Anotācija (ex-ante)

21-TA-1761: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības uz zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija), saskaņā ar  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likuma 15. panta 12. punktā noteikto, ka Ministru kabinets nosaka "programmas mērķi, pieejamo finansējumu, (..) prasības projekta iesniedzējam vai iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju, prasības projekta partneriem, ja tos pieaicina, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbalstāmo darbību, izmaksu attiecināmības (..)", ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma” un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – noteikumu projekts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta mērķis ir noteikt uzturēšanās izdevumus akadēmiskā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta  uzturēšanās izdevumu vienas vienības standarta likmi divu darbdienu augstskolu akadēmiskā un administratīvā mobilitātei.

Noteikumu projekta risinājums ir noteikt  vienas vienības standarta likmi atbilstoši Eiropas ekonomikas zonas EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021.gada un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada Vadlīnijām izglītības programmu izveidošanai un ieviešanai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreizējā situācijā Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi) 24.2.2. apakšpunkts paredz iespēju Programmas aktivitātes "Stipendijas" ietvaros akadēmiskā un administratīvā personāla apmaiņā starp Latvijas un donorvalstu augstskolām izmantot saīsināto – divas darbdienu mobilitāti. Saīsinātā mobilitāte tiek ieviesta, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta biroja 2020. gada 6. oktobrī veiktajām izmaiņām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada periodam Pamatrādītāju vadlīnijās[1] attiecībā uz Programmas aktivitāšu sasniedzamajiem rezultātiem un iznākumiem un to rādītājiem.


[1] https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2014-2021-core-indicator-guidance
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pašreiz Noteikumu 26.3.1 un 26.3.2. apakšpunkts pašreiz neparedz uzturēšanās izdevumus akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātei 2 darbdienām.
Noteikumu projekts ir nepieciešams, lai papildinātu Noteikuma 26.3. apakšpunktu par vienas vienības standarta likmi divu darbdienu mobilitātei akadēmiskajam un administratīvajam augstskolu personālam no Latvijas uz donorvalsti – 500 euro apmērā un no donorvalsts uz Latviju – 300 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai papildinātu Noteikuma 26.3. apakšpunktus par vienas vienības standarta likmi divu darbdienu mobilitātei akadēmiskajam un administratīvajam augstskolu personālam no Latvijas uz donorvalsti – 500 euro apmērā un no donorvalsts uz Latviju – 300 euro apmērā. Papildus ar noteikumu projekta 1. un 2. punktu tiek veikti tehniski precizējumi Noteikumu 2.9. apakšpunktā un precizējumi Noteikumu 16.1 punktā, lai nodrošinātu skaidru normas piemērošanu.

Ar noteikumu projekta 1. punktu tiek veikts tehnisks labojums Noteikumu 2.9. apakšpunktā, jo ar 2021.gada 1.jūliju reorganizācijas rezultātā donoru programmas partnera – Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūras augstākās izglītības jomā – uzdevumus pārņem jaunizveidotais Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāts (The Directorate for Higher Education and Skills)[1]. Tādēļ ar noteikumu projekta 1. punktu tiek mainīts donoru programmas partnera institūcijas nosaukums, lai tas atbilstu reālajai situācijai.

Lai nodrošinātu skaidru normas piemērošanu, ar noteikumu projekta 2. punktā noteikto tiek precizēts Noteikumu 16.1 punkts, nosakot, ka nelikumīgais atbalsts tiek atmaksāts no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta. Papildus tiek aizstāts saiklis “un” starp vārdiem “IV un V nodaļu” ar saikli “vai”, jo nav iespējams vienlaikus piemērot Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļu.


Noteikumu projekta 3. un 4. punkts nosaka vienas vienības standarta likmes divu darbdienu mobilitātei akadēmiskajam un administratīvajam augstskolu personālam. Minētās likmes – no Latvijas uz donorvalsti – 500 euro apmērā un no donorvalsts uz Latviju – 300 euro apmērā – noteiktas atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada Vadlīnijām izglītības programmu izveidošanai un ieviešanai (Guidelines for Educational Programmes "Rules for the establishment and implementation of programmes falling under programme area 3 "Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship""[2]) 3. pielikuma c) apakšpunktā noteiktajām likmēm.


Saīsinātā mobilitāte akadēmiskā un administratīvā personāla apmaiņā starp Latvijas un donorvalstu augstskolām nav attiecināma uz Programmas aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atlases 1. konkursa četriem projektu iesniegumiem, kas tika iesniegti līdz 2021. gada 12. aprīlim un kuru īstenošana uzsākta 2021./2022. gada akadēmiskā gada rudens semestrī.

Noteikumu projekts neietekmē tiesības, ar kurām  Programmas aktivitātes "Stipendijas" projekta iesnieguma iesniedzēji varēja rēķināties, iesniedzot projektu iesniegumu  Programmas aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atlases 1. konkursā. Noteikumu projektā paredzētie grozījumi Noteikumos ir attiecināmi tikai uz  Programmas aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti nākamajos konkursos.

Programmas aktivitātes "Stipendijas" četriem līdzfinansējuma saņēmējiem, kas jau īsteno projektus, ir tiesības iesniegt jaunus projektu iesniegumus  Programmas aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atlases 2. konkursā, tai skaitā par tām pašām izglītības programmām kā pirmajā konkursā, piesakoties uz Noteikumu 24.2.2. un 24.2.3. apakšpunktos noteiktajām tiešsaistes un īstermiņa mobilitātēm. Tādējādi tiek nodrošinātas vienādas iespējas visām Latvijas augstskolām pieteikties uz visiem trim mobilitātes veidiem, kas ir noteikti Noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktos, kā arī netiek aizskarta Programmas aktivitātes "Stipendijas"  pirmā atklātā konkursa projektu iesniegumu iesniedzēju tiesiskā paļāvība un tiesiskā noteiktība.


Noteikumu projekts neietekmē Noteikumu 11. punktā noteikto kopējo Programmai pieejamo finansējumu un Noteikumu 12. punktā  kopējo programmas pieejamā finansējuma sadalījumu.[1] https://diku.no/en/about-diku

[2] https://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2020/10/2014-2021-Guideline-for-educational-programmes-1.pdf
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts šo jomu neskar. Noteikumu projekts nemaina gala saņēmēju loku, iznākumu un rezultātu rādītājus.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra
  • Latvijas Zinātnes padome
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi