Anotācija (ex-ante)

23-TA-2341: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lai veicinātu ilgtspējīgas investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, atbalstot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu izveidi Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumus par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.2.  “Pārejas uz aprites ekonomikas veicināšana” (turpmāk – SAM 2.2.2.) 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” (turpmāk - Pasākums) projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem (turpmāk - MK noteikumu projekts).
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta mērķis ir izstrādāt Pasākuma projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas nosacījumus, lai tādējādi varētu tikt atbalstīta atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveide.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pārdomāta un ilgtspējīga resursu apsaimniekošana ir solis virzībā ne tikai uz vides kvalitātes uzlabošanu, bet arī klimata pārmaiņu mazināšanu. Aprites ekonomikas politika ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu progresu un rīcību Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu programmas un Parīzes nolīguma īstenošanā. Aprites ekonomika spēj nodrošināt tādus labumus kā darbavietu radīšana, ekonomiskā izaugsme, vides piesārņojuma samazināšana un dabas aizsardzība. Atkritumu dalītā vākšana, kas veicina atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, jo rada priekšnosacījumus kvalitatīvākām un tīrākām pārstrādes izejvielām un mazina apglabājamo nešķiroto atkritumu daudzumu.  Ņemot vērā tehniskās iespējas un ekonomisko lietderību un ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas noteiktās prioritātes, atkritumu dalīta vākšana ir viena no augstākajām prioritātēm, kas seko pasākumiem, lai izvairītos no atkritumu radīšanas, un ir uzskatāma par sagatavošanās posmu efektīvai resursu izmantošanai. 

Atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību nosaka virkne normatīvo aktu. Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 712) 3.punkta prasības par dalītās vākšanas sistēmas izveidi, nosaka, ka nepieciešamība atkritumu dalītās vākšanas nodrošināšanai ir ne tikai izlietotajam iepakojumam (stiklu, papīru, plastmasu un metālu saturošu materiāliem), bet arī bioloģiskajiem atkritumiem, tekstilmateriāliem  un bīstamiem sadzīves atkritumiem. Tāpat MK noteikumi Nr. 712 6.punktā nosaka būvniecības atkritumu, kuri nav bīstami, pārstrādes mērķus, līdz ar to šim atkritumu veidam arī ir nepieciešama  dalīta vākšana. Turklāt jāņem vērā, ka atkritumu dalītā vākšana tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” nosacījumiem, t.i. savākšanas punktus un laukumus, to aprīkojumu un atkritumu veidus, kas pieņemami laukumos, kas arī paredz būvniecības un lielgabarīta atkritumu pieņemšanas iespēju laukumos. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likums 20.panta 5.2 punkta 2.daļā paredz mājsaimniecībās kompostēto bioloģisko atkritumu, atkārtotai izmantošanai paredzēto atkritumu un pārtikas atkritumu daudzuma noteikšanu, daudzuma noteikšanai kalpo noteikta tilpuma mājsaimniecībās izmantojami kompostētāji. 2022. gada 13. decembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 781 “Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem”, kas no 2023. gada 5.janvāra attiecas arī uz  tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, līdz ar to arī atsevišķa šī veida atkritumu savākšana var kļūt par svarīgu aspektu ražotāja atbildības sistēmas izveidē.
EK savā vērtējumā par Latviju ir atzinusi, ka līdz šim izveidotā  atkritumu dalītās vākšanas sistēma ir nepilnīga un nepieciešami turpmāki pasākumi tās uzlabošanai (skat. Problēmas aprakstu).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Neskatoties jau uz veiktajiem ieguldījumiem un normatīvās bāzes attīstību, Latvijā joprojām nav pienācīgi attīstīta atkritumu dalītās vākšanas sistēma un tās trūkumi raksturoti Agrīnās brīdināšanas ziņojumā par Latviju, ko EK laidusi klajā 2023.gada 8.jūnijā (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=SWD%3A2023%3A187%3AFIN#), kā trūkumi norādīti iedzīvotāju izpratnes veicināšanas pasākumu, izvairīšanās no atkritumu radīšanas, atkritumu dalītās vākšanas sistēmu nepilnības un nepietiekamā attīstība. Attiecībā uz atkritumu dalīto vākšanu ir minēts: Jāuzlabo sniegums atkritumu dalītajai vākšanai (ieskaitot bioloģiskos atkritumus) jomā, jo lielai daļai iedzīvotāju nav piekļuves viegli pieejamiem atkritumu vākšanas pakalpojumiem. Lai nodrošinātu pārstrādājamo atkritumu augstu vākšanas rādītāju, Latvijai būtu jāveicina dažādu vākšanas režīmu kombinēšana ar dažādām vākšanas vietām un dažādām atkritumu plūsmām, ņemot vērā gan mājokļu veidus, gan to saistītās problēmas, piemēram, lielas daudzdzīvokļu ēkas, kur ir ierobežota vieta atkritumu glabāšanai. Tāpat ir uzsvērta arī mājkompostēšanas nozīme, kas ne tikai ļauj atdalīt bioloģiskos atkritumus to rašanās vietās, bet arī nodrošina to pārstrādi, tādējādi akcentējot tuvuma un pašpietiekamības principa iespējas pat vienas mājsaimniecības robežās: Ir vajadzīgi konkrēti plāni un darbības, piemēram, atbalsts kompostēšanai mājsaimniecībās un bioloģisko atkritumu apstrādes jaudas kāpināšana, lai pilnībā pārstrādātu radītos bioloģiskos atkritumus.  Pārstrādes rādītājs nosakāms atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikai, mājsaimniecības, kas nodrošinās mājkompostēšanu, ir uzskatāmas par kompostēšanā izmantoto atkritumu pārstrādātājām.
 
Līdzīgi Eiropas Komisijas dienestu dokuments “Vides politikas īstenošanas 2022. gada pārskats. Ziņojums par Latviju” (2022. gada 8. septembris, SWD(2022) 276 final) par 2022. gada prioritāro darbību aprites ekonomikas jomā izvirzīja pieņemt pasākumus, lai uzlabotu apritīgi izmantotu materiālu īpatsvaru.

2020. gadā SIA “Geo Consultants” veiktais pētījums “Investīciju vajadzību izvērtējums Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028. gadam izstrādei” uzrāda, ka esošo atkritumu pārstrādes jaudu nodrošinājums ir pietiekams tikai koka, koka iepakojuma un plastmasas atkritumu pārstrādei. Secinājums par jaudu pietiekamību izdarīts, balstoties uz pieņēmumu, ja tajā tiek pārstrādāti tikai Latvijā radītie attiecīgie atkritumu veidi. Kā norādīts pētījumā, atkritumos esošu materiālu sekmīgas pārstrādes priekšnoteikums ir ne tikai pārstrādes jaudu pieejamība, bet arī atbilstoša atkritumu savākšanas sistēma – lai sagatavotu kvalitatīvu un pārstrādei derīgu materiālu, obligāts priekšnoteikums ir dalītās vākšanas sistēmas attīstība. Šim nolūkam plānots Kohēzijas fonda (turpmāk - KF) atbalsts - SAM 2.2.2., atbalstot plaša spektra dalītās vākšanas konteineru iegādi.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam datiem Latvijā 2020.gadā bija  izveidoti aptuveni 5000 dalītās vākšanas punkti un aptuveni 90 atkritumu šķirošanas laukumi, kuru skaits pakāpeniski pieaug. Viens no trūkumiem, ko sabiedrība ir identificējusi, ir atšķirīgās atkritumu dalītās vākšanas (šķirošanas) prasības dažādās pašvaldībās, kas apgrūtina rīcību un šķirošanas paradumu iedzīvināšanu. Tāpat vērojama arī dažāda izveidotās infrastruktūras pārklājuma pakāpe dažādās Latvijas daļās. 2019.gadā, kad Latvijā bija noteikti 10 atkritumu apsaimniekošanas reģioni, dalīti vākto atkritumu savākšanas vietu skaits tika fiksēts šo reģionu robežās.
Atkritumu apsaimniekošanas reģioni un iedzīvotāju skaits uz 1 uzskaitīto dalīto atkritumu vākšanas punktu vietu, skaits, 2019. gadā (Avots: SIA “GatewayBaltic”, 2020)
 
Atkritumu apsaimniekošanas reģions  Iedzīvotāju skaits  Iedzīvotāju skaits uz 1 dalīti vākto atkritumu vietu 
Austrumlatgale  80579 806
Dienvidlatgale  163059 404
Liepāja 134972 210
Maliena  59397 229
Piejūra  130306 153
Pierīga  853458 861
Ventspils  68904 375
Vidusdaugava 137313 247
Zemgale  159267 297
Ziemeļvidzeme  132713 195
Kopā  1919968 369
Varētu pieņemt, ka situācija pēdējos gados ir uzlabojusies, taču jāņem vērā tādi faktori kā Covid-19 pandēmijas sekas ar mājsēdes nosacījumiem, kas nekādā veidā neveicināja atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstību un tās paradumu ieviešanu mājsaimniecībās, kā arī sarūkošais valsts iedzīvotāju skaits, kas liek palielināt attālumus, un līdz ar to arī izmaksas, dalītās vākšanas maršrutos, lai iegūtu to pašu materiālu daudzumu kā iepriekš. Dalītās vākšanas sistēmas attīstībai plānots  KF ieguldījums SAM 2.2.2., atbalstot plaša spektra dalītās vākšanas konteineru iegādi.
Risinājuma apraksts
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028. gadam iezīmē investīciju vajadzību atkritumu dalītās vākšanas sistēmu attīstībai gan paplašinot pakalpojuma pārklājumu jau savācamajiem atkritumu veidiem, gan nosakot jaunus veidus, kam nepieciešama dalīta vākšana, piemēram, bioloģiskie atkritumi, tekstila atkritumi, lielgabarīta atkritumi u.c. Savukārt Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam ir akcentēti jautājumi saistībā ar otrreizējām izejvielām, kam aprites ekonomikā jāaizvieto primārie resursi. Pasākuma projektu iesniegumu atlases pirmā  kārta dos ieguldījumu šīs problēmas risināšanā. Plānotie atkritumu savākšanas ārpustelpu un iekštelpu konteineri atkarībā no savācamā atkritumu veida tiks izvietoti gan publiski pieejamās teritorijās: daudzdzīvokļu namu pagalmi, sabiedrības pulcēšanās vietas (pie tirdzniecības centriem, bibliotēkām, stacijās, autoostās u.c.), atkritumu dalītās vākšanas punkti un laukumi, gan privātmāju teritorijās, lai konkrētās pašvaldības teritorijā paplašinātu pakalpojuma pārklājumu, konteineru pieejamību lielākam sabiedrības lokam jau kādam esošam dalīti vāktam atkritumu veidam vai ieviestu jaunu, līdz šim dalīti nevāktu, atkritumu veidu dalīto vākšanu pašvaldībā. Abos gadījumos pieaug dalīti vākto materiālu apjoms, kas aizvieto primārās izejvielas. 

Sasniedzamie rādītāji un pieejamais finansējums
Pasākuma projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai piemēroti tādi iznākuma un rezultāta rādītāji, kādi tie paredzēti Pasākumam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. - 2027. gadam (turpmāk - Programma). SAM 2.2.2. līmenī noteiktie rādītāji, kas attiecināmi uz Pasākumu un to dalījums pa pasākumiem un kārtām ir šāds:
-             iznākuma rādītājs – atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā mazi, vidēji un lieli uzņēmumi). Iznākuma rādītāja vērtība tiek sasniegta, ja atlases kārtas projektu ietvaros veikti ieguldījumi atkritumu dalītās vākšanas sistēmu izveidē, nodrošinot atbalstu vismaz četriem uzņēmumiem (jānodrošina līdz 2025.gada 31.decembrim); starpposma sasniedzamās vērtība līdz 2024. gada 31. decembrim:  iznākuma rādītājs -  atbalsts vismaz trim uzņēmumiem. Rādītājs, kas ietver vārdu “uzņēmums” ir Programmā kā iznākuma rādītājs “i.2.2.2.a Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi) - 25”, uz SAM 2.2.2. atlases  pirmo kārtu ir attiecināma vērtība 4, līdz ar to noteikumu projektā tiek ietverta Programmas rādītāja redakcija. Atšķirība starp iznākuma rādītāja vērtību un starpposma vērtību skaidrojama ar to, ka projektu realizācija plānota 2024.-2025.gadā un iznākuma rādītājs var netikt sasniegts līdz 2024.gada beigām. Programmā vārds “uzņēmums” rādītāja aprakstā tika ieviests, jo tāds ir izmantots Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 1.pielikuma rādītāju definīcijās. Pasākuma atlases pirmajā kārtā, lai arī rādītājs definēts kā “uzņēmums”, uzskaite tiks veikta atbilstoši Komerclikuma 18.pantam  par komersantiem, kuri saņems atbalstu;
-         rezultāta rādītājs pasākuma līmenī “Šķiroti savākti atkritumi 9500 t/gadā” no kopējā rezultāta rādītāja RCR 103 ”Šķiroti savākti atkritumi 10 000 t/gadā”, kur summētas vērtības no pasākuma 2.2.2.1. “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” otrās kārtas un pasākuma  2.2.2.2. “Atkritumu dalītā vākšana” abām kārtām. Pasākuma atlases pirmajā kārtā sasniedzamais rezultāta rādītājs ir “šķiroti savākti atkritumi 4750 tonnas gadā”.   Pasākuma atlases otrajā kārtā  sasniedzamais rezultāta rādītājs ir “šķiroti savākti atkritumi 4750 tonnas gadā”. Pasākuma atlases pirmās kārtas projektos tiek uzskaitīts gada laikā savācamā konkrētais atkritumu veids, izmantojot mērvienību “tonnas gadā” (t/g). Ja paredzēta vairāku veidu atkritumu dalīta vākšana, gada savācamo daudzumu summē, saskaitot kopējo dažādo atkritumu veidu daudzumu, izmantojot mērvienību t/g.  Summēšana tiek veikta sekojošās atkritumu grupās:
1) dalīti vākti sadzīves atkritumi, arī bioloģiskie atkritumi, ko izmantos mājkompostēšanā;
2) dalīti vākti sadzīves bīstamie atkritumi, videi kaitīgu preču atkritumi un bīstamie atkritumi.
Atšķirība starp iznākuma rādītāja vērtību un tā starpposma vērtību skaidrojama ar to, ka projektu realizācija plānota 2024.-2025.gadā un iznākuma rādītājs var netikt sasniegts līdz 2024.gada beigām. Rezultāta rādītājs par šķiroti savāktiem atkritumiem tiek sasniegts, ja projekta saņēmējs ir iegādājies un nodevis uzstādīšanai atkritumu dalītās vākšanas konteinerus. Pēcuzraudzības periodā faktu par atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma pieejamību apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegta atskaite par konteineros dalīti savākto atkritumu daudzuma pieaugumu salīdzinājumā ar situāciju pirms projekta un to nodošanu sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas darbību veicējam, kurš apliecina informāciju par atkritumu pārvadājumiem uzskaites valsts informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 12.2.apakšpunktam.

Pasākuma atlases pirmās kārtas īstenošanai paredzēts KF atbalsts 2 000 000 euro, līdzfinansējot projektus ar privāto līdzfinansējumu. Projektos neatkarīgi no uzņēmuma lieluma (mazs, vidējs, liels) ir noteikta  maksimālā KF atbalsta likme – 85%.
Ja pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros netiek izlietots viss pieejamais KF finansējums, tas pēc pasākuma pirmās atlases kārtas noslēgšanās, kad beigusies pasākuma pirmās atlases kārtas līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanas procedūra, tiek novirzīts uz pasākuma otro atlases kārtu, kurā plānots atbalsts atkritumu dalītās vākšanas laukumu ierīkošanai, viediem un iebūvējamiem dalītās vākšanas konteineriem.
Pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros nav paredzēta elastības finansējuma izmantošana, jo tas pārcelts uz 2.2.2.3. pasākuma "Notekūdeņu dūņu pārstrāde" atlases otro kārtu, ko pilnā apmērā plānots finansēt no elastības finansējuma.

Prasības projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam
Projekta iesniedzējs atlases pirmās kārtas ietvaros ir atkritumu apsaimniekotājs (komersants), un kurš normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1082 Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai) noteiktajā kārtībā ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju vai atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, un tā darbība atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai atbilst E sadaļas 38. vai 39. nodaļai:
- sadzīves atkritumu apsaimniekotājs (komersants), kuram uz projekta īstenošanas laiku ir noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu tās teritorijā; 
- atkritumu apsaimniekošanas komersants, kurš Latvijas Republikas teritorijā nodrošina sadzīves bīstamo un videi kaitīgu preču atkritumu savākšanu normatīvo aktu noteiktā kārtībā. 
Pēc projekta apstiprināšanas apstiprināšana projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju. Finansējuma saņēmējam jānodrošina interešu konflikta neesamība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 61. panta prasībām. Finansējuma saņēmējs izstrādā nosacījumus, kā tas pārliecinās par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas risku neesamību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu un krāpšanas un korupcijas riskus, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējam jāsedz projekta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību izmaksas, lai nodrošinātu minēto prasību ievērošanu atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai  (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 47. pantam un 50. pantam un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. 
Attiecīgās prasības tiek ievērotas atbilstoši arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

Atbalstāmās darbības un attiecināmas izmaksas
Pasākuma atlases pirmās kārtas projektos ir plānota atkritumu dalītās vākšanas konteineru iegāde atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikā noteiktajiem  konteineru veidiem. Metodiku atbildīgā iestāde ievieto savā tīmekļvietnē pēc tās apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms atlases kārtas izsludināšanas. Metodiku plānots izstrādāt līdz projektu iesniegumu atlases uzsākšanai. Visas papildu izmaksas, kas pārsniedz metodikā noteiktās vienas vienības likmes un projekta izmaksu pieaugumu sedz no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts.
Pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros, lai nodrošinātu to atkritumu veidu savākšanu, ko paredz situācijas aprakstā minētie normatīvie akti, atbalsts tiek sniegts specializēto konteineru iegādei šādu atkritumu veidu savākšanai:
- izlietotā iepakojuma konteineri (120 litru, 240 litru, 660 litru, 1100 litru plastmasas un 660 litru un 1100 litru tilpuma metāla konteineri);
- izlietotā iepakojuma trīs kameru iekštelpu un ārtelpu dalītās vākšanas konteineri (dažāda tilpuma);
- tekstila atkritumu konteineri (no 1,9 kubikmetru tilpuma);
- bioloģisko atkritumu konteineri (120 litru, 240 litru tilpuma konteineri);
- tvertnes mājkompostēšanai dārza atkritumiem (no 400 litriem tilpuma);
- būvgružu un lielgabarīta atkritumu konteineri (no 1,5 līdz 20 kubikmetru tilpuma);
- videi kaitīgo preču - neizlietoto medikamentu savākšanas tvertnes aptiekām (dažāda tilpuma);
- cigarešu izsmēķu savākšanas tvertnes ārtelpām (pie sienas stiprināmas urnas);
- slēdzami jūras tipa konteineri vai analogi pārvietojami moduļi izvietošanai laukumos, kur no iedzīvotājiem pieņem sadzīves bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preču atkritumus (bez papildaprīkojuma plauktiem vai uzglabāšanas tvertnēm) īslaicīgai atkritumu uzglabāšanai.
Tā kā atbilstoši esošajai situācijai viens no identificētajiem trūkumiem dalītās vākšanas ieviešanā Latvijā ir sabiedrības izpratnes trūkums par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un ieguvumiem, ko tā sniedz, finansējuma saņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumi vismaz piecu procentu apmērā proporcionāli realizētā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (skat. sadaļu Projekta īstenošanas un pēcuzraudzības nosacījumi).
Finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē no līdzekļiem un sadarbības iestāde, balstoties uz civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas veic finansējuma izmaksu vienā noslēguma maksājumā.   Ja sadarbības iestādē ir iesniegta projekta rezultātu pamatojošā dokumentācija un sadarbības iestāde to ir apstiprinājusi, finansējuma saņēmējs saņem noslēguma maksājumu. 
Savukārt, ja projekta pēcuzraudzības periodā nav veikti  vai ir veikti nepilnā apmērā noteiktie sabiedrības izglītošanas pasākumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto atbalstu tādā apmērā, kādā nav izpildītas saistības pēcuzraudzības periodā.
Projekta izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, vienlaikus projekta darbības nav pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts starp konteinera pārdevēju un finansējuma saņēmēju un konteineri nav nodoti konteineru lietotājiem, kas veic to izvietošanu paredzētajā vietā. 

Projekta īstenotājs pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) maksā saskaņā ar "Pievienotās vērtības nodokļa likumu” un citos normatīvajos aktos noteikto PVN maksāšanas kārtību. PVN izmaksas  nav projekta attiecināmās izmaksas un nav iekļaujamas projektā. PVN izmaksas ir finansējuma saņēmēja papildu izmaksas, kas tiek segtas no viņa līdzekļiem. Samaksātais PVN ir atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem PVN jomā, jo atbalsts projekta ietvaros tiek piešķirts aktīviem un darbībām, kas tiks izmantoti ar PVN apliekamiem darījumiem.

Komercdarbības atbalsta nosacījumi

Pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar  2023. gada 13. decembra  Komisijas Regulu Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 2023/28311) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. 

De minimis atbalstu komersantam piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

- de minimis atbalsta kopsumma, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, nevienā trīs gadu periodā nepārsniedz 300 000 EUR;
- de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētos nozaru ierobežojumus un regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktā minētos darbības ierobežojumus. Ja uzņēmums darbojas gan vienā no nozarēm, kas minētas šā punkta a), b), c) un d) apakšpunktos, gan vienā vai vairākās citās nozarēs, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma, vai citās darbības sfērās, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma, atbalstam, ko piešķir pēdējām minētajām nozarēm vai darbības sfērām, šo regulu piemēro ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ar tādiem piemērotiem līdzekļiem kā darbību nodalīšana vai uzskaites nodalīšana nodrošina, ka darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu; 
- pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai komersantam minētais atbalsts pēdējo trīs gadu periodā no datuma, kurā pieņemts lēmums par plānotā atbalsta piešķiršanu komersantam, t.i. trīs gadu laikposms ir jāvērtē kā slīdošs periods un attiecībā uz katru jaunu de minimis atbalsta piešķiršanu jāņem vērā de minimis atbalsta kopsumma, kas piešķirta iepriekšējos trīs gados (piemēram, ja jaunā atbalsta piešķiršanas datums ir 2024. gada 18. jūnijs, trīs gadu periods būs skaitāms līdz 2021. gada 18. jūnijam), nepalielina saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz regulas Nr. 2023/2831  3. panta 2. punktā  minēto apmēru.  
Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

Projekta īstenošanas un pēcuzraudzības nosacījumi
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību, labumiem, ko tā sniedz, un informētu par iegādāto konteineru izmantošanu, finansējuma saņēmējam par līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts, projekta pēcuzraudzības periodā (5 gadu laikā pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam) ir jānodrošina  sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumi vismaz piecu procentu apmērā proporcionāli realizētā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ietverot informācijas sniegšanu atkritumu radītājiem drukātā, vizuālā veidā dažādos informācijas nesējos par aprites ekonomikas ieviešanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību (informatīvi bukleti, info grafikas, video klipi, semināri namu apsaimniekotājiem, ziņu lapas, preses relīzes, baneri un citi). Pasākuma atlases pirmās kārtas projekta iesniegumā finansējuma saņēmējam ir jāiekļauj  sabiedrības izglītošanas plāns,  kurā ir ietvertas dažāda veida darbības, piemēram, informatīvā kampaņa dažādām mērķauditorijām par atkritumu pareizas apsaimniekošanas nozīmi, patērētāju kultūras ietekmi uz apkārtējo vidi,  izdales materiāli pašvaldībām par iespējām veicināt atkritumu rašanās novēršanu, ilgtspējīgu produktu izvēli, atkritumu dalītas vākšanas un šķirošanas nozīmi un to, kā tas kopumā ietekmē atkritumu pārstrādes efektivitāti un pārstrādes produktu, tiešsaistes informatīvie materiāli izvietošanai finansējuma saņēmēja, pašvaldību, atkritumu apsaimniekotāju vietnēs par projekta būtību un tā pozitīvo ietekmi, iespējām iegūt pēc iespējas vairāk kvalitatīvu pārstrādes izejvielu  uz vietas Latvijā, ievērojot “pašpietiekamības un tuvuma” principu u.c.

Projektā sasniegto rezultātu un rādītāju ilgtspēja un uzturēšana nodrošināma no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Ja projekta pēcuzraudzības periodā beidzas līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu un pakalpojums turpmāk vairs netiks sniegts attiecīgajā pašvaldībā, finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka projekta ietvaros iegādātie pārvietojamie atkritumu dalītas savākšanas konteineri tiek uzstādīti jaunā pakalpojuma sniegšanas teritorijā projekta vērtēšanas situācijai līdzvērtīgos apstākļos, t.i. konteineru lietošanai paredzētos apstākļos (izmantošana tam pat dalīti vāktajam atkritumu veidam, izvietojums iekštelpā vai ārtelpās, privātā vai publiski pieejamā teritorijā atkarībā no konteinera veida, apsaimniekotāja piekļuves iespējas konteineram u.c.), par ko atkritumu apsaimniekotājam ir noslēgts līgums.

Horizontālie principi
Projektam noteikti horizontālā principu (turpmāk - HP)  "Nenodarīt būtisku kaitējumu" kritēriji, darbības un ietekme.

Attiecībā uz HP "Nenodarīt būtisku kaitējumu" Pasākuma pirmajai atlases kārtai noteikta tieša ietekme, līdz ar to noteikta virkne nosacījumu šī HP īstenošanai:
- Projektā paredzēts, ka vismaz 60% dalīti vākto sadzīves atkritumu tiek rasts turpmāks pielietojums un  to pārstrādes produkti un materiāli tiks atgriezti saimnieciskā apritē;
- Projektā paredzēts, ka tiek nodrošināta dalīti vācamo sadzīves bīstamo atkritumu, videi kaitīgo preču un bīstamo atkritumu pilnīga nodalīšana no sadzīves atkritumu plūsmas un 30% tiek nodrošināts tālāks pielietojums; 
- Projektā paredzēts, ka tiek nodrošināta mājkompostēšana ar secīgu komposta izmantošanu augsnes bagātināšanai.
Procentuālais apjoms tiks noteikts pasākuma atlases pirmās kārtas katra projekta ietvaros iegādātajos konteineros savāktajiem dalīti vāktajiem atkritumiem, t.i. tas ir procentuālais apjoms, kādam no dalīti vākto sadzīves atkritumu vai sadzīves bīstamo atkritumu, videi kaitīgu preču atkritumu, bīstamo atkritumu daudzuma plānots  rast turpmāku pielietojumu un  to pārstrādes produkti un materiāli tiks atgriezti saimnieciskā apritē vai atkritumi tiek reģenerēti (t.i.,  atkritumi tiks nodoti sagatavošanai pārstrādei un reģenerācijai un / vai pārstrādāti vai reģenerēti attiecīgu piesārņojošās darbības atļauju saņēmuša komersanta apsaimniekotās iekārtās), tādējādi samazinot iespēju tiem tikt apglabātiem. Mājsaimniecības, kas nodrošinās mājkompostēšanu, ir uzskatāmas par kompostēšanā izmantoto atkritumu pārstrādātājām.

Savukārt attiecībā uz HP “Klimatdrošināšana” tiek noteikts kritērijs "Projektā tiek nodrošināts, ka atkritumu dalītās vākšanas aprīkojums (konteineri) ir ar markējumu CE, kas nodrošina Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem, un RAL kvalitātes zīmi".  CE sertifikācijas zīme apliecina, ka izstrādājums ir patērētājam drošs un noturīgs pret klimata ietekmi, neradīs kaitējumu videi. CE marķējumu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK ( 2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ), vispārējie principi, kas reglamentē CE zīmi, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka prasības akreditācijai un tirgus uzraudzībai saistībā ar preču tirdzniecību. Savukārt RAL kvalitātes zīmes identificē tos produktus un pakalpojumus, kurus uzņēmumi ražo vai sniedz saskaņā ar augstiem un precīzi definētiem kvalitātes kritērijiem. RAL nosaka prasības attiecīgajai kvalitātes zīmei katrā preču vai pakalpojumu grupā apstiprināšanas procedūras laikā. Šajā procesā tiek iekļauti ražotāji un piegādātāji, tirgotāji un patērētāji, testēšanas institūcijas un asociācijas. Produktam un darbībai raksturīgie kvalitātes kritēriji ietver visus aspektus, kas ir svarīgi un saprātīgi produkta vai pakalpojuma lietošanā. Tos publicē RAL, un tie ir pieejami ikvienam. RAL kvalitātes zīmi konteineriem nodrošina to materiāli un pārklājumi.
Papildu informācija par RAL sertifikātu pieejama šeit: https://www.ral-guetezeichen.de/en/what-are-ral-guetezeichen-quality-marks/, attiecībā par atkritumu konteineriem skatīt šeit: https://www.ral-guetezeichen.de/gz-einzelansicht/?gz=gz_951.

Projektam nav ietekmes uz HP "Energoefektivitāte pirmajā vietā".

Pasākuma projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai ir tieša ietekme uz Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam, jo paredzētās darbības veicina stratēģiskā mērķa “Glābt jūru” sasniegšanu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ir izvērtēts piemērot citu komercdarbības atbalsta regulējumu – Eiropas Komisijas Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes (2021/C 153/01). Tomēr no ieviešanas mehānisma skatupunkta pamatnostādnes ir ar lielāku administratīvo slogu gan atbalsta regulējuma plānošanas, gan sniegšanas fāzē.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Pasākuma atlases pirmajai kārtai iepirkumu organizēšanai ir noteikta vienas vienības izmaksu metodika vienkāršoto izmaksu piemērošanai.
 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam
Apraksts
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam nosaka atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību 
Nosaukums
Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam
Apraksts
Rīcības plāns  pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam uzsver resursu (tostarp atkritumu dalītās vākšanas rezultātā radušos resursu) apritīguma nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • atkritumu radītāji (fiziskās personas)
Ietekmes apraksts
Visi atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma saņēmēji (atkritumu radītāji), kam projektu realizācijas rezultātā tiks dota iespēja iekļauties pašvaldību organizētajā dalītās vākšanas sistēmā un lietot atkritumu apsaimniekošanas komersantu iegādātos konteinerus
Juridiskās personas
  • Atkritumu apsaimniekošanas komersanti
  • namu apsaimniekotāji
  • atkritumu radītāji (juridiskās personas)
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts ietekmē atsevišķu nozari – atkritumu apsaimniekošanu, veicinot labvēlīgus apstākļus atkritumu dalītās vākšanas sistēmu izveidei, kas ļautu tuvināties ES noteikto mērķu vērtībām un veicinātu resursefektivitāti.
Tieša ietekme ir atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, kuri varēs attīstīt un paplašināt pakalpojuma klāstu. Pastarpināta ietekme ir uz namu apsaimniekotājiem (juridiskajām personām), kuru rīcībā lietošanai tiks nodoti iegādātie atkritumu apsaimniekošanas konteineri.
Atklāta projektu iesniegumu atlase veicina publiskā atbalsta pārredzamību, jo to piešķir, pamatojoties uz iepriekš apstiprinātiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem, kas iekļauti MK noteikumu projektā. Šo nosacījumu izpildi uzrauga ES fondu vadībā iesaistītās iestādes, veicinot sabiedrības un komersantu uzticību. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pildīs atbildīgās iestādes funkcijas.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem pasākuma atlases pirmās kārtas dalībniekiem. Var uzskatīt, ka ieguldījumu atbalsts resursefektivitātei un apritīgumam ir saderīgs ar ES iekšējo tirgu, jo nodrošina godīgu konkurenci iekšējā tirgū un veicina ekonomikas izaugsmi, samazina administratīvo slogu un izmaksas, piemērojot vienkāršotās izmaksas.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts vērsts tikai uz komersantiem, tādā veidā pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi gan vispārīgi, gan specifiski tieši atkritumu apsaimniekošanas nozarē.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz labvēlīgus nosacījumus visiem komersantiem, tiek sniegts vienāds atbalsta apmērs -  85% apmērā no metodikas vienkāršoto izmaksu piemērošanai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekts paredz vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem pasākuma atlases pirmās kārtas dalībniekiem,  tādējādi situācija ar regulas Nr.2023/2831 nosacījumu izmantošanu ir uzskatāma par optimālu, arī ņemot vērā regulā Nr. 2023/2831 minēto inflāciju kopš 2013.gada 18.decembra Komisijas regulas Nr.1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam stāšanās spēkā un notikumu gaitu šīs regulas spēkā esības laikā.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Nepieciešamība sniegt atkritumu dalītās vākšanas pakalpojumu un tādējādi atgūt kvalitatīvāku materiālu atkritumu pārstrādei atkarībā no konteineru skaita un izvietošanas teritorijas pēc VARAM aplēsēm rada 1- 2 jaunas tiešās darbavietas (tie ir specializēto transportlīdzekļu vadītāji, krāvēji u.c.), ja tiek veidoti jauni dalītās vākšanas maršruti. Tāpat netieši tiek radīts pieprasījums pēc loģistikas pakalpojumiem, jo nepieciešami transporta pakalpojumi gan uz atkritumu sagatavošanas pārstrādei vietām, gan pārstrādes iekārtām, gan arī pēc pārstrādes jau otrreizējo izejvielu un produktu, kas tiek izmantoti Latvijas tautsaimniecībā un eksportēti uz citām valstīm, transportēšanai.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
724 387
0
1 275 613
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
724 387
0
1 275 613
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
724 387
0
1 275 613
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
724 387
0
1 275 613
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Plānotais valsts budžets kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta finansējums norādīts saskaņā ar VARAM 2024. gada 16. janvārī sagatavotajām budžeta izdevuma prognozēm ES fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodā (indikatīvi), kas paredz:
- 2025.gadā noslēguma maksājumi finansējuma saņēmējiem  724 387 euro;
- 2026. gadā noslēguma maksājumi finansējuma saņēmējiem 1 275 613 euro.
 
Finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē no privātiem līdzekļiem, un sadarbības iestāde, balstoties uz civiltiesisko līgumu par projekta īstenošanu, pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas veic pasākuma  budžeta finansējuma (Kohēzijas fonda) izmaksu vienā noslēguma maksājumā.
Ieguldījumus plānots uzsākt 2024. gadā un turpināt 2025.gadā,  jo projektu īstenošana paredzēta 12 mēnešu laikā no civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim. Savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem plānotas arī 2026. gadā, jo projektu īstenošanas termiņš ir 2025. gada 31. decembris.
 
Investīcijas plānotas zem šādiem intervences kodiem:
- 67 - sadzīves atkritumu apsaimniekošana: rašanās novēršanas, apjoma samazināšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas, reciklēšanas pasākumi – KF 1 800 000 euro;
- 69 - komerciālo, rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana: rašanās novēršanas, apjoma samazināšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas, reciklēšanas pasākumi – KF 200 000 euro. 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ieņēmumi plānoti kā Kohēzijas fonda finansējuma daļa
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Izdevumi plānoti kā Kohēzijas fonda finansējuma daļa
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekts neietekmē amata vietu skaita izmaiņas
Cita informācija
Lai mazinātu administratīvo slogu uz projekta uzraudzību un ieviešanu, finansējuma saņēmējs nesaņem avansu projekta realizācijai, to finansē no saviem līdzekļiem.  Avanss nav nepieciešams, jo projekta kopējās izmaksas veido tikai atkritumu dalītās vākšanas konteineru un  citas ar projektu saistītās attiecināmās izmaksas, kuras noteiktas atbilstoši noteiktajai vienas vienības izmaksu metodikai vienkāršoto izmaksu piemērošanai, vienlaikus nepārsniegs 300 000 euro vienam uzņēmumam no projekta attiecināmajām izmaksām, ja tas būs atbilstošs de minimis limitiem vienam vienotam uzņēmumam.
Sadarbības iestāde finansējumu noslēgumu maksājumu veikšanai (Kohēzijas fonda finansējuma apmērā) pieprasīs no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32023R2831
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) 2023/2831 (2023. gada 13. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) 2023/2831 (2023. gada 13. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants
34.2.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
2. panta 2. punkts
34.1.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
3. panta 2. punkts
34.1.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
6. panta 4. punkts
 
34.2.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
6.panta 3.punkts. 
39.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
6.panta 7.punkts 
39.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
8. pants
38.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav nepieciešams
 
Cita informācija
Nav
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
47.pants
23.6.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
50.pants
23.6.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
53. panta 1. punkta "b" apakšpunkts
20.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stigrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Nav 
Skaidrojums
Noteikumu projekta dokumentu paketes sabiedriskā apspriešana tika organizēta laikā no 03.10.2023. līdz 17.10.2023., tās laikā netika saņemti ne iebildumi, ne priekšlikumi. 

6.4. Cita informācija

Noteikumu projekta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 2023.gada 18.decembrī ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā, kuras sastāvā ir iekļauti arī sadarbības, sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. 

Noteikumu projektu izstrādā VARAM, tas tiek saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Klimata un enerģētikas ministriju un citām institūcijām (ja nepieciešams) atbilstoši MK 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr.606 “Ministru kabineta kārtības rullis” noteiktajai kārtībai. 2023.gada 2.novembrī Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas,  kas apvieno vairāk nekā 50 atkritumu apsaimniekošanas komersantus un aptver ~90% no kopējā Latvijas atkritumu saimniecības tirgus apjoma, organizētajā 16.ikgadējā konferencē "Kā iedarbināt aprites ekonomiku? Latvijas scenāriji" tika sniegta MK noteikumu projekta un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju prezentācija, tādējādi nodrošinot nozares nevalstiskā sektora proaktīvu informēšanu un iesaisti.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija


Vērtējot projektu īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums potenciālajiem finansējuma saņēmējiem. Iesaistītajās institūcijas darbosies tām noteikto štata vietu robežās, jaunas patstāvīgas štata vietas netiks izveidotas.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta darbības ietekmē Nacionālā attīstības plāna rādītāju Nr.275 “Sadzīves atkritumu pārstrādes līmenis”, jo pasākuma atlases pirmās kārtas ietvaros tiks nodrošināta dažāda veida, tostarp izlietotā iepakojuma, tekstila un bioloģisko un citu atkritumu dalītās vākšanas konteineru iegāde. Konteineru iegāde un izvietošana kopā ar plānotajiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem veicinās plašāku un kvalitatīvāku atkritumu dažādu veidu dalītu savākšanu, palielinot atkritumu apjomus, kas tiks atgriezti saimnieciskā apritē. Dalīti vākti atkritumi ir kvalitatīvs materiāls atkritumu pārstrādei. Tādējādi veicinot atkritumu dalīto vākšanu, tiek panākts vairāk kvalitatīvu izejvielu pārstrādei, kas savukārt ļauj palielināt pārstrādes jaudas. 

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projektiem izvirzīta prasība attīstīt dalīto atkritumu vākšanu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu, kuros tiek ņemtas vērā pašvaldības attīstības prasības.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
MK noteikumu projekts tiešā veidā ietekmē vides prasības, ko nodrošina gan prasība attīstīt atkritumu apsaimniekošanas darbību – atkritumu dalīto vākšanu, kas uzskatāma par prioritāru, jo vienlaicīgi samazina radīto atkritumu bīstamību, nodalot atkritumu plūsmas, gan sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai. Darbība paredzēta atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Attiecībā uz horizontālo prioritāti “Klimatdrošināšana” tiek noteikts kritērijs "Projektā tiek nodrošināts, ka atkritumu dalītās vākšanas aprīkojums (konteineri) ir ar markējumu CE, kas nodrošina Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem, un RAL kvalitātes zīmi".  

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija


Attiecībā uz HP "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" noteikts, ka pasākuma pirmajai atlases kārtai nav ietekmes uz šo HP (projektu mērķis ir tehniska rakstura, ieguldījumi nav saistīti ar cilvēkresursu attīstību vai publisko būvju un ārtelpas izveidi), kas nozīmē, ka projektā būs jāiekļauj viena vispārīga šī principa darbība, kas attiecas uz publicitāti, personālu vai publiskajiem iepirkumiem.
Tiek iekļauts kritērijs “Projektā ir paredzētas darbības,  kas veicina  vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu” kas paredz tādu darbību piemērus kā piemēram:
- tiks nodrošināts, ka informācija publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, ir piekļūstama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus (skat. VARAM vadlīnijas “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)” (https://pieklustamiba.varam.gov.lv / Vadlīnijas piekļūstamības izvērtējumam pieejamas šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/wwwvaramgovlv/lv/pieklustamiba);
- projekta tīmekļvietnē tiks izveidota sadaļa "Viegli lasīt", kurā tiks iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem (skat. LM metodisko materiālu “Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (2020) https://www.lm.gov.lv/lv/celvedis-ieklaujosasvides-veidosanai-valsts-un-pasvaldibu-iestades-2020).
Pielikumi