Anotācija (ex-ante)

23-TA-1698: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
ES dokuments
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvu 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvu 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (turpmāk – Direktīva 2022/431). Paredzams, ka ierobežojot darba vidē izmantojamo kancerogēno, mutagēno un reproduktīvai sistēmai toksisko vielu esamību darba vides gaisā, samazināsies šo vielu ietekme uz nodarbināto drošību un veselību darbā, jo īpaši uz audzēju attīstību.
Direktīvas 2022/431 pārņemšanas termiņš ir 2024 .gada 5. aprīlis.
Spēkā stāšanās termiņš
05.04.2024.
Pamatojums
Direktīvas 2022/431 pārņemšanas termiņš

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Darba aizsardzības prasības darbā ar kancerogēnām vielām reglamentē Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” (turpmāk – noteikumi Nr. 803). Noteikumu Nr. 803 1. pielikumā noteiktas kancerogēnās vielas un to arodekspozīcijas robežvērtības.
Ar projektā regulētajām darba aizsardzības prasībām saistītas arī ķīmisko vielu arodekspozīcijas robežvērtības, kas noteiktas Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumu Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” (turpmāk – noteikumi Nr.325) 1. pielikumā.
Zinātniskie dati liecina, ka reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas var nelabvēlīgi ietekmēt pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību, kā arī pēcnācēju attīstību. Turklāt reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu lielākajai daļai ir zinātniski iespējams noteikt robežvērtības, kuras nepārsniedzot, to iedarbībai nebūtu nelabvēlīgas ietekmes uz veselību.
Ar Direktīvas 2022/431 prasībām tiek paplašināts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu,  mutagēnu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (turpmāk – Direktīva 2004/37/EK) tvērums ar reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, paredzot uz darbu ar šīm vielām attiecināt tās pašas darba aizsardzības prasības darba vietās, kuras jau noteiktas attiecībā uz kancerogēnām un mutagēnām vielām. Ņemot vērā iepriekš minēto, noteikumu projekts izstrādāts, lai atbilstoši precizētu noteikumus Nr. 803 un attiecinātu noteikumos minētās darba aizsardzības prasības arī uz darbu, saskaroties ar reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka Direktīva 2022/431 paplašina kopējo darba aizsardzības prasību tvērumu, rūpējoties īpaši par reproduktīvajā vecumā esošo nodarbināto veselību, strādājot ar ķīmiskām (kancerogēnām) vielām, nepieciešams atbilstoši precizēt  noteikumus Nr. 803. Attiecīgi noteikumu projektā ietverami grozījumi, kas pēc būtības pārņem Direktīvas 2022/431 prasības un nodrošina nodarbināto veselības aizsardzību saskarē ar reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām.
Svarīgi, lai uzņēmumos novērtējot darba vides riskus, tiktu ņemts vērā, ka darbs ar dažādām ķīmiskām vielām var ietekmēt ne vien kopējo veselības stāvokli, bet arī specifiski nodarbināto reproduktīvo veselību.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai pārņemtu Direktīvu 2022/431 un paredz attiecināt noteikumos Nr. 803 noteiktās prasības kancerogēniem un mutagēniem arī uz reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām. 
Lietderības apsvērumu dēļ, kā arī ievērojot konsekvenci, līdzīgi kā mutagēno vielu gadījumā, reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas ir iekļautas kancerogēnu definējumā šo noteikumu izpratnē, jo īpaši ņemot vērā to, ka darba aizsardzības prasības kancerogēniem, mutagēniem un reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām ir vienādas.
Noteikumos noteikts reproduktīvai sistēmai toksisko vielu definējums, proti, ka tā ir viela vai maisījums, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008  par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – Regula 1272/2008) I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem tā ir klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska 1.A vai 1.B kategorijas viela. Tāpat definējums noteikts arī reproduktīvajai sistēmai toksiskai vielai ar/ bez iedarbības robežvērtības. (noteikumu projekta 1.1., 1.2. apakšpunkts).
Ņemot vērā, ka uz reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām attieksies tās pašas prasības, kas jau līdzšinēji noteiktas noteikumos Nr. 803, darba devējiem darba vides risku novērtējumā tāpat kā līdz šim, vērtējot kancerogēno un mutagēno vielu risku, būs jāņem vērā un jāvērtē arī ķīmisko vielu ietekme uz reproduktīvajā vecumā esošo nodarbināto veselību (iedarbības raksturs, pakāpe un ilgums), kā arī jāveic pasākumi, lai ar iedarbību uz nodarbinātajiem saistītais risks ir samazināts līdz minimumam. Sevišķa uzmanība jāpievērš ietekmei uz to nodarbināto veselību, kam nepieciešama īpaša aizsardzība  (piemēram, pusaudži, grūtnieces, sievietes pēcdzemdību periodā), un jāvērtē iespēja novērst darbu zonās, kur viņi var nonākt saskarē ne tikai ar kancerogēnām, mutagēnām, bet arī ar reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām (noteikumu projekta 1.1.-1.4. apakšpunkts).
Lai atvieglotu normatīvā akta praktisko piemērošanu, noteikumu 1. pielikumā "Kancerogēni un to aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)" katrai vielai norādīta tā kategorija (Canc., Mut., Repr. 1. A vai 1. B grupa) (1.20. apakšpunkts).
Problēmas apraksts
Dažas bīstamas zāles satur vienu vai vairākas vielas, kas atbilst kritērijiem, pēc kuriem tās saskaņā ar Regulu 1272/2008 ir klasificējamas kā kancerogēnas (1. A vai 1. B kategorijas), mutagēnas (1. A vai 1. B kategorijas) vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1. A vai 1. B kategorijas), un attiecīgi šīs zāles ir Direktīvas 2004/37/EK darbības jomā, līdz ar ko tām tiek piemērotas visas Direktīvas 2004/37/EK prasības. 
Tādēļ, lai nodrošinātu pareizu Direktīvas 2022/431 prasību īstenošanu darba vietās un palīdzot darba devējiem izprast prasības attiecībā uz bīstamajām zālēm, īpaši, lai atvieglotu to identificēšanu, Eiropas Komisija ne vēlāk kā līdz 2025. gada 5. aprīlim sagatavos indikatīvu sarakstu ar bīstamām zālēm vai to sastāvā esošām vielām. Tomēr Direktīvas 2022/431 pārņemšanas kontekstā noteikumos Nr. 803 nepieciešams precizēt prasības attiecībā uz nodarbināto apmācību.
Risinājuma apraksts
Attiecīgi Direktīvas 2022/431 pārņemšanas kontekstā noteikumos tiek precizētas prasības attiecībā uz nodarbināto apmācību. Noteikumu projektā ir noteikts, ka darba devējiem būs jānodrošina nodarbināto darba specifikai atbilstoša apmācība, ieskaitot praktisku apmācību, kas ir pielāgota ņemot vērā no jauna radušos riskus vai izmaiņas esošajos riskos, jo īpaši tad, ja uz nodarbinātajiem iedarbojas vai var iedarboties jauni kancerogēni vai vairāki atšķirīgi kancerogēni, tostarp vielas, ko satur bīstamas zāles. Apmācībā iekļaujama arī reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu ietekme uz veselību (noteikumu projekta 1.5. apakšpunkts). Īpaša uzmanība pievērsta tieši veselības aprūpes iestāžu nodarbinātajiem, un noteikumu projekts paredz, ka ir jānodrošina periodiska nodarbināto apmācība, jo īpaši, ja darbā tiek izmantotas bīstamas zāles. (noteikumu projekta 1.6. apakšpunkts).
Problēmas apraksts
Ņemot vērā pieejamo informāciju, jaunākos zinātniskos un tehniskos datus, kā arī izvērtējot sociālekonomisko ietekmi un to, kādas metodes ir pieejamas vielu iedarbības mērīšanai darbavietā, regulāri tiek pārskatītas vielu arodekspozīcijas robežvērtības, kā arī vērtēti vielu iedarbības veidi uz cilvēka organismu (absorbcijas ceļi – ieelpošana, iedarbība caur ādu).
Direktīva 2022/431 paredz mainīt arodekspozīcijas robežvērtību benzolam un nosaka arodekspozīcijas robežvērtības 15 jaunām vielām. Lielākoties tās ir reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas (nitrobenzols, svins un tā neorganiskie savienojumi, oglekļa monoksīds, bisfenols A, dzīvsudrabs u.c.) un to robežvērtības, kas jau pašlaik ir noteiktas noteikumu Nr. 325 1. pielikumā, tādejādi nepieciešams tās pārcelt uz noteikumiem Nr. 803.
Turklāt, noteikumu Nr. 325 1. pielikumā iekļautas atsevišķas kancerogēnās un mutagēnās vielas ar robežvērtībām, kas vienlaikus noteiktas arī noteikumu Nr. 803 1.pielikumā, attiecīgi dublējoties divos noteikumos. Konsultējoties ar ekspertiem darba aizsardzības jomā, jo īpaši par ķīmiskajām vielām darba vidē, secināts, ka ir nepieciešams skaidri nodalīt vielas atbilstoši to veidam nedublēt divos noteikumos (noteikumu projekta 1.20. apakšpunkts).

Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs ir noteiktas bioloģiskās ekspozīcijas vērtības atsevišķām vielām (t.sk. smagajiem metāliem), kas nosakāmas asinīs un urīnā un sniedz ārstiem informāciju par personas veselības stāvokli un vielas klātbūtni vai uzkrāšanos organismā. Nosakot šos rādītājus, ārsti var savlaicīgi reaģēt uz veselības stāvokļa izmaiņām un konsultēt nodarbinātos par veselības uzlabošanu, kā arī informēt darba devējus par nepieciešamajiem uzlabojumiem darba vidē.Vienlaikus Direktīvā 2022/431 noteikta gan arodekspozīcijas robežvērtība, gan bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji neorganiskajam svinam un tā neorganiskajiem savienojumiem. Ņemot vērā, ka bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji svinam un citiem kancerogēniem pašlaik noteikti noteikumu Nr. 325 3. pielikumā, ir nepieciešams tos atdalīt un pārcelt uz noteikumiem Nr. 803, veidojot jaunu pielikumu. Turklāt Direktīva 2022/431 nosaka prasību nodrošināt veselības uzraudzību, izmantojot bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju svinam.
Vienlaikus jāatzīmē, ka svina bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs noteikts Padomes Direktīvā 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (turpmāk – Direktīva 98/24/EK). Pašlaik izstrādes procesā ir Direktīvas 98/24/EK grozījumi, lai šo neatbilstību novērstu. 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā izmaiņas Direktīvā 2022/431, noteikumu projekts paredz izmaiņas kancerogēno vielu arodespozīciju robežvērtībās, nosakot gan jaunas vērtības, gan arī jaunas vielas, īpaši, kas klasificējamas kā reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas. Jāatzīmē, ka vienlaikus virzot arī grozījumus noteikumos Nr. 325, kur no to 1. pielikuma tiek svītrotas kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas un to robežvērtības, kas atbilst 1. A un 1. B grupai pēc kancerogenitātes, mutagenitātes un reproduktīvai sistēmai toksicitātes. Noteikumu Nr. 803 1. pielikumā, lai atvieglotu normatīvā akta praktisko piemērošanu darba devējiem, katrai vielai klāt ir noteikta kategorija (Canc., Mut., Repr.) un bīstamības frāzes (H). 
Būtiskākās robežvērtību izmaiņas skar niķeļa savienojumus un benzolu, kam noteikti arī dažādi piemērošanas termiņi, kas iekļauti noteikumu projekta noslēguma jautājumos.
Niķeļa savienojumiem (viela var izraisīt arī ādas un elpceļu sensibilizāciju) noteiktas divas robežvērtības – gan ieelpojamai (0,01 mg/m3), gan respirējamai frakcijai (0,05 mg/m3), mērot pēc niķeļa, kas stāsies spēkā no 2025. gada 18. janvāra, līdz tam tiks piemērota 0,1 mg/m3 robežvērtība ieelpojamai frakcijai.
Benzols - klasificējams kā kancerogēna (1.A kategorijas) viela, ko iespējams absorbēt arī caur ādu. Benzolam arodekspozīcijas robežvērtība 1,65 mg/m3 (0,5 ppm) būs spēkā līdz 2026. gada 5. aprīlim, no 2026.gada 6.aprīļa robežvērtība benzolam būs 0,66 mg/m3 (0,2 ppm).
Attiecībā uz akrilnitrilu, kas ir klasificējams kā kancerogēna 1.B kategorijas viela, ko iespējams absorbēt arī caur ādu, Latvijā jau ir noteikta normatīvajā regulējumā un ir spēkā stingrāka arodekspozīcijas robežvērtība, kas tiks saglabāta, ņemot vērā vielas kaitīgo ietekmi uz veselību. 
Atbilstoši Direktīvā 2022/431 noteiktajam, noteikumu projektā paredzēts, ka obligāta veselības uzraudzība, nosakot svina koncentrāciju nodarbinātā organismā, jārealizē tikai attiecībā uz svinu, kas ir reproduktīvai sistēmai toksiska viela (noteikumu projekta 1.8. apakšpunkts). Darba devējiem noteikts pienākums informēt nodarbināto, izmantojot biomonitoringu kā veselības uzraudzības elementu (noteikumu projekta 1.7. apakšpunkts). Turklāt arodslimību ārstam arī jāņem vērā, ka saskares ar svinu gadījumā nepieciešams noteikt svina līmeni cilvēka organismā un veikt pasākumus, ja konstatēta bioloģiskās robežvērtības pārsniegšana (noteikumu projekta 1.9. apakšpunkts).
Noteikumu projektā iekļauts arī jauns pielikums “Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji” (3. pielikums), kas nosaka bioloģiskās ekspozīcijas rādītājus kancerogēniem, pārņemot Direktīvu 2022/431 un pārceļot jau spēkā esošo regulējumu no noteikumiem Nr. 325 attiecībā uz svinu, dzīvsudrabu, kadmiju u.c. vielām, kuras klasificējamas kā kancerogēni un var atstāt ietekmi uz nodarbinātā veselību (noteikumu projekta 1.21. apakšpunkts).
Ņemot vērā kancerogēnu spēju izraisīt ļaundabīgu audzēju (vēzi) un arī to kaitīgo ietekmi uz reproduktīvo veselību, atbilstoši Direktīvā 2022/431  noteiktajām prasībām, ir nepieciešams paredzēt procesu, kura ietvaros par šādiem notikušiem gadījumiem tiek informēta darba aizsardzības jomas kompetentā iestāde. Attiecīgi noteikumu projekts (1.10.apakšpunkts) paredz, ka par visiem saslimšanas gadījumiem ar vēzi, nelabvēlīgas ietekmes uz pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību, vai ontoģenētiskās toksicitātes izraisīšanu pēcnācējos, ko konstatē arodslimību izmeklēšanas un noteikšanas procesā informē Valsts darba inspekciju. Jāatzīmē, ka jau pašlaik šāda informēšana notiek attiecībā uz arodslimību gadījumiem, kur pamatā ir darba vides faktoru izraisīts audzējs, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība" (turpmāk noteikumu Nr. 908). Ārstu komisija arodslimībās arodslimību diagnostikas procesā nosaka saikni starp darba vides faktoriem, tai skaitā, kancerogēniem, un personai esošiem veselības traucējumiem, un sniedz datus par arodslimības gadījumiem Valsts darba inspekcijai, kā kompetentai iestādei darba vides uzraudzības jautājumos. 

Noteikumu projekta 1.11. apakšpunkts paredz papildināt noteikumus ar pienākumu darba devējiem glabāt darba vides riska novērtējuma datus un nodarbināto sarakstu, kas pakļauti reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, vismaz 5 gadus pēc vielu iedarbības beigām.

Ņemot vērā izmaiņas noteikumu Nr. 803 pielikumā, kā arī lai noteiktu pārejas periodus benzola un niķeļa savienojumu robežvērtības piemērošanai, precizēti arī Noslēguma jautājumi (noteikumu projekta 1.12.-1.17. apakšpunkti).

Ņemot vērā, ka ar Direktīvu 2022/431 tiek grozīts Direktīvas 2004/37/EK nosaukums, noteikumu projekts paredz labot Atsaucēs uz Eiropas Savienības direktīvām pamatatsauci uz “Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darbinieku aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu,  mutagēnu vai reproduktīvai sistēmai toksisku vielu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)” (noteikumu projekta 1.18. apakšpunkts), vienlaikus noteikumos Nr.803 pievienota arī atsauce uz Direktīvu 2022/431 (noteikumu projekta 1.19. apakšpunkts). 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Lai aizsargātu nodarbinātos no bīstamu zāļu iedarbības un atvieglotu darba devējiem praktisko prasību piemērošanu attiecībā uz bīstamām zālēm, 2023.gada 28.aprīlī publicētas Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) vadlīnijas "Norādījumi par bīstamu zāļu drošu pārvaldību darbavietā" (angļu valodā) - pieejamas EU-OSHA tīmekļa vietnē https://osha.europa.eu/lv/publications/guidance-safe-management-hazardous-medicinal-products-work . Vadlīnijas ietver skaidrojumus par nodarbināto apmācību, protokoliem, pārraudzību un uzraudzību.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” ietvaros veikts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2019.-2021” ar mērķi noskaidrot darba aizsardzības situāciju un normatīvo aktu prasību ievērošanu uzņēmumos (pētījuma rezultāti pieejami Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē https://ppdb.mk.gov.lv/datubaze/darba-apstakli-un-riski-latvija-2019-2021/ ).
Darba devēju aptaujā 23,7% darba devēju norāda, ka uzņēmumā darbinieki kaut kādā mērā ir pakļauti ķīmisku vielu iedarbības riskam (izgarojumi, dūmi, putekļu vai bīstamu ķīmisku vielu ieelpošana, uzsūkšanās caur ādu) (10,7% - visi darbinieki, 3,0% - vairāk kā puse, 4,3% - puse darbinieku un 9,3%, - mazāk par pusi darbinieku).14,0% darba devēju norādīja, ka viņu uzņēmumā nodarbinātie kaut kādā mērā ir pakļauti tādu ķīmisko vielu iedarbībai, kas uzsūcas caur ādu, 14,2% - vielām, kurām piemīt alergēnas īpašības.
Savukārt darba ņēmēju aptaujas rezultāti parāda, ka izgarojumiem, dūmiem, putekļu vai bīstamo vielu ieelpošanai kaut kādā mērā pakļauti 28,6% (visu darba dienas laiku pakļauti – 2,2%, gandrīz visu dienu – 2,4%, ¾ no darba laika – 1,8%, pusi no darba laika – 4,6%. Ķīmisko vielu uzsūkšanās caur ādu riskam visu darba dienu pakļauts 0,3% darbinieku, vielām ar alerģiskām īpašībām – visu dienu -1,2%. Ķīmiskajām un bioloģiskajām vielām, kas izraisa ļaundabīgu audzēju, visu dienu pakļauti 0,5%, 50% no darba laika pakļauti 0,8% darba ņēmēju.
Attiecībā uz ķīmisku vielu iedarbību, kurām piemīt kancerogēnas īpašības, 2022. gada pētījumā pārliecinoši lielākā darba devēju daļa (96,7%) norādījusi, ka viņu uzņēmumos nodarbinātie nav tām pakļauti, bet 7,4% nodarbināto atzīmēja, ka šādām vielām pakļauti kaut kādā mērā.
        Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem, analizējot datus pēc arodslimības izraisītājfaktora, redzams, ka, 2019. gadā 14 , 2020. gadā - 5, bet 2021. gadā -3 gadījumos ķīmiskais faktors ir izraisījis arodslimību. 2022. gadā nav bijuši šādi gadījumi, kas gan varētu būt saistīts ar darba vides izmaiņām un veselības traucējumu risināšanu atsevišķi no arodslimību diagnostikas procesa.
         Latvijā nav pieejami dati par audzēju gadījumiem, kas attīstījušies nodarbinātajiem, strādājot ar konkrētām kancerogēnām vielām, jo šādu datu sakarības netiek noteiktas un analizētas. Arodslimību ārstu komisija, nosakot darba vides riska faktoru saistību ar veselības traucējumiem, nosaka arodslimības pēc izraisītājfaktora.
        Valsts darba inspekcija, veicot tematiskās pārbaudes uzņēmumos, secinājusi, ka liela daļa darba devēju neapzinās riskus, ko darba vidē rada ķīmisko vielu lietošana. Līdz ar to arī ķīmisko vielu radītie riski netiek atbilstoši novērsti vai mazināti.

Virkne informatīvo materiālu attiecībā uz kancerogēnām vielām, tai skaitā, labās prakses piemēri no uzņēmumiem dažādās Eiropas Savienības valstīs, atrodami Eiropas Savienības kustības cīņai pret kancerogēnu samazināšanu darba vidē mājas lapā: https://roadmaponcarcinogens.eu/ .
Informācija par notikušajiem (videoieraksti, prezentācijas) un plānotajiem semināriem, praktiskiem piemēriem, t.sk., bukleti, brošūras, plakāti, atrodama tīnekļa vietnē: www.stradavesels.lv .
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • nodarbinātie
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts īpaši vērsts uz nodarbinātajiem, kuri saskaras ar reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām un ir reproduktīvā vecumā, paredzams, ka uzlabosies šo nodarbināto zināšanas par ķīmiskām vielām, un reproduktīvās veselības aizsardzība, kā arī tiks pasargāta vēl nedzimušu bērnu veselība.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
  • arodslimību ārsti
Ietekmes apraksts
Uzņēmumos, kur nodarbinātie saskaras ar ķīmiskām un kancerogēnām vielām, darba devējam jau tagad ir jāievēro darba aizsardzības prasības, kas noteiktas noteikumos Nr. 803. Projekts paredz kancerogēno vielu arodekspozīciju robežvērtības izmaiņas benzolam un niķeļa savienojumiem un vielu pārnesi no noteikumu Nr. 325 (reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas), nemainot to robežvērtības. Tomēr neskatoties uz to darba devējam būs jāņem vērā minētās izmaiņas, nodrošinot gan darba vides risku novērtēšanu, gan risku novēršanu vai samazināšanu, t.sk. kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu un pasākumu ieviešanu. Īpaša uzmanība jāpievērš nodarbināto grupai, kas ir reproduktīvā vecumā, lai novērstu reproduktīvai sistēmai toksisku vielu iedarbību un nodarbinātajiem. Kā arī jāapsver iespējamas tehnoloģiskā procesa izmaiņas īpaši domājot par kancerogēno, mutagēno un reproduktīvai sistēmai toksisku vielu aizstāšanu/aizvietošanu. Vienlaikus jānodrošina nodarbināto veselības uzraudzība un ja nodarbinātajam bijusi saskare ar šo noteikumu reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, tad šo nodarbināto sarakstu un veselības uzraudzības datus glabā vismaz 5 gadus pēc vielu iedarbības beigām. Nodarbinātajiem, kas pakļauti svina kaitīgajai ietekmei, obligāto veselības pārbaužu laikā jāveic arī tā noteikšana organismā, kas var paaugstināt izmaksas par veselības pārbaudēm (piemēram, E.Gulbja laboratorijā svina noteikšana asinīs izmaksā 27,55EUR).
Tāpat kā līdz šim arī arodslimību ārstiem veicot nodarbināto veselības pārbaudes, būs nepieciešams pievērst uzmanību ķīmiskām vielām, kuru iedarbībai nodarbinātie ir vai var tikt pakļauti, un nodrošināt veselības uzraudzību, ņemot vērā arī iespēju izmantot biomonitoringu. Obligāta veselības uzraudzība, nosakot svina koncentrāciju nodarbinātā organismā, jārealizē tikai attiecībā uz svinu, kas ir reproduktīvai sistēmai toksiska viela.
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecināms uz visām nozarēm, kurās iespējama saskare ar kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām. Noteikumu projekts paredz arī īpašu nodarbināto apmācību veselības aprūpes nozarē, ja saskare ir ar bīstamām zālēm. 
Attiecīgi jāveic iespējamie pasākumi risku novēršanai (t.sk. ventilācijas sistēmu pielāgošana, darba aprīkojuma uzlabošana, elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi). Lai pārliecinātos par riska faktora ekspozīciju darba vides gaisā vai par veikto darba aizsardzības pasākumu efektivitāti, darba devējiem potenciāli būs jāveic mērījumi darba vides gaisā. 
Vienlaikus attiecībā uz noteikumos noteikto par biomonitoringa veikšanu nodarbinātajiem, kas saskaras ar svinu, jāatzīmē, ka pēdējos gados svins darba vidē ir sastopams aizvien mazāk, tomēr saskare ar svinu iespējama, veicot ēku renovācijas un restaurācijas, kā arī kuģu remonta darbus, munīcijas ražotnēs un šautuvēs. Enerģētikas un telekomunikāciju jomās nodarbinātie, kuri veic kabeļu nomaiņu un remontu, var būt pakļauti svina ietekmei, jo kabeļi var būt apvalkoti ar svinu. Arī metāllūžņu pieņemšanas un uzpirkšanas vietās nodarbinātajiem varētu būt saskare ar smagajiem metāliem, tai skaitā svinu. Iespējama saskare ar svinu būtu nodarbinātajiem, kas tiktu nodarbināti pie akumulatoru pārstrādes, ņemot vērā to, ka šāda joma Latvijā tiek attīstīta.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
Vienlaikus ar šo noteikumu projektu tiek virzīti arī Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumus Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (TA-3257). Noteikumu projekti ir saistīti, jo līdzšinēji abos bija noteiktas atsevišķas ķīmiskās vielas un to robežvērtības, tomēr ņemot vērā Direktīvas 2022/431 prasības, kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvai sistēmai toksiskās vielas tiek noteiktas tikai Noteikumos Nr.803, dzēšot tās no noteikumiem Nr.325.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
2022/431
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīva 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Apraksts
Atbilstība Direktīvai 2022/431 norādīta aizpildot 5.4.sadaļu
ES tiesību akta CELEX numurs
1272/2008
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
Apraksts
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. Noteikumu projekta 1.1.punktā iekļauta atsauce uz Regulas 1.pielikumā noteiktajiem vielu klasificēšanas kritērijiem.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīva 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1.panta 1.punkts
Noteikumu projekta 1.18.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 2.punkts
Noteikumu projekta 1.1.punkts un noteikumu Nr.803 1. un 2.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 3.punkts a)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.1.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 3.punkts b)apakšpunkts
Noteikumu Nr.803 2. un 12.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 3.punkts c)apakšpunkts
noteikumu Nr.325 2.4.punkts
noteikumu 803 VIII nodaļa
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 4.punkts a)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.2.apakšpunkts un noteikumu Nr.803 5.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 4.punkts b)apakšpunkts
noteikumu Nr.803 26.1.apakšpunkts un 27.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 4.punkts c)apakšpunkts
Noteikumu Nr.803 2. un 28.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 5.punkts
Noteikumu Nr.803 2. punkts un  11.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 6.punkts a)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.3. un 1.4.apakšpunkts un noteikumu Nr.803 11.2.apakšpunkts un 12.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 6.punkts b)apakšpunkts
Noteikumu Nr.803 13.punkts (13.1., 13.4., 13.5., 13.8.) un 19.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 7.punkts 
Noteikumu Nr.803 29.1. un 29.2.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 8.punkts a)apakšpunkts
Noteikumu Nr.803 37.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 8.punkts b)apakšpunkts
Noteikumu Nr.803 37.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 9.punkts a)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.5. un 1.6.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 9.punkts b)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.7., 1.8.apakšpunkts noteikumu Nr.803 18.punkts 
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 10.punkts a)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.9. un 1.10.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 10.punkts b)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.8., 1.9.apakšpunkts un noteikumu Nr.803 52.2.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 10.punkts c)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.10.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 11.punkts 
Noteikumu projekta 1.11.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 12.punkts a)apakšpunkts
Normatīvajos aktos nav jāpārņem. Norma paredz vispārēju atsauci uz līgumu par ES darbību
-
Nav attiecināms
1.panta 12.punkts b)apakšpunkts
Noteikumu projekta 1.21.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 13.punkts
Noteikumu projekta 1.20.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. 1.pielikumā ailēs iekļauta kancerogenitātes, mutagenitātes un reproduktīvai sistēmai toksicitātes kategorija un katrai vielai redzams vai tai ir vai nav robežvērtība.
1.panta 14.punkts 
Normatīvajos aktos nav jāpārņem.
-
Nav attiecināms
1.panta 15.punkts 
Normatīvajos aktos nav jāpārņem. Pantā noteiktas Komisijai veicamās darbības
-
Nav attiecināms
1.panta 16.punkts 
Noteikumu 803.52.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
1.panta 17.punkts
Noteikumu projekta 1.20.apakšpunkts (1.pielikums)
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
2.panta 1.punkta pirmā daļa
Noteikumu projekta 2.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
2.panta 1.punkta otrā daļa
Noteikumu projekta 1.19.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
2.panta 2.punkts
Normatīvajos aktos nav jāpārņem
-
Nav attiecināms
3. un 4.pants
Normatīvajos aktos nav jāpārņem.
-
Nav attiecināms
Pielikuma 1.punkts a)apakšpunkts (Benzols)
1.pielikuma 118.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1.punkts b)apakšpunkts (Akrilnitrils)
1.pielikuma 12.punkts
Pārņemtas pilnībā
Attiecībā uz akrilnitrilu, tiek noteikta stingrāka prasība kā direktīvā, vienlaikus saglabājot iepriekš noteikumos Nr.325 noteikto un spēkā esošo stingrāko vērtību. Šāds lēmums pieņemts jau iepriekš konsultējoties ar jomas ekspertiem un pamatojoties uz to, ka akrilnitrils ir klasificējams kā kancerogēna 1.B kategorijas viela, ko iespējams arī absorbēt caur ādu, attiecīgi vērtējot vielas kaitīgo ietekmi uz veselību. 
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Niķeļa savienojumi)
1.pielikuma 698.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Svins un tā neorganiskie savienojumi)
1.pielikuma 838.punkts
Pārņemtas pilnībā
Attiecībā uz svinu un tā neorganiskajiem savienojumiem tiek noteikta stingrāka prasība kā direktīvā. Vienlaikus saglabājot jau līdzšinējā normatīvajā regulējumā noteikto stingrāko robežvērtību. Šāds lēmums tika pieņemts ņemot vērā svina un tā neorganisko savienojumu ietekmi uz reproduktīvo veselību, bet jo īpaši ņemot vērā svina bioakumulācijas īpašības organismā.
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (N,N-dimetiacetamīds) 
1.pielikuma 327.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Nitrobenzols)
1.pielikuma 702.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (N,N-dimetilformamīds)
1.pielikuma 328.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (2-metoksietanols)
1.pielikuma 672.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (2-metoksietilacetāts)
1.pielikuma 673.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (2-etoksietanols)
1.pielikuma 405.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (2-etoksietilacetāts)
1.pielikuma 406.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (1-metil-2-pirolidons)
1.pielikuma 670.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Dzīvsudrabs un divvērtīgie neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, ieskaitot dzīvsudraba oksīdu un dzīvsudraba hlorīdu (mērot kā dzīvsudrabu))
1.pielikuma 347.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Bisfenols A 4,4′-izopropilidēndifenols)
1.pielikuma 128.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 1)punkts b)apakšpunkts (Oglekļa monoksīds)
1.pielikuma 710.punkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības
Pielikuma 2)punkts
Noteikumu projekta 1.21. apakšpunkts un 2.pielikums
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. Pielikums pārņem gan svina un tā neorganisko savienojumu, gan citu kancerogēnu vielu bioloģisko ekspozīcijas rādītāju sarakstu, lai nodrošinātu iespēju sekot līdzi nodarbināto veselībai un ārstiem pilnīgāku informāciju par kritiskajiem rādītājiem cilvēka organismā, ko var noteikt izmantojot biomonitoringu.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
Noteikumu projekts neietekmē līdz šim pārņemtās direktīvu normas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīvas (ES) 2017/2398, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīva (ES) 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā).

Labklājības ministrija, lai nodrošinātu direktīvas Nr. 2022/431 pārņemšanu, pēc noteikumu grozījumu pieņemšanas ievietos informāciju Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmā (ESTAPIKS).
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas 1.pielikums
Noteikumu projekta 1.1.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Noteikumu projekts neparedz stingrākas prasības. Noteikumu projektā iekļauta atsauce uz Regulas 1.pielikumā noteiktajiem vielu klasificēšanas kritērijiem.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts darba inspekcija, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Projekts tika ievietots publiskā apspriešanā: https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/887457b3-0139-4cdf-9107-098085189ff9

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par noteikumu projektu un tā anotāciju komentāri, iebildumi vai precizējumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Informācija par pieņemto Direktīvu 2022/431 un paredzētajiem grozījumiem tika izsūtīta sociālajiem partneriem (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un Latvijas Darba devēju konfederācijai), kā arī publicēta tīmekļa vietnē www.stradavesels.lv (2.01.2023. http://stradavesels.lv/jaunumi/planotas-izmainas-darba-aizsardzibas-prasibas-kancerogenam-vielam/ ). Vienlaikus darba aizsardzības jomas speciālistu semināros dalībnieki tika informēti par jaunajām prasībām un tiem bija iespēja iepazīties ar plānotajām izmaiņām. 

Saskaņošanas noslēguma fāzē saņemts darba aizsardzības speciālista iesniegums ar viedokli par noteikumu projektu, taču tajā nav ietverti konkrēti priekšlikumi noteikumu projekta normu izmaiņām. Uz atsevišķiem jautājumiem skaidrojums ir sniegts noteikumu projekta anotācijā, piemēram attiecībā uz normatīvā akta nosaukumu. Savukārt daļa aktualizēto jautājumu nav tieši saistīti ar direktīvas prasību transponēšanu, proti pārņemšanu normatīvajā regulējumā, bet gan ar skaidrojošo darbu noteikumu piemērošanas procesā.
Pieņemot noteikumus tiks sagatavots arī skaidrojošs materiāls par izmaiņām noteikumos Nr.803, lai veicinātu efektīvāku regulējuma ieviešanu. Vienlaikus darba aizsardzības jomas speciālistu semināros tiks pievērsta uzmanība vēstulē aktualizētajiem jautājumiem, lai pilnveidotu speciālistu zināšanas par kancerogēno vielu vadību darba vidē, par risku novērtēšanu un preventīvajiem pasākumiem.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts darba inspekcija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Projekts nepaplašina un nesašaurina Valsts darba inspekcijas funkcijas, jo jau šobrīd Valsts darba inspekcija veic kontroli un uzraudzību darba aizsardzības jomā, tajā skaitā arī darba aizsardzības prasību izpildi darba vietās, kur iespējama saskare ar kancerogēnām vielām. Nenoliedzami būs jāņem vērā normatīvā regulējuma izmaiņas un jāpielāgo arī inspektoru apmācības, kas iekļaujas apmācību organizēšanā, aktualizēšanā un neietekmē administratīvās izmaksas.

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Dzimumu līdztiesības aspekts tiek nodrošināts abu dzimumu veselības aizsardzības kontekstā, jo abu dzimumu reproduktīvā veselība var tikt ietekmēta, ja strādā ar reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, un attiecīgi abiem dzimumiem tiks nodrošināta veselības aizsardzība.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projektam ir pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību, īpaši uz to nodarbināto, kas darba vidē saskaras ar projektā minētajām kancerogēnajām, mutagēnām un reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām. Jāatzīmē, ka būtiska loma būs arī biomonitoringam nodarbinātajiem, kas saskaras ar svinu, lai sekotu līdzi tam, kā un vai konkrētā ķīmiskā viela uzkrājas viņu organismā, attiecīgi uzreiz reaģējot un ar preventīvo pasākumu palīdzību novēršot veselības traucējumu attīstību. 

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta 1.10. apakšpunkts paredz, ka par visiem saslimšanas ar vēzi, nelabvēlīgas ietekmes uz pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību, vai ontoģenētiskās toksicitātes izraisīšanas pēcnācējos gadījumiem, ko konstatē arodslimību izmeklēšanas un noteikšanas procesā, ārstu komisija arodslimībās informē Valsts darba inspekciju normatīvajos aktos par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību noteiktajā apjomā. Minētās izmaiņas tiek noteiktas, transponējot nacionālajā regulējumā Direktīvas 2022/431 prasību par informācijas apriti attiecībā uz saslimšanas gadījumiem ar vēzi, nelabvēlīgu ietekmi uz pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību vai ontoģenētiskās toksicitātes izraisīšanu pēcnācējos. Personas datu un veselības datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts, Darba aizsardzības likuma 25. panta 16. punkts, noteikumu Nr. 803 54.1 punkts, noteikumu Nr. 908 24.2. apakšpunkts.

Pašlaik šāda informēšana notiek attiecībā uz arodslimību gadījumiem, kur pamatā ir darba vides faktoru izraisīts audzējs (vēzis), atbilstoši noteikumiem Nr. 908. Ārstu komisija arodslimībās arodslimību diagnostikas procesā nosaka saikni starp darba vides faktoriem, tai skaitā kancerogēniem, un personai esošiem veselības traucējumiem un sniedz datus par pirmreizējiem arodslimības gadījumiem Valsts darba inspekcijai kā kompetentai iestādei darba vides uzraudzības jautājumos (noteikumu Nr. 908 7. pielikums). Noteikumu projekts paredz īstenot minēto pieeju gan attiecībā uz audzējiem, gan darba vides nelabvēlīgās ietekmes sekām uz nodarbināto reproduktīvo veselību, ko konstatē ārstu komisija arodslimību noteikšanas procesā, proti, nosakot, ka ārstu komisija iepriekš minēto informāciju sniedz Valsts darba inspekcijai tādā pašā kārtībā, kāda ir noteikta noteikumos Nr. 908, izmantojot ziņojuma veidlapu (noteikumu Nr.908 7. pielikums). Minēto apsvērumu dēļ apstrādājamais datu apjoms un šīs personas datu glabāšanas jautājumi noteikumu projektā nav atrunāti, lai nedublētu citos normatīvajos aktos ietvertās tiesību normas.
Informācijas apmaiņa starp iestādēm arodslimību izmeklēšanas un uzskaites procesā noteikta Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 14 "Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas noteikumi". Valsts darba inspekcija saņemtos datus izmantos nodrošinot normatīvā regulējuma uzraudzības funkciju uzņēmumos, kur iespējama saskare ar kancerogēnam vielām, kā arī veicot preventīvo darbu.
Noteikumu projekta 1.11. apakšpunkts paredz precizēt prasību par dokumentu glabāšanu, kas noteikta noteikumu Nr. 803 55. punktā, nosakot, ka tādu pašu informāciju, kas glabājama par kancerogēnām un mutagēnām vielām, ko darba devējs glabā 40 gadus, attiecībā uz reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, darba devējs glabā 5 gadus. 
Noteikumu projekts neparedz nekāda veida izmaiņas personas datu glabāšanā, jo jau līdzšinēji informāciju, kas noteikta noteikumu Nr. 803  55. punktā, darba devējam ir jāuzglabā, tikai attiecībā uz informāciju saistībā ar saskari ar reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām, tā jāuzglabā 5 gadus. Informācijas uzglabāšana gan pie darba devēja, gan arhīvā ir svarīgs pasākums nodarbināto veselības un sociālajai aizsardzībai, kā arī drošas darba vides nodrošināšanai arī attiecībā uz pārējiem nodarbinātajiem, ja gadījumā tiek identificēta kancerogēnu un reproduktīvai sistēmai toksisku vielu ietekme uz veselību. Ņemot vērā, ka nodarbinātajam veselības traucējumi var rasties visas dzīves gaitā, ir būtiski nodrošināt sociālo aizsardzību, ja attīstās veselības traucējumi iespējamas arodslimības gadījumā, vai arī nosakot neauglības vai ģenētisku traucējumu pēcnācējos iemeslus.
Minētās prasības izriet no Direktīvas Nr.2022/431. 

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi