Anotācija (ex-ante)

21-TA-1108: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots saskaņā ar:
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.3prim daļas 3. punktu, kas nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Ministru kabinets ir deleģējis finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali, nepiemērojot likuma 9.panta 13.2prim daļas nosacījumus. Minētā norma arī nosaka, ka apropriācijas pārdali atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali;
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.2prim daļas 1.punktu, kas nosaka, ka ir nepieciešams informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, ja kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta apakšprogrammām pārsniedz piecus procentus no apakšprogrammai apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro;
- Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 15.punktu;
 -Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu;
- Finanšu ministrijas sagatavotais Informatīvā ziņojuma ziņojums “Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/ apakšprogrammās 2021.gadā” (izskatīts Ministru kabinetā  2021.gada 9.novembrī).
Rīkojuma projekts paredz, 2021. gada valsts budžeta līdzekļu izlietojuma izvērtēšanas rezultātā, potenciāli iespējamo līdzekļu ekonomiju valsts sociālajiem pabalstiem novirzīt citu labklājības nozares nozīmīgu pasākumu īstenošanas nodrošināšanai.

Rīkojuma projekts sagatavots, lai nodrošinātu neatliekamu pasākumu īstenošanu labklājības nozarē, tai skaitā rindu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem mazināšanu, kā arī, lai, novērtētu VSAC darbinieku ieguldījumu, strādājot COVID apstākļos. Rīkojuma projekts paredz finansējuma pārdali no LM budžeta apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz :
- 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” tehniskajiem palīglīdzekļiem rindas mazināšanai;
- 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām pilnā apmērā, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos).
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.2prim daļas 5 punktam pārdalāmās apropriācijas starp programmām un apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apmērs ir 3 377 175 euro no budžeta apakšprogrammas 20.01.00. „Valsts sociālie pabalsti” sociālajiem pabalstiem (pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, kā arī bērna kopšanas pabalstam un piemaksai pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem).

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.2prim daļas 1.punktā noteiktajam finanšu ministram ir tiesības veikt ministrijai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdales starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ja kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) neizraisa katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas vienlaikus pārsniedz piecus procentus  no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro. Savukārt Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta 13.3prim daļas 3.punkts nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, nepiemērojot likuma 9.panta 13.2prim daļas nosacījumus, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Ministru kabinets ir deleģējis finanšu ministram tiesības veikt apropriācijas pārdali un ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atļautais kopējais pārdales apjoms tiek pārsniegts apakšprogrammā 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” par 0,6% vai 267 022,4 euro (47 013 352 euro (sākotnēji apstiprinātais budžets 2021.g.) + 2 617 690 euro (priekšlikums apropriācijas pārdalei) = 49 631 042 euro.  47 013 352*5%=2 350 667,6 euro, 2 617 690 euro - 2 350 667,6 euro = 267 022,4 euro , 267 022,4 euro/47 013 352 euro=0,6%.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu finansējumu nozarē neatliekamu pasākumu īstenošanai, lai novērtētu darbinieku ieguldījumu, strādājot COVID apstākļos valsts sociālās aprūpes centros (VSAC), tai skaitā:
- tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindas mazināšanai);
- VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām pilnā apmērā, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos);
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija


LM, pamatojoties uz aktuālākām budžeta izpildes tendencēm 2021.gadam un analizējot 9 mēnešu pabalstu izpildes datus,  ir pārskatījusi un veikusi valsts sociālajiem pabalstiem 2021.gadam plānoto izdevumu analīzi. Veicot detalizēto izdevumu analīzi, LM ir apzinājusi jomas, kurās nepieciešami papildu līdzekļi nozarē būtisku un neatliekamu pasākumu īstenošanas nodrošināšanai. LM ierosina pārdalīt finansējumu 3 377 175 euro apmērā neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē.

LM budžeta programmas 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammā 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” 2021.gada valsts budžetā izdevumi sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām ir apstiprināti 313 693 069 euro apmērā. 2021.gada valsts budžetā izdevumi pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana plānoti 47 778 114 euro apmērā, saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 16 567 personas ar vidējo pabalsta apmēru 240,33 euro mēnesī.
Saskaņā ar FM 21.10.2021. rīkojumu Nr.631 “Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” izdevumi pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, tika samazināti par 3 208 447 euro, lai nodrošinātu LM pamatbudžeta apakšprogrammā 20.02.00 “Izdienas pensijas” prognozēto finansējuma iztrūkumu 2021.gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, 2021.gada precizētais izdevumu plāns ir 44 569 667 euro, pie pabalsta saņēmēju skaita 15 781 personas vidēji mēnesī un vidējā pabalsta apmēra 235,36 euro mēnesī. Analizējot 2021.gada izpildes datus, izdevumi pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana 9 mēnešos bija 32 845 060 euro, t.i 73,69% no gada plāna (9 mēnešu vidējais rādītājs 75%).
Labklājības ministrija, prognozējot pabalsta izpildi 2021.gadā, ņem vērā gan 2021.gada faktiskās izpildes tendences un statistikas datus, gan turpmāko mēnešu prognozētos rādītājus. Ņemot vērā, ka pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī palielinās par 1%, par ko liecina arī iepriekšējo gadu statistiskie rādītāji, LM arī turpmākiem mēnešiem ir prognozējusi pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu vidēji mēnesī vidēji par 1%. Līdz ar to LM prognozē, ka pabalsta saņēmēju skaits 2021.gadā sasniegs plānoto līmeni (15 781 personas vid.mēnesī). Savukārt pabalsta vidējais apmērs 2021.gada 9 mēnešos bija 232,40 euro. Ņemot vērā oktobra statistiskos datus, pabalsta vidējais apmērs 2021.gada 10 mēnešos samazinājās līdz 229,77 euro. Tomēr, ņemot vērā iepriekšējā gada izpildes tendences, pabalsta apmērs novembrī un decembrī palielinājās, salīdzinot ar oktobri. Līdz ar to LM prognozē, ka pabalsta vidējais apmērs 2021.gadā sasniegs 230,48 euro vidēji mēnesī, t.i, par 4,88 euro mazāk nekā plānots.
Ņemot vērā iepriekš minēto, izdevumi pabalstam personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, 2021.gadā tiek prognozēti 43 646 751 euro (15 781 personas vid.mēnesī * 230,48 euro vid.mēnesī*12; aprēķini veikti Excel vidē).
Līdz ar to pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana izmaksai 2021.gadā radīsies izdevumu ekonomija 922 916 euro apmērā.


Detalizēta informācija pielikumā Nr.1 1.tabulā.

Kopumā tiek prognozēts, ka pabalsta izmaksai 2021.gadā radīsies izdevumu ekonomija 922 916 euro apmērā, salīdzinot ar FM 21.10.2021. rīkojumu Nr.631 “Par budžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” precizēto plānu.

2021.gada valsts budžetā izdevumi bērna kopšanas pabalstam un piemaksai pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem plānoti 57 000 834 euro apmērā un saņēmēju skaits vidēji mēnesī tika plānots 35 985 personas ar vidējo pabalsta apmēru 132,00 euro mēnesī.
Analizējot 2021.gada izpildes datus, izdevumi bērna kopšanas pabalstam un piemaksai pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem 9 mēnešos bija 40 281 634 euro, t.i 70,7% no gada plāna (9 mēnešu vidējais rādītājs 75%).
Analizējot 2021.gada 9 mēnešu statistiskos rādītājus un turpmākās tendences, tiek prognozēts, ka bērna kopšanas pabalstam un piemaksai pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēju skaits 2021.gadā sasniegs 34 436 personas (samazinājums – 1 549 personas) ar vidējo pabalsta apmēru 132,00 euro mēnesī, veidojot izdevumu apmēru 2021.gadam kopā 54 546 575 euro apmērā (132,00[1] euro pabalsta apmērs vidēji mēnesī* 34 436 pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī*12 mēn.= 54 546 575 euro). Kopumā tiek prognozēts, ka pabalsta izmaksai 2021.gadā radīsies izdevumu ekonomija 2 454 259 euro apmērā.


[1] Pabalsta vidējais apmērs vidēji mēnesi noapaļots pilnos euro centos

Detalizēta informācija pielikumā Nr.1 2.tabulā.
Kopumā tiek prognozēts, ka pabalsta izmaksai 2021.gadā radīsies izdevumu ekonomija 2 454 259 euro apmērā. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Vienlaikus Labklājības ministrija ir apzinājusi situāciju par neatliekamiem pasākumiem labklājības nozarē, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums, tai skaitā tehniskajiem palīglīdzekļiem rindas mazināšanai un VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām pilnā apmērā, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos) 3 377 175 euro apmērā.


Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindu mazināšanai) 2 617 690 euro apmērā:

LM budžeta programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2021.gada budžetā finansējums tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai plānots 6 614 444 euro apmērā.
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) rīcībā esošās informācijas valstī:
2020. gada decembrī bija 201 549 personas ar invaliditāti (11% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tiem 8 444 bija bērni, kā arī invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 14 716 pilngadīgām personām un 834 bērniem.
2019. gada decembrī bija 196 159 personas ar invaliditāti (10% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tiem 8 330 bija bērni, kā arī invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 15 692 pilngadīgām personām un 847 bērniem;
2018. gada decembrī bija 191 815 personas ar invaliditāti (10% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tiem 8 262 bija bērni, kā arī invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 17 167 personām, t.sk., 866 bērniem.
Statistikas dati liecina par stabilu personu ar invaliditāti skaita pieaugumu valstī, kas varētu būt saistāms ar sabiedrības novecošanos, veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības problēmām un pārmaiņām sociālekonomiskajā situācijā. Ņemot vērā to, ka valsts nodrošinātos tehniskos palīglīdzekļus noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām invaliditāte nav noteikta, kā arī personām, kam jau piešķirti tehniskie palīglīdzekļi, pēc noteikta perioda ir tiesības tos pieprasīt atkārtoti, faktiskais mērķa grupas apjoms ir ievērojami lielāks.

Detalizēta informācija pielikumā Nr.1 3.tabulā.

Neskatoties uz pieprasījuma samazināšanos 2020. gadā, kas varētu būt skaidrojuma ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem valstī, pieprasījumam pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem joprojām ir ļoti augts un tam ir tendence pieaugt, t.i., analizējot pēdējo gadu rādītājus, var secināt, ka 2016.gadā vidēji mēnesī pēc tehniskiem palīglīdzekļiem rindā stājās 1 661 persona, bet 2019.gadā šis rādītājs sasniedza jau vidēji 2 116 personas (pieaugums par 27%), prognozējams, ka 2021. gadā rādītājs sasniegs – 1 900 vidēji mēnesī (atbilstoši faktam 2021. gada 1.pusgadā vidēji mēnesī TPL pieprasījušas 1 851 persona).
Vidēji gadā rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem 2018. gadā stājas 22.1 tūkst personu, 2019. gadā – 25.4 tūkst. personu, bet 2020. gadā – 22.5 tūkst. personu. Prognozējams, ka 2021. gadā rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem stāsies aptuveni 22.8 tūkst. personu.
Ņemot vērā 2021. gadā plānoto finansējumu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai, personu skaitu rindā uz 01.01.2021. un personu skaitu, kas stāsies rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem 2021. gadā, prognozējams, ka rindā esošo personu skaits pēc tehniskiem palīglīdzekļiem uz 01.01.2022. sasniegs 9 771 personas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka esošā situācija novedīs pie strauja pieauguma tempa rindā esošo personu skaitam. Līdz ar to pieaugs personu neapmierinātība ar situāciju tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā.
Lai nodrošinātu prognozējamo personu skaita rindā pēc tehniskiem palīglīdzekļiem būtisku samazināšanu, 2021. gadā nepieciešams papildu 2 617 690 euro. Ar papildu finansējumu 2021. gadā tiks  nodrošinātas papildu 5 800 personas ar TPL (kopā izsniegtas 7 488 TPL vienības).
2021. gadā papildus plānots izsniegt:
1 ) 159 protēzes (krūšu, modulārās augšējo un apakšējo ekstremitāšu, ādas stieņu un koka) 159 personām;

2) 45 ortozes (ādas stieņu, mīkstās, cietās) 30 personām;

3) 1 067 ortopēdiskos apavu pārus (individuāli izgatavojamie, rūpnieciski izgatavojamie) 840 personām;

4) 1 649 personīgos pārvietošanās palīglīdzekļus 1 570 personām;

5) 860 personīgos aprūpes palīglīdzekļus 688 personām;

6) 9 alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces 9 personām;

7) 35 funkcionālās gultas 35 personām;

8) 42 pretizgulējuma matračus 42 personām;

9) 3 030 dzirdes aparātus 1 835 personām (surdotehnika);

10) 38 personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļus 38 personām (tiflotehnika);

11) 10 personīgās pārvietošanās palīglīdzekļus 10 personām (tiflotehnika);

12) 9 mājsaimniecības palīglīdzekļus 9 personām (tiflotehnika);

13) 469 saziņas un signalizēšanas palīglīdzekļus 469 personām (tiflotehnika);

14) 49 skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas ierīces 49 personām (tiflotehnika);

15) 11 datoru displeji ar skaņu 11 personām (tiflotehnika);

16) 6 palīglīdzekļi vides uzlabošanai un novērtēšanai 6 personām (tiflotehnika).

2021.gadā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums 2 617 690 euro apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”. Par papildu piešķirto finansējumu tiks iegādātas 7 488 tehnisko palīglīdzekļu vienības.
Ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu, rinda pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem samazināsies par 5 800 personām, līdz ar to tiek prognozēts, ka rindā pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem uz 01.01.2022. būs 3 971 persona

VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām pilnā apmērā, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos) 759 485 euro apmērā. VSAC nodarbināto motivēšanai – novērtēšanas prēmiju izmaksai pilnā apmērā, t.sk., ņemot vērā, ka VSAC darbinieki saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā veikuši papildu darbības epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un masveida Covid- 19 infekcijas izplatības novēršanai, lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot Covid-19 infekcijas apstākļos.
Risinājuma apraksts
LM ir sagatavojusi MK rīkojuma projektu iekšējai līdzekļu pārdalei starp progrmmām/apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai ietaupīto finansējumu no apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" novirzītu apakšprogrammām: - 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindas mazināšanai);
- 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām pilnā apmērā, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos).
Minētai līdzekļu pārdalei nav fiskālas ietekmes uz 2021.gadu, kā arī pasākumi ir pilnībā īstenojami 2021.gadā, sasniedzot mērķi un  tie nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem 2022.gadā un turpmākajos gados.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
409 577 387
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
409 577 387
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
409 670 693
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
409 670 693
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
-93 306
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
-93 306
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
2021.gadā norādīta finansiālā informācija par LM pb šādām apakšprogrammām;
05.01.00  47 013 352 euro apmērā;
05.03.00  49 969 645 euro apmērā
20.01.00  312 687 696 euro apmēra
Finansiālā ietekme  93 306 euro apmērā 05.03.00 saistībā  ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu iestrādi valsts budžetā.


Papildu nepieciešamais finansējums neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē 3 377 175 euro apmērā, tai skaitā, EKK1000 “Atlīdzība” 759 485 euro, EKK3000 ”Subsīdijas un dotācijas” 2 617 690 euro apmērā, tai skaitā:
Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindas mazināšanai):
Uz LM budžeta programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2021.gadā pārdalāmais finansējums tehnisko palīglīdzekļu rindu mazināšanas nodrošināšanai 2 617 690 euro apmērā EKK 3000 ”Subsīdijas un dotācijas”.
Detalizēts aprēķins pielikumā Nr.2 “VSAC izdevumu atlīdzībai aprēķins”.

VSAC nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām pilnā apmērā, t.sk., lai novērtētu darbinieku ieguldījumu strādājot COVID apstākļos):
Uz LM budžeta programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammu 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 2021.gadā pārdalāmais finansējums darbinieku motivēšanai 759 485 euro apmērā EKK 1000 “Atlīdzība”.
Detalizēts aprēķins pielikumā Nr.3 “Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums laika posmā no 2012. – 2021.gadam” un pielikumā Nr.3.1 “Aprēķins tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai”.

Finansējuma pārdale veicama:
922 916 euro apmērā programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti” no pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas”;
2 454 259 euro apmērā no programmas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” apakšprogrammas 20.01.00 „ Valsts sociālie pabalsti ” no bērna kopšanas pabalstam un piemaksai pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem prognozētā līdzekļu atlikuma, EKK6000 „Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas”.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav
Cita informācija
Ministru kabineta rīkojuma projektā paredzētā apropriācijas pārdale nerada ietekmi uz turpmākajiem gadiem. LM nodrošinās, ka finansējums tiks izlietots līdz 2021.gada beigām, sasniedzot ar apropriācijas pārdali plānotos mērķus.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi