Anotācija (ex-ante)

22-TA-3339: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par investīcijas 2.1.1.1. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", tostarp - noteikumu 4. pielikumā noteikto investīcijas nolūku - "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija". Rīkojuma projektu un projekta pasi ir sagatavojusi finansējuma saņēmēja Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virzienā kā vienu no prioritātēm ZM ir izvirzījusi veterināro zāļu aprites procesa digitālu norisi un kontroli. Lai šis mērķis tiktu sasniegts, ir plānots īstenot projektu "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" (turpmāk – projekts).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) ir pieņemts jauns regulējums par veterināro zāļu reģistrēšanas un aprites kārtību:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regula (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (turpmāk – Regula 2019/6);
2) Komisijas 2021. gada 8. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2021/16, ar ko nosaka nepieciešamos pasākumus un praktisko kārtību attiecībā uz Savienības veterināro zāļu datubāzi (turpmāk – Regula 2021/16);
3) Komisijas 2021. gada 29. janvāra Deleģētā regula (ES) 2021/578, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 papildina attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas datu vākšanai par antimikrobiālo zāļu pārdošanas apjomu un lietošanu dzīvniekiem (turpmāk- regula 2021/578).

No 2022.gada 28.janvāra tiek piemērota Regula 2019/6, kas paredz būtiskas izmaiņas informācijas iegūšanā, apkopošanā un ziņošanā par veterinārajam zālēm visā to dzīves ciklā, sākot no izstrādes, novērtēšanas, kontroles, farmakovigilances un ražošanas, līdz izplatīšanai un lietošanai dzīvniekiem. Ir paredzēta vairāku jaunu ES datu bāzu izveide un uzturēšana, ko veic Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk- EZA) sadarbībā ar ES valstu kompetentajām iestādēm. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD) ir kompetentā iestāde veterināro zāļu jomā Latvijā, tādēļ PVD pienākums ir nodrošināt attiecīgo ES prasību izpildi:
a) Regulas 2019/6 55.pants paredz izveidot Savienības veterināro zāļu datu bāzi, nosakot, ka jāizveido elektronisks datu apmaiņas mehānisms, kas paredz apmaiņu ar datiem  ar  valstu sistēmām un paredz formātu elektronisku iesniegumu iesniegšanai pēc principa “informāciju ievadi vienreiz”. Regula 2021/16 paredz tehniskos nosacījumus, lai nodrošinātu, ka zāļu datubāze tiek izstrādāta ar mērķi izvairīties no dubultas datu ievadīšanas dažādās ES un dalībvalstu informāciju sistēmās, tādejādi nodrošinot,  ka ikvienam informācijas veidam ir viens avots un ka dati tiek ievadīti tikai vienu reizi, kā rezultātā tikts samazināts administratīvais slogs;
b) Regulas 2019/6 74.pants paredz izveidot Savienības farmakovigilances datubāzi, kas ir savstarpēji savienota ar Savienības veterināro zāļu datu bāzi un tiek  veidota kā datu apstrādes tīkls, kas ļauj pārsūtīt datus starp dalībvalstīm, EZA un EK;
c) Regulas 2019/6 91.pants paredz izveidot Savienības datu bāzi, kas aptver veterināro zāļu ražošanu, importu un vairumtirdzniecību, paredzot  gan elektronisku datu iesniegšanas formātu, gan ES dalībvalstu informācijas apmaiņas mehānismus ar  Savienības veterināro zāļu datu bāzi un citām ES datu bāzēm;
d) Regulas 2019/6 57.pants, ņemot vērā antimikrobiālās rezistences radītos riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai un dzīvībai, paredz ES dalībvalstu pienākumu iegūt, uzkrāt, apkopot un ziņot Eiropas Zāļu aģentūrai antimikrobiālos līdzekļus saturošu zāļu pārdošanas apjomu un lietošanu dzīvniekiem. Regula 2021/578 paredz dalībvalstu (Latvijā - PVD) pienākumu izstrādāt daļēji vai pilnībā automatizētas pastāvīgas datu vākšanas sistēmas, lai apkopotu datus par antimikrobiālo zāļu lietošanu dzīvniekiem, kā arī programmatūras risinājumus, kas atvieglo šādu datu vākšanu un atbalsta kvalitātes nodrošināšanu, validēšanu un kvalitātes kontroli.

Pašreizējais PVD informācijas sistēmas (turpmāk – IS) risinājums ir novecojis, nenodrošina iespēju veikt datu apmaiņu ar ES jaunajām datu sistēmām  un nenodrošina pilnībā izsekojamus datus visā veterināro zāļu aprites procesā: ražošanā, izplatīšanā, tostarp, importā un eksportā, lietošanā, kā arī farmakovigilances īstenošanā un kvalitātes kontrolē.    
Esošās IS ietvaros PVD ir ļoti apgrūtināta iespēja izpildīt jaunās ES prasības veterināro zāļu jomā, tādēļ nepieciešams veikt PVD  IS pilnveidi.

Projekta ieviešana veicinās Atveseļošanas un noturības plāna apstiprināto rādītāju sasniegšanu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Patlaban nav nodrošināta veterināro zāļu pārvaldības informācijas sistēmu integrācija ar ES un EZA centralizētajām datubāzēm, tāpēc PVD nevar izpildīt iepriekš minētās ES tiesību aktu regulējuma prasības.
Risinājuma apraksts
Izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. programmas "Datu pārvaldības attīstības programma" finansējumu saistībā ar investīciju 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide", paredzēts izveidot jaunu Elektronisko veterinārās informācijas sistēmu (turpmāk – EVETIS), kas dos iespēju veterinārārstiem dzīvnieka ambulatorajā kartē reģistrēt īstenotās darbības, redzēt veterināro zāļu pieejamību lieltirgotavās, izrakstīt e-receptes, kā arī nodrošināt veterinārārstu sertifikātu aprites procesu. Papildus tam tiks pilnveidota Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma, lai varētu nodrošināt EVETIS darbībai nepieciešamos datus un to apmaiņu, ievērot labas ražošanas un izplatīšanas praksi, kā arī nodot datus EZA. Tādejādi daļēji tiks nodrošināta Regulas 2019/6 55., 57., 74. un 91.pantā, Regulā 2021/16 un regulā 2021/578 paredzēto prasību izpilde.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izmaksu un ieguvumu analīze ir galvenokārt balstīta uz problēmu risināšanu un normatīvo aktu prasību ievērošanas nodrošināšanu un nākotnes attīstības plānošanu ilgtermiņā. Lai izpildītu ES tiesību aktu prasības par veterināro zāļu reģistrēšanas un aprites kārtību un visā veterināro zāļu aprites procesā iegūtu pilnībā izsekojamus datus, nepieciešams automatizēt datu apstrādes un kontroles procesus.

Sociālekonomiskie ieguvumi:
Ieguvums nozarei, samazināts laika patēriņš par 35%, izrakstot e-receptes (t.sk. iespēja pārliecināties par zāļu pieejamību noliktavās),  kas kopumā 13 gadu periodā veido 102’232,68 EUR ietaupījumu.
Ieguvums nozarei,  Veterināro zāļu izlietojuma statistikas apkopošanai un analīzei, datu apkopošanas laika samazinājums par 50%, izveidojot centralizēti pārvaldītas datu kopas, kas kopumā 13 gadu periodā veido 224’327,71 EUR ietaupījumu.
Sociālais ieguvums lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un mājdzīvnieku īpašniekiem, elektronisku informācijas apmaiņu par dzīvnieku veterinārajām zālēm, samazināts laika patēriņš par 20% informācijas apmaiņā ar veterinārārstu, kas kopumā 13 gadu periodā veido 5’493’022,30  EUR ietaupījumu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Projekta ietvaros netiks sniegts komercdarbības atbalsts. Projekta ietvaros tiks veikta PVD informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība, tādējādi atbalsta izmantotāji ir finansējuma saņēmējs – ZM un projekta partneris - PVD. Projekta realizācijas periodā tiks nodrošināta iekšējās kontroles sistēma, lai netiktu pieļauts interešu konflikts, korupcija un krāpšana, dubultfinansējums, kā arī komercdarbības atbalsts.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Ieguvums veterinārārstiem – piekļuve EVETIS ar iespēju pārliecināties par veterināro zāļu pieejamību lieltirgotavu noliktavās. Uzkrāta statistika par dzīvniekiem izrakstīto veterināro parasto un īpašo recepšu skaitu.
Nozare
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Nozaru ietekmes apraksts
Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Zemkopības ministrijas un projekta sadarbības partnera - Pārtikas veterinārā dienesta procesus, uzlabojot veterināro zāļu lietojuma datu analīzes, apstrādes un kontroles iespējas, statistikas sagatavošanu par izrakstīto veterināro recepšu skaitu un datu nodošanas procesu Eiropas Savienības kontrolējošajām institūcijām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
1 246 000
0
246 200
246 200
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
1 246 000
0
246 200
246 200
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
1 498 200
0
288 200
288 200
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
1 498 200
0
288 200
288 200
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-252 200
0
-42 000
-42 000
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-252 200
0
-42 000
-42 000
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-252 200
-42 000
-42 000
5.1. valsts pamatbudžets
0
-252 200
-42 000
-42 000
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Plānotais Atveseļošanas un noturības fonda projekta līdzekļu finansējums sadalījumā pa gadiem
Finansējums 2023. gads, euro 2024. gads, euro 2025. gads, euro 2026. gads, euro Kopā projektā, euro
Kopā 1 246 200 246 200 246 200 109 400 1 848 000
Finansējumu pasākuma īstenošanai plānots izmaksāt no budžeta programmas 74.00.00 "Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana" budžeta apakšprogrammas 74.06.00. "Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi".
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Izdevumi un Pievienotās vērtības nodoklis sadalījumā pa gadiem
Izdevumi 2023. gads, euro 2024. gads, euro 2025. gads, euro 2026. gads, euro Kopā projektā, euro
Atlīdzība 46 200 46 200 46 200 46 200 184 800
Informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde 1 200 000 200 000 200 000 63 200 1 663 200
Pievienotās vērtības nodoklis 252 000 42 000 42 000 13 272 349 272
PVN izmaksas projekta ietvaros tiek segtas no valsts budžeta kā neattiecināmās izmaksas.
PVN nepieciešamo finansējumu ZM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīs no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Lai nodrošinātu projektā paredzēto ilgtspējīgo risinājumu darbību pēc projekta termiņa beigām, sākot ar 2027. gadu, ir plānojamas izstrādāto risinājumu uzturēšanas izmaksas. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rekomendācijām, informācijas sistēmu uzturēšanai optimāli paredzēt šādu uzturēšanas izmaksu attiecību pret izstrādes izmaksām: 20% - sistēmām, kas īsteno koplietošanas platformas funkciju,17% - sistēmām ar publisko lietotāju saskarni, 15% - sistēmām ar starpsistēmu integrācijas saskarni, 10% - pārējām sistēmām.
Projekta ietvaros paredzēta dažādu informācijas sistēmu pilnveide, tādēļ plānotās uzturēšanas (turpmākās sistēmu darbināšanas) izmaksas aprēķinātas 10% apmērā no izstrādes izmaksām, t.i., 166 320,00 euro gadā.
Uzturēšanas izmaksas pabeigta projekta rezultātu uzturēšanai tiks pieprasītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Detalizēts aprēķins uzturēšanas izmaksu segšanai tiks sniegts pieprasīšanas brīdī.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Projekta ietvaros paredzētas informācijas sistēmu attīstības aktivitātes, lai realizētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulas (ES) 2019/6 par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK noteiktās prasības veterināro zāļu apritei. MK rīkojuma projekts nepārņem ne Reguas 2019/6, ne citu regulu prasības. Šīs regulas tiek pārņemtas ar veterināro zāļu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Skaidrojums
Rīkojuma projekts regulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saistības ar finansējuma saņēmēju. Šis projekts pēc būtības neskars sabiedrības intereses.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • Pārtikas un veterinārais dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Pēc EVETIS risinājuma ieviešanas lauksamniecības dzīvnieku īpašniekiem un mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem būs nodrošināta piekļuve savu dzīvnieku veselības datiem, veterinārārstiem būs iespēja pārliecināties par veterināro zāļu pieejamību, speciālistiem būs pieejama statistika par dzīvniekiem lietotājām zālēm un izrakstīto veterināro parasto un īpašo recepšu skaitu, kas šobrīd centralizēti netiek uzskaitīts.
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta ietvaros lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un mājas (istabas) īpašniekiem tiks nodrošināta piekļuve savu dzīvnieku veselības datu apskatīšanai.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Īstenojot projektu, tiks radīts jauns EVETIS risinājums, ko izmantos Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī ārējie lietotāji un mērķauditorija – veterinārārsti, lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki un veterināro zāļu lieltirgotavas.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi