Anotācija (ex-ante)

24-TA-628: Rīkojuma projekts (Apstiprināšana, iecelšana amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ēriku Kristiānu Selgu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Saskaņā ar Konkurences likuma 5.panta otro daļu Konkurences padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā uz pieciem gadiem apstiprina Ministru kabinets.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Apstiprināt Ēriku Kristiānu Selgu Konkurences padomes locekļa amatā.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Konkurences padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā uz pieciem gadiem apstiprina Ministru kabinets, un tos izraugās atklātā konkursā. Valsts kanceleja pēc Ekonomikas ministrijas lūguma ir noorganizējusi atlases konkursu uz trīs Konkurences padomes locekļa amata vietām, kurš ir noslēdzies 2024.gada 2.februārī, konkursa komisijai pieņemot lēmumu atzīt Ēriku Kristiānu Selgu par trešo labāk atbilstošo vakantā amata prasībām. 
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2023.gada 13.novembrī beidzās Konkurences padomes locekles L. Daugavietes darbības termiņš, un 2024.gada 7.janvārī beidzās Konkurences padomes locekļa J. Račko darbības termiņš. Papildu tam viens no Konkurences padomes locekļa amatiem ir vakants. Ņemot vērā, ka jau vairākus mēnešus Konkurences padome savu darbību nodrošina saskaņā ar Konkurences likuma 5.panta desmito daļu, kas nosaka, ka iepriekšējie padomes locekļi pēc to pilnvaru termiņa beigām turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad sāks pildīt amata pienākumu jaunieceltie padomes locekļi, pēc iespējas nekavējoši nepieciešams apstiprināt Ē.K. Selgas kandidatūru. 
 
Risinājuma apraksts
Apstiprināt Ēriku Kristiānu Selgu Konkurences padomes locekļa amatā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

nav
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ēriks Kristiāns Selga
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
nav
 
nav
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
nav
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

nav
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Konkurences padome

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Nodrošināta Konkurences padomes darbība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi