tiek palielināta maksa par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka cenu politika atbilst Aģentūras pakalpojumu izveides un sniegšanas, kvalitātes un attīstības nodrošināšanas izmaksu apjomam, kā arī veicina pilnvērtīgu Aģentūras darbības un attīstības mērķu sasniegšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Ministru kabineta 2018. gada 27.februāra noteikumi Nr. 114 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"  (turpmāk - Cenrādis).
Cenrādis ir detalizēts ar uzsvaru uz precīzas maksas noteikšanu katrai procedūrai, sadalot klientus trīs kategorijās (A, B un C). Tajā ir noteiktas 26 dažādas fiksētās maksas par procedūrām un viena maksa par vērtētāju un ekspertu patērēto laiku, kas ievērojami apgrūtina iespēju Aģentūras klientiem aprēķināt Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu kopējās izmaksas.
Cenrādis tika veidots, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” maksas pakalpojumu cenrādi un tajā noteiktos principus, līdz ar to Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis nav aktualizēts kopš 2013.gada, kā arī tirgū ir pieaugušas izmaksas attiecībā uz atlīdzību ekspertiem un nodarbinātajiem, precēm un pakalpojumiem, telpu un automašīnu uzturēšanas izmaksas, palielinājušies kapitālie izdevumi.
Aģentūras gada budžetu veido ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumiem un izdevumi par novērtēšanas komandas atlīdzību un saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kā arī valsts budžeta dotācija 24 560 eiro, kas paredzēta Aģentūras administratīvo izmaksu segšanai.
Budžeta atšifrējums 2018 2019 2020 2021
Resursi izdevumu segšanai 631 772 727 775 718 125 796 460
Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības     11 000  
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi – kopā 597 160 703 215 682 565 771 900
Transferti 34 612 24 560 24 560 24 560
Izdevumi - Kopā 775 486 847 775 939 125 896 460

Kopumā secināms, ka esošā finansējuma ietvaros saglabājas augsti riski attiecībā uz Aģentūras funkciju pilnīgu izpildi un augstas kvalitātes līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, it īpaši ņemot vērā ierobežotās kvalificēta darbaspēka un ekspertu piesaistes, noturēšanas un motivēšanas iespējas, un to, ka Aģentūras funkciju izpildē būtiskākais resurss ir profesionāli, ilggadēju pieredzi ieguvuši un motivēti darbinieki.
2021.gada pārskata periodā Aģentūras klientu skaits nav būtiski mainījies (pieaudzis par trīs atbilstības novērtēšanas institūcijām), bet ir turpinātas piemērot 2020.gadā ieviestās darba īstenošanas metodes, pielāgojot akreditācijas pakalpojumu sniegšanu ārkārtas situācijas apstākļiem un nodrošinot attālinātu darbu veikšanas iespējas un attālinātu klientu apkalpošanu.  
Aģentūra 2021.gadā ir nodrošinājusi 309 Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšanu. Aģentūra 2021.gadā ir pieņēmusi 310 lēmumus, 11 lēmumus par pirmreizējās akreditācijas piešķiršanu, 55 lēmumus par akreditācijas atkārtotu piešķiršanu, 215 lēmumus par akreditācijas saglabāšanu (tajā skaitā ar sfēras paplašināšanu – 61, sašaurināšanu - 32), septiņus lēmumus tikai ar sfēras paplašināšanu. Kā arī ir pieņemti 10 lēmumi par akreditācijas atcelšanu, pieci lēmumi par akreditācijas apturēšanu un trīs lēmumi par akreditācijas nepiešķiršanu.
Aģentūrā ir izveidota 21 amata vieta, no kurām 2021.gada noslēgumā bija vakanta viena amata vieta (vadošā vērtētāja – nodaļas vadītāja asistenta amata vieta), kura tika aizpildīta ar 2022.gada 3.janvāri. 2021.gadā sešu personāla atlases konkursu ietvaros ir atlasīti četri jauni darbinieki. Civildienesta attiecības ir tikušas izbeigtas ar trīs vadošajiem vērtētājiem (veselības stāvokļa dēļ, darba specifikas dēļ pēc kvalifikācijas iegūšanas, pārslodzes un zemā atalgojuma līmeņa dēļ). Profesionāla un augsti kvalificēta darba spēka piesaiste un nepieciešamās apmācības kvalitatīva un profesionāla pakalpojuma sniegšanai Aģentūrai rada būtisku papildus slogu gan attiecībā uz resursu efektīvu izlietošanu un darba plāna izpildi, gan attiecībā uz personāla noslodzi.
Vienlaikus, Aģentūrā ir 16 vadošie vērtētāji (turpmāk - VV), no kuriem 3 pilda papildus pienākumus (2 nodaļu vadītāji un direktora vietnieks, kurš vadošā vērtētāja pienākumus veic tikai kvalifikācijas uzturēšanas nodrošināšanai, apmēram 8 atbilstības novērtēšanas institūcijas). Salīdzinājumā ar citu valstu VV skaitu un kopējo akreditēto atbilstības novērtēšanas skaitu ir redzams, ka Aģentūras VV ir augsts atbilstības novērtēšanas institūciju apjoms, kas veido būtiski palielinātu noslodzi un attiecīgi pastāv augsti riski īstenot pilnvērtīgu akreditācijas uzraudzību, vienlaikus nodrošinot, ka pakalpojums tiek sniegts ne tikai noteiktā apjomā, bet arī termiņā un kvalitātē. Tāpat, nespējot piesaistīt jaunus nodarbinātos, nereti vadošajiem vērtētājiem, savlaicīga darba plāna izpildes dēļ, slodze pieaug no 19 līdz 25-26 atbilstības novērtēšanas institūcijām.

 
Valsts Institūciju skaits VV Institūcijas/VV
Zviedrija 1444 115 12
Dānija 331 26 13
Latvija 309 16* 19
Somija 251 18 14
Norvēģija 245 23 14
Igaunija 233 15 15
Lietuva 227 14 16

Šobrīd cenrādī noteiktā maksa par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ņemot vērā kopš 2013.gada pieaugušas izmaksas, neatbilst Aģentūras pakalpojumu izveides, sniegšanas, kvalitātes un attīstības nodrošināšanai, kā arī veicina pilnvērtīgu Aģentūras darbības un attīstības mērķu sasniegšanu. Pozitīvs finanšu rezultāts ir sasniegts vien pateicoties tam, ka ārējiem ekspertiem Aģentūra ir maksājusi aptuveni tikai 20 procentus no Aģentūras klientu samaksātās summas par ārējo ekspertu darbu. Šāda pieeja ievērojami apgrūtina Aģentūras spēju piesaistīt kompetentus ārējos ekspertus, kā arī nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu novērtēšanas komandai kopumā, vienlaikus nodrošinot Aģentūras finansiālu neatkarību, darbības ilgtspēju un attīstību. Tāpat arī, lai noteiktu Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu kopējās izmaksas, nav pamatoti Aģentūras klientus dalīt dažādās kategorijās atkarībā no to lieluma, jo šāda dalīšana neatbilst Aģentūras sniegto pakalpojumu faktiskajām izmaksām.
Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā" (prot.Nr.57 52.§) un tika nolemts, ka ministrijām atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam par maksas pakalpojumu cenrāžu aktualizāciju jāveic izvērtējums un nepieciešamības gadījumā jāsagatavo grozījumi normatīvajos aktos.
Ievērojot minēto, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu "Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja maksas pakalpojumu cenrādis" projektu (turpmāk – Noteikumu projekts), kurā ir aktualizēts Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, ievērojot principu, ka maksai par sniegtajiem pakalpojumiem ir jāsedz pilnas Aģentūras darbības un attīstības izmaksas, nodrošinot tās finansiālu neatkarību, ilgtspējīgu darbību un attīstību.
Noteikumu projektā piedāvāto Aģentūras cenrādi, ar palielinātu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, ir nepieciešams ieviest pēc iespējas tuvākā laikā, sākot ar 2023.gadu, lai mazinātu Aģentūras ilgtspējīgas darbības un attīstības riskus, kā arī spētu nodrošināt pakalpojuma izpildi noteiktā termiņā, apjomā un kvalitātē, kā arī, lai varētu realizēt nepieciešamās izmaiņas un uzsākt darbu pie nepieciešamajiem uzlabojumiem un procesu un sistēmu pilnveides. Tāpat Aģentūras cenrādis ir sagatavots, ievērojot atlīdzības sistēmas reformu, kuras mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti.
Papildus, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93 (turpmāk – Regula Nr.765/2008) 4.panta 7.punkts nosaka, ka Valsts akreditācijas struktūra darbojas bez peļņas. Vienlaikus, Regulas Nr.765/2008 preambulas 15.punkts sniedz skaidrojumu par to kā atbilstoši piemērot 4.panta 7.punkta noteiktu prasību - Eiropas Savienības valstu akreditācijas struktūru bezpeļņas darbība būtu jāsaprot kā darbība, kuras mērķis nav saņemt jebkādus ieguvumus, lai palielinātu organizācijas īpašnieku vai biedru līdzekļus. Kaut gan šo struktūru mērķis nav peļņas palielināšana vai sadalīšana, tās var sniegt pakalpojumus par samaksu vai saņemt ienākumus. Šādu pakalpojumu radīto ieņēmumu pārpalikumus var izmantot ieguldījumiem, lai tālāk attīstītu valsts akreditācijas struktūru darbību, ciktāl tas atbilst šīs struktūras galvenajiem darbības virzieniem. Līdz ar to jāuzsver, ka valsts akreditācijas struktūru galvenais mērķis ir atbalstīt ar akreditācijas pakalpojumu sniegtās darbības, kas nav paredzētas peļņas iegūšanai, vai aktīvi tajās iesaistīties.
Līdz ar to, izstrādājot Aģentūras cenrādi, ir ņemts vērā Regulā Nr.765/2008 minētais princips - papildus plānotos ieņēmumus ir plānots izmantot tādām darbībām, kas būtiski mazinās riskus un nodrošinās Aģentūras finansiālo neatkarību un ilgtspēju, kā arī tiks veikti uzlabojumi, kas attiecas uz Aģentūras efektīvās darbības un attīstības mērķu sasniegšanu, t.sk.:
- uzlabot Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām (saraksts/reģistrs), papildinot to ar jaunām funkcionalitātēm, vienlaikus turpinot nodrošināt publicētās informācijas ticamību;
- nodrošināt pilnīgu funkciju izpildi (noteiktā apjomā un termiņā), kā arī augstas kvalitātes līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, uzturot ilgtspējīgu sadarbības un motivācijas sistēmu kvalificēta darbaspēka, tajā skaitā ārējo ekspertu, piesaistē, noturēšanā un motivēšanā;
- attīstīt Aģentūras visnozīmīgāko biznesa procesu efektīvu izpildi un uzraudzību, attīstot un ieviešot mūsdienīgus datu apstrādes rīkus un automatizāciju;
- ieguldīt finanšu resursus klientu apkalpošanas efektivitātes pastāvīgā un jēgpilnā attīstībā, pakāpeniski digitalizējot sadarbības kanālus;
- ieviest datos balstītu elektronisku risku vadības matricas rīku, kas ļautu pastāvīgi identificēt jomas un klientus, kuru darbībā pastāv visaugstākie riski, kā arī efektivizēt ar akreditāciju saistīto uzraudzības procesu, fokusējoties uz jomām un klientiem, kuri rada visaugstākos riskus sabiedrības drošībai, veselībai un patērētāju aizsardzībai – pilnvērtīgi praksē ieviešot jēgpilnu riskos balstītu uzraudzības procesu, kas tādējādi ļautu padziļināti fokusēties uz problemātiskām jomām, un savukārt jomām, kurās saglabājas zemi riski, samazinot akreditācijas uzraudzībā patērēto resursu ieguldījumu;
- attīstīt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju un vides verificētāju reģistru, tādējādi samazinot Aģentūras patērētos resursus informācijas sniegšanai par Aģentūras akreditētajām institūcijām. Esošā reģistra funkcionalitāte ir tik novecojusi un problemātiska, ka bez finansiāla ieguldījuma vairs nav iespējams īstenot samērīgus un efektīvus uzlabošanas darbus.
- izstrādāt, ieviest un pastāvīgi attīstīt mācību saturu un platformu Aģentūras nodarbināto, tajā skaitā piesaistīto ekspertu, pastāvīgai kompetenču attīstībai un kvalifikācijas celšanai, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos akreditētu institūciju darba rezultātiem, kā arī klientu apmierinātību attiecībā uz Aģentūras tehnisko kompetenci, kas ir akreditācijas lielākā vērtība.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Aģentūras galvenās izmaksu pozīcijas 97% apmērā veido nodarbināto algas (87%) un komandējumi/darba braucieni (10%). Stundu likmes novērtēšanas komandai šobrīd veido 9,90-15,15 EUR/st. vadošajiem vērtētājiem un 9,035 EUR/st. ekspertiem. Galvenie ieņēmumu avoti ir par novērtēšanas komandas novērtēšanās patērēto laiku – 66,3%, procedūru maksām – 26,4% un ceļa izdevumiem – 7,3%.
Līdzšinējā Cenrādī noteiktā maksa par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem nenosedz Aģentūras izdevumus un pozitīvu finanšu rezultātu Aģentūra ir centusies sasniegt tikai pateicoties tam, ka ārējiem ekspertiem Aģentūra maksā tikai aptuveni 20% no Aģentūras klientu samaksātās summas par ārējo ekspertu darbu, kā arī neīstenojot finansiāli ietilpīgus personāla un Aģentūras darbības attīstības pasākumus.
Neiegūstot Aģentūras izmaksu apjomam un struktūrai atbilstošus ieņēmumus saglabājas pastāvīgi augsti riski attiecībā uz Aģentūras finansiālo neatkarību, darbības ilgtspēju un attīstību, kā arī spēju veikt pilnīgu funkciju izpildi noteiktā termiņā un apjomā un augstas kvalitātes līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, ņemot vērā šī brīža ierobežotās kvalificēta darbaspēka, tajā skaitā ārējo ekspertu, piesaistes, noturēšanas un motivēšanas iespējas, un to, ka Aģentūras funkciju izpildē būtiskākais resurss ir profesionāli, ilggadēju pieredzi ieguvuši un motivēti darbinieki.
Tāpat šī brīža cenrādis ir ļoti sarežģīts no pārskatāmības un uztveramības viedokļa gan no Aģentūras puses, gan no Aģentūras klientu puses, ņemot vērā, ka Cenrādī ir noteiktas 26 dažādas fiksētās maksas par procedūrām, kā arī viena maksa par vērtētāju un ekspertu patērēto laiku.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu pietiekamus ieņēmumus Aģentūras darbības nodrošināšanai, attīstībai un ilgtspējai, ne tikai minimālo izmaksu segšanai, Noteikumu projektā gada, procedūru un stundas maksas ir noteiktas tādas, lai pilnībā nosegtu attiecīgā gada prognozētās izmaksas un radītu pozitīvu ieņēmumu un izdevumu rezultātu vismaz 5% apmērā.
Noteikumu projektā salīdzinājumā ar esošo cenrādi ir ieviestas šādas galvenās izmaiņas:
1. tas ir būtiski vienkāršots, samazinot tajā norādīto procedūru maksu skaitu no 26 uz piecām;
2. ir aktualizēta pakalpojumu (procedūru) pašizmaksa, ņemot vērā to faktisko apjomu, laika patēriņu to īstenošanai un ar to saistītās izmaksas;
3. tas ataino plānotās izmaiņas Aģentūras izmaksu un ieņēmumu struktūrā, proti:
3.1. tiek plānots nodrošināt konkurētspējīgu samaksu ārējiem ekspertiem, kā rezultātā būtiski samazināsies Aģentūras ieņēmumi no ārējo ekspertu pakalpojumiem; šo ieņēmumu kritumu ir nepieciešams kompensēt ar ieņēmumiem no paaugstinātām procedūru un stundu maksām;
3.2. tiek plānots nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu Aģentūras nodarbinātajiem, pakāpeniski palielinot darbinieku atalgojuma līmeni laikā no 2023. līdz 2024.gadam.

Papildus Noteikumu projekts atšķirībā no esošā cenrāža paredz iespēju institūcijas novērtēšanā iesaistīt arī tādus vietējos ekspertus, kuru noteiktā stundas likme pārsniedz noteikumu projekta pielikumā noteikto stundas maksu par eksperta darbu. Tādā gadījumā maksa par eksperta darbu tiek noteikta vienojoties. Šāds nosacījums ir īpaši svarīgs, piesaistot institūciju novērtēšanā ekspertus, kas darbojas, piemēram, Viedās specializācijas stratēģijā minētajās viedās specializācijas jomās, jo to noteiktās stundu likmes parasti ievērojami pārsniedz noteikumu projekta pielikumā paredzēto maksu par eksperta darbu.
Noteikumu projektā ietvertās galvenās izmaksu pozīcijas ietver šādas izmaksas:
- Ikgadējā maksa par akreditētas institūcijas akreditācijas statusa uzturēšanu ir paredzēta vienāda visiem Aģentūras klientiem, neatkarīgi no attiecīgajā gadā saņemto pakalpojumu veida un skaita, un tās apjoms ir noteikts tāds, lai segtu Aģentūras administratīvās un attīstības izmaksas, ņemot vērā Aģentūras vidējo klientu skaitu gadā;
- Procedūras maksu klienti maksā par faktiski saņemto pakalpojumu un tajā ir ietverta maksa par darba laiku Aģentūras birojā (stundās), kuru eksperti un vadošie vērtētāji strādā pie attiecīgā klienta procedūras un maksa par laiku, kas pavadīts ceļā (turp un atpakaļ) līdz novērtēšanas vietai Latvijas robežās;
- Atsevišķu maksu par akreditācijas apliecību sagatavošanu tiek plānots prasīt tikai par drukātu, papīra versiju, lai samazinātu Aģentūras biroja izdevumus, kā arī veicinātu darba procesu digitalizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Izmaksas, kuras rada elektroniskas apliecības sagatavošana, tiks nosegtas ar gada maksu;
- Maksa par katru novērtēšanā iesaistītās personas (vadošā vērtētāja, tehniskā vērtētāja, tehniskā eksperta) darba stundu akreditējamās institūcijas novērtēšanas vietā tiek aprēķināta atbilstoši faktiskajam novērtēšanā iesaistīto personu pavadītajam laikam (stundās) pie klienta, novērtēšanas vietā (gan fiziski klātesot, gan attālināti) un ietver arī Aģentūras administratīvās izmaksas ārējā eksperta piesaistei.
Kopējo maksu par klientam Latvijā sniegto pakalpojumu veidos attiecīgā procedūras maksa un maksa par faktiskajām darba stundām pie klienta (gan fiziski klātesot, gan attālināti). Kopējo maksu par klientam sniegto pakalpojumu ārpus Latvijas veidos attiecīgā procedūras maksa, maksa par faktiskajām darba stundām pie klienta (gan fiziski klātesot, gan attālināti) un izdevumi, kas saistīti ar novērtēšanā iesaistīto personu komandējumu uz novērtēšanas vietu (maksa par braucienu (turp un atpakaļ) pie klienta atbilstoši faktiskajām izmaksām: ceļa izdevumi, nakšņošana, komandējuma nauda) un 10% uzcenojums Aģentūras administratīvo izmaksu segšanai.
Noteikumu projektā Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenas plānots paaugstināt sākot ar 2023.gadu.
 
  Esošais cenrādis 2022 Plānotais cenrādis 2023 Palielinājums pret iepriekšējo gadu, % un reizēs
Gada maksa, EUR/klientu 425.00 700.00 65%
Procedūras maksa, EUR/gab.:      
Sākotnējā akreditācija 425-1000 1 400.00 40% - 2.3 reizes
Atkārtota akreditācija 285-710 1 400.00 97% - 4 reizes
Uzraudzības procedūra (iesk. ārpuskārtas uzraudzību) 215-355 1 400.00 3 - 5.5 reizes
Uzraudzības procedūra ar sfēras paplašināšanu 285-425 1 600.00 2.8 - 4.6 reizes
Sfēras paplašināšana (ar vizīti/bez vizītes) 285.00 1 200.00 3.2 reizes
Akreditācijas apliecība, papīra 30.00 50.00 67%
Akreditācijas apliecība, elektroniski 30.00 Bez maksas (izmaksas ir iekļautas gadamaksā)  

Noteikumu projektā Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenas ietekmēs atbilstības novērtēšanas institūciju ar akreditāciju saistītās izmaksas. Modelējot turpmāko situāciju no Aģentūrai pieejamās informācijas, kā arī  atbilstības novērtēšanas institūciju sniegtās informācijas sabiedrības līdzdalības laikā, ir iespējams atspoguļot jaunā Noteikumu projekta ietekmi uz atbilstības novērtēšanas institūcijām. Turpmāk, norādot pāris piemērus:

Produktu sertifikācijas atbilstības novērtēšanas institūcijas uzraudzība ar sfēras paplašināšanu izmaksu salīdzinājums:
  Procedūras maksa Ekspertu stundas (34h) Apliecība (LV) Apliecība (ENG) Kopā
Esošais cenrādis 425 1700 30 20 2175
Jaunais cenrādis 1600 2380 50 50 4080

Personu sertifikācijas atbilstības novērtēšanas institūcijas uzraudzības izmaksu salīdzinājums:
  Procedūras maksa Ekspertu stundas (14h) Apliecība (LV) Apliecība (ENG) Kopā
Esošais cenrādis 215 700 30 20 965
Jaunais cenrādis 1400 980 50 50 2480

Lai Aģentūra varētu veikt pilnīgu funkciju izpildi noteiktajos termiņos un apjomā un sniegt augsta līmeņa pakalpojumus, nepieciešams piesaistīt kvalificētus vadošos vērtētājus un ekspertus. Vadošo vērtētāju un ekspertu ieņēmumu un izmaksu salīdzinājums starp 2020.gdau un 2023.gadu: 
 
  Ieņēmumi (EUR) Ieņēmumi (EUR) Ieņēmumi (EUR) Izmaksas (EUR) Izmaksas (EUR)
  Vadošo vērtētāju un ekspertu darbs Procedūras maksa
 
Gada maksa Vadošo vērtētāju un ekspertu darbs (50%) (sedz ar rēķiniem par stundām un procedūrām) Admin. u.c. izmaksas (sedz ar gada maksām)
 
2020.gads 470 750 (68%) 88 950 (13%) 130 050 (19%) 514 154,17 130 050
2023.gads 658 210 (50%) 456 600 (34%) 214 200 (16%) 1 045 287,43 (83%) 214 200

Ekspertu un vadošo vērtētāju pašizmaksas salīdzinājums:
 
  Vadošā vērtētāja vidējā stundas pašizmaksa, EUR/st Ekspertu vidējā stundas pašizmaksa, EUR/st
2020.gads 13,06 9,035
2023.gads 18,37 60
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Konsultāciju laikā ar atbilstības novērtēšanas institūcijām, uzņēmēju apvienībām un citām iesaistītajām pusēm tika izskatīti citi risinājuma varianti, kas nav saistīti ar maksas palielinājumu par pakalpojumiem - valsts dotācijas palielināšana, dažādu fondu projekti, maksas palielināšana pakāpeniski, taču neviens no tiem nebija iespējams vai piemērots nosprausto mērķu sasniegšanai.

Vienlaikus, tiekoties ar nozares pārstāvjiem (23.09.2022), tika panākta vienošanas, ka Ekonomikas ministrija uzsāks izskatīt/koordinēt jautājumu par to, lai identificētu jomas, kurās šobrīd prasība par obligātu akreditāciju nav lietderīga, kā arī identificētu esošos un potenciālos alternatīvos finanšu atbalsta avotus akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu saņemšanai. Izvērtējuma rezultātā Ekonomikas ministrija varētu sagatavot ziņojumu par jomām, kurās šobrīd prasība par obligātu akreditāciju nav lietderīga, kā arī par finanšu atbalsta avotiem, lai atbalstītu akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu saņemšanu.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Cenrādis tika pārrunāts arī ar atsevišķām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kurām ir akreditētās vairākas lielas akreditācijas sfēras, kā rezultātā Aģentūra iespēju robežās plāno arvien vairāk praktizēt apvienotos auditus, tādejādi tik daudz nenoslogojot atbilstības novērtēšanas institūciju personālu.

Risku sabiedrības drošībai, veselībai un patērētāju aizsardzībai pārvaldība (minimizēšana), sabiedrības uzticēšanās akreditētu institūciju darba rezultātiem, kā arī klientu apmierinātība par Aģentūras tehnisko kompetenci un sniegtajiem pakalpojumiem ir samērīgs ar atbilstības novērtēšanas institūciju izmaksu palielinājumu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Aģentūra atbilstoši valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” nolikumam veic valsts pārvaldes funkcijas, tās sniegtajiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • sabiedrība
Ietekmes apraksts
Visa sabiedrība tiks ietekmēta pastarpināti - tiks mazināti un pārvaldīti riski sabiedrības drošībai, veselībai un patērētāju aizsardzībai.
Juridiskās personas
  • akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts ietekmēs visas Aģentūrā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas (kopā - 309), tai skaitā:
- 17 kalibrēšanas laboratorijas;
- 126 testēšanas laboratorijas;
- 44 medicīnas laboratorijas; 
- 66 inspicēšanas institūcijas;
- 21 produktu sertificēšanas institūcijas;
- 8 pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijas;
- 25 personu sertificēšanas institūcijas;
- 3 siltumnīcefekta gāzu (GHG) verificētāju institūcijas.
Vienlaikus, atbilstības novērtēšanas institūcijas var būt ne tikai komersanti, bet arī tiešās pārvaldes iestādes, kas ir akreditējušās Aģentūrā, lai apliecinātu kompetenci noteiktā jomā (piemēram, Pārtikas un veterinārais dienests).
Veicinot Aģentūras darbības ilgtspēju un pakalpojumu kvalitātes attīstību un uzticamību, kas tiešā veidā ir saistīta ar novērtēšanas komandas kompetenču attīstību un kvalifikācijas celšanu, pateicoties augsti profesionālas komandas attīstībai, ir iespējams pārliecināties par atbilstības novērtēšanas institūciju kompetenci un spēju nodrošināt tādu tautsaimniecības izaugsmi, kas balstās uz starptautiski atzītu kvalitāti, veicina konkurētspēju un pieeju eksporta tirgiem, kā arī tautsaimniecības attīstību kopumā. Ar atbilstības novērtēšanu saistītās darbības skar būtiskas sabiedrībai un tautsaimniecībai kopumā nozīmīgas jomas - testēšanu, kalibrēšanu, medicīniski laboratoriskos izmeklējumus, bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanu, medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes), pārtikas un nepārtikas produktu, t.sk., būvmateriālu atbilstības novērtēšanu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšanu, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšanu, uzņēmumu energoauditu, degvielas piegādātāja gada ziņojuma inspicēšana, tahogrāfu inspicēšana, vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana, pārvaldības sistēmu sertificēšanu. Atbilstības novērtēšana ietekmē un skar būtiskas saimnieciskās darbības - pārtikas produkti, alkoholiskie dzērieni un tabaka, metāli un metālu apstrādes produkti, mehānismi un iekārtas, elektriskās un optiskās iekārtas, transporta līdzekļi, informācijas tehnoloģijas, tekstils un tekstila izstrādājumi, koks un koka izstrādājumi, tipogrāfija, neklasificēta ražošana, izrakteņu ieguve, akmeņlauztuves, nemetāliskās minerālvielas, betons, cements, ģipsis, kaļķakmens u.c., būvniecība, inženiertehniskie pakalpojumi, vairum- un mazum- tirdzniecība, autotransporta, motociklu remonts, personālās un mājsaimniecības preces, finanšu starpniecība, nekustamais īpašums, noma, valsts administrācija, izglītība, ķīmija, ķīmiskie produkti un šķiedras, gumijas un plastmasas izstrādājumi, medikamenti, veselība, veterinārija un sociālais darbs, vieglā un vidējā rūpniecība, smagā rūpniecība, ēkas, ēku kompleksi, transports, ieguves rūpniecība, lauksaimniecība, enerģijas piegāde u.c.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
0,00
sabiedrība
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
84 975,00
akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas
Vērtības nozīme:
275,00
starpība starp jauno (plānoto) klienta gada maksu un veco (saskaņā ar veco cenrādi)
309
akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju skaits
84 975,00
Aprēķinātais klientu (309 akreditētās atbilstības novērtēšanas institūciju) atbilstību izmaksu palielinājums par: - gada maksu 85 000 euro; - sākotnējo akreditāciju 216 300 euro; - atkārtoto akreditāciju 278 100 euro; - uzraudzības procedūru (iesk. ārpuskārtas uzraudzību) 344 500 euro; - uzraudzības procedūru ar sfēras paplašināšanu 384 700 euro; - sfēras paplašināšanu (ar vizīti/bez vizītes) 282 700 euro; - akreditācijas apliecību (papīra veidā) 6 180 euro. Sākot no 2023. gada akreditētām atbilstības novērtēšanas institūcijām samazināsies atbilstības izmaksas par akreditācijas apliecību elektroniskajā veidā, jo turpmāk nebūs jāmaksā par apliecības sagatavošanu elektroniskā veidā. Vidēji maksas pakalpojumu pieaugums sastādīs 3 reizes. Uzskatām, ka "nulles birokrātijas" pieeja nav jāievēro, jo regulējumam piemērojams izņēmums - ES obligāti ieviešamo minimālo prasību izpildei nepieciešamais finansējums, kā arī jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības (t.sk. patērētāju) intereses.
Kopā
84 975,00
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/79cb8bf6-00b0-41cb-9983-b5960f6baddc 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Kopumā publiskās apspriešanas laikā par Noteikumu projektu tika saņemti 36 viedokļi & iebildumi. Vairums aicināja turpināt noteikumu apspriešanu un rast kompromisus, piemēram, pirms cenrāža apstiprināšanas apspriest šo dokumentu projekta stadijā akreditācijas politikas konsultatīvajā institūcijā - Latvijas Nacionālajā akreditācijas padomes ārpuskārtas sēdē:
- Vismaz 22 pauda viedokli, ka nav izvēlēts īstais laiks;
- 19 prognozēja negatīvu ietekmi uzņēmumu darbībai un tautsaimniecībai kopumā;
- 16 izteica viedokli, ka pieaugums ir pārāk straujš vai nesamērīgs (tika ieteikts, līdzīgi kā Igaunijā cenas palielināt katru gadu pakāpeniski vai plānot pārejas laiku);
- 14 vēlējās izmaksu pamatojumu;
- 7 uzskatīja, ka izmaksas ietekmē uzņēmuma lielums/darbinieku skaits un tas ir jāņem vērā.
Apkopojums par sabiedrības līdzdalības rezultātiem pievienots pielikumā.

29.03.2022. tika organizēta attālināta sanāksme ar LDDK biedriem, kurā tika pārrunāts Aģentūras cenrāža projekts un principā tika paustie tie paši viedokļi un argumenti, kas tika saņemti sabiedrības līdzdalības laikā.

23.09.2022. tika organizēta attālināta sanāksme ar LDDK un tās biedriem, kā arī LTRK, lai pārrunātu elektroniskās 5 dienu saskaņošanas laikā LDDK saņemto iebildumu par Projektu, kas atspoguļots Projekta Izziņas 2.punktā. Sanāksmes laikā tika pārrunāta esošā situācija un apstākļi, un tika panākta vienošanas, ka Ekonomikas ministrija uzsāks izskatīt/koordinēt jautājumu par to, lai identificētu jomas, kurās šobrīd prasība par obligātu akreditāciju nav lietderīga, kā arī identificētu esošos un potenciālos alternatīvos finanšu atbalsta avotus akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu saņemšanai.
Tika panākta vienošanas, ka Ekonomikas ministrija uzsāks izskatīt/koordinēt jautājumu par to, lai identificētu jomas, kurās šobrīd prasība par obligātu akreditāciju nav lietderīga, kā arī identificētu esošos un potenciālos alternatīvos finanšu atbalsta avotus akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu saņemšanai. Izvērtējuma rezultātā Ekonomikas ministrija varētu sagatavot ziņojumu par jomām, kurās šobrīd prasība par obligātu akreditāciju nav lietderīga, kā arī par finanšu atbalsta avotiem, lai atbalstītu akreditētu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu saņemšanu.

Cenrādis tika pārrunāts arī ar atsevišķām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kurām ir akreditētās vairākas lielas akreditācijas sfēras, kā rezultātā Aģentūra iespēju robežās plāno arvien vairāk praktizēt apvienotos auditus, tādējādi tik daudz ik gadu nenoslogojot atbilstības novērtēšanas institūciju personālu.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Tiks veikti uzlabojumi, kas attiecas uz Aģentūras efektīvas darbības un attīstības mērķu sasniegšanu, t.sk.:
- nodrošinot pilnīgu funkciju izpildi (noteiktā apjomā un termiņā), kā arī augstas kvalitātes līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, uzturot ilgtspējīgu sadarbības un motivācijas sistēmu kvalificēta darbaspēka, tajā skaitā ārējo ekspertu, piesaistē, noturēšanā un motivēšanā;
- ieviests datos balstīts elektronisks risku vadības matricas rīks, kas ļaus pastāvīgi identificēt jomas un klientus, kuru darbībā pastāv visaugstākie riski, kā arī efektivizēts ar akreditāciju saistītais uzraudzības process, fokusējoties uz jomām un klientiem, kuri rada visaugstākos riskus sabiedrības drošībai, veselībai un patērētāju aizsardzībai – pilnvērtīgi praksē ieviešot jēgpilnu riskos balstītu uzraudzības procesu, kas tādējādi ļautu padziļināti fokusēties uz problemātiskām jomām, un savukārt jomām, kurās saglabājas zemi riski, samazinot akreditācijas uzraudzībā patērēto resursu ieguldījumu;
- attīstīts akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju un vides verificētāju reģistrs, tādējādi samazinot Aģentūras patērētos resursus informācijas sniegšanai par Aģentūras akreditētajām institūcijām. Esošā reģistra funkcionalitāte ir tik novecojusi un problemātiska, ka bez finansiāla ieguldījuma vairs nav iespējams īstenot samērīgus un efektīvus uzlabošanas darbus.
- izstrādāts, ieviests un pastāvīgi attīstīts mācību saturs un platforma Aģentūras nodarbināto, tajā skaitā piesaistīto ekspertu, pastāvīgai kompetenču attīstībai un kvalifikācijas celšanai, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos akreditētu institūciju darba rezultātiem, kā arī klientu apmierinātību attiecībā uz Aģentūras tehnisko kompetenci, kas ir akreditācijas lielākā vērtība.
Tāpat Aģentūra plāno īstenot tehnisko vērtētāju pastāvīgu kvalifikācijas celšanas procesu, arvien vairāk tehniskos vērtētājus iesaistot pastāvīgā novērtēšanas procesā, tādējādi ceļot Aģentūras kapacitāti, kā arī iespēju robežās arvien vairāk praktizējot apvienotās novērtēšanas, tām akreditētām atbilstībās novērtēšanas institūcijām, kurām ir akreditētās vairākās sfēras, tādējādi ceļot atbilstības novērtēšanas institūciju nodarbināto kapacitāti, samazinot ikgadējo novērtēšanu skaitu institūcijā.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Tiks veikti uzlabojumi, kas attiecas uz Aģentūras efektīvas darbības un attīstības mērķu sasniegšanu, t.sk.:
- uzlabota Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām (saraksts/reģistrs), papildinot to ar jaunām funkcionalitātēm, vienlaikus turpinot nodrošināt publicētās informācijas ticamību;
- attīstīta Aģentūras visnozīmīgāko biznesa procesu efektīva izpilde un uzraudzība, attīstot un ieviešot mūsdienīgus datu apstrādes rīkus un automatizāciju;
- ieguldīti finanšu resursi klientu apkalpošanas efektivitātes pastāvīgā un jēgpilnā attīstībā, pakāpeniski digitalizējot sadarbības kanālus;
- izstrādāts un pastāvīgi attīstīts ar akreditāciju saistīto procesu izpratnes veicināšanas digitāls apmācību saturs atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras plāno iegūt akreditāciju vai kuras jau ir akreditētas.
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Veicinot Aģentūras izmaksu apjomam un struktūrai atbilstošus ieņēmumus, tiks būtiski mazināti Aģentūras riski attiecībā uz Aģentūras finansiālo neatkarību, ilgtspēju un attīstību:
- spēju veikt pilnīgu funkciju izpildi (noteiktā apjomā un termiņā), kā arī augstas kvalitātes līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, uzturot ilgtspējīgu sadarbības un motivācijas sistēmu kvalificēta darbaspēka, tajā skaitā ārējo ekspertu, piesaistē, noturēšanā un motivēšanā;
- attīstot Aģentūras visnozīmīgāko biznesa procesu efektīvu izpildi un uzraudzību, attīstot un ieviešot mūsdienīgus datu apstrādes rīkus un automatizāciju;
- ieguldot finanšu resursus klientu apkalpošanas efektivitātes pastāvīgā un jēgpilnā attīstībā, pakāpeniski digitalizējot sadarbības kanālus;
- ieviešot datos balstītu elektronisku risku matricas rīku, kas ļauj pastāvīgi identificēt jomas un klientus, kuru darbībā pastāv visaugstākie riski, kā arī efektivizējot ar akreditāciju saistīto uzraudzības procesu, fokusējoties uz jomām un klientiem, kuri rada visaugstākos riskus sabiedrības drošībai, veselībai un patērētāju aizsardzībai – pilnvērtīgi praksē ieviešot jēgpilnu riskos balstītu uzraudzības procesu, kas tādējādi ļautu padziļināti fokusēties uz problemātiskām jomām, un savukārt jomām, kurās saglabājas zemi riski, samazinot akreditācijas uzraudzībā patērēto resursu ieguldījumu;
- attīstot akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju un vides verificētāju reģistru, tādējādi samazinot Aģentūras patērētos nelietderīgos resursus informācijas sniegšanā par Aģentūras akreditētajām institūcijām. Esošā reģistra funkcionalitāte diemžēl ir tik novecojusi un problemātiska, ka diemžēl bez finansiāla ieguldījuma vairs nav iespējams īstenot samērīgus un efektīvus uzlabošanas darbus.
- izstrādājot, ieviešot un pastāvīgi attīstot mācību saturu un platformu Aģentūras nodarbināto, tajā skaitā piesaistīto ekspertu, pastāvīgai kompetenču attīstībai un kvalifikācijas celšanai, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos akreditētu institūciju rezultātu uzticamībai, kā arī klientu apmierinātību attiecībā uz Aģentūras tehnisko kompetenci, kas ir akreditācijas lielākā vērtība.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Izcenojuma nemainīgās daļas pakalpojumu veidu skaidrojums
2. pielikums
Nosaukums
Izcenojumu veidojošās tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši pakalpojumu veidiem