Anotācija (ex-ante)

21-TA-1399: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets divu nedēļu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas izdod noteikumus par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – izlīdzināšanas fonds) ieņēmumiem un to sadales kārtību attiecīgajā budžeta gadā, kā arī uz likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir budžeta dotāciju.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas kārtību, t.i., kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, kā arī kārtību, kādā pašvaldībām piešķir budžeta dotāciju.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9. panta otro daļu šādi noteikumi jāizstrādā katru gadu, nosakot katrai pašvaldībai aprēķināto no izlīdzināšanas fonda izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai pašvaldībām 2022. gadā tiktu pārskaitīta valsts budžeta dotācija atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteiktajam finansējuma apmēram, nepieciešams noteikt izlīdzināšanas fonda ieņēmumus un to sadales kārtību 2022. gadā.
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar 2022. gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 212,42 milj. euro apmērā. Tos veido valsts budžeta dotācija 81,09 milj. euro apmērā un pašvaldību iemaksas 131,33 milj. euro apmērā.
Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 1. punktā noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
Valsts kase iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei, t.i., kad no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta Valsts kase veic nodokļa sadali, attiecīgi tiek arī ieturētas iemaksas izlīdzināšanas fondā no šī konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā norādīto iemaksu procentu apmērā. Savukārt pašvaldībām dotāciju no izlīdzināšanas fonda Valsts kase izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam. Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 10. panta trešo daļu Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā divas reizes mēnesī – ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25.datumam.
Problēmas apraksts
Lai pašvaldībām 2022. gadā tiktu pārskaitīta likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 2. punktā noteiktā budžeta dotācija 105,50 milj. euro apmērā, nepieciešams noteikt kārtību, kādā šī dotācija tiek piešķirta.
Risinājuma apraksts
Likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 2. punktā noteikta budžeta dotācija pašvaldībām 105,50 milj. euro apmērā, kura tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Budžeta dotācija izlīdzināšanas fondā ieskaitāma likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 2. punktā noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
Budžeta dotāciju sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem, kura tiek iekļauta vērtēto ieņēmumu prognozē. Budžeta dotāciju pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Noteikumu projekts paredz, ka Valsts kase reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 20. datumam nodrošina budžeta dotācijas 1/12 daļas (janvārī – novembrī summa noapļota līdz pilniem euro, bet decembrī – starpība starp gada budžeta dotācijas summu un janvārī – novembrī pārskaitīto summu kopā) apmērā no šo noteikumu 4. pielikumā norādītā finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību norādītajiem kontiem, uz kuriem Valsts kase pārskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts kase
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedrības līdzdalība nodrošināta noteikumu projektu publicējot Tiesību aktu projektu publiskajā portālā, kā arī sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par projektu, kas 2021. gada 21.oktobrī publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Pašvaldību finanšu uzraudzības politika”.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības pārstāvju iebildumi un priekšlikumi nav saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts kase
  • Finanšu ministrija
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Iesaistītās institūcijas noteikumu projekta izpildi nodrošina to esošo funkciju un uzdevumus ietvaros.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi