Anotācija (ex-ante)

21-TA-1393: Rīkojuma projekts (Naudas balvas un pabalsti)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" 2. punkts.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt naudas balvas sportistu treneriem, apkalpojošajiem sporta darbiniekiem par sportistu izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020.gada nogalē un 2021.gadā.  Naudas balvu kopējais apmērs ir 822 974 euro (tai skaitā 151 799 euro nodokļu samaksai), tās tiks izmaksātas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Sporta likuma 14.panta pirmo daļu Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām Ministru kabinets var piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta trešās daļas 3. punktu Ministru kabinetam priekšlikumus attiecībā uz naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā sniedz Latvijas Nacionālā sporta padome (turpmāk - Padome). Padomes 2021.gada 11. novembra sēdē, izvērtējot Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" (turpmāk - Noteikumi) noteiktā kārtībā Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – IZM) saņemtos Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju iesniegumus naudas balvu piešķiršanai par izciliem sasniegumiem XXXII Vasaras olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā, Ministru kabinetam tika izteikts priekšlikums (prot. Nr.5 2.§., 2.2.apakšpunkts) piešķirt naudas balvas sportistiem un sporta federācijām. Vienlaikus Padomes sēdē tika nolemts (prot. Nr.5 2.§., 2.8.apakšpunkts) jautājumu par naudas balvu piešķiršanu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam, par sportistu izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā izskatīt nākamajā Padomes sēdē, kas sasaucama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 10. decembrim. Padomes sēdē, kas notika 2021. gada 9. decembrī  Ministru kabinetam tika izteikts priekšlikums (prot. Nr.6 2.§., 2.2. un 2.3. apakšpunkts) piešķirt naudas balvas sportistu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem un apkalpojošam personālam par sportistu izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā, to skaitā arī karatistam K. Kalniņam, K. Kalniņa trenerim un apkalpojošajam sporta darbiniekam, kā arī Latvijas Karatē federācijai, Latvijas Volejbola federācijai un Latvijas Basketbola savienībai.
 
Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu izglītības un zinātnes ministrs Padomes priekšlikumu par naudas balvu piešķiršanu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešamība piešķirt naudas balvas sportistu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem un apkalpojošam personālam par sportistu izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā, to skaitā arī karatistam K. Kalniņam, K. Kalniņa trenerim un apkalpojošajam sporta darbiniekam, kā arī Latvijas Karatē federācijai, Latvijas Volejbola federācijai un Latvijas Basketbola savienībai.
 
Risinājuma apraksts
IZM ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” (turpmāk – Rīkojuma projekts), kurš  paredz saskaņā ar Sporta likuma 14. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Noteikumu 2.punktu, piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā.
Naudas balvu kopējais apmērs ir 822 974 euro (tai skaitā 151 799 euro nodokļu samaksai). Rīkojuma projektā atsevišķi ir norādīts maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 10. punkts), kas tiek ietverts ar naudas balvu apbalvojamai personai piešķiramajā naudas balvā. Tādejādi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums (23% no summas, kas pārsniedz 1423 euro) naudas balvas saņēmējam jāsedz pašam (no saņemtās naudas balvas).
Saskaņā ar Noteikumu 27.punktu naudas balvu izmaksai izmantojami Ministrijas apakšprogrammai "Balvas par izciliem sasniegumiem sportā" paredzētie valsts budžeta līdzekļi un citi valsts budžeta līdzekļi, ja par to pieņemts attiecīgs lēmums atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību. Papildus minētam saskaņā ar  Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41. punktu  līdzekļus no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.  Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.panta pirmā daļa. Ministrijas ieskatā naudas balvu piešķiršana par izciliem sasniegumiem sportā ir atzīstama par valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punktu ministrija pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sagatavo kā tiesību akta projektu, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā. Ievērojot minēto, kā arī, ņemot vērā faktu, ka IZM 2021. gada IZM pamatbudžeta apakšprogrammā 09.08.00 "Balvas par izciliem sasniegumiem sportā" paredzētie līdzekļi 42 686 euro apmērā, jau ir izlietoti, ievērojot Padomes 2021.gada 9. decembra sēdē Ministru kabinetam izteikto aicinājumu (prot. Nr.6 2.§., 2.5.apakšpunkts), Rīkojuma projekts arī paredz uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IZM 822 974 euro (tai skaitā 151 799 euro nodokļu samaksai).
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Noteikumi paredz naudas balvu piešķiršanu arī attiecīgajām sporta federācijām, kuru sportisti izcilus sasniegumus ir guvuši Noteikumos noteiktās augstākā līmeņa sporta sacensībās, vai kuru valsts izlases startējušas pasaules un Eiropas čempionātu finālturnīros. Minētā naudas balva sporta federācijām ir paredzēta attiecīgā sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai. Saskaņā ar Noteikumu 28., 29. un 30. punktu slēdzot līgumus ar attiecīgajām sporta federācijām, tajos tiks noteikts, ka no piešķirtās naudas balva sporta veida attīstībai jaunatnes sporta attīstībai novirzāmi ne mazāk kā 50% no sporta federācijas attīstībai saņemtā naudas balvas apmēra.
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • sportisti, treneri
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts pozitīvi ietekmēs tajā minētās personas - sportistus, viņu trenerus un sportistus apkalpojošo personālu, kuri saņems naudas balvas.
 
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts pozitīvi ietekmēs tajā minētās juridiskās personas - sporta federācijas, kas saņems naudas balvas sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
822 974
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
822 974
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-822 974
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-822 974
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
822 974
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai nodrošinātu Rīkojuma projektā minēto naudas balvu izmaksu, no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" IZM tiks piešķirti 822 974 euro (tai skaitā 151 799 euro nodokļu samaksai).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sedz atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas". 
 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Konsultatīvā padome
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Jautājums par naudas balvu piešķiršanu sportistu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem un apkalpojošam personālam par sportistu izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā, to skaitā arī karatistam K. Kalniņam, K. Kalniņa trenerim un apkalpojošajam sporta darbiniekam, kā arī Latvijas Karatē federācijai, Latvijas Volejbola federācijai un Latvijas Basketbola savienībai izskatīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021.gada 9. decembra sēdē (prot. Nr.6 2.§.).
 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021.gada 9. decembra sēdē Ministru kabinetam tika izteikts priekšlikums (prot. Nr.6 2.§., 2.2., 2.3. apakšpunkts) piešķirt naudas balvas sportistu treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem un apkalpojošam personālam par sportistu izciliem sasniegumiem sportā XXXII Vasaras Olimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna) un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā (Japāna), kā arī citiem izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada nogalē un 2021. gadā, to skaitā arī karatistam K. Kalniņam, K. Kalniņa trenerim un apkalpojošajam sporta darbiniekam, kā arī Latvijas Karatē federācijai, Latvijas Volejbola federācijai un Latvijas Basketbola savienībai.
Lai nodrošinātu naudas balvu izmaksu pilnā apmērā, saskaņā ar Noteikumu 27. punktu Latvijas Nacionālā sporta padome arī nolēma (prot. Nr.6 2.§., 2.5.apakšpunkts) aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IZM 822 974 euro (tai skaitā 151 700 euro nodokļu samaksai).
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi